ΠΟΛ.1227/24.8.1998

Καθορισμός τιμής διάθεσης βιβλίου πινάκων τιμών και χαρτών περιοχών εντός σχεδίου πόλης και Οικισμών, Δήμων και Κοινοτήτων των περιφερειών Αν. Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, όπου για πρώτη φορά εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων αυτών, σύμφωνα με την ΑΥΟ 1097582/24310/ΔΟΟΤΥ/ΠΟΛ.1226/24.8.1998Σχόλια:


24 Αύγ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 24 Αυγούστου 1998
Αρ.Πρωτ.:1097581/24309/Δ00Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡ. & ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1227

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τιμής διάθεσης βιβλίου πινάκων τιμών και χαρτών περιοχών εντός σχεδίου πόλης και οικισμών δήμων και κοινοτήτων των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, όπου για πρώτη φορά εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων αυτών, σύμφωνα με την αρ. 1097582/24310/ΔΟΟΤ.Υ./ 24-8-98 απόφαση του κ. Υπουργού Οικονομικών.

Εχοντας υπόψη:

  1. Το Π.Δ.284/1988 "περί Οργανισμού Υπουργείου Οικονομικών".
  2. Το άρθρο 48 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α'/24.4.1986).
  3. Την ανάγκη διάθεσης των βιβλίων των πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων όλων των περιοχών, όπου ισχύει το σύστημα αυτό, με σκοπό την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων και όλων όσων ασχολούνται με θέματα φορολογίας γενικά.
  4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/29.1.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
  5. Την υπ' αριθ. 1097582/24310/ΔΟΟΤΥ/ΑΥΟ, σύμφωνα με την οποία εντάχθηκαν νέες περιοχές στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τους.
  6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την πώληση των χαρτών και του βιβλίου των πινάκων τιμών, στους οποίους αποτυπώνονται οι ζώνες, οι τιμές εκκίνησης και οι λοιποί συντελεστές που επηρεάζουν, αυξητικά ή μειωτικά, την αξία των εντός σχεδίου μεταβιβαζομένων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης και Οικισμών, Δήμων και Κοινοτήτων των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, στους οποίους ισχύει από 7.9.1998 το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1097582/24310/ΔΟΟΤΥ/ΑΥΟ και καθορίζουμε την τιμή πώλησης των χαρτών και του βιβλίου "Πίνακες Τιμών" στο ποσό των 8.000 δρχ.
Τα έσοδα από την πώληση του παραπάνω βιβλίου και των χαρτών αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και θα εμφανίζονται στον Κ.Α. εσόδων 2411. Ο τρόπος και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη διάθεση του πιο πάνω βιβλίου και των χαρτών θα γίνει με μέριμνα της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (16η).

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 951/Β'/2.9.1998).


Taxheaven.gr