Αποτελέσματα live αναζήτησης

58541/31.07.1998 Στοιχεία αξιολόγησης επενδύσεων, βαθμολόγηση και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού στις διατάξεις του Ν.2601/1998. Καθορισμός του κοινού ελάχιστου ποσοστού του συνόλου των βαθμών, που προβλέπεται στην περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2601/1998


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

58541/31.07.1998
Στοιχεία αξιολόγησης επενδύσεων, βαθμολόγηση και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού στις διατάξεις του Ν.2601/1998. Καθορισμός του κοινού ελάχιστου ποσοστού του συνόλου των βαθμών, που προβλέπεται στην περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2601/1998
Στοιχεία αξιολόγησης επενδύσεων, βαθμολόγηση και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού στις διατάξεις του Ν.2601/1998. Καθορισμός του κοινού ελάχιστου ποσοστού του συνόλου των βαθμών, που προβλέπεται στην περ. ζ' της
παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2601/1998 58541/31.7.1998 (ΦΕΚ 854/Β'/1998)

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α'/15.4.1998) "Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας" και ειδικότερα το άρθρο 7, παρ. 1, περ. ζ' αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'/26.7.1985) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα", όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αρθρο 1
Κριτήρια εκτίμησης της βιωσιμότητας

Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Τα χαρακτηριστικά του φορέα και ειδικότερα η εμπειρία του, η κλίμακα και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν, η φερεγγυότητα και οικονομική του επιφάνεια, καθώς και η τεκμηριωμένη δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης (κάλυψη ίδιας συμμετοχής στην επένδυση και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης).
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη και τα οικονομικά τους αποτελέσματα στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς και η παρούσα οικονομική τους κατάσταση.
Η εμπειρία του φορέα εξετάζεται με βάση την προηγούμενη δραστηριότητα της επιχείρησης ή/και των μετόχων αυτής σε τομείς σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση.
Η κλίμακα και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αφορούν τα ποσοτικά μεγέθη παραγωγής και πώλησης, το φάσμα δραστηριοτήτων που αναπτύσσει, τις αγορές στις οποίες απευθύνεται, τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης που υποβάλλει το αίτημα, καθώς επίσης και συγγενών αυτής εταιριών (μητρικές, θυγατρικές, εταιρίες του ιδίου ομίλου).
Στα πλαίσια εξέτασης της φερεγγυότητας, εξετάζεται η φερεγγυότητα τόσο του φορέα της επένδυσης, όσο και εκείνη των κύριων μετόχων ή εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία των συμφερόντων του. Σε περίπτωση ύπαρξης και άλλων εταιριών, των οποίων η πλειοψηφία των συμφερόντων ελέγχεται από τους κύριους μετόχους του φορέα της επένδυσης, ελέγχεται η φερεγγυότητα και των εταιριών αυτών. Σε περίπτωση υπό σύσταση εταιριών, ελέγχεται η φερεγγυότητα των Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής, καθώς και των εταιριών των οποίων τυχόν ελέγχουν την πλειοψηφία των συμφερόντων της εταιρίας.
Κατά την εξέταση της φερεγγυότητας λαμβάνεται υπόψη και τυχόν ύπαρξη δυσμενών στοιχείων συναλλακτικής τάξης.
Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων, που είναι αναγκαία για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση και το κεφάλαιο κίνησης, πρέπει να τεκμηριώνεται από την ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων των μετόχων ή εταίρων ή χρεογράφων ή τίτλων ή και άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων τους, που, κατά την εκτίμηση της Υπηρεσίας και αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, είναι ευκόλως ρευστοποιήσιμα στα χρονικά πλαίσια της υλοποίησης της επένδυσης. Στις περιπτώσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων που σύμφωνα με την αίτηση υπαγωγής
προγραμματίζουν την κάλυψη, μερικά ή ολικά, της ίδιας συμμετοχής με υφιστάμενα έκτακτα αποθεματικά, στα πλαίσια εξέτασης της δυνατότητας διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψή της, πρέπει να τεκμηριώνεται η ύπαρξη στην εταιρία των λειτουργικών αυτών κεφαλαίων με τη μορφή των διαθεσίμων.

2. Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα δημιουργηθεί ή της ήδη υφιστάμενης, στο βαθμό που επηρεάζεται από την προτεινόμενη επένδυση, πρόγραμμα ή επιχειρηματικό σχέδιο, σε σύγκριση και με την εκτίμηση της κατάστασης - προοπτικών των αγορών του κλάδου στο οποίο εντάσσεται. Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας εξετάζονται με βάση τις εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων μετά την υλοποίηση της επένδυσης, οι οποίες γίνονται με παραδοχές που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της επιχείρησης και τις συνθήκες των αγορών. Από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα θα πρέπει να προκύπτει ικανοποιητική κερδοφορία του επενδυτικού προγράμματος και η δυνατότητα της επιχείρησης να καλύπτει τις, τακτής λήξης, υποχρεώσεις της.

3. Η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επένδυσης ή/και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης και η οργάνωση της επιχείρησης που την πραγματοποιεί.
Η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επένδυσης εξετάζεται με βάση την επαρκή τεκμηρίωση για την καταλληλότητα του τόπου εγκατάστασης και την εξασφάλιση των πρώτων υλών και λοιπών συντελεστών παραγωγής (ενέργεια, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.), την αρτιότητα της επενδυτικής πρότασης που αφορά τον τεχνικό σχεδιασμό, την τεκμηρίωση της δυνατότητας εξασφάλισης των προβλεπομένων πωλήσεων, την πρόβλεψη υποδομών αναγκαίων για τη λειτουργία (δίκτυα πωλήσεων) και γενικά την επαρκή παρουσίαση και τεκμηρίωση όλων των στοιχείων που διασφαλίζουν τη βιώσιμη λειτουργία της επένδυσης.
Η οργάνωση της εταιρίας κρίνεται με βάση την τεχνολογική της επάρκεια, την οργανωτική δομή της, τη στελέχωσή της με ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων οργάνωσης, όπως η μηχανοργάνωση των λειτουργιών με χρήση Η/Υ, τυποποίησης διαδικασιών και διασφάλιση ποιότητας (ISO) κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ

Αρθρο 2
Κοινά κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιμων επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας

1. Η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας για μακρό χρονικό διάστημα.
Παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) βαθμοί ως εξής:
- Τέσσερις (4) βαθμοί για τη δημιουργία άνω των εκατό (100) νέων μόνιμων θέσεων απασχόλησης.
- Τρεις (3) βαθμοί για τη δημιουργία πενήντα μέχρι και εκατό (50 - 100) νέων μόνιμων θέσεων απασχόλησης.
- Δύο (2) βαθμοί για τη δημιουργία δέκα μέχρι και σαράντα εννέα (10 - 49) νέων μόνιμων θέσεων απασχόλησης.
- Ενας (1) βαθμός για τη δημιουργία μίας μέχρι και εννέα (1 - 9) νέων μόνιμων θέσεων απασχόλησης.

Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι ρυθμίσεις του δεύτερου, του τρίτου, του πέμπτου, του έκτου και του έβδομου εδαφίου της περ. (α) της παρ. (2) του άρθρου 6 του Ν.2601/1998 και νοούνται οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από την επένδυση ή το πρόγραμμα απόκτησης εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση μέσα στην πρώτη πενταετία (5 έτη) από την ολοκλήρωση και πιστοποίησή τους.

2. Ο βαθμός ιδίας συμμετοχής στην επένδυση και στο κεφάλαιο κίνησης.
Παρέχονται μέχρι πέντε (5) βαθμοί, ως εξής:

* α' σκέλος: βαθμός ίδιας συμμετοχής στην επένδυση

- Τρεις (3) βαθμοί για την, σε ποσοστό άνω του 50%, ιδία συμμετοχή του φορέα στη συνολική δαπάνη της επένδυσης.
- Δύο (2) βαθμοί για την, σε ποσοστό άνω του 41% και μέχρι 50%, ιδία συμμετοχή του φορέα στη συνολική δαπάνη της επένδυσης.
Δεν παρέχονται βαθμοί για την, σε ποσοστό μέχρι και 40%, ιδία συμμετοχή του φορέα στη συνολική δαπάνη της επένδυσης.
Για την εφαρμογή του παρόντος κριτηρίου:
α) Ως συνολική δαπάνη της επένδυσης νοείται το κόστος της επένδυσης συνυπολογιζομένου και του κόστους του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, σύμφωνα με το κόστος που γίνεται δεκτό κατά την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επένδυσης και
β) Στη συνολική δαπάνη της επένδυσης, δεν περιλαμβάνεται η αξία του οικοπέδου.

* β' σκέλος: Βαθμός ίδιας συμμετοχής στο κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται για τη λειτουργία της επένδυσης ή/και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης (ΑΚΚΕΠ) Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί για τη χρηματοδότηση από το φορέα του προβλεπομένου αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης (ΑΚΚΕΠ), ως εξής:

- Για τη χρηματοδότηση από το φορέα, κατά 15% έως και 35% του ΑΚΚΕΠ, παρέχεται ένας (1) βαθμός.
- Για τη χρηματοδότηση από το φορέα πάνω από 35% του ΑΚΚΕΠ, παρέχονται δύο (2) βαθμοί.
Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος εδαφίου:
α) Ο υπολογισμός του ΑΚΚΕΠ βασίζεται στις προβλέψεις που εκτιμώνται από την Υπηρεσία στο πλαίσιο της αξιολόγησης και
β) Ως ΑΚΚΕΠ νοείται, για μεν νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, το εκτιμώμενο αναγκαίο κεφάλαιο εκκίνησης, για δε υφιστάμενες επιχειρήσεις, το εκτιμώμενο αναγκαίο πρόσθετο μόνιμο κεφάλαιο κίνησης που προκύπτει από τη λειτουργία της εξεταζόμενης επένδυσης ή/και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Στις περιπτώσεις νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων που πραγματοποιούν επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση παραγωγικών μονάδων, το χρηματοδοτούμενο από το φορέα μέρος του αναγκαίου κεφαλαίου εκκίνησης, πρέπει να αποτελέσει περαιτέρω αύξηση σε μετρητά του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου. Ανάλογος όρος πρέπει να τίθεται στην οικεία απόφαση υπαγωγής, ο οποίος δεν μπορεί να τροποποιηθεί στη συνέχεια.
Αν, λόγω της φύσης της επένδυσης ή/και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης, προκύπτει ότι από τη λειτουργία του δεν δημιουργείται πρόσθετο αναγκαίο μόνιμο κεφάλαιο κίνησης, το παρόν σκέλος του κριτηρίου δεν βαθμολογείται. Στις περιπτώσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων που πραγματοποιούν επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για επέκταση, εκσυγχρονισμό κ.λπ. λειτουργουσών μονάδων ή για ίδρυση νέας μονάδας, το χρηματοδοτούμενο από το φορέα μέρος του πρόσθετου αναγκαίου μόνιμου κεφαλαίου κίνησης πρέπει είτε να αποτελέσει περαιτέρω αύξηση σε μετρητά του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου,
είτε να γίνει ισόποση παρακράτηση καθαρών κερδών για δημιουργία έκτακτου αποθεματικού πριν την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, εφόσον τα προβλεπόμενα από την Υπηρεσία καθαρά κέρδη προς διανομή επαρκούν. Ανάλογος όρος πρέπει να τίθεται στην οικεία απόφαση υπαγωγής, ο οποίος δεν μπορεί να
τροποποιηθεί στη συνέχεια.

3. Δυναμισμός και επιτυχία στις προγενέστερες και υφιστάμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και των εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία των συμφερόντων της ή των εταίρων, σε περίπτωση νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων.
Παρέχονται από ένας (1) μέχρι και τέσσερις (4) ακέραιοι βαθμοί, ανάλογα με το δυναμισμό και την επιτυχία του φορέα της επένδυσης και των εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία του ή των εταίρων, σε περίπτωση νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, στις προγενέστερες και τις υφιστάμενες δραστηριότητές τους, κατά την κρίση της
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη της μεταξύ άλλων και τα εξής στοιχεία:

α) Την εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των προ αποσβέσεων κερδών του υφιστάμενου φορέα της επένδυσης ή, σε περίπτωση νεοσύστατου ή υπό σύσταση φορέα, την εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των προ αποσβέσεων κερδών των εταιριών που συμμετέχουν στο νέο φορέα ή των εταιριών στις οποίες συμμετέχουν κατά πλειοψηφία ή διευθύνουν τα Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία είναι κύριοι μέτοχοι του προς αξιολόγηση φορέα της επένδυσης.

β) Την ανάληψη επενδυτικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κατά το πρόσφατο παρελθόν και το βαθμό επιτυχίας τους, από τον προς αξιολόγηση φορέα της επένδυσης ή από τους εταίρους που ελέγχουν την πλειοψηφία του ή από επιχειρήσεις των οποίων οι εταίροι ελέγχουν την πλειοψηφία τους.

4. Η πραγματοποίηση της επένδυσης ή/και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού στις περιοχές της Επικράτειας με τη μεγαλύτερη ενίσχυση και στις περιοχές όπου έχουν συναφθεί τοπικά σύμφωνα απασχόλησης.
Παρέχονται έως πέντε (5) βαθμοί ως εξής:
- Στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που πραγματοποιούνται στην Περιοχή Α', ένας (1) βαθμός.
- Στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που πραγματοποιούνται στην Περιοχή Β', δύο (2) βαθμοί.
- Στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που πραγματοποιούνται στην Περιοχή Γ', τρεις (3) βαθμοί.
- Στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που πραγματοποιούνται στην Περιοχή Δ', τέσσερις (4) βαθμοί.
- Στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που πραγματοποιούνται σε τμήματα της Επικράτειας στα οποία έχουν συναφθεί τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, παρέχεται επιπρόσθετα ένας (1) βαθμός.

5. Ο αριθμός και η σημασία των επενδυτικών σχεδίων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή/και επιχειρηματικών σχεδίων του φορέα, που έχουν υπαχθεί στις ενισχύσεις επιχορήγησης και επιδότησης του Ν.1892/1990 και του παρόντος.
Παρέχονται μέχρι τρεις (3) βαθμοί ως εξής:
- Τρεις (3) βαθμοί, στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει καμία υπαγωγή στις ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.1892/1990 ή του Ν.2601/1998, επένδυσης ή/και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικού σχεδίου.
- Δύο (2) βαθμοί στις περιπτώσεις που έχει γίνει μία ή και περισσότερες υπαγωγές στις ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.1892/1990 ή του Ν.2601/1998 επένδυσης ή/και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικού σχεδίου, η οποία (-ες) δεν κρίνεται από πλευράς μεγέθους ως ιδιαίτερα σημαντική (-ες) σε σχέση με το προ της πραγματοποίησής της μέγεθος της μονάδας (-ων) στην οποία αναφέρεται.
Δεν παρέχονται βαθμοί στις περιπτώσεις που έχουν γίνει μία ή περισσότερες υπαγωγές στις ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.1892/1990 ή του Ν.2601/1998 επένδυσης ή/και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικού σχεδίου και η
οποία, από πλευράς μεγέθους, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική (-ες) σε σχέση με το προ της πραγματοποίησής της μέγεθος της μονάδας. Για την εφαρμογή του παρόντος κριτηρίου:

α) Ως υπαγωγές που έχουν γίνει νοούνται, τόσο εκείνες που αφορούν στη μονάδα στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εξεταζόμενη επένδυση ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιχειρηματικό σχέδιο, όσο και εκείνες που αφορούν σε άλλες μονάδες του φορέα και

β) Ο φορέας υποβάλλει, μαζί με την αίτηση υπαγωγής, Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρει τα πλήρη στοιχεία των αποφάσεων υπαγωγής στο Ν.2601/1998 και το Ν.1892/1990 που έχουν μέχρι την υποβολή της αίτησής του εκδοθεί. Σε περίπτωση διαπίστωσης απόκρυψης στοιχείων, έχει εφαρμογή η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 29 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998.

Αρθρο 3

Πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιμων επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των μεταποιητικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων της περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998

1. Η προοπτική δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο πραγματοποιείται η επένδυση ή/και το πρόγραμμα.
Παρέχονται μέχρι τρεις (3) βαθμοί ως εξής:
- Τρεις (3) βαθμοί στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που πραγματοποιούνται σε κλάδους, οι οποίοι κρίνεται ότι εμφανίζουν προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης, βάσει της εξέλιξης του κύκλου εργασιών τους, της αύξησης του μέσου ποσοστού κερδοφορίας τους και της μη ύπαρξης αργούντος δυναμικού.
- Δύο (2) βαθμοί στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που πραγματοποιούνται σε κλάδους, οι οποίοι κρίνεται ότι εμφανίζουν μικρή αύξηση ή στασιμότητα στην ανάπτυξή τους, βάσει της εξέλιξης του κύκλου εργασιών τους, του μέσου ποσοστού κερδοφορίας τους και της τυχόν ύπαρξης αργούντος δυναμικού.
- Δεν παρέχονται βαθμοί στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που πραγματοποιούνται σε κλάδους, οι οποίοι κρίνεται ότι εμφανίζουν φθίνουσα πορεία στην ανάπτυξή τους, βάσει της εξέλιξης του κύκλου εργασιών τους, του μέσου ποσοστού κερδοφορίας τους και της τυχόν ύπαρξης αργούντος δυναμικού.
Για την εφαρμογή του παρόντος κριτηρίου:
α) Ως κλάδος νοείται ο τριψήφιος κλάδος που προκύπτει από το ιεραρχικά δομημένο τριψήφιο σύστημα ταξινόμησης κλάδων ΣΤΑΚΟΔ-91 της ΕΣΥΕ, είτε αυτός που προκύπτει από περαιτέρω απο-ομαδοποίηση του τριψήφιου κλάδου, εφόσον κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο λόγω της φύσης του αντικειμένου της εξεταζόμενης
παραγωγικής μονάδας.
β) Στις περιπτώσεις που η παραγωγική μονάδα στην οποία αναφέρεται η επένδυση ή/και το πρόγραμμα είναι τοπικής σημασίας, κρίνονται οι προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου στη συγκεκριμένη περιοχή.

2. Ο χαρακτηρισμός των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν ως νέων ή ως προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή η παραγωγή ηλεκτρισμού από την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας.
Παρέχονται τέσσερις (4) βαθμοί στις εξής περιπτώσεις:
α) Στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που αναφέρονται στην παραγωγή προϊόντων τα οποία, κατά τις διατάξεις του Ν.2601/1998, έχουν χαρακτηρισθεί ως νέα προϊόντα ή ως προϊόντα εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή
β) Στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2601/1998, εφόσον οι επενδύσεις τους αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρισμού από την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας.
Για τους σκοπούς εφαρμογής του κριτηρίου αυτής της παραγράφου:

- Δεν είναι δυνατή η βαθμολόγηση επένδυσης ή/και προγράμματος σωρευτικά, με βάση το (α) και το (β) εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
- Δεν είναι δυνατή η βαθμολόγηση επένδυσης ή/και προγράμματος παραγωγής ηλεκτρισμού από την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας σωρευτικά, με βάση το (β) εδάφιο της παρούσας παραγράφου και το κριτήριο της παρ. 4 πιο κάτω.

γ) Σε περιπτώσεις μικτών προτάσεων, οι παραπάνω βαθμοί παρέχονται μόνο:

- Προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής νέων προϊόντων και προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, εφόσον άνω του 50% των πωλήσεων προϊόντων που θα παραχθούν από τις υπό αξιολόγηση επενδύσεις, αφορούν πωλήσεις των παραπάνω προϊόντων και
- Προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρισμού από την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας, εφόσον άνω του 50% του κόστους της επένδυσης αφορά δαπάνες των επενδύσεων αυτών.

3. Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν σε διεθνές επίπεδο.
Παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) βαθμοί στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης επιχειρήσεων που τα προϊόντα τους εκτιμάται ότι διαθέτουν ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο, ως εξής:

- Τέσσερις (4) βαθμοί για εκτιμούμενες κατ' αξία πωλήσεις στη διεθνή αγορά, τάξης ανώτερης του 51% του συνόλου των πωλήσεων.
- Τρεις (3) βαθμοί για εκτιμούμενες κατ' αξία πωλήσεις στη διεθνή αγορά, τάξης ανώτερης του 30% έως και 51% του συνόλου των πωλήσεων.
- Δύο (2) βαθμοί για εκτιμούμενες κατ' αξία πωλήσεις στη διεθνή αγορά, τάξης ανώτερης του 15% έως και 30% του συνόλου των πωλήσεων.
- Μηδέν (0) βαθμοί για εκτιμούμενες κατ' αξία πωλήσεις στη διεθνή αγορά, τάξης ίσης ή μικρότερης του 15% του συνόλου των πωλήσεων.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του κριτηρίου αυτής της παραγράφου:
α) Για τον υπολογισμό του θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος προβλεπόμενων πωλήσεων στη διεθνή αγορά και συνολικών πωλήσεων σε αξία, της πρώτης πενταετίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
β) Η βαθμολόγηση του κριτηρίου θα γίνεται τόσο σε περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης παραγωγικών μονάδων, όσο και σε κάθε εξεταζόμενη επένδυση ή/και πρόγραμμα που απλώς αφορά στην παραγωγική μονάδα της οποίας τα προϊόντα εκτιμάται ότι διαθέτουν διεθνή ανταγωνιστικότητα.

4. Συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της ρύπανσης.
Παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) βαθμοί ως εξής:
- Τέσσερις (4) βαθμοί στις επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή την προστασία του περιβάλλοντος και μείωση της ρύπανσης, αν ποσοστό άνω του 80% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης αφορά στους παραπάνω σκοπούς.
- Τρεις (3) βαθμοί στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή την προστασία του περιβάλλοντος και μείωση της ρύπανσης, αν ποσοστό άνω του 50% και μέχρι 80% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης αφορά στους παραπάνω σκοπούς.
- Δύο (2) βαθμοί στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, αν ποσοστό άνω του 25% και μέχρι 50% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης αφορά στους ανωτέρω σκοπούς.
Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος κριτηρίου δεν είναι δυνατή η βαθμολόγηση επένδυσης ή/και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρισμού από την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας σωρευτικά, με βάση το παρόν κριτήριο και το κριτήριο του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 πιο
πάνω.
Για την εφαρμογή του παρόντος κριτηρίου:
α) Ως συνολική δαπάνη της επένδυσης νοείται το κόστος της επένδυσης, συνυπολογιζομένου και του κόστους του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, σύμφωνα με το κόστος που γίνεται δεκτό κατά την
αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επένδυσης και
β) Στη συνολική δαπάνη της επένδυσης, δεν περιλαμβάνεται η αξία του οικοπέδου.

5. Η μετεγκατάσταση λειτουργουσών μονάδων από την Περιοχή Α', καθώς και η μετεγκατάσταση από άλλες περιοχές, εφόσον γίνεται για περιβαλλοντικούς λόγους. Παρέχονται τρεις (3) βαθμοί στις εξής περιπτώσεις:
α) Στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν και σε μετεγκατάσταση λειτουργουσών παραγωγικών μονάδων από την Περιοχή Α' στις λοιπές περιοχές του Ν.2601/1998.
Για να είναι δυνατή η βαθμολόγηση του σκέλους αυτού του κριτηρίου, πρέπει να μετεγκαθίσταται όλη η παραγωγική μονάδα ή
β) Στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν και σε μετεγκατάσταση που επιβάλλεται για περιβαλλοντικούς λόγους λειτουργουσών παραγωγικών μονάδων από τις Περιοχές Β', Γ' ή Δ' του Ν.2601/1998 σε άλλο σημείο της ίδιας ή άλλης περιοχής του ίδιου νόμου πλην της Α'.
Για να είναι δυνατή η βαθμολόγηση του σκέλους αυτού του κριτηρίου πρέπει:
i) Να μετεγκαθίσταται όλη η παραγωγική μονάδα και
ii) Να έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου οργάνου για υποχρεωτική μετεγκατάστασή της για περιβαλλοντικούς λόγους.

6. Ο βαθμός συμμετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών στο βιομηχανικό κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος.
Παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) βαθμοί ως εξής:
- Τέσσερις (4) βαθμοί, στις περιπτώσεις συμμετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών, σε ποσοστό μέχρι 30%, στο βιομηχανικό κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος.
- Τρεις (3) βαθμοί, στις περιπτώσεις συμμετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% και μέχρι 50%, στο βιομηχανικό κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος.
- Δύο (2) βαθμοί, στις περιπτώσεις συμμετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% και μέχρι 80%, στο βιομηχανικό κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος.
- Ενας (1) βαθμός, στις περιπτώσεις συμμετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών, σε ποσοστό άνω του 80%, στο βιομηχανικό κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος ή σε μονάδες φασόν.
Για την εφαρμογή του παρόντος κριτηρίου:
α) Ως "πρώτες και βοηθητικές ύλες" νοούνται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.
β) Ως βιομηχανικό κόστος παραγωγής λαμβάνεται το κόστος μετά αποσβέσεων.
γ) Ως βιομηχανικό κόστος παραγωγής λαμβάνεται ο μέσος όρος του προβλεπόμενου βιομηχανικού κόστους παραγωγής της πρώτης πενταετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης ή και του προγράμματος.
δ) Ως κόστος πρώτων και βοηθητικών υλών λαμβάνεται ο μέσος όρος του προβλεπόμενου κόστους πρώτων και βοηθητικών υλών της πρώτης πενταετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης ή και του προγράμματος.
ε) Ο υπολογισμός του κριτηρίου γίνεται βάσει των προβλέψεων της Υπηρεσίας και της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την παραγωγική μονάδα στην οποία αναφέρεται η επένδυση ή/και το πρόγραμμα.

7. Η πραγματοποίηση επενδύσεων για μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης από συνενούμενες μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Παρέχονται τρεις (3) βαθμοί στις επενδύσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων που προκύπτουν από τη συνένωση τριών (3) τουλάχιστον μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.), που η κάθε μία απασχολεί, κατά μέσο όρο, την τελευταία τριετία μέχρι την υποβολή της αίτησης, μέχρι εκατόν είκοσι (120) εργαζόμενους και ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης να αφορά δαπάνες για μείωση του κόστους παραγωγής ή και διάθεσης, σύμφωνα με την υποπερ. (xxii) της περ. (α) της παρ. 1 του Ν.2601/1998.
Για την εφαρμογή του παρόντος κριτηρίου:
α) Ως μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις νοούνται εκείνες που ο κύκλος εργασιών τους, κατά την τελευταία τριετία, δεν ξεπερνά, κατά μέσο όρο, το όριο που κάθε φορά καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για το διαχωρισμό της Βιοτεχνίας από τη Βιομηχανία.
β) Ο φορέας της επένδυσης πρέπει να τεκμηριώνει πλήρως στον υποβαλλόμενο φάκελο της αίτησης υπαγωγής, τη μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων της ενοποιημένης επιχείρησης που θα προκύψει από την επένδυση.
γ) Ως συνολική δαπάνη της επένδυσης νοείται το κόστος της επένδυσης, συνυπολογιζομένου και του κόστους του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, σύμφωνα με το κόστος που γίνεται δεκτό κατά την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επένδυσης και
δ) Στη συνολική δαπάνη της επένδυσης δεν περιλαμβάνεται η αξία του οικοπέδου.

8. Η συμβολή στη δημιουργία και απασχόληση άλλων επιχειρήσεων αναλόγως με το βαθμό των προερχομένων από την εγχώρια αγορά εισροών της (υλικών και υπηρεσιών) ως προς τις συνολικές εισροές που απαιτούνται για τη λειτουργία της. Παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) βαθμοί ως εξής:
- Τέσσερις (4) βαθμοί, εφόσον ο βαθμός εφοδιασμού της μονάδας με εισροές από την εγχώρια παραγωγή ή την παροχή υπηρεσιών από εγχώριες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 50% του συνόλου των εισροών που απαιτούνται για τη λειτουργία της μονάδας.
- Δύο (2) βαθμοί, εφόσον ο βαθμός εφοδιασμού της μονάδας με εισροές από την εγχώρια παραγωγή ή την παροχή υπηρεσιών από εγχώριες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 20% μέχρι και 50% του συνόλου των εισροών που απαιτούνται για τη λειτουργία της μονάδας.
Δεν παρέχονται βαθμοί εφόσον ο κατά τα παραπάνω βαθμός εφοδιασμού εκτιμάται σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 20%.
Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού:
α) Υπολογίζονται μόνο οι εισροές της μονάδας στην οποία αφορά η επένδυση ή/και το πρόγραμμα.
β) Υποβάλλονται από τον επενδυτή πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για την εκτίμηση του βαθμού εφοδιασμού με εισροές από την εγχώρια αγορά στο φάκελο της αίτησης υπαγωγής.

Αρθρο 4
Πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιμων επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα

1. Η κατάταξη της επένδυσης ως δραστηριότητα υψηλής, μέσης ή χαμηλής προτεραιότητας, σύμφωνα με τη γεωργική πολιτική της Χώρας. Παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) βαθμοί, ως εξής:
- Στις επενδύσεις που αναφέρονται σε δραστηριότητες που κατατάσσονται στις δραστηριότητες υψηλής προτεραιότητας, παρέχονται τέσσερις (4) βαθμοί.
- Στις επενδύσεις που αναφέρονται σε δραστηριότητες που κατατάσσονται στις δραστηριότητες μέσης προτεραιότητας, παρέχονται τρεις (3) βαθμοί.
- Στις επενδύσεις που αναφέρονται σε δραστηριότητες που κατατάσσονται στις δραστηριότητες χαμηλής προτεραιότητας, παρέχονται δύο (2) βαθμοί.
Για την εφαρμογή του παρόντος κριτηρίου, οι δραστηριότητες της περ. (θ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998 και οι δραστηριότητες της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω νόμου, κατατάσσονται σε υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας, ως εξής:

Δραστηριότητες Υψηλής Προτεραιότητας

- Παραγωγή κηπευτικών ειδών, καθώς και σπόρων κηπευτικών ειδών.
- Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής.
- Βοοτροφικές μονάδες γαλακτοπαραγωγής (εφόσον διαθέτουν ποσόστωση γάλακτος).
- Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.
- Χοιροτροφικές μονάδες.
- Πτηνοτροφικές μονάδες μόνο για επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό λειτουργουσών υφισταμένων μονάδων.
- Μελισσοκομικές μονάδες.
- Σηροτροφικές μονάδες.
- Κονικλοτροφικές μονάδες.
- Μονάδες εκτροφής στρουθοκαμήλου.
- Μονάδες μονόπλων.
- Μονάδες νηκτικών πτηνών.
- Παραγωγή βιολογικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης.
- Γεωργικές επιχειρήσεις νέων καλλιεργειών (αντικατάσταση παλαιών).
- Επεξεργασία αναποφλοίωτου ρυζιού.
- Ιχθυοκαλλιέργειες γλυκέων υδάτων (πέστροφες, σολομοί, στουργιόνια και ιχθυογεννητικοί σταθμοί αυτών).
- Οστρακοκαλλιέργειες (χτένια, κυδώνια, στρείδια και σταθμοί αναπαραγωγής αυτών).

Δραστηριότητες Μέσης Προτεραιότητας

- Παραγωγή φυτών εσωτερικού χώρου.
- Παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού (φυτώρια).
- Ιχθυοκαλλιέργειες γλυκέων υδάτων (χέλια, γουλιανοί, κεφαλοειδή και ιχθυογεννητικοί σταθμοί αυτών).
- Μυδοκαλλιέργειες και σταθμοί αναπαραγωγής μυδιών.

Δραστηριότητες Χαμηλής Προτεραιότητας

- Παραγωγή ανθοκομικών ειδών - φυτών κηποτεχνίας.
- Παραγωγή δενδροκομικών ειδών.
- Παραγωγή λοιπών σπόρων.
- Λοιπές οστρακοκαλλιέργειες και σταθμοί αναπαραγωγής των οστράκων.
- Ιχθυοκαλλιέργειες κυπρίνων και ιχθυογεννητικοί σταθμοί αυτών.
- Γεωργικές δραστηριότητες επιχειρήσεων αγροτικών ή αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών ή ομάδων παραγωγών ή ενώσεων ομάδων παραγωγών, για επενδύσεις σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής.
Εδώ δεν υπάγονται οι δραστηριότητες που υπάγονται στην περ. (θ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998.

2. Συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της ρύπανσης.
Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί ως εξής:
- Δύο (2) βαθμοί στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή την προστασία του περιβάλλοντος και μείωση της ρύπανσης, εφόσον ποσοστό άνω του 50% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης αφορά στους ανωτέρω σκοπούς.
- Ενας (1) βαθμός στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή την προστασία του περιβάλλοντος και μείωση της ρύπανσης, εφόσον ποσοστό άνω του 25% και μέχρι 50% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης αφορά στους ανωτέρω σκοπούς.
Για την εφαρμογή του παρόντος κριτηρίου:
α) Ως συνολική δαπάνη της επένδυσης νοείται το κόστος της επένδυσης, συνυπολογιζομένου και του κόστους του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, σύμφωνα με το κόστος που γίνεται δεκτό κατά την
αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επένδυσης και
β) Στη συνολική δαπάνη της επένδυσης δεν περιλαμβάνεται η αξία του οικοπέδου.

3. Η μετεγκατάσταση λειτουργουσών μονάδων από την Περιοχή Α', καθώς και η μετεγκατάσταση από άλλες περιοχές, εφόσον γίνεται για περιβαλλοντικούς λόγους.
Παρέχονται δύο (2) βαθμοί ως εξής:
α) Στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν και σε μετεγκατάσταση λειτουργουσών μονάδων από την Περιοχή Α' στις λοιπές περιοχές του Ν.2601/1998.
Για να είναι δυνατή η βαθμολόγηση του σκέλους αυτού του κριτηρίου, πρέπει να μετεγκαθίσταται όλη η παραγωγική μονάδα ή
β) Στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν και σε μετεγκατάσταση που επιβάλλεται για περιβαλλοντικούς λόγους λειτουργουσών μονάδων από τις Περιοχές Β', Γ' ή Δ' του Ν.2601/1998, σε άλλο σημείο της ίδιας ή άλλης περιοχής του ίδιου νόμου πλην της Α'.
Για να είναι δυνατή η βαθμολόγηση του σκέλους αυτού του κριτηρίου, πρέπει:
i) Να μετεγκαθίσταται όλη η παραγωγική μονάδα και
ii) Να έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου οργάνου για υποχρεωτική μετεγκατάστασή της για περιβαλλοντικούς λόγους.

Αρθρο 5
Πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιμων επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των τουριστικών επιχειρήσεων

1. Επίπεδο προσφερομένων υπηρεσιών ιδρυόμενων ή εκσυγχρονιζόμενων ή επεκτεινόμενων ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων. Παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) βαθμοί, ως εξής:
- Τέσσερις (4) βαθμοί για επενδύσεις που αφορούν σε μονάδες ΑΑ' τάξης.
- Τρεις (3) βαθμοί για επενδύσεις που αφορούν σε μονάδες Α' τάξης.
- Δύο (2) βαθμοί για επενδύσεις που αφορούν σε μονάδες Β' τάξης.
- Ενας (1) βαθμός σε περίπτωση μόνο επενδύσεων εκσυγχρονισμού μονάδων κατώτερων της Β' τάξης.

2. Αναβάθμιση σε ανώτερη τάξη, προκειμένου για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων.
Παρέχονται δύο (2) βαθμοί, στις περιπτώσεις επενδύσεων εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων ή τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων με τις οποίες γίνεται και αναβάθμιση της μονάδας σε ανώτερη τάξη.

3. Δημιουργία εγκαταστάσεων ειδικών μορφών τουρισμού.
Παρέχονται πέντε (5) βαθμοί, στις περιπτώσεις επενδύσεων που αφορούν σε συνεδριακά κέντρα ή σε χιονοδρομικά κέντρα ή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών ή σε λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) ή σε γήπεδα γκολφ ή σε κέντρα θαλασσοθεραπείας ή σε κέντρα τουρισμού υγείας ή σε κέντρα προπονητικού - αθλητικού τουρισμού.
Στις μικτές περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός, είτε της ειδικής μορφής τουρισμού, είτε της ξενοδοχειακής μονάδας.

4. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων ή οικιών σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Παρέχονται τρεις (3) βαθμοί, για επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων ή οικιών σε ξενοδοχειακές μονάδες.

5. Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της ρύπανσης.
Παρέχονται δύο (2) βαθμοί στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της ρύπανσης, εφόσον άνω του 50% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης αφορούν το παραπάνω αντικείμενο.
Για την εφαρμογή του παρόντος κριτηρίου:
α) Ως συνολική δαπάνη της επένδυσης νοείται το κόστος της επένδυσης, συνυπολογιζομένου και του κόστους του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, σύμφωνα με το κόστος που γίνεται δεκτό κατά την
αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επένδυσης και
β) Στη συνολική δαπάνη της επένδυσης δεν περιλαμβάνεται η αξία του οικοπέδου.

6. Η δυνατότητα λειτουργίας της μονάδας πέραν της τουριστικής περιόδου της ευρύτερης περιοχής.
Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί, ως εξής:
- Δύο (2) βαθμοί για εκτιμώμενη λειτουργία της τουριστικής μονάδας για περισσότερους από τρεις (3) μήνες πέραν της τουριστικής περιόδου της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασής της.
- Ενας (1) βαθμός για εκτιμώμενη λειτουργία της τουριστικής μονάδας για περισσότερο από ένα (1) μήνα και μέχρι τρεις (3) μήνες πέραν της τουριστικής περιόδου της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασής της.
Για την εφαρμογή του παρόντος κριτηρίου:
α) Ως "τουριστική περίοδος της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης της μονάδας", νοείται ο μέσος όρος της εποχιακής λειτουργίας των αντίστοιχων τουριστικών μονάδων των τελευταίων δύο (2) χρόνων μέχρι την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του νησιού ή, προκειμένου για την ηπειρωτική Ελλάδα ή τη νήσο Κρήτη, της ευρύτερης περιοχής που έχει λειτουργική γειτνίαση με τη θέση της εξεταζόμενης μονάδας και οριοθετείται ως ενιαία τουριστική περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, ο επενδυτής υποχρεούται να υποβάλει πλήρη επίσημα στοιχεία του Ε.Ο.Τ. για την τεκμηρίωση και επακριβή οριοθέτηση της τουριστικής περιόδου της ευρύτερης περιοχής.
β) Στις περιπτώσεις που η τουριστική μονάδα στην οποία αναφέρεται η επένδυση, έχει ήδη επιτύχει κατά τα προηγούμενα της υποβολής της αίτησης υπαγωγής έτη, τη λειτουργία της πέραν της τουριστικής περιόδου της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασής της, λαμβάνει τους βαθμούς του κριτηρίου που αντιστοιχούν στο επιπλέον αυτό διάστημα λειτουργίας της, έστω και αν δεν εκτιμάται περαιτέρω αύξησή του κατά την επόμενη πενταετία.

Αρθρο 6
Πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιμων επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης των επιχειρήσεων του τομέα παροχής υπηρεσιών

1. Υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας.
Παρέχεται ένας (1) βαθμός στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που αναφέρονται σε υπηρεσίες, οι οποίες, κατά τις διατάξεις του Ν.2601/1998, έχουν χαρακτηριστεί ως Υπηρεσίες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.

2. Ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων και εργαστήρια εφαρμοσμένης έρευνας.
Παρέχεται ένας (1) βαθμός, στις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού επιχειρήσεων, που κατά τις διατάξεις του Ν.2601/1998 έχουν χαρακτηρισθεί ως επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού ή ως επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων ή ως επιχειρήσεις (εργαστήρια) εφαρμοσμένης έρευνας.

3. Κέντρα κοινής επιχειρηματικής δράσης και Εταιρίες Διεθνούς Εμπορίου. Παρέχεται ένας (1) βαθμός στις επενδύσεις κέντρων κοινής επιχειρηματικής δράσης ή εταιριών Διεθνούς Εμπορίου του Ν.2601/1998.

4. Μεταφορά και αποθήκευση υγρών καυσίμων και υγραερίων σε νησιωτικές περιοχές.
Παρέχεται ένας (1) βαθμός στις επενδύσεις των επιχειρήσεων υγρών καυσίμων και υγραερίων της περ. (ν) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998.

5. Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και στέγες αυτόνομης διαβίωσης, για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Παρέχεται ένας (1) βαθμός στις επενδύσεις των επιχειρήσεων (κέντρων) αποθεραπείας και αποκατάστασης, καθώς και παροχής στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες της περ. (σ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΚΟΙΝΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

Αρθρο 7
Καθορισμός του κοινού ελάχιστου ποσοστού του συνόλου των βαθμών κάθε τομέα, πάνω από το οποίο κάθε επένδυση ή πρόγραμμα εγκρίνεται αμέσως κατά την εξέταση και βαθμολόγησή του

1. Το κοινό ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθμών των κοινών και πρόσθετων κριτηρίων κάθε τομέα, που καθορίζονται στα άρθρα 2 ή/και 3 ή/και 4 ή/και 5 ή/και 6 της παρούσας, καθορίζεται στο σαράντα τοις εκατό (40%). Κάθε επένδυση ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που, κατά τη βαθμολόγησή του
από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, συγκεντρώνει βαθμούς περισσότερους από εκείνους που αντιστοιχούν στο καθοριζόμενο ως άνω κοινό ελάχιστο ποσοστό, εγκρίνεται αμέσως κατά την εξέταση και βαθμολόγησή του για υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν.2601/1998, εφόσον το διατιθέμενο κονδύλι επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης επαρκεί.

2. Ως σύνολο βαθμών των κοινών και πρόσθετων κριτηρίων κάθε τομέα, επί του οποίου εφαρμόζεται το ως άνω ελάχιστο κοινό ποσοστό για να υπολογισθούν οι βαθμοί πάνω από τους οποίους η επένδυση ή το πρόγραμμα εγκρίνεται αμέσως, νοείται το άθροισμα των μέγιστων βαθμών όλων των κριτηρίων, ήτοι:
α) Επενδύσεις Μεταποιητικών, Μεταλλευτικών και Εξορυκτικών επιχειρήσεων: Σύνολο βαθμών πενήντα (50).
β) Επενδύσεις επιχειρήσεων πρωτογενή τομέα: Σύνολο βαθμών είκοσι εννέα (29).
γ) Επενδύσεις τουριστικών επιχειρήσεων: Σύνολο βαθμών τριάντα εννέα (39).
δ) Επενδύσεις επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών: Σύνολο βαθμών είκοσι δύο (22).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αρθρο 8
1. Κάθε αίτηση υπαγωγής που υποβάλλεται, ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία, αφενός εάν συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία και αφετέρου εάν η οικονομοτεχνική μελέτη τυχόν εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης. Αιτήσεις υπαγωγής που υποβάλλονται στο ΕΛ.Κ.Ε. Α.Ε., την επομένη εργάσιμη ημέρα της υποβολής τους, διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανάλογα, για τον ως άνω έλεγχο και την
περαιτέρω εξέταση για υπαγωγή τους ή μη στις διατάξεις του Ν.2601/1998.
Κάθε αίτηση υπαγωγής που τυχόν δεν συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία ή εμφανίζει στην οικονομοτεχνική της μελέτη σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης, θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα και τίθεται στο αρχείο.

2. Μετά τον έλεγχο που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, κάθε αίτηση υπαγωγής εξετάζεται ως προς τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης ή/και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή γνωμοδοτεί, ύστερα
από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας ιδιωτικών επενδύσεων, είτε κρίνοντας βιώσιμη την προτεινόμενη επένδυση ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης, είτε για την απόρριψή της σε περίπτωση που την κρίνει μη βιώσιμη. Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις της Υπηρεσίας, όπως αυτές οριστικοποιούνται από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή. Προκειμένου για προτάσεις που αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση κ.λπ. υφισταμένων παραγωγικών μονάδων, εκτιμάται η βιωσιμότητα της επένδυσης ή/και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, καθώς και της παραγωγικής μονάδας συνολικά στην οποία η πρόταση αναφέρεται. Επίσης, προκειμένου για υφιστάμενες επιχειρήσεις, εκτιμάται η συνολική βιωσιμότητας της εταιρίας ή της ατομικής επιχείρησης, στο βαθμό που επηρεάζεται από την προτεινόμενη επένδυση ή/και πρόγραμμα.

3. Κάθε επένδυση ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που κρίνεται από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή ως βιώσιμο, βαθμολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια των άρθρων 2 ή/και 3 ή/και 4 ή/και 5 ή/και 6 και, εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον τους βαθμούς που αντιστοιχούν στο καθοριζόμενο στο προηγούμενο άρθρο 7 κοινό ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθμών του συγκεκριμένου τομέα στον οποίο εντάσσεται η εξεταζόμενη πρόταση, εγκρίνεται αμέσως για την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν.2601/1998, εφόσον το διατιθέμενο για το έτος κονδύλι επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης του συγκεκριμένου φορέα επαρκεί. Στις περιπτώσεις που το διατιθέμενο ετήσιο κονδύλι εξαντληθεί κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων ή/και προγραμμάτων, τυχόν αιτήσεις υπαγωγής, για τις οποίες μέχρι την εξάντληση του κονδυλίου δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες υπαγωγής από την αρμόδια Υπηρεσία και Γνωμοδοτική Επιτροπή, υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2601/1998 κατά το επόμενο έτος πριν από την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού.

4. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από την αρμόδια Υπηρεσία και Γνωμοδοτική Επιτροπή κάθε υποβαλλόμενης αίτησης υπαγωγής, ολοκληρώνονται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

5. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, τηρείται η απόλυτη σειρά της προτεραιότητας με την οποία έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη εισαγωγή σε συγκεκριμένη συνεδρίαση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής αιτήσεων υπαγωγής που έχουν υποβληθεί σε
διαφορετικά χρονικά σημεία εντός του τριμήνου της προηγούμενης παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παραλειφθεί η εισαγωγή καμιάς αίτησης υπαγωγής που έχει υποβληθεί κατά το ίδιο ή προγενέστερο διάστημα με το χρονικό διάστημα υποβολής εκείνων που εισάγονται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

6. Στις περιπτώσεις που, μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.2601/1998 όλων των επενδύσεων ή/και προγραμμάτων του έτους, που συγκέντρωσαν τους βαθμούς πάνω από το κοινό ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθμών του τομέα τους, απομένει αδιάθετο τμήμα του διατιθέμενου για το έτος αυτό κονδυλίου επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, το τμήμα αυτό διατίθεται για την υπαγωγή βιώσιμων επενδύσεων ή/και προγραμμάτων του ιδίου έτους που η βαθμολογία τους ισούται ή υπολείπεται των βαθμών που αντιστοιχούν στο κοινό ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθμών του τομέα τους. Για το σκοπό αυτό οι επενδύσεις ή/και τα προγράμματα αυτά όλων των τομέων κατατάσσονται σε ενιαίο πίνακα, σύμφωνα με το
ποσοστό του συνόλου των βαθμών του τομέα τους που συγκέντρωσαν, με πρόταξη εκείνων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό.
Εγκρίνονται για υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος εκείνες οι επενδύσεις ή/και προγράμματα που προτάσσονται στην κατάταξη και μέχρι την κάλυψη του αδιαθέτου τμήματος του κονδυλίου. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία έγκρισης των επενδύσεων ή/και προγραμμάτων του πίνακα κατάταξης, προκύψει ότι το απομένον κονδύλι δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των τυχόν ισοβαθμουσών επενδύσεων ή/και προγραμμάτων, εγκρίνονται όλες οι ισοβαθμούσες επενδύσεις ή/και προγράμματα, καθ' υπέρβαση του απομένοντος αυτού κονδυλίου.
Οι υπόλοιπες επενδύσεις ή/και προγράμματα που έχουν καταταγεί στον πίνακα σε χαμηλότερη θέση από εκείνη της τελευταίας υπαγόμενης επένδυσης ή/και προγράμματος, απορρίπτονται.

Αρθρο 9

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η αίτηση υπαγωγής πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν των λοιπών απαιτουμένων δικαιολογητικών και στοιχείων και χωριστό Ειδικό Παράρτημα των Κριτηρίων Προτεραιότητας - Υπαγωγής. Στο Ειδικό αυτό Παράρτημα ο επενδυτής θα παραθέτει για κάθε κριτήριο: α) Ολες τις
απαιτούμενες αναλύσεις και υπολογισμούς που προκύπτουν ως αναγκαίοι για την εφαρμογή του κριτηρίου, έστω και αν τα αντίστοιχα στοιχεία βρίσκονται στην οικονομοτεχνική μελέτη και β) τα πλήρη επίσημα στοιχεία, δικαιολογητικά και πληροφορίες, για την απαιτούμενη τεκμηρίωση που προκύπτει για κάθε κριτήριο. Η μη υποβολή του ως άνω Ειδικού Παραρτήματος ή η υποβολή μη πλήρους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, συνιστά λόγο εφαρμογής της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγινε απόκρυψη στοιχείων ή δικαιολογητικών ή ότι υποβλήθηκαν ψευδή ή πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία ή δικαιολογητικά, έχει εφαρμογή η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 29 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998.

2. Για την υποβοήθηση του έργου της βαθμολόγησης των επενδύσεων ή/και προγραμμάτων από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή ή Υπηρεσία, στα πλαίσια της εισήγησης αξιολόγησης, συντάσσει αναλυτικό Ειδικό Εισηγητικό Παράρτημα, στο οποίο παρατίθενται τα πλήρη διατιθέμενα στοιχεία, καθώς και οι αναλυτικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις, βάσει των οποίων βαθμολογείται το κάθε κριτήριο.

3. Η απόφαση υπαγωγής επένδυσης ή/και προγράμματος δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί ως προς τα σημεία εκείνα που σχετίζονται με τα Κριτήρια Προτεραιότητας - Υπαγωγής, εφόσον προκύπτει ότι εάν τα προτεινόμενα για την τροποποίηση δεδομένα είχαν ληφθεί υπόψη στη βαθμολόγηση της επένδυσης ή/και του προγράμματος για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.2601/1998, η επένδυση ή/και το πρόγραμμα αυτό δεν θα συγκέντρωνε τους βαθμούς που αντιστοιχούν στο κοινό ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθμών του τομέα του ή δεν θα
συγκέντρωνε ποσοστό του συνόλου των βαθμών του τομέα του ικανό για την έγκρισή του σε περίπτωση που το συγκεκριμένο έτος είχε απομείνει αδιάθετο τμήμα του κονδυλίου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την υπαγωγή επενδύσεων ή/και προγραμμάτων που η βαθμολογία τους υπολείπονταν του κοινού ελάχιστου ποσοστού.

Αρθρο 10

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 11

Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης