Αριθμ. Δ6Α 1163159 ΕΞ2013/24.10.2013

Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β΄ Ηρακλείου, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων - Νεάπολης Βοΐου - Σιάτιστας), Α΄ Λάρισας (Α΄ Λάρισας - Αγιάς - Ελασσόνας - Τύρναβου), Βόλου

24 Οκτ 2013

Taxheaven.gr

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1163159 ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 2740/29-10-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210- 3222386
Fax : 210- 3230829

ΘΕΜΑ:«Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β’ Ηρακλείου, Ε’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης-Σερβίων- Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας), Α’ Λάρισας (Α’ Λάρισας-Αγιάς-Ελασσόνας-Τύρναβου), Βόλου».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

β) Του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128 και 130) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει

γ) Του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και της υποπερίπτωσης η΄ της περίπτωσης 2 αυτής, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81).

στ) του π.δ. 16/1989 (Α΄6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως ισχύει.

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 (Β΄ 1634) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1117932 ΕΞ 2013/24.7.2013 (Β΄1911) ομοία.

3. Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αριθμ. Δ6Α 1082372 ΕΞ 2013/20.5.2013 (Β΄ 1332), Δ6Α 1103767 ΕΞ 2013/25.6.2013 (Β΄1640) και Δ6Α 1129816 ΕΞ 2013/22.8.2013 (Β΄ 2064), περί μετονομασίας Δ.Ο.Υ.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄ 2043) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την ανάγκη έναρξης λειτουργίας περισσότερων του ενός Τμημάτων Ελέγχων σε ορισμένες Δ.Ο.Υ., με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία αυτών, ως προς την άσκηση του ελέγχου.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την 30/10/2013, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των κατωτέρω Τμημάτων «Ελέγχων» των πιο κάτω αναφερόμενων Δ.Ο.Υ.:

1) Τμήματα Α2, Α3 και Α4 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,

2) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά,

3) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας,

4) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Β΄ Ηρακλείου,

5) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης,

6) Τμήματα Α2 και Α3 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης,

7) Τμήματα Α2 και Α3 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων,

8) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων - Νεάπολης Βοΐου - Σιάτιστας),

9) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας (Α΄ Λάρισας - Αγιάς - Ελασσόνας  - Τύρναβου),

10) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Βόλου.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Taxheaven.gr