Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1223/18.8.1998 Διαφύλαξη δείγματος φορολογικών ταμειακών μηχανών από τους κατασκευαστές - εισαγωγείς


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-08-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1223/18.8.1998
Διαφύλαξη δείγματος φορολογικών ταμειακών μηχανών από τους κατασκευαστές - εισαγωγείς


Αθήνα 18 Αυγούστου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1095343/291/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1223

ΘΕΜΑ: Διαφύλαξη δείγματος φ.τ.μ. από τους κατασκευαστές - εισαγωγείς.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του Ν.1809/1988, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 16, παρ. 1 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α') "Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις".
2. Την υπ' αριθ. 1016031/103/0015Β/5.2.1998 (ΦΕΚ 120/Β') ΑΥΟ "Τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων".
3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Την ανάγκη υλοποίησης του μέτρου περί ανάθεσης της ευθύνης διαφύλαξης των δειγμάτων των εκάστοτε εγκρινομένων τύπων (μοντέλων) φ.τ.μ. και συστημάτων στους ίδιους τους κατασκευαστές - εισαγωγείς, με παράλληλη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και καθορισμού των λεπτομερειών της σχετικής
διαδικασίας.
5. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τη διαδικασία και τους τρόπους ασφάλισης των φ.τ.μ. και συστημάτων (δείγματα), που υπέστησαν τους προβλεπόμενους από το Ν.1809/1988 εργαστηριακούς και λοιπούς ελέγχους και έλαβαν άδεια καταλληλότητας, για τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, προς έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών,
από τις επιχειρήσεις που χορηγήθηκε η σχετική άδεια από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.1809/1988, ως ακολούθως:

1. Με το πέρας της διαδικασίας ελέγχου του προγράμματος (λογισμικού - software) εκάστου δείγματος φ.τ.μ. ή συστήματος, ενώπιον της Επιτροπής και τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης (άδειας καταλληλότητας) στην αιτούσα την κατασκευή ή εισαγωγή του συγκεκριμένου τύπου (μοντέλου) επιχείρηση, το δείγμα, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, παραδίδεται σ' αυτή για φύλαξη.

2. Το δείγμα τοποθετείται εντός του αντιστοιχούντος καταλλήλου χαρτοκιβωτίου του ("κούτας"), που κατά κανόνα είναι συσκευασία με την οποία γίνεται η εμπορική του διακίνηση.

3. Χρησιμοποιείται κοινός και ανθεκτικός τύπος σχοινιού για την ασφάλιση (δέσιμο - σφράγιση) της ως άνω συσκευασίας (κούτας) του δείγματος, κατά τη συνήθη "σταυροειδή" μορφή.

4. Στο άνω μέρος της συσκευασίας και σε σημείο που γίνεται η διασταύρωση ("κόμπος") του σχοινιού, τίθεται κατάλληλο, για παρόμοια χρήση, υλικό σφράγισης (ισπανικός κηρός ή ρητίνη κ.λπ.), η επιφάνεια του οποίου σφραγίζεται ("μαρκάρεται") με την υπηρεσιακή σφραγίδα.

5. Συντάσσεται από την Υπηρεσία (Γραμματεία Επιτροπής) σχετικό πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής Δείγματος προς φύλαξη, εις διπλούν. Στο ως άνω πρωτόκολλο, που περιέχει κείμενο μιας σελίδας, θα αναγράφονται ο τύπος της συγκεκριμένης φ.τ.μ. ή συστήματος του παραδιδόμενου δείγματος, ο αύξων σειριακός αριθμός (αριθμός μητρώου της φ.τ.μ. ή συστήματος), ο αριθμός άδειας καταλληλότητας του μοντέλου, η επωνυμία της επιχείρησης από την οποία αιτήθηκε και αποκτήθηκε η σχετική άδεια, η ημερομηνία σύνταξης, ως και το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του παραδίδοντος και παραλαμβάνοντος το δείγμα (ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Επιτροπής και εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο της υπόχρεης προς φύλαξη επιχείρησης).

6. Το πρωτότυπο του ως άνω πρωτοκόλλου κρατείται και φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Το αντίγραφο τίθεται και επικολλάται επί της άνω πλευράς της συσκευασίας του δείγματος.
Για την επικόλληση χρησιμοποιείται το ίδιο υλικό σφράγισης που αναφέρεται στην ανωτέρω παρ. 4, που τίθεται στα τέσσερα (4) άκρα του (γωνίες) και σφραγίζεται με την υπηρεσιακή σφραγίδα, κατά τρόπο και με πρόβλεψη ώστε η "σφράγιση - μαρκάρισμα" του "διασταυρούμενου σχοινιού" (κόμπου) συσκευασίας να επικολληθεί επί του πρωτοκόλλου, αλλά σε σημείο εκτός του κειμένου.

7. Ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας υποχρεούται να φυλάσσει το δείγμα του κάθε εγκριθέντος μοντέλου στις εγκαταστάσεις του, σε καλή κατάσταση, επί 15ετία από την τελευταία διάθεση φ.τ.μ. ή συστήματος του κάθε τύπου, ώστε να είναι αυτό διαθέσιμο σε κάθε ζήτηση της Επιτροπής ή της Υπηρεσίας.

8. Σε περίπτωση ανάκλησης ή αφαίρεσης της άδειας καταλληλότητας, η υποχρέωση φύλαξης του δείγματος παραμένει στην επιχείρηση που ανήκει το δείγμα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.1809/1988.

9. Με βάση την ίδια ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, θα παραδοθούν προς φύλαξη, σταδιακά, στις υπόχρεες επιχειρήσεις και τα δείγματα φ.τ.μ. και συστημάτων που έλαβαν έγκριση για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από την 1.4.1998 (ημερομηνία ισχύος του άρθρου 16, παρ. 1 του Ν.2579/1998).

10. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης