Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1208/29.7.1998 Κοινοποίηση απόφασης - Κατάργηση δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων και έκδοση άδειας οδηγού αυτοκινήτων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1208/29.7.1998
Κοινοποίηση απόφασης - Κατάργηση δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων και έκδοση άδειας οδηγού αυτοκινήτων


Αθήνα 29 Ιουλίου 1998
Αρ. Πρωτ.:1089841/1093/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Β

ΠΟΛ.: 1208

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης.

Κοινοποιούμε την υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α6/12141/29.5.1998 (ΦΕΚ 607/Β'/16.6.1998) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών "Κατάργηση δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων και έκδοση άδειας οδηγού αυτοκινήτων" για
ενημέρωσή σας.Κατάργηση δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων και έκδοση άδειας οδηγού αυτοκινήτων ΔΙΑΔΠ/Α6/12141/1998

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 11 του Π.Δ.669/1981 (ΦΕΚ 169/Α').
β) Του άρθρου 20 του Ν.2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α').
γ) Της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 108 του Π.Δ.92/1994 (ΦΕΚ 69/Α') "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών", με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.Δ.353/1993 και του Ν.2196/1994.
δ) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α').
ε) Του Π.Δ.155/1996 (ΦΕΚ 115/Α').
στ)Της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.383/1976 (ΦΕΚ 182/Α').
ζ) Του άρθρου 2, περ. β' του Κεφαλαίου Γ' και του εδαφίου α' του άρθρου 13 του Κεφαλαίου Ε' της υπ' αριθ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β') κανονιστικής απόφασης.
η) Της υπ' αριθ. 2048300/6844/11/0016/1990 (ΦΕΚ 508/Β') κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
θ) Της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α').
ι) Του άρθρου 3 της υπ' αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.1997 (ΦΕΚ 801/Β') απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ.
ια)Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
ιβ)Την υπ' αριθ. 8301/18.9.1997 (ΦΕΚ 839/Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".

2. Τις προτάσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών (Νομαρχιακής Επιτροπής Δικτύων Εξυπηρετήσεων).

3. Την ανάγκη βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη στον τομέα Μεταφορών - Επικοινωνιών των αρμοδιοτήτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καταργούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων, τεχνικό έλεγχο οχημάτων και έκδοση άδειας οδηγού αυτοκινήτου, ως ακολούθως:

1. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων

α) Η βεβαίωση τελών κυκλοφορίας Επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης, σε περίπτωση αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών αυτών (αλλαγή πλαισίου, κινητήρα και αμαξώματος) του άρθρου 20 του Ν.2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α'/1953).

β) Η επίδειξη ή προσκόμιση εκλογικού βιβλιαρίου ή βεβαίωση περί κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι ψήφισε κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (παρ. β', περ. 4, άρθρου 10 του Π.Δ.92/1994, ΦΕΚ 69/Α') ή μοτοσυκλέτας.

γ) Το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) (απόφαση Α2/29542/5347/1991, ΦΕΚ 707/Β'/1991).

δ) Η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου κατόχου Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου, για την καλή λειτουργία του μετρητή - ταξιμέτρου του (απόφαση ΣΤ.6768/1972, ΦΕΚ 263/Β').

ε) Η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου κατόχου λεωφορείου ή φορτηγού αυτοκινήτου για την καλή λειτουργία του ταχογράφου του (απόφαση ΣΤ.6768/1972, ΦΕΚ 263/Β').

2. Για την έκδοση άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

α) Η προσκόμιση ή επίδειξη απολυτηρίου στρατού ή πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' (Π.Δ.155/1996, ΦΕΚ 115/Α').

β) Η επίδειξη ή προσκόμιση εκλογικού βιβλιαρίου ή βεβαίωση περί κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι ψήφισε κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές (περ. β', παρ. 4, άρθρο 108 του Π.Δ.92/1994, ΦΕΚ 69/Α').

3. Για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων

α) Η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου κατόχου Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου για την καλή λειτουργία του μετρητή ταξιμέτρου του (απόφαση ΣΤ.6768/1972, ΦΕΚ 263/Β').

β) Η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου κατόχου λεωφορείου ή φορτηγού αυτοκινήτου για την καλή λειτουργία του ταχογράφου του (απόφαση ΣΤ.6768/1972, ΦΕΚ 263/Β').

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης