Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. 23411/2131/30.12.2011 Διαδικασίες είσπραξης, ελέγχου διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2011 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθ. 23411/2131/30.12.2011
Διαδικασίες είσπραξης, ελέγχου διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)


Αριθ. 23411/2131

(ΦΕΚ Β' 29/19-01-2012)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Π.Δ. υπ’ αριθμ. 63/22−4−2005 (ΦΕΚ/98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Του Ν. 678/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 246/Α/77) όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

γ. Του άρθρου 89 παρ. Γ εδ. 1, 2, 4, 5 και 6 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» − περί Σύστασης «Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)».

2. Την αριθμ. οικ. 21738/78/25−11−2011 (2741/Β/25−11−2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο».

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Α. Δημιουργία και Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων:

1. Τη δημιουργία Ειδικού Λογαριασμού με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. Γ΄ εδαφ. 1 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) στην Εθνική Τράπεζα.

2. Δικαιούχος:

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) είναι δικαιούχος του Ειδικού Λογαριασμού με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)» και αναλαμβάνει τη διαχείρισή του.

3. Σκοπός:

Η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων, από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας βάσει κριτηρίων και προϋποθέσεων καθοριζομένων με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

4. Πόροι:

α) Η Ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

β) Οι τόκοι των κεφαλαίων του Λογαριασμού.

γ) κάθε παροχή από χαριστική αιτία και πρόσοδο από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

5. Τρόπος είσπραξης της εργοδοτικής εισφοράς:

α) Η εργοδοτική εισφορά για τη λειτουργία του Ε.Λ.Π.Κ. καταβλητέα από τον εργοδότη ετησίως, εισπράττεται από το ΙΚΑ ταυτόχρονα και παράλληλα με τις τακτικές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας εισφορές μηνός Αυγούστου. Η εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό λογαριασμό, προς διαχωρισμό των λοιπών εισπραττομένων εισφορών υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας από το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ υποχρεούται να αποδίδει άμεσα την εν λόγω καταβαλλόμενη εργοδοτική εισφορά στον Ε.Λ.Π.Κ. Η άμεση καταβολή εξασφαλίζει την υλοποίηση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους.

β) Για το έτος 2011 οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλουν το ποσό της εισφοράς των 20 ευρώ ανά εργαζόμενο, εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης.

6. Έξοδα:

α) Τα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε θερινές κατασκηνώσεις.

β) Οι Λειτουργικές δαπάνες του Ε.Λ.Π.Κ. Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας παρακρατεί προς τούτο το 3% επί των πραγματοποιηθέντων ετήσιων εσόδων του λογαριασμού.

γ) Το ΙΚΑ για έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεως παρακρατεί ποσοστό 1% επί των εισπραττομένων εσόδων.

7. Οικονομική και Λογιστική λειτουργία:

Ο Λογαριασμός έχει οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Τα της λογιστικής οργάνωσης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών υπηρεσιών αναγκαίων για τη λειτουργία του Ε.Λ.Π.Κ. διέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Τα έσοδα του Ε.Λ.Π.Κ. αποτελούν έσοδα του Ο.Ε.Ε. και περιέρχονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ε.Λ.Π.Κ. αποτελούν περιουσία του Ο.Ε.Ε. Για τις δαπάνες εκδίδονται τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής, εφαρμοζομένων περαιτέρω των περί ελέγχου των δαπανών ισχυουσών δημοσιονομικών διατάξεων.

Η διαχείριση, ο έλεγχος, η διάθεση των κονδυλίων του Ε.Λ.Π.Κ. καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στα Ν.Π.Δ.Δ.

Β. Λειτουργία Προγραμμάτων φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων.

1. Η υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων και ο αριθμός των δικαιούχων εξαρτάται αποκλειστικά από τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων τα οποία έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ σ’ αυτόν.

2. Διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων φιλοξενίας είναι:

α) Έκδοση υπουργικής απόφασης (Ν. 3996/2011 άρθρ. 89 παρ. Γ΄ εδ.3) όπου καθορίζεται ο αριθμός των δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράμματα φιλοξενίας των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους.

β) Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους δικαιούχους του Λογαριασμού

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους δικαιούχους του Λογαριασμού σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.

γ) Πρόσκληση ενδιαφέροντος στις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, στις αρχές εκάστου έτους προς τις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, η οποία περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλογής, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, το ημερήσιο τροφείο, τις κατασκηνωτικές περιόδους, τις συμβατικές υποχρεώσεις και ότι άλλο σχετικό για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάρτιση καταλόγων από τον Ο.Ε.Ε. κατασκηνωτικών επιχειρήσεων και με την υπογραφή σχετικών συμβάσεων με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Οι διαδικασίες για την υλοποίηση Προγραμμάτων Φιλοξενίας έτους 2012 θα ξεκινήσουν εντός του πρώτου τριμήνου έτους 2012.

3. Το Πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις, καλύπτει τα έξοδα Διαμονής δηλαδή διαμονή, σίτιση, άθληση και ψυχαγωγία του Κατασκηνωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, η οποία λογίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης), σε συμβληθείσες με τον Ο.Ε.Ε. κατασκηνώσεις.

4. Ο αριθμός των κατασκηνωτικών περιόδων ετησίως καθορίζεται από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται να λειτουργούν οι κατασκηνώσεις κατά τους θερινούς μήνες.

5. Το ημερήσιο τροφείο, κόστος φιλοξενίας για κάθε παιδί, καταβάλλεται στις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις και καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Το ημερήσιο τροφείο καλύπτει τις υπηρεσίες διαμονής και γενικά τις υπηρεσίες που παρέχονται βάση της υποχρεωτικής υποδομής και στελέχωσης των παιδικών κατασκηνώσεων εξοχών, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων Εξοχών και της σχετικής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος προς τις Κατασκηνωτικές Επιχειρήσεις.

6. Οι κατασκηνωτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας ελέγχει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους των κατασκηνωτικών επιχειρήσεων και σε περίπτωση μη τήρησης των όρων επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης