Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: ΔΥ1δ/οικ.98872/24.10.2013 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής για την εποπτεία και αποτίμηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου στις Μονάδες υγείας

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: ΔΥ1δ/οικ.98872/24.10.2013
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής για την εποπτεία και αποτίμηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου στις Μονάδες υγείας


Αριθμ. πρωτ.: ΔΥ1δ/οικ.98872/24.10.2013 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής για την εποπτεία και αποτίμηση

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 24/10/2013
Αριθμ. πρωτ:ΔΥ1δ/οικ.98872

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες: A. Σπυριδάκου
Τηλέφωνο : 213 216 1814
ΦΑΞ :2105231305

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής για την εποπτεία και αποτίμηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου στις Μονάδες υγείας».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 128 του ΠΔ 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Τις αποφάσεις:
α. υπ’αριθμ.ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.75030/30-7-2012 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/2-8-2012) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.
β. υπ’ αριθμ. ΔΥ(3-4)Γ.Π.οικ.77909/9-8-2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 2354/Β/2012), άρθρο 2.

2. Την ανάγκη αξιολόγησης του έργου των εσωτερικών ελεγκτών στα Νοσοκομεία , καθώς και της υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης για την ορθολογικότερη βελτίωση της λειτουργίας των Νοσοκομείων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τη συγκρότηση στο Υπουργείο Υγείας, Ομάδας Εργασίας - Επιτροπής για την υποστήριξη και την διασφάλιση της ποιότητας του έργου του εσωτερικού ελέγχου στις Μονάδες υγείας και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους κατωτέρω :

α. Βαλασόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, Οικονομολόγο ως Πρόεδρο

β. Κοματά Θεόδωρο του Αντωνίου, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας .

γ. Γιαννόπουλο Παναγιώτη του Αποστόλου , Οικονομολόγο, ειδικό σε θέματα ελέγχου. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γιαννόπουλος Παναγιώτης του Αποστόλου.

Β. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι :

(1) Ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η επισκόπηση της ποιότητας του έργου των Εσωτερικών Ελεγκτών στις Μονάδες Υγείας και διασφάλιση του υψηλού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου μέσω:

α) Διενέργειας τακτικών και έκτακτων δειγματοληπτικών ελέγχων στα αποτελέσματα και στις Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου.

β) Δειγματοληπτικής επισκόπησης στα φύλλα εργασίας και στο φάκελο έργου Εσωτερικών Ελέγχων.

(2) Η επικοινωνία με μέλη Επιτροπών Ελέγχου Μονάδων Υγείας και με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων ή / και παραπόνων.

(3) Η επικοινωνία με το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας με σκοπό τον συντονισμό των ελεγκτικών οργάνων των Μονάδων Υγείας.

(4) Η παροχή οδηγιών για τη βελτίωση της ποιότητας του έργου των Εσωτερικών Ελεγκτών τόσο στους εσωτερικούς ελεγκτές όσο και στις Επιτροπές Ελέγχου των Νοσοκομείων.

(5) Η ανάδειξη του ελεγκτικού έργου μέσω ανταλλαγής κοινών εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

(6) Η ανάδειξη πνεύματος συνεχούς μάθησης και βελτίωσης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εσωτερικών ελεγκτών.

(7) Η διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών του Υπουργείου Υγείας.

(8) Η τήρηση βάσης δεδομένων ευρημάτων και προβλημάτων στις Μονάδες Υγείας.

(9) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας τόσο σε Κοινοτικό όσο και σε Εθνικό Επίπεδο, σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο στις Μονάδες Υγείας και παροχή προτάσεων/ τροποποιήσεων.

(10) Η παρακολούθηση συμμόρφωσης με την ισχύουσα Νομοθεσία και τήρησης των εν λόγω απαιτήσεων.

(11) Η παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας.

(12) Η δημιουργία υποδείγματος Κανονισμού Λειτουργίας και παρακολούθησης εφαρμογής του.

(13) Η παρακολούθηση Οικονομικών Τμημάτων φορέων υπαγόμενων στο Υπουργείο τήρησης των εγκυκλίων και των αποφάσεων. Παρατηρήσεις –Βελτιώσεις – Προτάσεις.

(14) Η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με το Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου και τις βέλτιστες πρακτικές.

(15) Η εισηγητική αρμοδιότητα για συστάσεις, προειδοποιήσεις ή κυρώσεις έναντι εμπλεκόμενων φορέων (εσωτερικών ελεγκτών, επιτροπών ελέγχου κλπ)για τους οποίους διαπιστώνεται πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(16) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του κόστους λειτουργίας του θεσμού του Εσωτερικού Ελέγχου ανά μονάδα και περιφερειακό επίπεδο.

(17) Ο σχεδιασμός και έγκριση καθολικών προγραμμάτων ελέγχου ανά αντικείμενο και παροχή τεχνογνωσίας στους αρμόδιους φορείς.

(18) Η αξιολόγηση των εκθέσεων ελέγχου των ορκωτών λογιστών .


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΛΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης