Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 2010/73/ΕΕ Οδηγία 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-2010 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Οδηγία 2010/73/ΕΕ
Οδηγία 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά


Οδηγία 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 50 και 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [1],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [2],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία [3],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε, στη σύνοδο της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007, ότι ο διοικητικός φόρτος των εταιρειών θα πρέπει να μειωθεί κατά 25 % έως το έτος 2012, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών στην Ένωση.

(2) Ορισμένες από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, [4] έχουν αναγνωρισθεί από την Επιτροπή ως εξαιρετικά επαχθείς για τις εταιρείες.

(3) Οι εν λόγω υποχρεώσεις χρειάζεται να αναθεωρηθούν, προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος που βαρύνει τις επιχειρήσεις στην Ένωση στον ελάχιστον αναγκαίο, χωρίς παράλληλα να διακυβεύεται η προστασία των επενδυτών και η ορθή λειτουργία των αγορών κινητών αξιών στην Ένωση.

(4) Με την οδηγία 2003/71/ΕΚ, απαιτείται από την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της και να υποβάλει, ενδεχομένως, προτάσεις για την αναθεώρησή της. Από την εν λόγω αξιολόγηση προέκυψε ότι ορισμένα στοιχεία της οδηγίας 2003/71/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν, προκειμένου να απλουστευθεί και να βελτιωθεί η εφαρμογή της, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της και να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του διοικητικού φόρτου.

(5) Σε συνέχεια των συμπερασμάτων της έκθεσης που εκπόνησε η ομάδα υψηλού επιπέδου για την εποπτεία του χρηματοοικονομικού τομέα στην ΕΕ ("έκθεση de Larosière"), η Επιτροπή υπέβαλε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο περιλαμβάνει δίκτυο εθνικών οικονομικών εποπτών που εργάζονται παράλληλα με τις νέες ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας. Μία από αυτές τις νέες αρχές, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), πρόκειται να αντικαταστήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών.

(6) Ο τρόπος υπολογισμού των μέγιστων ποσών των προσφορών στην οδηγία 2003/71/ΕΚ θα πρέπει να διευκρινισθεί για λόγους ασφαλείας δικαίου και αποτελεσματικότητας. Ορισμένες συνολικές ανταλλακτικές αξίες που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία θα πρέπει να υπολογίζονται σε επίπεδο Ένωσης.

(7) Για τους σκοπούς των ιδιωτικών τοποθετήσεων κινητών αξιών, οι επενδυτικές εταιρείες και τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να δικαιούνται να θεωρούν ως ειδικούς επενδυτές τα πρόσωπα ή τις οντότητες που περιγράφονται στο παράρτημα II τμήμα 1 σημεία 1 έως 4 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων [5] και άλλα πρόσωπα ή οντότητες που αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες πελάτες ή που είναι αναγνωρισμένοι ως αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ. Οι εταιρείες επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια να συνεχίσουν να θεωρούν τους υφισταμένους επαγγελματίες πελάτες ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 6 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ θα πρέπει να έχουν την άδεια να αντιμετωπίζουν αυτούς τους πελάτες ως ειδικούς επενδυτές δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Η εναρμόνιση των σχετικών διατάξεων των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/39/ΕΚ ενδέχεται να μειώσει την πολυπλοκότητα και το κόστος για τις επενδυτικές εταιρείες στην περίπτωση ιδιωτικών τοποθετήσεων, επειδή οι εταιρείες θα μπορούσαν να ορίζουν τα πρόσωπα ή τις οντότητες στις οποίες απευθύνεται η τοποθέτηση με βάση τον δικό τους κατάλογο επαγγελματιών πελατών και αποδεκτών αντισυμβαλλομένων. Ο εκδότης θα πρέπει να μπορεί να στηρίζεται στον κατάλογο επαγγελματιών πελατών και αποδεκτών αντισυμβαλλομένων που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το παράρτημα II της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διευρυνθεί ο ορισμός των ειδικών επενδυτών στην οδηγία 2003/71/ΕΚ για να συμπεριλάβει τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες και δεν θα πρέπει να διατηρείται πλέον χωριστό καθεστώς για μητρώα.

(8) Η εξασφάλιση της ορθής και πλήρους εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ακεραιότητα, την αποδοτικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αναμένεται ότι η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) θα συμβάλει στην υλοποίηση αυτού του στόχου με την έκδοση ενιαίου εγχειριδίου και την προώθηση μιας περισσότερο συγκλίνουσα προσέγγιση όσον αφορά τον έλεγχο και την έγκριση ενημερωτικών δελτίων. Η Επιτροπή θα πρέπει να επιχειρήσει ανασκόπηση του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) σημείο ii) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ σε σχέση με τον περιορισμό του καθορισμού του κράτους μέλους καταγωγής για εκδόσεις μη μετοχικών κινητών αξιών με ονομαστική αξία κάτω των 1000 ευρώ. Μετά την ανασκόπηση αυτή, θα πρέπει να εξετάσει εάν η διάταξη αυτή θα πρέπει να παραμείνει ή να ανακληθεί.

(9) Το όριο των 50000 ευρώ στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ δεν αντικατοπτρίζει πλέον τη διάκριση μεταξύ μικροεπενδυτών και επαγγελματιών επενδυτών από την άποψη της επενδυτικής ικανότητας, δεδομένου ότι απ’ ό,τι φαίνεται ακόμη και οι μικροεπενδυτές έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 50000 ευρώ σε μια και μόνη συναλλαγή. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να αυξηθεί το προαναφερθέν όριο και να τροποποιηθούν αναλόγως και οι άλλες διατάξεις οι οποίες παραπέμπουν στο όριο αυτό. Αντίστοιχες προσαρμογές θα πρέπει να διενεργηθούν στην οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [6]. Μετά τις προσαρμογές αυτές και λαμβάνοντας υπόψη την οφειλόμενη περίοδο χρεωστικών τίτλων, θα πρέπει να υπάρξει διάταξη προστασίας των κεκτημένων σε σχέση με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 18 παράγραφος 3 και το άρθρο 20 παράγραφος 6 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων των οποίων η ανά μονάδα ονομαστική αξία είναι τουλάχιστον 50000 ευρώ, οι οποίοι είχαν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ένωση πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(10) Ένα έγκυρο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο καταρτίζεται από τον εκδότη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και διατίθεται στο κοινό, κατά την τελική τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταπώληση κινητών αξιών, παρέχει επαρκή πληροφόρηση στους επενδυτές προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν σε επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει. Συνεπώς, οι χρηματοπιστωτικοί μεσολαβητές που τοποθετούν ή στη συνέχεια μεταπωλούν τις κινητές αξίες θα πρέπει να δικαιούνται να βασίζονται στο αρχικό ενημερωτικό δελτίο το οποίο έχει δημοσιευθεί από τον εκδότη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου, ενόσω το εν λόγω δελτίο είναι έγκυρο και δεόντως συμπληρωμένο σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 16 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ο δε εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του εν λόγω δελτίου συναινεί στη χρήση του. Ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα συναίνεσης υπό όρους. Η συναίνεση, συμπεριλαμβανομένων των όρων από τους οποίους εξαρτάται, θα πρέπει να παρέχεται υπό μορφή γραπτής συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών δίνοντας τη δυνατότητα στα σχετικά μέρη να αξιολογούν κατά πόσο η μεταπώληση ή η τελική τοποθέτηση κινητών αξιών συμμορφώνεται προς τη συμφωνία. Στην περίπτωση που έχει δοθεί συναίνεση για τη χρήση του δελτίου, ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του αρχικού ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να φέρει και την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό και, σε περίπτωση βασικού ενημερωτικού δελτίου, για την παροχή και υποβολή των τελικών όρων και δεν θα πρέπει να απαιτείται κανένα άλλο ενημερωτικό δελτίο. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του εν λόγω αρχικού δελτίου δεν συναινεί στη χρήση του, θα πρέπει να απαιτείται από τον χρηματοπιστωτικό μεσολαβητή να δημοσιεύσει νέο ενημερωτικό δελτίο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρηματοπιστωτικός μεσολαβητής θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για τις πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής και, στην περίπτωση βασικού ενημερωτικού δελτίου, των τελικών όρων.

(11) Για να καταστεί δυνατή η ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) [7], της οδηγίας 2003/71/ΕΚ και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και να αποσαφηνισθούν τα υποκείμενα προβλήματα της διαφοροποίησης και των επικαλύψεων, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ορισμό καθενός από τους όρους "πρωτογενής αγορά" της "δευτερογενής αγορά" και "δημόσια προσφορά".

(12) Τα καθεστώτα ευθύνης στα κράτη μέλη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, δεδομένου ότι το αστικό δίκαιο εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Προκειμένου να γίνονται γνωστές και να παρακολουθούνται οι ρυθμίσεις που ισχύουν στα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει συγκριτικό πίνακα με τα καθεστώτα των κρατών μελών.

(13) Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ ορίζει ότι η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου δεν ισχύει για μετοχές που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους. Δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της εν λόγω οδηγίας, προσφορά με συνολική ανταλλακτική αξία μικρότερη από 100000 ευρώ εξαιρείται από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου. Κατά συνέπεια, η εξαίρεση στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)καθίσταται περιττή, δεδομένου ότι μια δωρεάν προσφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε).

(14) Οι ισχύουσες εξαιρέσεις για κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν σε υπάρχοντες ή πρώην υπαλλήλους ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι υπερβολικά περιοριστικές για να είναι χρήσιμες σε σημαντικό αριθμό εργοδοτών που εφαρμόζουν καθεστώτα χορήγησης μετοχών στους εργαζομένους στην Ένωση. Η συμμετοχή των εργαζομένων στην Ένωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις οποίες μεμονωμένοι εργαζόμενοι είναι πιθανόν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να υπάρχει απαίτηση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές που γίνονται στο πλαίσιο ενός προγράμματος μετοχών εργαζομένων από οιαδήποτε εταιρεία της Ένωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία οι κινητές αξίες δεν είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση, ο εκδότης δεν υπόκειται στις κατάλληλες απαιτήσεις συνεχούς γνωστοποίησης και σε κανόνες σχετικά με την κατάχρηση αγοράς. Συνεπώς, οι εργοδότες ή οι θυγατρικές εταιρείες τους θα πρέπει να επικαιροποιούν το έγγραφο στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπου απαιτείται, με σκοπό τη δέουσα εκτίμηση των κινητών αξιών. Η εξαίρεση θα πρέπει επίσης να επεκτείνεται σε δημόσιες προσφορές και εισαγωγές προς διαπραγμάτευση εταιρειών με έδρα εκτός της Ένωσης οι κινητές αξίες των οποίων είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση είτε σε ρυθμιζόμενη αγορά είτε σε αγορά τρίτης χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, η Επιτροπή πρέπει να έχει λάβει θετική απόφαση σχετικά με την ισοδυναμία του νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου των αντίστοιχων ρυθμίσεων αγορών στην τρίτη χώρα προκειμένου να ισχύσει η εξαίρεση. Τούτο θα πρέπει να παράσχει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους της Ένωσης να έχουν πρόσβαση σε συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εταιρεία.

(15) Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να είναι μια βασική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ επενδυτικό κοινό. Θα πρέπει να είναι σύντομο, απλό, σαφές και κατανοητό από τους επενδυτές στους οποίους απευθύνεται. Θα πρέπει να εστιάζεται στις βασικές πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι επενδυτές ώστε να είναι σε θέση να αποφασίζουν ποιες προσφορές και εισαγωγές προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών να εξετάσουν περαιτέρω. Αυτές οι βασικές πληροφορίες θα πρέπει να αποδίδουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του εκδότη, οιουδήποτε εγγυητή και των κινητών αξιών που αποτελούν το αντικείμενο της προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τα ανωτέρω. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν τους γενικούς όρους της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων δαπανών που χρεώνονται στον επενδυτή από τον εκδότη ή τον προσφέροντα και να αναφέρουν τις συνολικές εκτιμώμενες δαπάνες, δεδομένου ότι αυτές θα μπορούσαν να είναι ουσιαστικές. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τον επενδυτή για τυχόν δικαιώματα συνδεδεμένα με τις κινητές αξίες και για τους σχετικούς κινδύνους της επένδυσης στη συγκεκριμένη κινητή αξία. Η μορφή του περιληπτικού σημειώματος θα πρέπει να καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση των περιληπτικών σημειωμάτων παρόμοιων προϊόντων, εξασφαλίζοντας ότι ισοδύναμες πληροφορίες εμφανίζονται πάντα στην ίδια θέση του περιληπτικού σημειώματος.

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι καμία αστική ευθύνη δεν αποδίδεται σε οιοδήποτε πρόσωπο μόνον βάσει του περιληπτικού σημειώματος συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε μετάφρασής του, εκτός αν αυτό είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου. Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να περιέχει σαφή προειδοποίηση προς τον σκοπό αυτόν.

(17) Είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθεί ότι οι τελικοί όροι σε βασικό ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να περιέχουν μόνον πληροφορίες για το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου που αφορούν ειδικά την έκδοση και οι οποίες μπορούν να καθορίζονται μόνον κατά τη συγκεκριμένη έκδοση. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παραδείγματος χάριν τον διεθνή αριθμό αναγνώρισης χρεογράφων, τιμή έκδοσης, διάρκεια, απόκομμα πληρωμής, ημερομηνία άσκησης δικαιώματος, τιμή άσκησης δικαιώματος και τιμής εξόφλησης καθώς και άλλους όρους που δεν είναι γνωστοί κατά τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου. Περαιτέρω νέες πληροφορίες ικανές να επηρεάσουν την εκτίμηση για τον εκδότη και τις κινητές αξίες θα πρέπει εν γένει να περιλαμβάνονται σε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου. Πέραν αυτών, για να τηρείται η υποχρέωση παροχής βασικών πληροφοριών και στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου, οι εκδότες θα πρέπει να συνδυάζουν το περιληπτικό σημείωμα με τα σχετικά μέρη των τελικών όρων κατά τρόπο ευκόλως προσβάσιμο στους επενδυτές. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν θα πρέπει να απαιτείται χωριστή έγκριση.

(18) Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των προκαταβολικών εκδόσεων μετοχικών κινητών αξιών και να ληφθεί επαρκώς υπόψη το μέγεθος των εκδοτών, με την επιφύλαξη της προστασίας των επενδυτών, θα πρέπει να εισαχθεί ανάλογο καθεστώς γνωστοποίησης για προσφορές μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους που μπορούν είτε να αναλαμβάνουν αυτές τις μετοχές είτε να πωλούν το δικαίωμα αναλήψεως των μετοχών, για προσφορές από ΜΜΕ, και εκδότες με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία (δηλαδή μικρές εταιρείες οι μετοχές των οποίων εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά) και για προσφορές μη μετοχικών κινητών αξιών οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, οι οποίες εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα. Εάν αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα εκδίδουν μεν κινητές αξίες κάτω του ορίου που καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, επιλέγουν όμως να ενταχθούν στο καθεστώς της παρούσας οδηγίας και, κατά συνέπεια, συντάσσουν ενημερωτικό δελτίο, θα πρέπει να δικαιούνται να επωφεληθούν του οικείου καθεστώτος γνωστοποίησης. Το ανάλογο καθεστώς γνωστοποίησης για προκαταβολικές εκδόσεις θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι προσφερόμενες μετοχές είναι της ιδίας κατηγορίας με τις μετοχές του εκδότη που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ στον βαθμό που ο μηχανισμός υπόκειται στις κατάλληλες απαιτήσεις συνεχούς γνωστοποίησης και σε κανόνες σχετικά με την κατάχρηση αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) θα πρέπει να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά αυτούς τους όρους με σκοπό να εξασφαλισθεί συνεπής προσέγγιση από τις αρμόδιες αρχές.

(19) Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν πλήθος πληροφοριών σχετικά με τη δημοσιονομική τους κατάσταση, οι οποίες είναι γενικά διαθέσιμες στο κοινό. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος εγγυάται μια προσφορά κινητών αξιών, ο εκδότης δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο ενημερωτικό δελτίο πληροφορίες για το εν λόγω κράτος μέλος, ως εγγυητή.

(20) Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να αρχίζει να ισχύει με την έγκρισή του, χρονική στιγμή που είναι εύκολο να επαληθευθεί από την αρμόδια αρχή. Πέραν αυτού, για να ενισχυθεί η ευελιξία των εκδοτών, θα πρέπει οι εκδότες να έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέγουν να επικαιροποιούν το έγγραφο αναφοράς σύμφωνα με τη διαδικασία συμπλήρωσης ενημερωτικών δελτίων.

(21) Ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, η υποχρέωση του εκδότη, σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ, να δημοσιεύει ετησίως έγγραφο το οποίο περιέχει ή παραπέμπει σε όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της έκδοσης του ενημερωτικού δελτίου έχει εξελιχθεί σε διπλή υποχρέωση, και θα πρέπει, επομένως, να καταργηθεί. Κατά συνέπεια, το έγγραφο αναφοράς, αντί να ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, θα πρέπει να επικαιροποιείται μέσω συμπληρώματος ή του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου.

(22) Το Διαδίκτυο εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση. Προκειμένου να εξασφαλίζεται καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στους επενδυτές, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει πάντα να δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή στην οικεία ιστοσελίδα. Όταν πρόσωπο διαφορετικό από τον εκδότη είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου, θα πρέπει να αρκεί η δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου στην ιστοσελίδα του προσώπου αυτού.

(23) Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να διευκρινίζεται πότε λήγουν η απαίτηση δημοσίευσης συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου και το δικαίωμα απόσυρσης. Αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να εξετάζονται χωριστά. Η υποχρέωση συμπλήρωσης ενός ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να λήγει με την οριστική λήξη της περιόδου προσφοράς ή με την έναρξη της διαπραγμάτευσης των εν λόγω κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά, όποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη. Εξάλλου, το δικαίωμα απόσυρσης της αποδοχής θα πρέπει να ασκείται μόνον εάν το ενημερωτικό δελτίο έχει σχέση με δημόσια προσφορά κινητών αξιών και το νέο στοιχείο, σφάλμα ή ανακρίβεια προέκυψε πριν από την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς και την παράδοση των κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα απόσυρσης συνδέεται με τη χρονική στιγμή της εμφάνισης του νέου στοιχείου, του σφάλματος ή της ανακρίβειας που δικαιολογεί συμπλήρωμα και προϋποθέτει ότι αυτό το γενεσιουργό αίτιο εμφανίζεται ενώ η προσφορά είναι ακόμη ανοιχτή και πριν από την παράδοση των κινητών αξιών.

(24) Όταν συμπληρώνεται ένα ενημερωτικό δελτίο, η εναρμόνιση σε επίπεδο Ένωσης του χρονικού πλαισίου για την άσκηση από τους επενδυτές του δικαιώματος απόσυρσης της προηγούμενης αποδοχής τους παρέχει αξιοπιστία στους εκδότες που πραγματοποιούν διασυνοριακές προσφορές κινητών αξιών. Προκειμένου οι εκδότες από κράτη μέλη με μεγαλύτερο κατά παράδοση χρονικό πλαίσιο να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία σε αυτό το θέμα, ο εκδότης ή ο προσφέρων θα πρέπει να είναι σε θέση να παρατείνει οικειοθελώς την περίοδο άσκησης του εν λόγω δικαιώματος. Για να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει στο συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου να προσδιορίζεται πότε παύει να ισχύει το δικαίωμα απόσυρσης.

(25) Η υπεύθυνη αρχή για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει επίσης να διαβιβάζει στον εκδότη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου, το πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο απευθύνεται στις αρχές των κρατών μελών υποδοχής σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ, προκειμένου να παρέχεται στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου η βεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον και πότε πραγματοποιείται η κοινοποίηση.

(26) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν με εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΣΛΕΕ"). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραλαμβάνει σχέδια μέτρων και σχέδια εκτελεστικών πράξεων καθώς και οιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες πριν η Επιτροπή να λάβει απόφαση επί της ισοδυναμίας των καταρτιζόμενων σε συγκεκριμένη τρίτη χώρα ενημερωτικών δελτίων.

(27) Προκειμένου να τηρούνται οι αρχές που παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 41 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ και να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να καθίστανται σαφείς οι απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2003/71/ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση μπορούν να είναι απαραίτητες όσον αφορά την επικαιροποίηση των ορίων και των ορισμών και των κατώτατων ορίων για μειωμένη χρηματιστηριακή αξία και ΜΜΕ που καθιερώνονται στην παρούσα οδηγία και στην οδηγία 2003/71/ΕΚ, και για τον προσδιορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου και της ειδικής μορφής του περιληπτικού σημειώματος, σύμφωνα με την έκβαση της συζήτησης που ξεκίνησε με αφορμή την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2009, για τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, ευθυγραμμίζοντας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, το περιεχόμενο και τη μορφή του περιληπτικού σημειώματος για κινητές αξίες με την έκβαση αυτή, προλαμβάνοντας την αλληλοεπικάλυψη των εγγράφων και την πιθανή σύγχυση των επενδυτών καθώς και ελαχιστοποιώντας το κόστος.

(28) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους διάστημα τριών μηνών από την ημέρα κοινοποίησης για να διατυπώσουν αντιρρήσεις σε πράξη κατ’ εξουσιοδότηση. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, το διάστημα αυτό θα πρέπει να δύναται να παραταθεί κατά τρεις μήνες σε τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να δύνανται να ενημερώνουν τα άλλα θεσμικά όργανα για την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις. Αυτή η έγκαιρη έγκριση των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ενδείκνυται ιδιαίτερα όταν πρέπει να τηρηθούν προθεσμίες, παραδείγματος χάριν για να τηρηθούν χρονοδιαγράμματα που ορίζονται στη βασική πράξη δυνάμει της οποίας η Επιτροπή εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση.

(29) Στη δήλωση 39 για το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, που προσαρτάται στην Τελική Πράξη της διακυβερνητικής διάσκεψης, η οποία εξέδωσε τη συνθήκη της Λισαβόνας, που υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2007, η διάσκεψη έλαβε υπό σημείωση την πρόθεση της Επιτροπής να συνεχίσει να διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα κράτη μέλη κατά την προετοιμασία των σχεδίων πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της.

(30) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η μείωση του διοικητικού φόρτου που αφορά τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου στην περίπτωση δημόσιων προσφορών κινητών αξιών και εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές στην Ένωση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με τις αρχή της επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(31) Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/71/ΕΚ

Η οδηγία 2003/71/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2:

i) το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"η) στις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται σε προσφορά εφόσον η συνολική ανταλλακτική αξία για την προσφορά στην Ένωση είναι μικρότερη από 5000000 ευρώ, που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών·"·

ii) το στοιχείο ι) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ι) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική ανταλλακτική αξία για την προσφορά στην Ένωση είναι μικρότερη από 75000000 ευρώ, που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι κινητές αξίες:

i) δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή εναλλάξιμες·

ii) δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο."·

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"4. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού, η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 24α και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 24β και 24γ, μέτρα σχετικά με την προσαρμογή των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία η) και ι) του παρόντος άρθρου.".

2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1:

i) το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ε) "ειδικοί επενδυτές" : πρόσωπα ή οντότητες τα οποία περιγράφονται στο παράρτημα II τμήμα I σημεία 1 έως 4 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων [], και πρόσωπα ή οντότητες που αντιμετωπίζονται, κατόπιν αιτήσεως, ως επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα με το παράρτημα II της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ή που αναγνωρίζονται ως αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, εκτός εάν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως μη επαγγελματίες πελάτες. Οι επενδυτικές εταιρείες και τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν την ταξινόμησή τους, κατόπιν αιτήσεως στον εκδότη, με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι επενδυτικές εταιρείες οι οποίες έχουν λάβει άδεια να θεωρούν τους υφισταμένους επαγγελματίες πελάτες ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 6 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ νομιμοποιούνται να θεωρούν αυτούς τους πελάτες ως ειδικούς επενδυτές δυνάμει της παρούσας οδηγίας·

ii) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

"ιθ) "βασικές πληροφορίες": ουσιαστικές και δεόντως διαρθρωμένες πληροφορίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε επενδυτές με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να κατανοήσουν τη φύση και τους κινδύνους του εκδότη, του εγγυητή και των προσφερόμενων σε αυτούς κινητών αξιών ή των εισηγμένων προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών και, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), να αποφασίζουν ποιες προσφορές κινητών αξιών θα εξετάσουν περαιτέρω. Με γνώμονα την προσφορά και τις σχετικές κινητές αξίες, οι βασικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

i) σύντομη περιγραφή των κινδύνων που συνδέονται με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εκδότη και οιουδήποτε εγγυητή, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της χρηματοοικονομικής θέσης·

ii) σύντομη περιγραφή του σχετικού κινδύνου και των βασικών χαρακτηριστικών της επένδυσης στη συγκεκριμένη κινητή αξία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων συνδεδεμένων με τις κινητές αξίες·

iii) τους γενικούς όρους της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων δαπανών που χρεώνονται στον επενδυτή από τον εκδότη ή τον προσφέροντα·

iv) λεπτομέρειες για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση·

v) τους λόγους πραγματοποίησης της προσφοράς και χρησιμοποίησης των πόρων·

κ) "εταιρεία με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία", εταιρεία καταχωρημένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, με μέση χρηματιστηριακή αξία κάτω από 100000000 ευρώ με βάση τα στοιχεία στο τέλος κάθε έτους, για τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη."·

β) οι παράγραφοι 2 και 3 διαγράφονται·

γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"4. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να καθίστανται σαφείς οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 24α και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 24β και 24γ, τους ορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των αριθμητικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των ΜΜΕ, και τα κατώφλια για μειωμένη χρηματιστηριακή αξία, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση σε διάφορες εθνικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης που χρησιμοποιείται από τους διαχειριστές ρυθμιζόμενων αγορών, τη νομοθεσία και τις συστάσεις της Ένωσης καθώς και τις οικονομικές εξελίξεις.".

3. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2:

i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου δεν ισχύει στα ακόλουθα είδη προσφορών:

α) προφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται μόνον σε ειδικούς επενδυτές· ή/και

β) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από 150 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές· ή/και

γ) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι αποκτούν κινητές αξίες με συνολική ανταλλακτική αξία τουλάχιστον 100000 ευρώ ανά επενδυτή, για κάθε επιμέρους προσφορά· ή/και

δ) προσφορά κινητών αξιών η ονομαστική αξία των οποίων ανέρχεται σε τουλάχιστον 100000 ευρώ· ή/και

ε) προσφορά κινητών αξιών με ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη από 100000 ευρώ, που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών."·

ii) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν κάποιο άλλο ενημερωτικό δελτίο σε οποιαδήποτε τέτοια μεταγενέστερη μεταπώληση κινητών αξιών ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών, εφόσον διατίθεται έγκυρο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 9 και ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου συναινεί στη χρήση του με γραπτή συμφωνία."·

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"4. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού, η Επιτροπή εκδίδει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 24α, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 24β και 24γ, μέτρα σχετικά με τα κατώφλια στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως ε) του παρόντος άρθρου.".

4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1:

i) τα στοιχεία γ) έως ε) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"γ) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης ή διαίρεσης, υπό τον όρο ότι διατίθεται έγγραφο με πληροφορίες τις οποίες η αρμόδια αρχή θεωρεί ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας της Ένωσης·

δ) μερίσματα καταβληθέντα σε υφιστάμενους μετόχους υπό μορφή διάθεσης μετοχών της ιδίας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών, το οποίο παράλληλα αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς·

ε) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν από τον εργοδότη ή από συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία σε νυν ή πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία έχει τα κεντρικά γραφεία της ή την καταστατική έδρα της στην Ένωση και υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών, καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς."·

ii) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

"Το στοιχείο ε) ισχύει επίσης για εταιρεία εγκατεστημένη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση είτε σε ρυθμιζόμενη αγορά είτε σε αγορά τρίτης χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, η εξαίρεση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι επαρκείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του εγγράφου που αναφέρεται στο στοιχείο ε), είναι διαθέσιμες σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και ότι η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση ισοτιμίας όσον αφορά την κατά περίπτωση συγκεκριμένη αγορά τρίτης χώρας.

Κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις ισοδυναμίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, δηλώνοντας εάν το νομικό και εποπτικό πλαίσιο τρίτης χώρας εξασφαλίζει ότι μια εγκεκριμένη στη χώρα αυτή ρυθμιζόμενη αγορά συμμορφώνεται προς νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι, για τους σκοπούς της εφαρμογής της εξαίρεσης δυνάμει του στοιχείου ε), ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που απορρέουν από την οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) [] από τον τίτλο III της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, και από την οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά [] και οι οποίες υπόκεινται σε αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο της τήρησης σε αυτήν την τρίτη χώρα. Η εν λόγω αρμόδια αρχή αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το νομικό και εποπτικό πλαίσιο της σχετικής τρίτης χώρας θα μπορούσε να θεωρηθεί ισοδύναμο και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τον σκοπό αυτό.

Ένα τέτοιο νομικό και εποπτικό πλαίσιο τρίτης χώρας μπορεί να θεωρείται ισοδύναμο εφόσον πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) οι αγορές υπόκεινται σε έγκριση και σε συνεχή αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων·

ii) οι αγορές εφαρμόζουν σαφείς και διαφανείς κανόνες για την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ούτως ώστε αυτές οι κινητές αξίες να επιδέχονται δίκαιης, ομαλής και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης και να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες·

iii) οι εκδότες κινητών αξιών υπόκεινται σε υποχρεώσεις περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών και

iv) διασφαλίζει τη διαφάνεια και ακεραιότητα της αγοράς προλαμβάνοντας την κατάχρηση αγοράς υπό τη μορφή πράξεων προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξεων χειραγώγησης της αγοράς.

Σε σχέση με το στοιχείο ε), προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 24α και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 24β και 24γ, μέτρα για τον προσδιορισμό των ανωτέρω κριτηρίων ή για την προσθήκη περαιτέρω κριτηρίων που θα εφαρμόζονται στην εκτίμηση της ισοδυναμίας.

β) στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"δ) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης ή διαίρεσης, υπό τον όρο ότι διατίθεται έγγραφο με πληροφορίες τις οποίες η αρμόδια αρχή θεωρεί ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας της Ένωσης.".

5. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2:

i) στο πρώτο εδάφιο, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Περιλαμβάνει επίσης περιληπτικό σημείωμα το οποίο, με συνοπτικό τρόπο και με διατύπωση σε μη τεχνική γλώσσα, παρέχει βασικές πληροφορίες στη γλώσσα στην οποία συντάχθηκε αρχικά το ενημερωτικό δελτίο. Η μορφή και το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος του ενημερωτικού δελτίου παρέχουν, σε συνδυασμό με το ενημερωτικό δελτίο, κατάλληλες πληροφορίες για τα ουσιώδη στοιχεία των κινητών αξιών με σκοπό την παροχή βοήθειας στους επενδυτές όταν αυτοί εξετάζουν εάν θα επενδύσουν στις αξίες αυτές.

Το περιληπτικό σημείωμα συντάσσεται σε κοινή μορφή για να διευκολύνεται η δυνατότητα σύγκρισης των περιληπτικών σημειωμάτων παρόμοιων κινητών αξιών και το περιεχόμενό του θα πρέπει να αποδίδει τις βασικές πληροφορίες των σχετικών κινητών αξιών με σκοπό την παροχή βοήθειας στους επενδυτές, όταν οι επενδυτές εξετάζουν εάν θα επενδύσουν στην αξία αυτήν. Το περιληπτικό σημείωμα περιέχει επίσης προειδοποίηση σύμφωνα με την οποία:"·

ii) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Όταν το ενημερωτικό δελτίο αφορά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 100000 ευρώ, δεν υφίσταται υποχρέωση διάθεσης περιληπτικού σημειώματος, εκτός εάν ζητηθεί από κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4."·

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δύναται να καταρτίζει το ενημερωτικό δελτίο ως ενιαίο έγγραφο ή υπό μορφή χωριστών εγγράφων. Το ενημερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα περιλαμβάνει ένα έγγραφο αναφοράς, ένα σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και ένα περιληπτικό σημείωμα. Το έγγραφο αναφοράς περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη. Το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου περιέχει τις πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά."·

γ) στην παράγραφο 4, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Στην περίπτωση κατά την οποία οι τελικοί όροι της προσφοράς δεν περιλαμβάνονται ούτε στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ούτε σε συμπλήρωμα, οι τελικοί όροι τίθενται στη διάθεση των επενδυτών και υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και κοινοποιούνται από τον εκδότη στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής όταν γίνεται δημόσια προσφορά όσο συντομότερα είναι εφικτό και, ει δυνατόν, πριν από την έναρξη της προσφοράς ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση. Οι τελικοί όροι περιέχουν μόνον πληροφορίες που έχουν σχέση με το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και δεν χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α)."·

δ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"5. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να καθίστανται σαφείς οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα το άρθρο 24α και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 24β και 24γ, μέτρα σχετικά με:

α) τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου ή του βασικού ενημερωτικού δελτίου, του περιληπτικού σημειώματος, των τελικών όρων και των συμπληρωμάτων· και

β) το ακριβές περιεχόμενο και τη συγκεκριμένη μορφή των βασικών πληροφοριών που θα περιληφθούν στο περιληπτικό σημείωμα.

Οι ανωτέρω πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση εκδίδονται έως την 1η Ιουλίου 2012.".

6. Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Ωστόσο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία αστική ευθύνη δεν αποδίδεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο βάσει του περιληπτικού σημειώματος, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, εκτός και αν το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, όταν αναγιγνώσκεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, ή εάν δεν παρέχει, όταν αναγιγνώσκεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βασικές πληροφορίες για να βοηθούνται οι επενδυτές όταν εξετάζουν εάν θα επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες. Το περιληπτικό σημείωμα περιέχει σαφή προειδοποίηση προς τον σκοπό αυτόν.".

7. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Λεπτομερείς πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για τις ειδικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, με τις οποίες αποφεύγεται το ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης των πληροφοριών όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα, εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24α και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 24β και 24γ."·

β) στην παράγραφο 2:

i) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"β) τα διαφορετικά είδη και οι διαφορετικές φύσεις των προσφορών και των εισαγωγών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών. Οι απαιτούμενες σε ένα ενημερωτικό δελτίο πληροφορίες πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων επενδυτών για μη μετοχικές κινητές αξίες η ανά μονάδα ονομαστική αξία των οποίων ανέρχεται σε τουλάχιστον 100000 ευρώ·"·

ii) το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ε) οι διαφορετικές δραστηριότητες και το μέγεθος του εκδότη, ιδίως των πιστωτικών ιδρυμάτων που εκδίδουν μη μετοχικές κινητές αξίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι), καθώς και εταιρειών με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία και ΜΜΕ. Για τις εταιρείες αυτές, οι πληροφορίες προσαρμόζονται στο μέγεθός τους και, ενδεχομένως, στο μικρότερό τους αρχείο διαθέσιμων στοιχείων·"·

iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

"ζ) ανάλογο καθεστώς γνωστοποίησης ισχύει για προσφορές μετοχών από εταιρείες των οποίων οι μετοχές της ιδίας κατηγορίας εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, που υπόκεινται στις κατάλληλες απαιτήσεις συνεχούς γνωστοποίησης και σε κανόνες σχετικά με την κατάχρηση αγοράς, υπό τον όρο ότι ο εκδότης δεν έχει άρει την εφαρμογή των καταστατικών δικαιωμάτων προτίμησης."·

γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βασίζονται στα πρότυπα που έχουν καθορίσει διεθνείς οργανισμοί επιτροπών κινητών αξιών στον τομέα της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ιδίως ο διεθνής οργανισμός επιτροπών κινητών αξιών (IOSCO) καθώς και στα ενδεικτικά Παραρτήματα της παρούσας οδηγίας.".

8. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α) στο εισαγωγικό μέρος της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3, ο όρος "εκτελεστικά μέτρα" αντικαθίσταται από τον όρο "πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση"·

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

"3α. Όταν οι κινητές αξίες εγγυώνται από κράτος μέλος, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, δικαιούται να παραλείπει, κατά τη σύνταξη ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3, πληροφορίες σχετικά με τον εγγυητή."·

γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να καθίστανται σαφείς οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα το άρθρο 24α και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 24β και 24γ, μέτρα σχετικά με την παράγραφο 2.".

9. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Το ενημερωτικό δελτίο ισχύει επί δώδεκα μήνες μετά την έγκρισή του για δημόσιες προσφορές ή εισαγωγές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι το ενημερωτικό δελτίο συμπληρώνεται με τα συμπληρώματα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 16."·

β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"4. Το έγγραφο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το οποίο προηγουμένως έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την αρχή, ισχύει για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών. Το έγγραφο αναφοράς, επικαιροποιημένο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 ή το άρθρο 16, συνοδευόμενο από το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου, και το περιληπτικό σημείωμα, θεωρούνται ότι συνιστούν ισχύον ενημερωτικό δελτίο.".

10. Το άρθρο 10 διαγράφεται.

11. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την ενσωμάτωση πληροφοριών στο ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής σε ένα ή περισσότερα προηγουμένως ή ταυτοχρόνως δημοσιευθέντα έγγραφα, τα οποία εγκρίθηκαν ή υποβλήθηκαν για έγκριση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή την οδηγία 2004/109/ΕΚ. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι οι πιο πρόσφατες που έχει στη διάθεσή του ο εκδότης. Στο περιληπτικό σημείωμα δεν ενσωματώνονται πληροφορίες μέσω παραπομπής."·

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να καθίστανται σαφείς οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα το άρθρο 24α και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 24β και 24γ, μέτρα για τις πληροφορίες που πρέπει να ενσωματωθούν μέσω παραπομπής.".

12. Στο άρθρο 12, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Στην περίπτωση αυτή, το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου παρέχει πληροφορίες που θα έπρεπε κανονικά να περιλαμβάνονται στο έγγραφο αναφοράς, εφόσον έχει σημειωθεί σημαντική αλλαγή ή πρόσφατη εξέλιξη από την έγκριση της τελευταίας επικαιροποίησης του εν λόγω εγγράφου, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τις εκτιμήσεις των επενδυτών, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε συμπλήρωμα σύμφωνα με το άρθρο 16. Το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα υποβάλλονται για έγκριση χωριστά.".

13. Στο άρθρο 13, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"7. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να καθίστανται σαφείς οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 24α και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 24β και 24γ, μέτρα σχετικά με τους όρους σύμφωνα με τους οποίους μπορούν να προσαρμόζονται οι προθεσμίες.".

14. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2:

i) στο πρώτο εδάφιο, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"γ) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοθέση του εκδότη ή, ενδεχομένως, στην ιστοθέση των χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών πληρωμής, ή"·

ii) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη ενημερωτικού δελτίου τα οποία δημοσιεύουν το ενημερωτικό τους δελτίο σύμφωνα με τα στοιχεία α) ή β), να δημοσιεύουν επίσης το ενημερωτικό τους δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το στοιχείο γ)."·

β) η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"8. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να καθίστανται σαφείς οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 24α και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 24β και 24γ, μέτρα σχετικά με τις παραγράφους 1έως 4 του παρόντος άρθρου.".

15. Στο άρθρο 15, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"7. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να καθίστανται σαφείς οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 24α και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 24β και 24γ, μέτρα σχετικά με τις διαφημιστικές καταχωρήσεις που αναγγέλλουν την πρόθεση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ιδίως πριν από τη θέση του ενημερωτικού δελτίου στη διάθεση του κοινού ή πριν από την έναρξη των εγγραφών, καθώς και σχετικά με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.".

16. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 16

Συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου

1. Κάθε σημαντικό νέο στοιχείο ή τεχνικό σφάλμα ή ανακρίβεια στις πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο είναι ικανό να επηρεάσει την εκτίμηση για τις κινητές αξίες και το οποίο ανακύπτει ή διαπιστώνεται μεταξύ του χρόνου που μεσολαβεί από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου έως την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς ή, ανάλογα με την περίπτωση, την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, όποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη, αναφέρεται σε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου. Το συμπλήρωμα αυτό εγκρίνεται με τον ίδιο τρόπο εντός επτά εργάσιμων ημερών κατ’ ανώτατο όριο, και δημοσιεύεται σύμφωνα με τουλάχιστον τις ίδιες ρυθμίσεις με εκείνες που εφαρμόσθηκαν όταν δημοσιεύθηκε το αρχικό ενημερωτικό δελτίο. Το περιληπτικό σημείωμα και οι ενδεχόμενες μεταφράσεις του πρέπει επίσης να συμπληρώνονται, εάν τούτο απαιτείται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συμπλήρωμα.

2. Εάν το ενημερωτικό δελτίο σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, έχουν το δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, να αποσύρουν την αποδοχή τους, εφόσον το νέο στοιχείο, σφάλμα ή ανακρίβεια, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, προέκυψε πριν από την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς και την παράδοση των κινητών αξιών. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον εκδότη ή τον προσφέροντα. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα απόσυρσης πρέπει να αναφέρεται στο συμπλήρωμα.".

17. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, κατόπιν αιτήσεως του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την εν λόγω αίτηση, ή εάν η αίτηση υποβάλλεται από κοινού με το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου, εντός μιας εργάσιμης ημέρας μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, πιστοποιητικό έγκρισης στο οποίο πιστοποιείται ότι το ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, καθώς και αντίγραφο του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου. Η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται, ενδεχομένως, από τη μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος που συντάχθηκε υπό την ευθύνη του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για οποιοδήποτε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου. Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, το πιστοποιητικό έγκρισης κοινοποιείται επίσης στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου.".

18. Στο άρθρο 19, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"4. Όταν επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, μη μετοχικών κινητών αξιών με ανά μονάδα ονομαστική αξία τουλάχιστον 100000 ευρώ, το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, ανάλογα με την περίπτωση. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να περιλαμβάνεται στην εθνική τους νομοθεσία η απαίτηση κατάρτισης περιληπτικού σημειώματος στην ή στις επίσημες γλώσσες τους.".

19. Στο άρθρο 20 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 24α και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 24β και 24γ, μέτρα με στόχο τη θέσπιση γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας, βάσει των απαιτήσεων των άρθρων 5 και 7.".

20. Στο άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο δ), ο όρος "τα εκτελεστικά μέτρα του" αντικαθίσταται από τον όρο "οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που αναφέρονται σε αυτόν".

21. Παρεμβάλλονται τα κάτωθι άρθρα:

"Άρθρο 24α

Άσκηση της ανάθεσης

1. Η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, άρθρο 2 παράγραφος 4, άρθρο 3 παράγραφος 4, άρθρο 4 παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο, άρθρο 5 παράγραφος 5, άρθρο 7 παράγραφος 1, άρθρο 8 παράγραφος 4, άρθρο 11 παράγραφος 3, άρθρο 13 παράγραφος 7, άρθρο 14 παράγραφος 8, άρθρο 15 παράγραφος 7 και άρθρο 20 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις ανατεθείσες εξουσίες το αργότερο έξι μήνες πριν από το τέλος αυτής της τετραετούς περιόδου. Η ανάθεση εξουσιών ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 24β.

2. Η Επιτροπή, μόλις θεσπίσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθενται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 24β και 24γ.

Άρθρο 24β

Ανάκληση της ανάθεσης

1. Η ανάθεση εξουσιών κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4, άρθρου 2 παράγραφος 4, άρθρου 3 παράγραφος 4, άρθρου 4 παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο, άρθρου 5 παράγραφος 5, άρθρου 7 παράγραφος 1, άρθρου 8 παράγραφος 4, άρθρου 11 παράγραφος 3, άρθρου 13 παράγραφος 7, άρθρου 14 παράγραφος 8, άρθρου 15 παράγραφος 7 ή του άρθρου 20 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο μπορεί να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

2. Το θεσμικό όργανο που έχει ξεκινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασισθεί εάν θα ανακληθεί η ανάθεση εξουσιών, προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες οι οποίες θα μπορούσαν να ανακληθούν.

3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται αμέσως σε ισχύ ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 24γ

Ενστάσεις σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να αντιτάσσονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες.

2. Αν, κατά τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει προβάλει ένσταση κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τίθεται σε ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, εάν αμφότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχουν αλληλοενημερωθεί και ενημερώσουν και την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην προβάλλουν αντιρρήσεις.

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Σύμφωνα με το άρθρο 296 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θεσμικό όργανο που αντιτάχθηκε στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, αναφέρει τους λόγους των αντιρρήσεών του.".

22. Στο τμήμα I σημείο Γ, στα τμήματα III και IV του παραρτήματος I, στο τμήμα II του παραρτήματος II, στα τμήματα II και III του παραρτήματος III και στην τρίτη περίπτωση του παραρτήματος IV, ο όρος "βασικές πληροφορίες" αντικαθίσταται από τον όρο "ουσιώδεις πληροφορίες".

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Η οδηγία 2004/109/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"i) Για εκδότες χρεωστικών τίτλων των οποίων η ανά μονάδα ονομαστική αξία είναι μικρότερη των 1000 ευρώ ή για εκδότες μετοχών:

- όταν ο εκδότης έχει συσταθεί στην Ένωση, το κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα,

- όταν ο εκδότης έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα, το κράτος μέλος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) σημείο iii) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

Ο ορισμός του "κράτους μέλους προέλευσης" εφαρμόζεται σε χρεωστικούς τίτλους σε άλλο, εκτός από το ευρώ, νόμισμα, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία την ημερομηνία της έκδοσης είναι μικρότερη των 1000 ευρώ, εκτός εάν είναι σχεδόν ισοδύναμη με 1000 ευρώ·".

2. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"β) σε εκδότες που εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, των οποίων η ανά μονάδα ονομαστική αξία είναι τουλάχιστον 100000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο, εκτός από το ευρώ, νόμισμα, εφόσον η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία, την ημερομηνία της έκδοσης, είναι ισοδύναμη με 100000 ευρώ τουλάχιστον.",

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β), τα άρθρα 4, 5 και 6 δεν εφαρμόζονται σε εκδότες που εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους των οποίων η ανά μονάδα ονομαστική αξία είναι τουλάχιστον 50000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο, εκτός από το ευρώ, νόμισμα, εφόσον η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία, την ημερομηνία της έκδοσης, είναι ισοδύναμη με 50000 ευρώ τουλάχιστον, οι οποίοι έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ένωση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010, για όσο χρονικό διάστημα οι χρεωστικοί κύκλοι είναι σε κυκλοφορία.".

3. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Εάν πρόκειται να προσκληθούν σε συνέλευση μόνο κάτοχοι χρεωστικών τίτλων των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα είναι τουλάχιστον 100000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο, εκτός από το ευρώ, νόμισμα, του οποίου η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία την ημερομηνία της έκδοσης είναι ισοδύναμη με 100000 ευρώ τουλάχιστον, ο εκδότης μπορεί να επιλέγει ως τόπο της συνέλευσης οποιοδήποτε κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμες στο εν λόγω κράτος μέλος όλες οι διευκολύνσεις και οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να καταστεί δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων των κατόχων.

Η επιλογή που εμφαίνεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης όσον αφορά τους κατόχους χρεωστικών τίτλων των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα είναι τουλάχιστον 50000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο, εκτός από το ευρώ, νόμισμα, του οποίου η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία την ημερομηνία της έκδοσης είναι ισοδύναμη με 100000 ευρώ τουλάχιστον, οι οποίοι έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ένωση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010, για όσο χρονικό διάστημα οι χρεωστικοί κύκοι είναι σε κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι διευκολύνσεις και οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να καταστεί δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων των κατόχων είναι διαθέσιμες στο κράτος μέλος που επιλέγει ο εκδότης.".

4. Στο άρθρο 20, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"6. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 4, όταν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κινητές αξίες των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 100000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο, εκτός από το ευρώ, νόμισμα, του οποίου η αντίστοιχη ονομαστική αξία την ημερομηνία της έκδοσης είναι ισοδύναμη με 100000 ευρώ τουλάχιστον, οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες αποκαλύπτονται στο κοινό είτε σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης και του κράτους μέλους υποδοχής, είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, ανάλογα με την επιλογή του εκδότη ή του προσώπου το οποίο ζήτησε αυτή την εισαγωγή χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.

Η παρέκκλιση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εκδότες που εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους των οποίων η ανά μονάδα ονομαστική αξία είναι τουλάχιστον 50000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο, εκτός ευρώ, νόμισμα, εφόσον η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία, την ημερομηνία της έκδοσης, είναι ισοδύναμη με 50000 ευρώ τουλάχιστον, οι οποίοι έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ένωση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010, για όσο χρονικό διάστημα οι χρεωστικοί κύκλοι είναι σε κυκλοφορία.".

Άρθρο 3

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως την 1η Ιουλίου 2012. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Οι εν λόγω διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών μέτρων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Επανεξέταση

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρούσα οδηγία, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή και τις επιπτώσεις των κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης, όσον αφορά το περιληπτικό σημείωμα με τις βασικές πληροφορίες, τον αντίκτυπο της εξαίρεσης που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) για την προστασία των εργαζομένων και το ανάλογο καθεστώς γνωστοποίησης που εμφαίνεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία ε) και ζ), καθώς και την ηλεκτρονική δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων σύμφωνα με το άρθρο 14, και επανεξετάζει το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) σημείο ii) σε σχέση με τον περιορισμό του καθορισμού του κράτους μέλους καταγωγής για εκδόσεις μη μετοχικών κινητών αξιών με ονομαστική αξία κάτω των 1000 ευρώ με σκοπό να εξετάσει εάν αυτή η διάταξη θα πρέπει να διατηρηθεί ή να ανακληθεί. Επιπλέον, η Επιτροπή εκτιμά την ανάγκη να αναθεωρήσει τον ορισμό του όρου "δημόσια προσφορά" και την ανάγκη να προσδιορίσει τους όρους "πρωτογενής αγορά" και "δευτερογενής αγορά", και στο πλαίσιο αυτό, αποσαφηνίζει πλήρως τη σχέση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ με τις οδηγίες 2003/6/ΕΚκαι 2004/109/ΕΚ. Μετά την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, όπου τούτο είναι σκόπιμο, από προτάσεις τροποποίησης της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 24 Νοεμβρίου 2010.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Buzek

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

O. Chastel

[1] Γνώμη της 18ης Φεβρουαρίου 2010 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

[2] ΕΕ C 19 της 26.1.2010, σ. 1.

[3] Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Οκτωβρίου 2010.

[4] ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.

[5] ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.

[6] ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.

[7] ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16.

[] ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1."·

[] ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16.

[] ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.",

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης