Κ.Υ.Α. αριθ. 58606/3.8.1998

Καθορισμός των Γεωργικών, Κτηνοτροφικών και Αλιευτικών Επιχειρήσεων σύγχρονης τεχνολογίας, που υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν. 2601/98

3 Αύγ 1998

Taxheaven.gr
Αριθ. 58606

(ΦΕΚ Β' 824/07-08-1998)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 περίπτωση (θ) του Νόμου 2601/1998 «Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική και Περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α'/98).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύει.

3. Τις προτάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι Γεωργικές, Κτηνοτροφικές και Αλιευτικές επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας που υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν. 2601/1998 καθορίζονται ως εξής:

1. Γεωργικές Επιχειρήσεις θερμοκηπιακού τύπου.

Επιχειρήσεις παραγωγής κηπευτικών ειδών, ανθοκομικών ειδών, φυτών εσωτερικού χώρου, δενδροκομικών ειδών, αναπαραγωγικού υλικού (φυτώρια), φυτών κηποτεχνίας, με την προϋπόθεση δημιουργίας Τυποποιημένου θερμοκηπίου με σκελετό εκ σιδήρου ή ξύλου και κάλυψη από γυαλί ή πλαστικό (σκληρό ή μαλακό) και διαθέτουν εφ' όσον υπάρχει αναγκαιότης, συστήματα αερισμού, θέρμανσης, άρδευσης, υδρολίπανσης, θερμοκουρτίνας, ψεκασμού, ψυχροσυντήρησης κ.λπ.

Μέγεθος: για τα κηπευτικά μέχρι 15 στρέμματα θερμοκηπίου, για τα ανθοκομικά μέχρι 10 στρέμματα θερμοκηπίου.

2. Κτηνοτροφικές Επιχειρήσεις.
•  Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής
•  Βοοτροφικές μονάδες γαλακτοπαραγωγής (εφόσον διαθέτουν ποσόστωση γάλακτος).
•  Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες
•  Χοιροτροφικές μονάδες
•  Πτηνοτροφικές μονάδες μόνο για επέκταση ή/και εκ-συγχρονισμό λειτουργουσών υφισταμένων μονάδων
•  Μελισσοκομικές μονάδες
•  Σηροτροφικές μονάδες
•  Κονικλοτροφικές μονάδες
•  Μονάδες εκτροφής στρουθοκαμήλου
•  Μονάδες εκτροφής στρουθοκαμήλου
•  Μονάδες μονόπλων
•  Μονάδες νηκτικών πτηνών
•  Μετεγκατάσταση όλων των παραπάνω λειτουργουσών μονάδων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, τον εκσυγχρονισμό τους και την καλή διαβίωση των ζώων.

3. Επιχειρήσεις επεξεργασίας αναποφλοίωτου ρυζιού

4. Γεωργικές Επιχειρήσεις νέων καλλιεργειών σε αντικατάσταση παλαιών.

Υπάγονται επιχειρηματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν επενδύσεις αντικατάστασης παλαιών καλλιεργειών με νέες, όπως αυτές καθορίζονται με την υπ' αριθμ. 369242/4.3.98 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας «Καθορισμός Προωθούμενων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δραστηριοτήτων δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1998».

5. Γεωργικές Επιχειρήσεις βιολογικής γεωργίας.

Υπάγονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες παραγωγής φυτικών ή ζωϊκών προϊόντων με βιολογικό τρόπο.

6. Αλιευτικές Επιχειρήσεις.

- μονάδες εκτροφής των ιχθύων πέστροφας, σολωμού, στουργιονιού, χελιού, γουλιανού, κεφαλοειδών και κυπρίνου σε γλυκέα ύδατα καθώς και οι ιχθυογεννητικοί σταθμοί των,
- μονάδες εκτροφής ιχθύων σε θαλάσσια ύδατα καθώς και οι ιχθυογεννητικοί σταθμοί των και
- μονάδες εκτροφής οστρακοειδών και σταθμοί αναπαραγωγής τους.

Άρθρο 2

Τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης για την υπαγωγή τους στην πρώτη δέσμη κινήτρων του νόμου 2601/1998 τίθενται υπόψη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας προκειμένου να εκφέρουν γνώμη επ' αυτών.

Άρθρο 3

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η κανονιστική απόφαση που είχε εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

Άρθρο 5

Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 1998

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

Taxheaven.gr