Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1209/28.7.1998 Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1209/28.7.1998
Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου
Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β' τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου 1089634/5020/ΔΣΣΦΕ-Β'/ΠΟΛ.1209/28.7.1998

Με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1057037/1181/Α0006/(ΦΕΚ 486/Β'/20.5.1998) ΑΥΟ, που ήδη σας έχει κοινοποιηθεί, ανακαθορίσθηκε η καθ' ύλην αρμοδιότητα των ΔΟΥ Β' τάξης σε θέματα προσωρινού και τακτικού ελέγχου. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 της παραπάνω απόφασης, από 1.9.1998, η διενέργεια προσωρινού και τακτικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, επιχειρήσεων ατομικών, εταιρικών, κοινοπραξιών κ.λπ., με βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, αρμοδιότητας ΔΟΥ Β' τάξης, ανατίθεται στις ΔΟΥ Α' τάξης, αντίστοιχα κατά Νομαρχία, σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που αναφέρεται στην παρ. 1 της ίδιας απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 ΑΥΟ.
Ο έλεγχος των ανωτέρω ανέλεγκτων υποθέσεων θα διενεργείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1061203/1148/ΔΣΣΦΕ-Α'/εγκύκλιο, καθώς και την υπ' αριθ. 1076202/1181/ΔΣΣΦΕ-Α'/ ερμηνευτική αυτής εγκύκλιο και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής (δηλαδή της ΠΟΛ.1144/1998).
Οι ίδιες ΔΟΥ Α' τάξης, στις οποίες μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του παραπάνω φορολογικού ελέγχου, έχουν και την αρμοδιότητα ελέγχου Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) για τις εταιρικές μόνο επιχειρήσεις, που επίσης τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.
Οι έλεγχοι των παραπάνω επιχειρήσεων για τα αναφερόμενα φορολογικά αντικείμενα (εισοδήματος, λοιπών φορολογιών, δηλαδή ΦΠΑ - ΚΒΣ - ΦΜΥ κ.λπ. και ΦΜΑΠ) θα διενεργούνται από τις ΔΟΥ Α' τάξης μόνο για τα έτη που οι εν λόγω επιχειρήσεις τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και για τα προηγούμενα έτη αυτών, ανεξάρτητα κατηγορίας βιβλίων.
Για κατανόηση των πιο πάνω αναφερομένων, παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Εστω ότι η ΟΕ "Α. Ανδρέου", που ανήκει στην αρμοδιότητα ΔΟΥ Β' τάξης, έχει ανέλεγκτα τα οικονομικά έτη 1988 έως και 1998 στη φορολογία εισοδήματος και λοιπές φορολογίες.
Η επιχείρηση αυτή για τα οικονομικά έτη 1988, 1989, 1990, 1991 τήρησε βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ, για τα οικονομικά έτη 1992, 1993, 1994, 1995 τήρησε βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ και για τα οικονομικά έτη 1996, 1997, 1998 τήρησε βιβλία Β' κατηγορίας ΚΒΣ.

Στην περίπτωση αυτή, η ΔΟΥ Α' τάξης, στην οποία μεταβιβάζεται η ελεγκτική αρμοδιότητα, είναι αρμόδια να διενεργήσει έλεγχο, προσωρινό ή τακτικό, στη φορολογία εισοδήματος και στα λοιπά φορολογικά αντικείμενα, στα οικονομικά έτη 1992, 1993, 1994, 1995 (που η επιχείρηση τηρούσε βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ), καθώς και στα προηγούμενα οικονομικά έτη 1988, 1989, 1990, 1991 (ανεξάρτητα αν η επιχείρηση τηρούσε βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ), ενώ η ΔΟΥ Β' τάξης είναι αρμόδια να διενεργήσει έλεγχο στα οικονομικά έτη 1996, 1997, 1998 (που η
επιχείρηση τηρούσε ξανά βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ). Σημειώνεται ότι, στην ανωτέρω περίπτωση, αρμόδια για τον έλεγχο των δηλώσεων ΦΜΑΠ είναι η ΔΟΥ Β' τάξης, αφού για τα έτη 1997 (1.1.1997) και 1998 (1.1.1998)
που η ΟΕ κατέστη υπόχρεη σε ΦΜΑΠ, αυτή τηρούσε βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 3 της ίδιας απόφασης, ο έλεγχος ΦΜΑΠ Φυσικών Προσώπων, που ασκούν ατομική επιχείρηση, έστω κι αν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, θα διενεργείται από τις ΔΟΥ Β' τάξης, ενώ ο έλεγχος (προσωρινός ή τακτικός) φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των Φυσικών αυτών Προσώπων - επιτηδευματιών (με βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ) θα διενεργείται από τις ΔΟΥ Α' τάξης.
Επίσης, με τις ίδιες ως άνω διατάξεις, η ελεγκτική αρμοδιότητα των υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου παραμένει στις ΔΟΥ Β' τάξης, οι οποίες θα διενεργούν τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών.

3. Ακόμη, με τις διατάξεις της παρ. 2 της ίδιας απόφασης, οι ΔΟΥ Β' τάξης θα διενεργούν όλη την υπόλοιπη διαδικασία, εκτός από τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου που θα διενεργείται από τις ΔΟΥ Α' τάξης, όπως προαναφέρθηκε. Δηλαδή, οι ΔΟΥ Β' τάξης, μετά την παραλαβή των οικείων εκθέσεων ελέγχου από τις ΔΟΥ Α'
τάξης, θα προβαίνουν σε όλη την υπόλοιπη διαδικασία (έκδοση φύλλων ελέγχου ή πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ., έκδοση αποφάσεων και πράξεων επιβολής προστίμων ΚΒΣ, κοινοποίηση αυτών, διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, βεβαίωση φόρων, προστίμων κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις επιστροφής φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών για τις υποθέσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και είναι απαραίτητη η διενέργεια προσωρινού ή τακτικού ελέγχου, θα προηγείται ο κατά περίπτωση φορολογικός έλεγχος από τη ΔΟΥ Α' τάξης και στη συνέχεια η λοιπή διαδικασία θα διεξάγεται από τη ΔΟΥ Β' τάξης.
Σημειώνεται ότι, για τις υποθέσεις που ελέγχονται με βάση την απόφαση ΠΟΛ.1144/1998, τα ειδικά σημειώματα του άρθρου 9 της απόφασης αυτής επιδίδονται στον υπόχρεο από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο ελεγκτή της ΔΟΥ Α' τάξης, η επίλυση των διαφορών κατά το άρθρο 10 της απόφασης ενεργείται από τα όργανα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 της ΔΟΥ Α' τάξης που διενήργησε τον έλεγχο, από τα οποία υπογράφονται τα πρακτικά και οι πράξεις επίλυσης των διαφορών, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 10. Αφού εισπραχθεί το 1/5 των διαφορών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 της απόφασης, με γραμμάτιο συμψηφισμού προς την αρμόδια ΔΟΥ Β' τάξης, στέλνονται στη ΔΟΥ αυτή ο φάκελος μαζί με τα οικεία φύλλα ελέγχου, τις πράξεις προσδιορισμού του φόρου και τις λοιπές καταλογιστικές πράξεις, επί των οποίων έχουν συνταχθεί και υπογραφεί οι οικείες πράξεις επίλυσης των διαφορών, προκειμένου η αρμόδια ΔΟΥ Β' τάξης να προβεί στη βεβαίωση και είσπραξη των διαφορών φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ.
Ευνόητο είναι ότι στις παραπάνω περιπτώσεις, αν υφίστανται πράξεις του άρθρου 11 της απόφασης, η επίλυση των διαφορών για τις πράξεις αυτές γίνεται από την αρμόδια ΔΟΥ Β' τάξης και πρέπει να προηγηθεί της επίλυσης των διαφορών του ελέγχου με βάση την απόφαση.

4. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι για όσες υποθέσεις που, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των ΔΟΥ Α' τάξης (δηλαδή υποθέσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ) έχουν εκδοθεί από τις ΔΟΥ Β' τάξης εντολές ελέγχου (τακτικού ή προσωρινού) και μέχρι το χρόνο έναρξης εφαρμογής (1.9.1998) των διατάξεων της ΑΥΟ, δεν έχει γίνει έναρξη ελέγχου αυτών ή έχει γίνει έναρξη, αλλά δεν έχει προχωρήσει ο έλεγχος στις ελεγκτικές επαληθεύσεις και διασταυρώσεις, τότε και οι υποθέσεις αυτές θα υπαχθούν για έλεγχο στην αρμοδιότητα των ΔΟΥ Α' τάξης.
Δεν θεωρείται έναρξη ελέγχου, προσωρινού ή τακτικού, όπως αυτό ίσχυσε και με την υπ' αριθ. 670/ΠΟΛ.17/20.1.1988 ΑΥΟ, η θεώρηση των βιβλίων και, όπου απαιτείται, η κατάστρωση των οικονομικών δεδομένων και λογαριασμών εξαγωγής των αποτελεσμάτων, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία και δεν έχουν γίνει άλλες ελεγκτικές ενέργειες (σχετική και η υπ' αριθ. 1131876/Β0012/ΔΥΟ).
Στην περίπτωση, όμως, που έλεγχος (τακτικός ή προσωρινός) υπόθεσης έχει προχωρήσει στην ουσία (ελεγκτικές επαληθεύσεις, διασταυρώσεις κ.λπ.), τότε η υπόθεση αυτή θα παραμείνει στη ΔΟΥ Β' τάξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον ίδιο ελεγκτή ή ελεγκτές (συνεργείο).
Αν για υπόθεση ΦΜΑΠ που, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα της ΔΟΥ Α' τάξης και από τη ΔΟΥ Β' τάξης είχε εκδοθεί εντολή ελέγχου και μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως εφαρμογής (1.9.1998) της σχετικής απόφασης δεν έχει συνταχθεί η οικεία έκθεση ελέγχου, τότε η υπόθεση θα ελέγχεται από τη ΔΟΥ Α' τάξης.
Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου περί υποθέσεων που παραγράφονται ή υπάρχει προθεσμία, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, τόσο από τις ΔΟΥ Β' τάξης για την έγκαιρη αποστολή τους στις ΔΟΥ Α' τάξης, όσο και από τις ΔΟΥ Α' τάξης για την έγκαιρη διεξαγωγή του ελέγχου και αποστολή των οικείων εκθέσεων ελέγχου προς τις ΔΟΥ Β' τάξης.
Η ευθύνη, ώστε να μην υπάρξουν θέματα παραγραφής, κατά τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, ανήκει στον Προϊστάμενο των ΔΟΥ Α' τάξης, από τη στιγμή κατά την οποία έχουν σταλεί σ' αυτόν εγκαίρως από τις ΔΟΥ Β' τάξης τα απαραίτητα περιγραφόμενα παρακάτω φωτοαντίγραφα στοιχείων, υπαγόμενης σε έλεγχο υπόθεσης.
Ευνόητο είναι ότι το σημείωμα ελέγχου του άρθρου 30 του Π.Δ.186/1992, για το κύρος των βιβλίων, θα συντάσσεται από τη ΔΟΥ Α' τάξης. Ακόμη, τονίζεται ότι ανέλεγκτες υποθέσεις επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, των οποίων το συνολικό ποσό ακαθαρίστων ετησίων εσόδων, για διαχειριστική περίοδο που έκλεισε μέσα στο 1997, ανέρχεται στα 2.000.000.001 δρχ. και άνω, υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΘ.Ε.Κ. (σχετική η υπ' αριθ. 1064334/4088/ΔΣΣΦΕ-Β'/εγκύκλιος).

5. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ΔΟΥ Β' τάξης, αφού συγκεντρώσουν τους φακέλους των υποθέσεων που υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των ΔΟΥ Α' τάξης, θα προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Θα δημιουργήσουν ξεχωριστό αρχείο κατά φορολογικό αντικείμενο (φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ. και ΦΜΑΠ), προκειμένου έτσι να γνωρίζουν και να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεων αυτών.

β) Θα συντάξουν καταστάσεις, όπως ο συνημμένος Πίνακας Α' (για τις υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων) και ο Πίνακας Β' (για τις υποθέσεις ΦΜΑΠ Νομικών Προσώπων), τις οποίες (καταστάσεις των πινάκων αυτών) θα στείλουν στις αρμόδιες αντίστοιχες ΔΟΥ Α' τάξης, με κοινοποίηση αυτών των καταστάσεων και στη Διεύθυνσή μας ΣΣΦΕ - Τμήμα Β', μέχρι την 31.8.1998.

Με την κατάσταση των υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Πίνακας Α'), θα στείλουν συνημμένα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Εντύπων Ε3 για τις χρήσεις 1997 και των Εντύπων Ε4 για τις προηγούμενες χρήσεις, προκειμένου οι ΔΟΥ Α' τάξης να προβούν στις απαραίτητες προελεγκτικές διαδικασίες (επιλογή υποθέσεων για έλεγχο, προετοιμασία ελέγχου κ.λπ.).

γ) Θα στέλνουν φωτοαντίγραφα των απαραίτητων στοιχείων (δηλώσεων εισοδήματος, δηλώσεων ΦΠΑ κ.λπ., παραβάσεων ΚΒΣ, επισχεθέντα κ.λπ.) από το φάκελο κάθε υπόθεσης, όπως τα στοιχεία αυτά θα τα ζητούν αρχικά ή συμπληρωματικά οι ΔΟΥ Α' τάξης μετά την 1.9.1998.

Είναι, επίσης ευνόητο, ότι οι ΔΟΥ Β' τάξης θα αποστέλλουν στις ΔΟΥ Α' τάξης και κάθε νέο στοιχείο που θα περιέρχεται σ' αυτές, ελεγκτικά αξιοποιήσιμο. Τα φωτοαντίγραφα αυτά θα επικυρώνονται από τον Προϊστάμενο των ΔΟΥ Β' τάξης ή από αρμόδιο, με ημερήσια διαταγή οριζόμενο, υπάλληλο, με την ένδειξη "Ακριβές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο που βρίσκεται στην Υπηρεσία μας".
Τα φωτοαντίγραφα για κάθε υπόθεση θα περιγράφονται αναλυτικά σε διαβιβαστικό έγγραφο και θα στέλνονται στις αντίστοιχες αρμόδιες ΔΟΥ Α' τάξης, αντίγραφο δε του διαβιβαστικού θα τίθεται στον οικείο φάκελο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και επιτόπιας παραλαβής των παραπάνω φωτοαντιγράφων από τις ΔΟΥ Α' τάξης, ο αρμόδιος υπάλληλος αυτών θα υπογράφει προς τούτο στο σχετικό διαβιβαστικό για την παραλαβή.

δ) Περαιτέρω, οι ΔΟΥ Α' τάξης, μετά το πέρας του ελέγχου, θα στέλνουν τις οικείες εκθέσεις ελέγχου στις ΔΟΥ Β' τάξης, για τις παραπέρα δικές τους ενέργειες, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα.
Τονίζεται ότι, για τις συγκεκριμένες αυτές υποθέσεις, οι ΔΟΥ Α' τάξης θα τηρούν ξεχωριστό αρχείο με φωτοαντίγραφα των οικείων εκθέσεων ελέγχου όλων των φορολογικών αντικειμένων.

ε) Τέλος, τα αποτελέσματα των υποθέσεων που θα ελέγχονται από τις ΔΟΥ Α' τάξης, θα συμπεριλαμβάνονται στο δελτίο αποτελεσμάτων φορολογικών ελέγχων της υπ' αριθ. 1076202/1181/ΔΣΣΦΕ-Α'/ εγκυκλίου, που θα στέλνουν οι ΔΟΥ Β' τάξης, με την παρατήρηση ότι ο έλεγχος διενεργήθηκε από την αρμόδια
για έλεγχο ΔΟΥ Α' τάξης.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης