ΠΟΛ.1221/13.8.1998

Θεώρηση φορολογικών στοιχείων με αναγραφή του εννεαψήφιου ΑΦΜ, πριν την 1.1.1999Σχόλια:


13 Αύγ 1998

Taxheaven.gr
 Αθήνα 13 Αυγούστου 1998
Αρ.πρωτ.: 1094050/4000/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
2.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1221

ΘΕΜΑ: Θεώρηση φορολογικών στοιχείων με αναγραφή του εννεαψήφιου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), πριν την 1/1/1999.

Επειδή υποβλήθηκαν ερωτήματα από επιτηδευματίες, σχετικά με την αναγραφή του εννεαψήφιου ΑΦΜ πριν την 1.1.1998 επί των φορολογικών τους στοιχείων, λόγω του προγραμματισμού εκ μέρους τους της εκτύπωσης αυτών σε μεγάλες ποσότητες, παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις.

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β'/3.3.1998) ΑΥΟ, άρθρο 1, ορίζεται ότι ο νέος ΑΦΜ Φυσικών, Νομικών Προσώπων και Ενώσεων Προσώπων περιλαμβάνει εννέα (9) αριθμητικά ψηφία. Οι ήδη αποδοθέντες ΑΦΜ δεν μεταβάλλονται, αλλά προστίθεται στην αρχή αυτών το ψηφίο μηδέν (0). Οι επιτηδευματίες που εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), υποχρεούνται να αναγράφουν σ' αυτά τον εννεαψήφιο ΑΦΜ από 1.1.1999.

2. Τα παραπάνω ορίσθηκαν γιατί κρίθηκε ότι έπρεπε να δοθεί στις επιχειρήσεις και ειδικά σ' αυτές που τηρούν τα βιβλία τους με μηχανογραφικό σύστημα, ένα εύλογο χρονικό διάστημα για αναμόρφωση των συστημάτων τους.

3. Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση και προς διευκόλυνση των παραπάνω επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα με την παρούσα της αναγραφής του εννεαψήφιου ΑΦΜ [ο παλαιός ΑΦΜ με την προσθήκη του μηδέν (0)] σε όσες απ' αυτές επιθυμούν να τον αναγράφουν και πριν την 1.1.1999, καθ' όσον η προσθήκη αυτή δεν αλλοιώνει τους παλαιούς ΑΦΜ.

4. Επισημαίνεται, όμως, ότι όλοι οι επιτηδευματίες από την 1.1.1999 εκδίδουν και αποδέχονται φορολογικά στοιχεία στα οποία ο ΑΦΜ είναι με εννέα (9) ψηφία.


Taxheaven.gr