Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1206/17.7.1998 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 781/1997 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. - Επιβολή ΦΠΑ στη συμπληρωματική τιμή που καταβάλλεται στα πλαίσια ανέγερσης ακινήτου με το σύστημα της αντιπαροχής


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1206/17.7.1998
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 781/1997 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. - Επιβολή ΦΠΑ στη συμπληρωματική τιμή που καταβάλλεται στα πλαίσια ανέγερσης ακινήτου με το σύστημα της αντιπαροχής


Αθήνα 17.7.1998
Αριθ. Πρωτ:1087161/4067/1060/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/νση 14 ΦΠΑ - Τμήμα Α/Ι
2. Δ/νση Τελών & Ειδ. Φορολογιών - Τμήμα Α
3. Δ/νση 15 ΚΒΣ - Τμήμα Β

ΠΟΛ.: 1206

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Γνωμοδότησης Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αριθ. 781/97. Επιβολή ΦΠΑ στη συμπληρωματική τιμή που καταβάλλεται στα πλαίσια ανέγερσης ακινήτου με το σύστημα της αντιπαροχής.

Κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 781/1997 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, ως προς την άποψη της πλειοψηφίας και παρέχουμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, προβλέπεται, ότι κατά την ανέγερση ακινήτου, σε εκτέλεση εργολαβικού προσυμφώνου με το σύστημα της αντιπαροχής, στην περίπτωση κατά την οποία καταβάλλεται από τον οικοπεδούχο συμπληρωματική αμοιβή, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό που παραχωρείται από τον εργολάβο στον οικοπεδούχο, θεωρείται ότι πρόκειται για δύο διακεκριμένες πράξεις, οι οποίες πρέπει για την επιβολή του ΦΠΑ να αντιμετωπιστούν αυτοτελώς.


Ειδικότερα:


- Οσον αφορά το προσύμφωνο ανέγερσης οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής, η αξία αυτού υπάγεται σε χαρτόσημο, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 56 του Ν.1642/1986 και του άρθρου 15ε' του Κώδικα Χαρτοσήμου, καθόσον χρόνο ισχύει η αναστολή επιβολής ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη
διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.2443/1996, δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στα εργολαβικά προσύμφωνα, τα οποία συντάχθηκαν μετά την 21.8.1986 και η άδεια κατασκευής των οικοδομών εκδίδεται μέχρι 31.12.1999. Επισημαίνεται ότι στη γνωμοδότηση δεν ελήφθη υπόψη η τελευταία τροποποίηση της σχετικής διάταξης που έγινε με το Ν.2443/1996.
- Οσον αφορά το εις χρήμα συμφωνηθέν εργολαβικό αντάλλαγμα το οποίο καταβάλλεται από τον οικοπεδούχο, τούτο συνιστά εργολαβία, η οποία, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.1642/1986, υπάγεται σε ΦΠΑ, από της ενάρξεως εφαρμογής του ΦΠΑ.
Συνέπεια της ανωτέρω θέσης που υιοθετήθηκε με την εν λόγω γνωμοδότηση, είναι ότι ο εργολάβος ο οποίος πραγματοποιεί τις δύο ανωτέρω αναφερόμενες διακεκριμένες πράξεις, πραγματοποιεί τόσο φορολογητέες, όσο και απαλλασσόμενες πράξεις, έχοντας συγχρόνως μερικό δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, κατά το μέρος που οι εισροές χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της εργολαβίας, η οποία υπάγεται σε ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 26 του Ν.1642/1986.

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της ανωτέρω γνωμοδότησης, παρέχουμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις:

1. Οπως έχει ήδη κριθεί στο παρελθόν, στην περίπτωση εργολαβικού προσυμφώνου ανέγερσης οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής, ως φορολογητέα αξία για την επιβολή αναλογικού τέλους χαρτοσήμου λαμβάνεται η αξία κατασκευής των διαμερισμάτων που περιέρχονται στους οικοπεδούχους κατά το χρόνο κατάρτισης της
εν λόγω σύμβασης. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει συμφωνηθεί επιπλέον αντάλλαγμα, το αντάλλαγμα αυτό υπάγεται σε ΦΠΑ και, κατά συνέπεια, η αξία κατασκευής των διαμερισμάτων μειώνεται ισόποσα, για την επιβολή του αναλογικού τέλους χαρτοσήμου.

2. Οσον αφορά το χρόνο, κατά τον οποίο ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.1642/1986, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν από τη Διοίκηση, ήτοι ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του Τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση Τιμολογίου.

3. Ειδικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ο χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων έχει ως ακολούθως:

3.1. Εκτέλεση τεχνικών έργων σε επιτηδευματίες, Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 15 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την υπ' αριθ. 3/24.11.1992 εγκύκλιο (παρ. 12.5.2), το Τιμολόγιο τεχνικών έργων εκδίδεται όταν ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο, όχι όμως πέραν της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων. Οταν δε το έργο συνεχίζεται και μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, τιμολογείται το τμήμα του έργου που έχει εκτελεσθεί μέσα στη χρήση.
Επισημαίνεται ότι όταν γίνονται προσωρινές επιμετρήσεις, το Τιμολόγιο εκδίδεται σ' ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που έγινε η επιμέτρηση.
Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι για τα δημόσια τεχνικά έργα εκδίδονται Τιμολόγια από τον εργολήπτη κατασκευαστή του έργου για τα πιστοποιούμενα εντός της χρήσεως εργολαβικά ανταλλάγματα.

3.2. Εκτέλεση τεχνικών έργων σε ιδιώτες - μη επιτηδευματίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 3, η Απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και πάντως πριν το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί.

4. Για τον προσδιορισμό του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου εισροών, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το εργολαβικό αντάλλαγμα που καταβάλλεται από τον οικοπεδούχο, σε σχέση με την αξία κατασκευής του συνόλου της οικοδομής, περιλαμβανομένων των κτισμάτων που περιέρχονται στην κυριότητα του εργολάβου. Διευκρινίζεται ότι, κατά τον προσδιορισμό της αξίας της οικοδομής, δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του οικοπέδου, αλλά μόνο η αξία των κτισμάτων. Επισημαίνεται ότι, για τον προσδιορισμό του δικαιώματος έκπτωσης, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που ενδεχομένως υπάρχει, όσον αφορά το κόστος των κτισμάτων που
περιέρχονται στην κυριότητα του εργολάβου και των κτισμάτων που παραδίδονται στον οικοπεδούχο.

5. Οι εργολάβοι - υποκείμενοι που αναλαμβάνουν την ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής, στην περίπτωση που συμφωνείται και καταβολή συμπληρωματικού εργολαβικού ανταλλάγματος, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης μεταβολών στην αρμόδια ΔΟΥ, με την οποία γνωστοποιούν τη διενέργεια και φορολογητέων πράξεων, εκτός και αν από άλλη αιτία έχει ήδη γνωστοποιηθεί η διενέργεια φορολογητέων και αφορολόγητων πράξεων. Επίσης, υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινών και εκκαθαριστικών δηλώσεων, με τις οποίες καταβάλλεται στο Δημόσιο ο αναλογών ΦΠΑ, μετά τη διενέργεια της νόμιμης έκπτωσης του φόρου εισροών. Εξαιρετικά, στην περίπτωση που υποκείμενος δεν επιθυμεί τη διενέργεια έκπτωσης του φόρου εισροών, μπορεί να καταβάλει τον αναλογούντα ΦΠΑ με έκτακτη προσωρινή δήλωση, απαλλασσομένου της υποχρέωσης υποβολής προσωρινών και εκκαθαριστικών δηλώσεων. Προς το σκοπό αυτό, υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη σύνταξη του εργολαβικού. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος καταβάλλεται σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών μετά την έκδοση των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παρ. 2 και 3.

6. Για πράξεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέχρι την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου και αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά, γίνεται δεκτό από τη Διοίκηση να καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ, χωρίς κυρώσεις, με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν δηλώσεις (αρχικές ή συμπληρωματικές) μέχρι 15.9.1998. Με τις ίδιες δηλώσεις θα διενεργηθεί και η προβλεπόμενη έκπτωση του φόρου εισροών, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η τριετής προθεσμία παραγραφής έναντι του Δημοσίου. Η ανωτέρω παρ. 5 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή, δηλαδή για τις πράξεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μπορεί ο υποκείμενος στο φόρο να μην ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Εννοείται ότι το εις χρήμα καταβαλλόμενο αντάλλαγμα, που σύμφωνα με τα ανωτέρω υπάγεται σε ΦΠΑ, δεν υπάγεται σε τέλη χαρτοσήμου. Εφόσον για το αντάλλαγμα αυτό έχει καταβληθεί τέλος χαρτοσήμου, τούτο επιστρέφεται λόγω αχρεώστητης καταβολής, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, επιφυλλασσομένων των διατάξεων περί παραγραφής.

7. Η ανωτέρω τακτοποίηση πρέπει να γίνει για όλες τις υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, καταστεί οριστικές, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου.Αρ. Γνωμ. 781/1997

Περίληψη Ερωτήματος: Περί υπαγωγής ή μη σε ΦΠΑ προσυμφώνου, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 56, παρ. 8 του Ν.1642/1986, προ της 21.8.1996, όταν το εργολαβικό αντάλλαγμα αποτελείται τόσο από τα ποσοστά εξ αδιαιρέτου που θα μεταβιβαστούν στον εργολάβο (αντιπαροχή), όσο και από την καταβολή σ' αυτόν
χρηματικού ποσού.

Ι. Δίδονται τα εξής: Μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ερρίκος Ντυνάν, με έδρα την Αθήνα (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός) και της Κοινοπραξίας "ΒΑΚΩΝ", στην οποία μετέχουν τέσσερις (4) κατασκευάστριες εταιρίες και δυνάμει του υπ' αριθ. 6536/1994 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Στείρου, περί συμβάσεως εργολαβίας και προσυμφώνου μεταβιβάσεως ποσοστών οικοπέδου, προσυμφωνήθηκε η μελέτη και η κατασκευή του κτιρίου του Νοσοκομείου, των λοιπών κτιρίων και των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και η μελέτη, διαμόρφωση και κατασκευή του περιβάλλοντος τα κτίρια χώρου του ακινήτου, κυριότητας του Ιδρύματος, εκτάσεως 24.000 τ.μ. Η έκταση αυτή κείται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως των Αθηνών.
Ως εργολαβικό αντάλλαγμα (παρ. 46 της σύμβασης) ορίστηκε χρηματικό ποσό και μέρος του ακινήτου υπό την μορφήν των προβλεπομένων από τη σύμβαση ανεξαρτήτων ιδιοκτησιών και ποσοστών συνιδιοκτησίας, που κατά τη σύμβαση ο ανάδοχος δικαιούται να λάβει. Ειδικότερα, στην παρ. 120 επόμ. προσυμφωνείται ότι το ακίνητο θα χωριστεί σε δύο (2) διηρημένες κάθετες ιδιοκτησίες, από τις οποίες θα αντιστοιχεί η μία στο νοσοκομείο και η άλλη στα λοιπά κτίρια. Από αυτές, η πρώτη, αντιστοιχούσα στα 600 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου του ακινήτου, θα παραμείνει
στο Ιδρυμα (εργοδότη) και η άλλη, αντιστοιχούσα στα 400 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου, θα μεταβιβαστεί στον ανάδοχο ως εργολαβικό αντάλλαγμα (την αντιπαροχή). Η μεταβίβαση αυτή θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην ήδη γενομένη οριστική μελέτη εφαρμογής. Ομοίως, προσυμφωνήθηκε να καταβληθεί σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και ποσό 4.800.000.000 δρχ. ως πρόσθετο εργολαβικό αντάλλαγμα.

ΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 56 του Ν.1642/1986, η οποία προστέθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 4 του Ν.1676/1986: "8. Στο ΦΠΑ υπάγονται και τα εργολαβικά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής, τα οποία συντάχθηκαν μετά την 21.8.1986 και η σχετική άδεια θα εκδοθεί μετά την
1.1.1988".
Της προθεσμίας αυτής παραταθείσης επανειλημμένως, τελικώς ορίστηκε, με το άρθρο έβδομο, παρ. 7 υπό "άρθρον 36β'" του Ν.2275/1994, με το οποίο η ως άνω παρ. 8 του άρθρου 56 του Ν.1642/1986 αντικαταστάθηκε, ότι: "8. Στο ΦΠΑ υπάγονται και τα προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής, τα οποία συντάχθηκαν μετά την 21.8.1986 και η σχετική άδεια εκδίδεται μετά την 1.1.1997".
Περαιτέρω, φορολογητέα πράξη υποκείμενη σε ΦΠΑ, είναι η κατά το άρθρο 6 του Ν.1642/1986 παράδοση ακινήτων, ως δε τοιαύτη παράδοση λογίζεται κατά την παρ. 2, περ. β' του ως άνω άρθρου και: "β) η εκτέλεση εργασιών στα ακίνητα με μίσθωση έργου, ανεξάρτητα αν διαθέτει τα υλικά ο εργοδότης ή ο εργολάβος".
Ενόψει των ανωτέρω ρυθμίσεων, ερωτάται από την αρμόδια Υπηρεσία εάν στο ως άνω προσύμφωνο θα πρέπει να καταβληθεί ή όχι ο ΦΠΑ, καθόσον, κατά την άποψη της Υπηρεσίας, οι ως άνω διατάξεις απαλλάσσουν από το ΦΠΑ τα προσύμφωνα που έχουν συναφθεί πριν την 21.8.1986 και περιλαμβάνουν ως εργολαβικό αντάλλαγμα μόνο την
αντιπαροχή ποσοστών επί του οικοπέδου και των αναλογούντων σ' αυτό κτισμάτων, δεν υφίσταται δε απαλλαγή από το ΦΠΑ, όταν το εργολαβικό αντάλλαγμα, πλην της ως άνω αντιπαροχής, περιλαμβάνει και καταβολή χρηματικού ποσού στον εργολάβο, θα πρέπει δε στην τελευταία αυτή περίπτωση να εφαρμοστεί το άρθρο 6, παρ. 2, περ. β', κατά το οποίο επιβάλλεται ΦΠΑ στην εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα με μίσθωση έργου, για το σύνολο του εργολαβικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής και μετρητών).

ΙΙΙ. Κατά την πλειοψηφήσασα γνώμη, με την οποία ετάχθησαν ο Πρόεδρος Λ. Παπίδας και οι Νομικοί Σύμβουλοι Γ. Παπασωτηρίου, Ν. Πούλος, Θ. Αμπλιανίτης, Χ. Φραγκούλης, Ν. Γεράσιμος, Κ. Βολτής, Χ. Τσεκούρας, Ε. Βολάνης, Γ. Πουλάκος, Σ. Σκουτέρης, Π. Κισσούδης, Η. Παπαδόπουλος, Κ. Μπακάλης, Θ. Ρεντζεπέρης, Ε. Λουδάρος, Ν. Κατσίμπας, Ι. Πράσινος, Γ. Κατράνης, Χ. Θωμόπουλος, Δ. Παπαγεωργόπουλος, E. Τριτάς, Ι. Μάσβουλας, Φ. Γεωργακόπουλος, Γ. Γαβλάς, Σ. Παπαγεωργακόπουλος, από την ορθή ερμηνεία των προπαρατιθεμένων διατάξεων,
συνάγεται ότι ο νομοθέτης θέλησε την μη καταβολή του ΦΠΑ για προσύμφωνα που συντάχθηκαν μέχρι την 21.8.1996, στις περιπτώσεις όπου έχουμε ανέγερση κτισμάτων "επί αντιπαροχή".
Περί της "αντιπαροχής" δεν υφίσταται κάποιο ειδικό νομικό καθεστώς, έχει δε γίνει δεκτό από τη νομολογία ότι σ' αυτήν ο κύριος του οικοπέδου συμφωνεί με τον εργολάβο την ανέγερση πολυορόφου οικοδομής (έργο) στο οικόπεδό του, η οικοδομή δε διέπεται από τις διατάξεις περί οριζοντίου ιδιοκτησίας (Ν.3741/1929 και άρθρα 1002 και 1117 Α.Κ., αλλά και των Ν.Δ.1003/1971 και Ν.Δ.1024/1971, προκειμένου περί καθέτου ιδιοκτησίας). Η παροχή του οικοπεδούχου συνίσταται στην αναλαμβανόμενη με τη σύμβαση υποχρέωση προς μεταβίβαση στον εργολάβο - ή σε τρίτα πρόσωπα που θα υποδειχθούν από αυτόν - ορισμένων ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου μετά των οριζοντίων (ή καθέτων) ιδιοκτησιών που αντιστοιχούν σ' αυτά τα ποσοστά, η δε αντιπαροχή του εργολάβου συνίσταται στην εκτέλεση του έργου επί του οποίου ο οικοπεδούχος διατηρεί την κυριότητα των υπολοίπων ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, μετά των οριζοντίων (ή καθέτων) ιδιοκτησιών που αντιστοιχούν σ' αυτά τα ποσοστά. Η αμοιβή του εργολάβου συνίσταται στην ανωτέρω υποχρέωση του οικοπεδούχου εργοδότου, όπως μεταβιβάσει σ' αυτόν ή σε τρίτα πρόσωπα που υποδεικνύονται από αυτόν τα συμπεφωνημένα ποσοστά μετά των οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών που αντιστοιχούν σ' αυτά (βλ. Α.Π.379/1976, ΝοΒ 24.887 επόμ., Α.Π.983/1973, ΝοΒ 22.510 κ.ά.).
Είναι, όμως, δυνατόν η αμοιβή του εργολάβου να μην συνίσταται μόνο στην ανωτέρω υποχρέωση, αλλά να συμπληρώνεται, προς εξίσωση της παροχής τούτου με την "αντιπαροχή", με τη συμφωνία τμηματικής καταβολής στον εργολάβο χρηματικού ποσού, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή του
οικοπεδούχου - εργοδότου (εργολαβικόν αντάλλαγμα) έχει μικτή μορφή, το μεν εις είδος (υποχρέωση μεταβίβασης ποσοστών - ήτοι αντιπαροχή), το δε εις χρήμα (αμοιβή εργολάβου λόγω μισθώσεως έργου), υπό την έννοιαν ότι υφίστανται δύο (2) μικρότερες, διακεκριμένες και νομικώς αυτοτελείς, παροχές. Η διάκριση αυτή των δύο παροχών εξ απόψεως αστικού δικαίου άγει και στη διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση εκάστης τούτων, καθόσον και υπό την ισχύ του Ν.1642/1986 στο άρθρο 2 και επόμ. αυτού, αντικείμενα του ΦΠΑ είναι ορισμένες παροχές αγαθών ή υπηρεσιών. Επομένως, είναι δυνατό η προς τον εργολάβο παροχή εις είδος (αντιπαροχή) να απαλλαγεί του ΦΠΑ (και να επιβληθεί συνακόλουθα το ισχύον στις περιπτώσεις αυτές αναλογικό τέλος χαρτοσήμου), όχι όμως και η προς αυτόν παροχή σε χρήμα λόγω μίσθωσης του έργου, για την οποία θα ισχύσει το ως άνω άρθρο 6, παρ. 2, περ. β' του Ν.1642/1986, κατά το οποίο φορολογητέα πράξη (παροχή) είναι και "...η εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα με μίσθωση έργου, ανεξάρτητα αν διαθέτει τα υλικά ο εργοδότης ή ο εργολάβος". Εξ άλλου, θα ήτο ευθεία αντίθεση προς το νόμο να επιβληθεί ΦΠΑ επί του εις είδος ανταλλάγματος ή να επιβληθεί αναλογικό τέλος χαρτοσήμου επί του εις χρήμα τοιούτου.
Ούτω, για μεν το εις είδος προσυμφωνούμενο εργολαβικόν αντάλλαγμα θα επιβληθεί αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, εφόσον τούτο απαλλάσσεται από το ΦΠΑ κατά τις οικείες διατάξεις, δια το δε εις χρήμα εργολαβικόν αντάλλαγμα θα επιβληθεί κανονικά ο ΦΠΑ, διότι τούτο ουδόλως απαλλάσσεται.
Κατά τη μειοψηφήσασα γνώμη, με την οποία ετάχθησαν οι Αντιπρόεδροι Π. Κυριαζής, Α. Κομισόπουλος και οι Νομικοί Σύμβουλοι Γ. Πατρινέλης, Δ. Λάκκας, Γ. Κρόμπας, Θ. Θεοφανόπουλος και Ν. Μαυρίκας, η ως άνω σύμβαση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία, τόσο για τη μεταβίβαση κτισμάτων, όσο και για την καταβολή μετρητών,
καθότι η έννοια της αντιπαροχής τίθεται εν προκειμένω υπό την οικονομικήν σημασίαν του όρου. Το γεγονός, συνεπώς, ότι προσυμφωνείται η καταβολή και ορισμένων χρηματικών ποσών, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, προς εξίσωση παροχής και αντιπαροχής, δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα της εν λόγω συμβάσεως ως
συμβάσεως "επί αντιπαροχή". Ενόψει τούτων, θα έπρεπε να απαλλαγεί όλον τον εργολαβικόν αντάλλαγμα - και η καταβολή μετρητών - από το ΦΠΑ και ορθώς εισπράχθηκε από την αρμόδια ΔΟΥ αναλογικό τέλος χαρτοσήμου για την όλη αντιπαροχή.

Ενόψει των ανωτέρω, στο ερώτημα αρμόζει η ως άνω διδόμενη, ως γνώμη της πλειοψηφίας, απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης