Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. - Παραγραφή εκκρεμών υποθέσεων

Σχόλια:

Προσοχή Δείτε και νεο επικαιροποιημένο άρθρο εδώΔημοσιεύθηκε στις : [ 18-11-2013 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Άρθρα
Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. - Παραγραφή εκκρεμών υποθέσεων

Επιμέλεια
Επιστημονική Ομάδα Taxheaven

Ημερομηνία πρώτης ανάρτησης 15.11.2013

Α.Παραγραφή Εκκρεμών υποθέσεων


Ως γνωστόν μέχρι σήμερα έχει δοθεί παράταση στην παραγραφή των εκκρεμών υποθέσεων των χρήσεων 2000-2006 έως 31.12.2013 με τους ακόλουθους νόμους:

Με το άρθρο 11 του ν.3513/2006
Με το άρθρο 29 του ν.3697/2008
Με το άρθρο 10 του ν.3790/2009
Με το άρθρο 82 του ν.3842/2010
Με το άρθρο 12 του ν.3888/2010
Με το άρθρο 18 του ν.4002/2011
Με το άρθρο Δεύτερο του ν.4098/2012

Με τον νόμο 4203/2013 και συγκεκριμένα με το άρθρο 22 αυτού δίνεται παράταση στην παραγραφή των εκκρεμών υποθέσεων όχι συνολικά, αλλά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη μέλη της Ε. Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και
β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Στην Αιτιολογική έκθεση του άρθρου 22 του νόμου 4203/2013 αναφέρονται τα εξής: "Η χώρα μας έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση ενός ευρύτερου πλαισίου διοικητικής και δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, ώστε. να διασφαλίσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διαρκώς αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της εσωτερικής αγοράς και ιδίως αυτών της φορoδιαφυγής και φοροαποφυγής δια της ανταλλαγής πληροφοριών και άλλων προβλεπόμενων μέσων.

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δίνεται η δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες και τα νέα εργαλεία που παρέχονται με την παράλληλη διεύρυνση των χρονικών προθεσμιών, προκειμένου ο έλεγχος να είναι διεξοδικότερος και αποτελεσματικότερος.

Η διάταξη αυτή αφορά όλα τα φορολογικά αντικείμενα (εισόδημα, ΦΠΑ, κεφάλαιο, ακίνητη περιουσία, κλπ) και καταλαμβάνει περιπτώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και χρονοβόρες διαδικασίες εξαιτίας του αντικειμένου τους και της εμπλοκής περισσότερων αρχών και φορέων της ημεδαπής και αλλοδαπής (περίπτωση α'). Με την περίπτωση β' αντιμετωπίζονται υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και άλλες ελεγκτικές αρχές,στο πλαίσιο εκτέλεσης εισαγγελικών παραγγελιών και των αιτημάτων των αρμόδιων δικαστικών αρχών και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Επιπροσθέτως, στη διάταξη αυτή εμπίπτουν και οι περιπτώσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας στοιχεύον από το ΣΔΟΕ και τις λοιπές φορολογικές και ελεγκτικές αρχές. Η διάταξη της περίπτωσης β' του παρόντος άρθρου καταλαμβάνει και τις υποθέσεις εκείνες, για τις οποίες έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί εντολή ελέγχου, έρευνας ή παραγγελίας μέχρι και τη λήξη του χρόνου παραγραφής, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2013".

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του νόμου 4141/2013 ισχύουν τα ακόλουθα:

"Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής λήγει από 31.12.2013 και μετά".

Ακολουθεί βοηθητικός πίνακας

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ


ΧΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

1990 - 1991

ΜΕΧΡΙ 31/12/2002

1992 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97

ΜΕΧΡΙ 31/12/2003 (ή ΜΕΧΡΙ 27/02/2004)*

1998 - 1999

ΜΕΧΡΙ 31/12/2005

2000

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2001

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2002

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2003

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2004

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2005

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2006

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 (παράταση)

2007

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

2008

ΜΕΧΡΙ 31/12/2014

2009

ΜΕΧΡΙ 31/12/2015

2010 ΜΕΧΡΙ 31/12/2016
2011 ΜΕΧΡΙ 31/12/2017
2012 ΜΕΧΡΙ 31/12/2018
2013 ΜΕΧΡΙ 31/12/2019

*Παράταση έως 27/2/2004 ορισμένων υποθέσεων (σχετ. άρθ. 22 παρ. 1 του ν.3212/2003 και εγκ. 1114957/1928/ΔΕ-Α'/2003)Α1. Παραγραφή στις περιπτώσεις που υπάρχουν εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και φόρου εισοδήματος


Το Υπ. Οικ. σε μια σειρά από αποφάσεις -με την συμβολή και του Ν.Σ.Κ.- έχει γνωμοδοτήσει ότι, αν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή αποτελεσμάτων Ο.Ε. κ.λπ. δεν υποβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία, αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας αυτής η προβλεπόμενη δεκαπενταετής παραγραφή και το γεγονός αυτό δεν αναιρείται από τυχόν μεταγενέστερη υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (Δ12Β 1171079 ΕΞ 17.12.2010).

Δηλαδή, συνεχίζει η ίδια γνωμοδότηση, κατά την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ισούται με τη μη υποβολή δήλωσης.

Συνεπώς, σύμφωνα με το Υπ. Οικ. όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλλει εκπρόθεσμες δηλώσεις (εισοδήματος, ή παρακρατούμενων φόρων), δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της πενταετούς παραγραφής αλλά στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. περί 15ετούς παραγραφής.

Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχουν εκπρόθεσμες δηλώσεις, παρακρατούμενων φόρων, ή εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις χρήσεις 2000-2007 τότε το δικαίωμα του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου παραγράφεται μετά από 15 χρόνια από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής κάθε δήλωσης.

(Σημειώνουνε επίσης ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για υποθέσεις Φ.Π.Α., κληρονομιών, γονικών παροχών κλπ. αλλά μόνο για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος (δηλώσεων εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων)).


Παραθέτουμε ενδεικτικό πίνακα:

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρόνος παραγραφής

Χρόνος παραγραφής σε περίπτωση 15 ετίας

2000

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2016

2001

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2017

2002

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2018

2003

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2019

2004

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2020

2005

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2021

2006

31/12/2013 (παράταση)

31.12.2022

2007

31/12/2013

31.12.2023

2008

31/12/2014


2009

31/12/2015


2010 31/12/2016
2011 31/12/2017
2012 31/12/2018
2013 31/12/2019
Ειδικές διατάξεις περί παραγραφής

ΠΛΑΣΤΑ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθ. 19 του ν.3091/2002 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του 'αρθ. 22 του ν.3212/2003, θεσπίστηκε η παράταση της παραγραφής για 2 επιπλέον έτη πέραν του χρόνου που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις επί των υποθέσεων πλαστών, εικονικών, νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, εφόσον μέχρι τον ανωτέρω χρόνο έχουν ήδη εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι οικείες αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. Η παράταση αφορά τις χρήσεις που βαρύνονται με τις παραβάσεις αυτές, περαιτέρω όμως μετατίθεται η παραγραφή και των επόμενων χρήσεων για τις οποίες ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής είναι προγενέστερος από το νέο (παρατασθέντα) χρόνο παραγραφής, ώστε τελικά να υπάρχει ταυτόχρονη παραγραφή.

Π.χ. εφόσον παραταθεί λόγω των ανωτέρω παραβάσεων η προθεσμία παραγραφής για τη χρήση 2002, τότε και η παραγραφή για τη χρήση 2003 μετατίθεται μέχρι το νέο χρόνο παραγραφής

Τα παραπάνω ισχύουν για χρήσεις των οποίων επέρχεται παραγραφή από 31/12/2002 και μετά.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 22 του ν.3212/2003 θεσπίστηκε 2ετής παράταση της παραγραφής και για τις περιπτώσεις που έχουν επιδοθεί εκθέσεις κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων μέχρι τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο παραγραφής.

Στις περιπτώσεις αυτές, η παράταση παραγραφής καταλαμβάνει τόσο τις χρήσεις κατά τις οποίες έγινε η κατάσχεση καθώς και τις επόμενες αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα για τις περιπτώσεις πλαστών-εικονικών-νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, όσο και για τις προηγούμενες από την κατάσχεση χρήσεις για τις οποίες δεν είχε επέλθει παραγραφή κατά το χρόνο της κατάσχεσης.

Τα παραπάνω ισχύουν για χρήσεις για τις οποίες δεν είχε επέλθει παραγραφή κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν.3212/2003

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1998 Κ.Λ.Π

Με την παραγρ. 10 του άρθ. 5 του ν. 3296/2004 παρατάθηκε για ένα (1) έτος ο χρόνος παραγραφής για την χρήση 1998, καθώς και των προηγούμενων χρήσεων για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής είχε παραταθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις των ν. 3091/2002 και ν. 3212/2003 και έληγε στις 31/12/2004.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Επί μη υποβολής δήλωσης φορολογίας το δικαίωμα του δημοσίου για την επιβολή φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο 15 ετών από τη λήξη της προθεσμίας επίδοσης της δήλωσης (σχετική διάταξη στο άρθρο 84 παρ 5 του ν.2238/1994).

Στο Φ.Π.Α. επί μη υποβολής περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης, ο χρόνος παραγραφής 10 έτη από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της εκκαθαριστικής δήλωσης (σχετική διάταξη στο άρθρο 57 παρ 2 του ν.2859/2000).

 

Από το 2014 και μετά ισχύουν οι διατάξεις του Νέου Κ.Φ.Δ. σύμφωνα με τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα:

Αιτιολογική έκθεση: Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 προβλέπεται το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα να εκδώσει πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου καθώς και οι περιπτώσεις παράτασης αυτού (παράγραφος 2).

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 προβλέπεται ότι ειδικά για περιπτώσεις φοροδιαφυγής πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του φορολογικού έτους.

Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι στην περίπτωση που ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου για φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου έχει παραγραφεί, η αντίστοιχη προσαρμογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου δεν έχει ακόμη παραγραφεί και στο οποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.


Άρθρο 36. Παραγραφή - Κείμενο νόμου

1. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του οικείου φορολογικού έτους.

2. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας,
β) εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών προσαυξημένο κατά ένα έτος από την παραλαβή τους από τη Φορολογική Διοίκηση,
γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, για περίοδο ενός έτους μετά την έκδοση απόφασης, η οποία δεν προσβάλλεται με ένδικο βοήθημα ή μέσο και μόνο για το ζήτημα, το οποίο αφορά.

3. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του φορολογικού έτους.

4. Εάν ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου για φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου έχει παραγραφεί, η αντίστοιχη προσαρμογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου δεν έχει ακόμη παραγραφεί και στο οποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.


-------------------------


Β. Διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων - Διατάξεις ΚΦΑΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. ¨Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι ομοίου περιεχομένου με τις αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

"Άρθρο 21 ΚΒΣ Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Χρόνος διαφύλαξης αυτών.
...
2.Τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσης τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας".


Συνεπώς, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22 του νόμου 4203/2013 και των διατάξεων του άρθρου 37 του νόμου 4141/2013 (όπως αναφέρουμε ανωτέρω), αλλά και των διατάξεων του άρθρου 84 του ν.2238/1994 και του άρθρου 57 του ν.2859/2000, μετά την 31.12.2013 παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου φόρων, τελών και εισφορών μέχρι και την χρήση 2007, και επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για καταστροφή των βιβλίων και στοιχείων μέχρι και την χρήση αυτή.


ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΏΣΕΙΣ

Α. ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/1.3.2005

Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Προκειμένου για χρήσεις 2000 και μετά, τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν εφόσον οι σχετικές εγγραφές όλων των φορολογικών αντικειμένων κατέστησαν αμετάκλητες με οριστικά φύλλα ελέγχου μέχρι 14/12/2004, ενώ αν οι ως άνω εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μετά την 14/12/2004, τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1144/20.5.1998 - ΠΟΛ.1168/2.7.2001

Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Προκειμένου για χρήσεις 2000 και μετά, τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν εφόσον επήλθε περαίωση όλων των φορολογικών αντικειμένων με οριστικά φύλλα ελέγχου μέχρι 14/12/04 και επιπλέον είχε εξοφληθεί το σύνολο των σχετικών οφειλών μέχρι την ίδια ημερομηνία. Αν η ως άνω περαίωση επήλθε μετά την 14/12/04, τότε τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής, ενώ αν η περαίωση επήλθε μέχρι την 14/12/04 χωρίς όμως να έχει εξοφληθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία το σύνολο των σχετικών οφειλών, τότε τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών ανεξαρτήτως του χρόνου παραγραφής.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1155/22.5.2002 - ΠΟΛ.1085/5.6.2003

(χρήσεις 1993 έως 1998)

Τα βιβλία μπορούν να καταστραφούν ανεξαρτήτως χρήσης.

 

Τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν ανεξαρτήτως χρήσης.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΑΡΘ. 1-11 - Ν. 3259/2004 (χρήσεις μέχρι και 2002)

Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Τα βιβλία των χρήσεων 2000 έως και 2002 διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Προκειμένου για χρήσεις 2000 και μετά, τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν εφόσον η περαίωση έγινε μέχρι 14/12/2004, ενώ αν η περαίωση έγινε μετά την 14/12/2004 τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΑΡΘ. 13-17 - Ν. 3296/2004 (χρήσεις 2003 και μετά)

Τα βιβλία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

Τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

Β. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν.

Τα στοιχεία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3888/2010Αρθρο 12 παρ. 5 Αν περαιωθούν όλες οι υπαγόμενες ανέλεγκτες χρήσεις και οι χρήσεις που αφορούν υποθέσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και όλα τα εκκρεμή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις ή οι αποφάσεις επιβολής προστίμου και εξοφληθεί η συνολική οφειλή που προκύπτει βάση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος και των οικείων πρακτικών συμβιβασμού, αντίστοιχα, αίρεται η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων κατά το άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. όσον αφορά τις περαιωθείσες χρήσεις μέχρι και τη χρήση 2005, από την ημερομηνία εξόφλησης του συνόλου των σχετικών ποσών. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο ή έχουν περαιωθεί με οποιαδήποτε ρύθμιση, και εφόσον έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί και εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δήλωση φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία του άρθρου 12 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α'), καθώς και για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..

ΠΡΟΣΟΧΗ:Τα παραπάνω διαφοροποιούνται και δεν ισχύουν επί περιπτώσεων με εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα στοιχεία ή με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία (σχετ. διατ. άρθ. 19 §18 ν. 3091/2002 και 22 §§ 2 και 3 ν. 3212/2003) καθώς και επί περιπτώσεων μη υποβολής δήλωσης φορολ. εισοδήματος ή ΦΠΑ ή υποβολής αυτής τον τελευταίο χρόνο παραγραφής, λόγω παράτασης της παραγραφής στις περιπτώσεις αυτές.
ΠΟΛ.1232/15.10.2013Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων


Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Διενεργήθηκε ανάλυση κινδύνου με εφαρμογή των κριτηρίων της παραγράφου 1 της ανωτέρω απόφασης, επί όλων των υποθέσεων της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας και δημιουργήθηκε μία ενιαία λίστα με σειρά κατάταξης ανάλογα με τη μοριοδότηση της κάθε υπόθεσης.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο της ίδιας απόφασης, από αυτή τη λίστα σας αποστέλλονται τόσες υποθέσεις, ώστε να αντιστοιχούν πέντε (5) υποθέσεις σε κάθε ελεγκτή της υπηρεσίας σας.

Στην κάθε υπόθεση αναγράφεται και η παραγραφόμενη χρήση που συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια και η οποία θα ελεγχθεί.

3. Όταν η συγκεκριμένη χρήση είναι περαιωμένη/ελεγμένη αλλά η υπόθεση έχει άλλες ανέλεγκτες παραγραφόμενες χρήσεις, τότε θα εκδίδεται εντολή ελέγχου για τη χρήση που συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια.

4. Αν διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι περαιωμένη/ελεγμένη για όλες τις παραγραφόμενες χρήσεις τότε η υπόθεση θα επιστρέφεται, με ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού/Τμήμα Α', ενώ θα σημειώνεται και ο τρόπος έλεγχου/περαίωσής της σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 και θα προωθείται άλλη υπόθεση (η αμέσως επόμενη στην κατάταξη σύμφωνα με τη σειρά μοριοδότησης) σε αντικατάσταση της ως άνω περαιωμένης/ελεγμένης υπόθεσης για όλες τις παραγραφόμενες χρήσεις

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Για τις παραγραφόμενες υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη γίνει έναρξη ελέγχου από την υπηρεσία, πριν από την αποστολή υποθέσεων με την παρούσα διαδικασία, ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί κανονικά, συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων για τις οποίες εκδόθηκε εντολή ελέγχου και έγινε έναρξη αυτού στα πλαίσια της ΠΟΛ.1198/21.9.2011 (για την επίδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος του ν.3888/2010).

2. Εάν υπόθεση που στέλνεται με την παρούσα διαδικασία, ήδη βρίσκεται σε έλεγχο, σε οποιοδήποτε στάδιο, ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί με την υπάρχουσα εντολή και η υπόθεση αυτή δε θα προσμετρηθεί (συμπληρώνεται και αποστέλλεται το Υπόδειγμα 4). Προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός των πέντε υποθέσεων ανά ελεγκτή θα αποσταλεί η επόμενη υπόθεση από τη λίστα.

3. Για τις παραγραφόμενες υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου αλλά δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου, οι εντολές θα ακυρωθούν και θα σταλεί στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού /Τμήμα Α' κατάσταση με τον Α.Φ.Μ., τον αριθμό εντολής, την ημερομηνία έκδοσης και τις εντελλόμενες χρήσεις, για την κάθε υπόθεση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2).

4. Για τις υποθέσεις που i) έχουν εκδοθεί εντολές φορολογικού ελέγχου, αλλά δεν έχει γίνει έναρξη ελέγχου και ii) εκκρεμεί η έκδοση εντολής και αφορούν ελέγχους μετά από παραγγελία εισαγγελικών λειτουργών ή επιθεωρητών, υποθέσεις μεγάλου πλούτου, ακινήτων εξωτερικού, offshore, υποθέσεις που εμπίπτουν στο προβλεπόμενο δείγμα από το άρθρο 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011, εμβασμάτων, υποθέσεις οι οποίες έχουν ανατεθεί με απόφαση Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθώς και υποθέσεις που ο φορολογικός έλεγχος έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν αίτησης των υπηρεσιών, ο έλεγχος αυτών καθίσταται υποχρεωτικός. Επίσης υποχρεωτικά, θα διενεργηθεί ο έλεγχος σε επιχειρήσεις για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005, για την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του ν.4099/2012 και σε επιχειρήσεις στις οποίες έχει γίνει ολική ανάκτηση των ενισχύσεων, με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.3614/2007 και θα διενεργηθεί επανυπολογισμός των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ παρ. 1 του άρθρου 169 του ν.4099/2012 (Υπόδειγμα 5).

Γ. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΤΟ Ο.Π.Σ. ELENXIS

1. Οι υποθέσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος elenxis και οι προϊστάμενο; θα ενημερωθούν από τη λίστα «υποψήφιες στη Φ.Ε.Υ».

2. Ο προϊστάμενος θα εκδώσει τις εντολές ελέγχου συστημικά για την αναφερόμενη ανέλεγκτη παραγραφόμενη χρήση.

3. Αν διαπιστωθεί ότι όλη η υπόθεση είναι περαιωμένη/ελεγμένη, τότε η υπόθεση θα απορρίπτεται συστημικά και στα σχόλια της αιτιολογίας θα αναγράφεται ότι έχει περαιωθεί, ο τρόπος περαίωσης καθώς και η τελευταία χρήση περαίωσης. Σε αντικατάσταση αυτής θα αποστέλλεται συστημικά η επόμενη υπόθεση σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης κ.ο.κ.

4. Όταν όμως η συγκεκριμένη χρήση είναι περαιωμένη/ελεγμένη, αλλά η υπόθεση έχει άλλη ή άλλες ανέλεγκτες παραγραφόμενες χρήσεις τότε θα εκδίδει την εντολή και αμέσως θα προβαίνει σε τροποποίηση αυτής ως προς την ελεγχόμενη χρήση, προκειμένου να ελεγχθεί η ανέλεγκτη παραγραφόμενη χρήση. Όταν οι ανέλεγκτες χρήσεις είναι περισσότερες από μία, η εντολή θα εκδίδεται για τη χρήση που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια, ενώ στην περίπτωση ίσης μοριοδότησης, η εντολή θα εκδίδεται για την πιο πρόσφατη χρήση.

5. Για τις υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο «υποψήφιες στη Φ.Ε.Υ.» και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις εξαιρούμενες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω (παράγραφος Β4), τότε ο προϊστάμενος θα προβεί συστημικά στην απόρριψη αυτών.

6. Για τις υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο «σε προγραμματισμό» ή σε «ανάθεση» (δηλαδή δεν έχει γίνει έναρξη ελέγχου) και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις εξαιρούμενες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω (παράγραφος Β4), τότε ο προϊστάμενος θα προβεί συστημικά στην ακύρωση αυτών γράφοντας τα σχετικά σχόλια.

7. Επισημαίνεται ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες, απορρίψεις-επιστροφές-ακυρώσεις-επαναδρομολογήσεις και έναρξη ελέγχου θα διενεργούνται μέσω του συστήματος και για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών να προβούν ΑΜΕΣΑ στην ενημέρωση του συστήματος με το πραγματικό στάδιο της κάθε υπόθεσης.

8. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση του προϊσταμένου να εκδώσει αυστηρά μία και μόνο επιπλέον εντολή ελέγχου ανά ελεγκτή, σύμφωνα με επιβαρυντικά στοιχεία που έχει ο ίδιος στη διάθεση του (δελτία κ.λπ.). Ο προϊστάμενος θα δημιουργεί υπόθεση ελέγχου με τη σχετική αιτιολογία, η οποία θα εγκρίνεται από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Παράδειγμα:

Η Δ.Ο.Υ. **** έχει 20 ελεγκτές, άρα θα παραλάβει και θα πρέπει να ελέγξει 100 παραγραφόμενες υποθέσεις. Ο προϊστάμενος πρέπει να εκδώσει επιπλέον 20%, δηλαδή 100 * 20% = 20 εντολές ελέγχου παραγραφόμενων υποθέσεων. Στην αιτιολογία θα αναγράφει και τον αύξοντα αριθμό της κάθε αιτούμενης υπόθεσης ως προς τον τελικό αριθμό που δικαιούται, δηλαδή 1η από 20, 2η από 20, 3η από 20 κ.ο.κ. έως 20η από 20. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση οι επιπλέον εντολές ελέγχου δεν θα πρέπει να υπερβούν το 20% των υποθέσεων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τους πραγματικά υπηρετούντες ελεγκτές.

Δ. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΤΟ Ο.Π.Σ. ELENXIS

1. Οι υποθέσεις αποστέλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .xls στο e-mail της υπηρεσίας.

2. Ο προϊστάμενος θα εκδώσει τις εντολές ελέγχου χειρόγραφα, για την αναφερόμενη ανέλεγκτη παραγραφόμενη χρήση.

3. Αν διαπιστωθεί ότι όλη η υπόθεση είναι περαιωμένη/ελεγμένη, τότε η υπόθεση θα απορρίπτεται με ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού /Τμήμα Α' για τον τρόπο ελέγχου καθώς και για την τελευταία περαιωμένη/ελεγμένη χρήση (Υπόδειγμα 1). Σε αντικατάσταση αυτής θα αποστέλλεται η επόμενη υπόθεση σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης κ.ο.κ.

4. Όταν όμως η συγκεκριμένη χρήση είναι περαιωμένη/ελεγμένη, αλλά η υπόθεση έχει άλλη ή άλλες ανέλεγκτες παραγραφόμενες χρήσεις, τότε θα εκδίδει την εντολή και αμέσως θα προβαίνει σε χειρόγραφη τροποποίηση αυτής ως προς την ελεγχόμενη χρήση, προκειμένου να ελεγχθεί η ανέλεγκτη παραγραφόμενη χρήση. Όταν οι ανέλεγκτες χρήσεις είναι περισσότερες από μία, η εντολή θα εκδίδεται για τη χρήση που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια, ενώ στην περίπτωση ίσης μοριοδότησης, η εντολή θα εκδίδεται για την πιο πρόσφατη χρήση.

5. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση που προϊσταμένου να εκδώσει αυστηρά μία και μόνο επιπλέον εντολή ελέγχου ανά ελεγκτή, σύμφωνα με επιβαρυντικά στοιχεία που έχει ο ίδιος στη διάθεσή (δελτία κ.λπ.). Ο προϊστάμενος θα εκδίδει την χειρόγραφη εντολή ελέγχου και θα ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού /Τμήμα Α' (Υπόδειγμα 3Β).

Παράδειγμα:

Η Δ.Ο.Υ. **** έχει 20 ελεγκτές, άρα θα παραλάβει και θα πρέπει να ελέγξει 100 παραγραφόμενες υποθέσεις. Ο προϊστάμενος πρέπει να εκδώσει επιπλέον 20%, δηλαδή 100*20%=20 εντολές ελέγχου παραγραφόμενων υποθέσεων. Με την έκδοση της κάθε εντολής θα ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού /Τμήμα Α' ή αναγράφοντας και τον αύξοντα αριθμό της κάθε υπόθεσης ως προς τον τελικό αριθμό που δικαιούται, δηλαδή 1η από 20, 2η από 20, 3η από 20 κ.ο.κ. έως 20η από 20. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση οι επιπλέον εντολές ελέγχου δεν θα πρέπει να υπερβούν το 20% των υποθέσεων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τους πραγματικά υπηρετούντες ελεγκτές της.

Ε. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του ν.4141/2013 ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής λήγει από 31.12.2013 και μετά.

2. Επισημαίνεται ότι για να έχουν ισχύ τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ε1 της παρούσας επιβάλλεται η έκδοση της εντολής ελέγχου, η κοινοποίηση αυτής στο φορολογούμενο ΚΑΙ η έναρξη ελέγχου όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,

3. Στις περιπτώσεις όπου κατά τη διενέργεια του ελέγχου προκύψουν ευρήματα που ανάγονται σε προηγούμενη ή επόμενη ανέλεγκτη παραγραφόμενη χρήση τότε ο προϊστάμενος θα εκδώσει εντολή ελέγχου και για τη συγκεκριμένη χρήση ενημερώνοντας ταυτόχρονα τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Α'.

4. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι προϊστάμενοι μόλις λάβουν τις λίστες με τις προς έλεγχο παραγραφόμενες υποθέσεις θα πρέπει άμεσα να διερευνήσουν τις παραγραφόμενες χρήσεις τους, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι οι αποσταλείσες χρήσεις προς έλεγχο είναι ανέλεγκτες. Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί αν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία σε προηγούμενες ή επόμενες παραγραφόμενες χρήσεις και απαραίτητα να εκδώσουν εντολή ελέγχου και για αυτή τη χρήση μέχρι 31.12.2013 (εφόσον υπάρχουν στοιχεία) προκειμένου να τύχουν εφαρμογής τα προβλεπόμενα των παραγράφων Ε1 και Ε2. Η έκδοση εντολής σε επιπλέον χρήση ήδη αποσταλείσας υπόθεσης δεν προσμετράται στην αναλογία των πέντε υποθέσεων ανά ελεγκτή.

5. Παρακάτω σας αποστέλλονται υποδείγματα πινάκων με σκοπό τον ομοιόμορφο τρόπο ενημέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού/Τμήμα Α'. Οι πίνακες θα πρέπει να συμπληρώνονται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .xls από όλες τις υπηρεσίες (τόσο αυτές που δεν έχει ενταχθεί το Ο.Π.Σ.- ELENXIS όσο και αυτές που έχει ενταχθεί) και να αποστέλλονται με e-mail στις κάτωθι διευθύνσεις: [email protected] και [email protected]


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης