Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Προτεινόμενες ελάχιστες αμοιβές λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών 2013-2014


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Άρθρα
Προτεινόμενες ελάχιστες αμοιβές λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών 2013-2014


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Φ.Α.Σ. (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

Ι.      Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών :                                                                                                         100,00 €

ΙΙ.     Επιχειρήσεις Ελεύθερων Επαγγελματιών :                                                                                              100,00 €

ΙΙΙ.    Επιχειρήσεις Εμπορικές & Βιοτεχνικές :                                                                                                  150,00 €

IV.   Επιχειρήσεις Μικτές :                                                                                                                                   180,00 €

V.    Οικοδομικές – Τεχνικές επιχειρήσεις, Ν. 3427/05 :                                                                                                200,00 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση  στις ανωτέρω τιμές 30,00 € κατ’ απασχολούμενο άτομο.

Οι αμοιβές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβάνουν τις ετήσιες δηλώσεις εισοδήματος της επιχείρησης.

Τέλος, οι αμοιβές διαμορφώνονται προς τα πάνω λαμβανομένων υπόψη των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης.

 

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Φ.Α.Σ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

Ι.      Επιχειρήσεις Ατομικές :                                                                                                                               200,00 €

ΙΙ.     Εταιρείες Ο.Ε. - Ε.Ε. :                                                                                                                                  300,00 €

ΙΙΙ.    Εταιρείες Ε.Π.Ε - Ι.Κ.Ε. :                                                                                                                              350,00 €

ΙV.   Εταιρείες Α.Ε. :                                                                                                                                             400,00 €

IV.   Οικοδομικές - Τεχνικές επιχειρήσεις, Ν. 3427/05 :                                                                                 350,00 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 30,00 € κατ’ απασχολούμενο άτομο.

Οι αμοιβές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., οι δε ετήσιες αποδοχές θα περιλαμβάνουν 14 μηνιαίες, όπου η σχέση εργασίας δεν είναι εξαρτημένη. Εννοείται ότι δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή για τις Δηλώσεις Εισοδήματος της Επιχείρησης.

Τέλος, οι αμοιβές διαμορφώνονται προς τα πάνω λαμβανομένων υπόψη των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης.

 

3. ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΗ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ)

v  Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. απλογραφικά (Β’ κατ.) :                                                                                 30,00 €

v  Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. διπλογραφικά (Γ’ κατ.) :                                                                                50,00 €

v  Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α απλογραφικά (Β’ κατ.) :                                                                          80,00 €

v  Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α διπλογραφικά (Γ’ κατ.) :                                                                       100,00 €

v  Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ :                                                                                                                        30,00 €

v  Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. :                                                                                                                            50,00 €

v  Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (πλην επαγγελματιών) :                                            50,00 €

v  Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με εισόδημα

από ακίνητα (πλην επαγγελματιών ) :                                                                                                 70,00 €

v  Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3 :                                                                                 100,00 €

v  Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3 και με Εισόδημα ακινήτων :                                  120,00 €

v  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

(συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης) :                                                                      300,00 €

v  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε. - Ε.Ε

& λοιπών Νομικών προσώπων :                                                                                                       200,00 €

v  Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών :                                                                      100,00 €

 

4. ΛΟΙΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

v  Έκδοση κλειδάριθμου :                                                                                                                                  10,00 €

v  Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας :                                                                                                                      5,00 €

v  Διόρθωση Ε9 - Φ.Α.Π., ανά ακίνητο :                                                                                                          10,00 €

v  Α 21, επίδομα τέκνων :                                                                                                                                   10,00 €

v  Επίδομα πετρελαίου :                                                                                                                                    30,00 €

v  Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων :                                                                                                                          10,00 €

v  Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας :                                                                                                                    3,00 €

v  Φορολογική ενημερότητα :                                                                                                                             5,00 €

v  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικά και απεριόριστα (εκτύπωση εκκαθαριστικού, Ε1, Ε2,

Ε9, ταυτότητες οφειλής, τελών κυκλοφορίας, e – παράβολο κ.α.) ετησίως :                                50,00 €

v  e – παράβολο :                                                                                                                                                10,00 €

 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι παρακάτω αμοιβές περιλαμβάνουν την εργασία που θα εκτελεστεί από τον αρμόδιο λογιστή στη Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης και μόνον. Δηλαδή δεν περιλαμβάνουν και αμοιβές διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων των φορολογούμενων σε ασφαλιστικά ταμεία και επιμελητήρια.

Α) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (κατ’ αποκοπή)

Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους (απλογραφικά Β’ κατ.) :                                         50,00 €

Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους (διπλογραφικά Γ’ κατ.) :                                     100,00 €

Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς ελέγχους (απλογραφικά Β’ κατ.) :                                              150,00 €

Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς ελέγχους (διπλογραφικά Γ’ κατ.) :                                              300,00 €

Β) ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (διαδικασίες σε Δ.Ο.Υ.)

Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων (Β’ - Γ’ κατ.) :                                                                                       200,00 €

Έναρξη Ο.Ε. - Ε.Ε. (Β - Γ κατ.) :                                                                                                 250,00 €

Έναρξη Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. :                                                                                                                               300,00 €

Έναρξη Α.Ε. :                                                                                                                                                350,00 €

Γ) ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (διαδικασίες σε Δ.Ο.Υ.)

Διακοπή Ατομικών Επιχειρήσεων :                                                                                                           250,00 €

Διακοπή Ο.Ε. - Ε.Ε. :                                                                                                                                   300,00 €

Διακοπή Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. :                                                                                                                              350,00 €

Διακοπή Α.Ε. :                                                                                                                                              500,00 €

Δ) ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Αμοιβή πρώτης επίσκεψης στο γραφείο ή στην επιχείρηση :                                                                 30,00 €

 

Προς αποφυγή παρερμηνείας, ο παραπάνω προτεινόμενος κατάλογος τονίζεται ότι δεν είναι δεσμευτικός, αλλά μόνο ενδεικτικός και σε κάθε περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη (λογιστής-πελάτης) συμφωνούν τις τιμές από κοινού και ελεύθερα.

 

ΙΣΧΥΣ 2013 - 2014

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                      ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης