ΠΟΛ.1225/20.8.1998

Μη επιβολή προστίμου κατά την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μισθωτών ή συνταξιούχων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι ποσού για το οποίο δεν προκύπτει φόρος

20 Αύγ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 20 Αυγούστου 1998
Αρ.Πρωτ.:1096288/1522/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1225

ΘΕΜΑ: Μη επιβολή προστίμου κατά την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μισθωτών ή συνταξιούχων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι ποσού για το οποίο δεν προκύπτει φόρος.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν.2238/1994, ειδικά προκειμένου για τα Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία αποκτούν αποκλειστικά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, αυτά υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση, αν το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 800.000 δρχ., εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν συντρέχει γι' αυτά τα πρόσωπα μία από τις περ. α', β', στ', ζ' ή ια' αυτής της παραγράφου.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία, υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από 40.000 δρχ. μέχρι 400.000 δρχ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2434/1996 δόθηκε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) στους χαμηλοσυνταξιούχους. Προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα αυτό στους δικαιούχους για το έτος 1998, υποχρεούνται να προσκομίσουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997, η οποία αφορά
εισοδήματα του έτους 1996 κ.ο.κ.

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, ειδικά για φορολογούμενο με εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, το ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας του ίδιου άρθρου, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά του, αυξάνεται κατά 300.000 δρχ. με ισόποση μείωση του ποσού του δεύτερου κλιμακίου.

5. Επειδή, με βάση τις παραπάνω διατάξεις, ειδικά για φορολογούμενο που απόκτησε εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις μέχρι του ποσού του 1.300.000 δρχ. για το οικονομικό έτος 1997 και 1.355.000 δρχ. για το οικονομικό έτος 1998, δεν προκύπτει φόρος, γίνεται δεκτό, σε περίπτωση υποβολής αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, να μην επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, ειδικά για τις παραπάνω κατηγορίες φορολογουμένων, δηλαδή τους μισθωτούς ή συνταξιούχους που αποκτούν αποκλειστικά και μόνο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, για το οποίο δεν προκύπτει φόρος με βάση τις παραπάνω διατάξεις, καθώς και τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας, για το οποίο δεν προκύπτει φόρος.

6. Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ισχύουν για εισοδήματα του οικονομικού έτους 1997 και επόμενα και για δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την έκδοση αυτής της διαταγής.


Taxheaven.gr