Αριθμ. ΓΔΟΠ 0000102 ΕΞ 25.10.2013

Παράταση της προθεσμίας μεταγραφής εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που περιέρχονται και μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

25 Οκτ 2013

Taxheaven.gr
Αθήνα, 25/10/2013
Αριθμ. ΓΔΟΠ 0000102 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 2729/25-10-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Πληροφορίες: Ι. Κλάρου
Τηλ.: 210 3375948

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας μεταγραφής εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που περιέρχονται και μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (Α΄152).

2. Την από 23 Οκτωβρίου 2013 πρόταση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ για την παράταση της ως άνω προθεσμίας.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία μεταγραφής των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που περιέρχονται και μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου δυνάμει αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 3986/2011, κατά δώδεκα (12) μήνες και, κατά συνέπεια η προθεσμία μεταγραφής ολοκληρώνεται εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της οικείας απόφασης της ΔΕΑΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Taxheaven.gr