Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Οδηγία 2010/78/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010


Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010

για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 50, το άρθρο 53 παράγραφος 1 και τα άρθρα 62 και 114,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [1],

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [2],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία [3],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η χρηματοοικονομική κρίση του 2007 και του 2008 έφερε στην επιφάνεια σημαντικές αδυναμίες της χρηματοοικονομικής εποπτείας, τόσο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όσο και στο χρηματοοικονομικό σύστημα σαν σύνολο. Τα εποπτικά μοντέλα εθνικής βάσης υπερκεράστηκαν από τη χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση και την πραγματικότητα των ενοποιημένων και αλληλοσυνδεόμενων ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών, όπου πολλά χρηματοοικονομικά ιδρύματα λειτουργούν διασυνοριακά. Η κρίση αποκάλυψε αδυναμίες στους τομείς της συνεργασίας, του συντονισμού, της συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης και στην εμπιστοσύνη μεταξύ εθνικών αρμόδιων αρχών.

(2) Με διάφορα ψηφίσματα προ και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε έκκληση να αρχίσει πορεία προς πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εποπτεία, προκειμένου να εξασφαλιστούν πραγματικοί ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες σε επίπεδο Ένωσης και να αντικατοπτρίζεται η αυξανόμενη ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών αγορών στην Ένωση (ψηφίσματα της 13ης Απριλίου 2000 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή του πλαισίου για τις χρηματοοικονομικές αγορές: σχέδιο δράσης, της 21ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την πολιτική για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (2005-2010) — Λευκή Βίβλος, της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου (hedge funds) και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών (private equity) και της 9ης Οκτωβρίου 2008 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας Lamfalussy: μελλοντική δομή της εποπτείας, και θέσεις της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) και της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας).

(3) Τον Νοέμβριο του 2008, η Επιτροπή ανέθεσε σε ομάδα υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία του κ. Jacques de Larosière να προβεί σε διατύπωση συστάσεων για τους τρόπους ενίσχυσης των ευρωπαϊκών εποπτικών καθεστώτων, με στόχο τη βελτίωση της προστασίας του πολίτη και την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Με την τελική της έκθεση που παρουσιάστηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2009 ("έκθεση de Larosière"), η ομάδα υψηλού επιπέδου πρότεινε να ενισχυθεί το εποπτικό πλαίσιο, προκειμένου να μειωθούν ο κίνδυνος και η σοβαρότητα μελλοντικών χρηματοοικονομικών κρίσεων. Συνέστησε μεγάλης κλίμακας μεταρρυθμίσεις στη δομή της εποπτείας του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ένωση. Με την έκθεση de Larosière προτάθηκε επίσης να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) — μια για τον τομέα των τραπεζών, μια για τον τομέα των κινητών αξιών και μια για τον τομέα των ασφαλίσεων και των επαγγελματικών συντάξεων— και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου.

(4) Με την από 4 Μαρτίου 2009 ανακοίνωσή της με τίτλο "Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης", η Επιτροπή πρότεινε την υποβολή νομοθετικής πρότασης για τη δημιουργία του ΕΣΧΕ, ενώ με την από 27 Μαΐου 2009 ανακοίνωσή της με τίτλο "Ευρωπαϊκή Χρηματοπιστωτική Εποπτεία" παρέσχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή αρχιτεκτονική αυτού του νέου εποπτικού πλαισίου.

(5) Με τα συμπεράσματά του κατόπιν της διασκέψεως της 18ης και 19ης Ιουνίου 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέστησε να ιδρυθεί Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις νέες ΕΕΑ. Στόχος του συστήματος θα είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και της συνέπειας της εθνικής εποπτείας, η ενίσχυση της επιτήρησης διασυνοριακών ομίλων, η κατάρτιση ευρωπαϊκού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, το οποίο θα ισχύει για όλα τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα της εσωτερικής αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να έχουν αρμοδιότητες εποπτείας όσον αφορά τους οργανισμούς εκτίμησης πιστοληπτικής ικανότητας και κάλεσε την Επιτροπή να επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το ΕΣΧΕ θα μπορεί να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο σε καταστάσεις κρίσης.

(6) Στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε τρεις προτάσεις κανονισμών σχετικά με τη θέσπιση του ΕΣΧΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία των τριών ΕΕΑ.

(7) Για την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΧΕ απαιτούνται αλλαγές σε νομικές πράξεις της Ένωσης στον τομέα της λειτουργίας των τριών ΕΕΑ. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής ορισμένων αρμοδιοτήτων των ΕΕΑ, την ενσωμάτωση ορισμένων εξουσιών σε νομικές πράξεις της Ένωσης και τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των ΕΕΑ στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ.

(8) Η σύσταση των τριών ΕΕΑ θα πρέπει να συνοδεύεται μεταξύ άλλων από την ανάπτυξη ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, ώστε να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση και ομοιόμορφη εφαρμογή και, ως εκ τούτου, μια αποτελεσματικότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(9) Οι κανονισμοί για τη δημιουργία του ΕΣΧΕ προβλέπουν ότι οι ΕΕΑ μπορούν να καταρτίσουν σχέδια τεχνικών προτύπων σε τομείς που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, τα οποία θα υποβάλλονται στην Επιτροπή προκειμένου να εγκριθούν σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίσει το πρώτο σύνολο τέτοιων τομέων και δεν προδικάζει τη μελλοντική προσθήκη άλλων τομέων.

(10) Η σχετική νομοθεσία θα πρέπει να καθορίζει τους τομείς στους οποίους οι ΕΕΑ είναι εξουσιοδοτημένες να καταρτίζουν σχέδια τεχνικών προτύπων, καθώς και τον τρόπο έγκρισης των κανόνων αυτών. Η σχετική νομοθεσία θα πρέπει να ορίζει τα στοιχεία, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ για τις περιπτώσεις πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση.

(11) Ο καθορισμός των τομέων για τα τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να γίνει με την επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας όσον αφορά τη δημιουργία ενιαίου συνόλου εναρμονισμένων κανόνων και χωρίς να περιπλέκεται άσκοπα ο κανονισμός και η εφαρμογή. Θα πρέπει να επιλεγούν μόνο οι τομείς στους οποίους η θέσπιση τεχνικών κανόνων συνεκτικών μεταξύ τους θα συμβάλει αισθητά και αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της σχετικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις πολιτικής λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες τους.

(12) Τα θέματα που υπόκεινται σε τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και η διαμόρφωσή τους να απαιτεί τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε θέματα εποπτείας. Τα τεχνικά πρότυπα που εγκρίνονται ως πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναπτύσσουν, να διευκρινίζουν και να καθορίζουν περαιτέρω τους όρους της συνεπούς εναρμόνισης των κανόνων που περιλαμβάνονται στα βασικά μέσα που έχουν θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συμπληρώνοντας ή τροποποιώντας ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης. Τα τεχνικά πρότυπα που εγκρίνονται ως εκτελεστικές πράξεις θα πρέπει να ορίζουν τους όρους της ομοιόμορφης εφαρμογής των νομικώς δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης. Τα τεχνικά πρότυπα δεν θα πρέπει να αφορούν επιλογές πολιτικής.

(13) Στην περίπτωση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων ενδείκνυται η χρήση της διαδικασίας των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) [4], του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) [5] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) [6] αντιστοίχως. Τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπέγραψε την τετραεπίπεδη "διαδικασία Lamfalussy" προκειμένου να καταστεί η ρυθμιστική διεργασία της χρηματοοικονομικής νομοθεσίας της Ένωσης αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει μέτρα επιπέδου 2 σε πολλούς τομείς και ήδη ισχύουν πολλοί κανονισμοί και οδηγίες της Επιτροπής επιπέδου 2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα αποσκοπούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, διευκρίνιση ή καθορισμό των όρων εφαρμογής αυτών των μέτρων επιπέδου 2, θα πρέπει να εγκρίνονται μόνο μετά τη θέσπιση των σχετικών μέτρων επιπέδου 2 και θα πρέπει να είναι συμβατά με αυτό το μέτρο επιπέδου 2.

(14) Τα δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα συμβάλλουν στην κατάρτιση ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τη νομοθεσία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως δέχτηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τα συμπεράσματα του Ιουνίου 2009. Στον βαθμό κατά τον οποίο ορισμένες απαιτήσεις των ενωσιακών νομοθετικών πράξεων δεν είναι πλήρως εναρμονισμένες, τα δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα που αναπτύσσουν, διευκρινίζουν ή καθορίζουν τους όρους εφαρμογής αυτών των απαιτήσεων δεν πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες ή να επιβάλλουν αυστηρότερες απαιτήσεις. Τα τεχνικά πρότυπα θα πρέπει συνεπώς να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να πράττουν κατ’ αυτόν τον τρόπο σε συγκεκριμένους τομείς, όταν οι εν λόγω νομοθετικές πράξεις προβλέπουν τη διακριτική αυτή ευχέρεια.

(15) Όπως ορίζουν οι κανονισμοί για τη δημιουργία του ΕΣΧΕ, πριν από την υποβολή των τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή, οι ΕΕΑ θα πρέπει, εφόσον απαιτείται, να διεξάγουν ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα πρότυπα αυτά και να προβαίνουν σε ανάλυση του αναμενόμενου κόστους και ωφέλειας.

(16) Τα τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν μεταβατικά μέτρα, με την προϋπόθεση να υπάρχουν κατάλληλες προθεσμίες, εάν το κόστος της άμεσης εφαρμογής αναμένεται υπερβολικό σε σχέση με τα σχετικά οφέλη.

(17) Οι κανονισμοί για τη δημιουργία του ΕΣΧΕ προβλέπουν μηχανισμό διευθέτησης διαφωνιών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών. Εφόσον αρμόδια αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης άλλης αρμόδιας αρχής σε τομείς προσδιοριζόμενους σε νομικές πράξεις της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1093/2010, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1094/2010 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/2010, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σχετική νομοθεσία απαιτεί συνεργασία, συντονισμό ή κοινή απόφαση από εθνικές αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, οι ΕΕΑ, κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσοτέρων από τις οικείες αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία εντός της προθεσμίας που θέτουν οι ΕΕΑ, για τον καθορισμό της οποίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές προθεσμίες που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και το πόσο επείγουσα και πολύπλοκη είναι η διαφωνία. Εάν η διαφωνία συνεχιστεί, οι ΕΕΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να διευθετήσουν το θέμα.

(18) Οι κανονισμοί για τη σύσταση των ΕΕΑ απαιτούν να ορίζονται στην τομεακή νομοθεσία οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται να εφαρμόζεται ο μηχανισμός διευθέτησης διαφωνιών μεταξύ εθνικών αρμόδιων αρχών. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίσει το πρώτο σύνολο τέτοιων περιπτώσεων και να μην προδικάσει τη μελλοντική προσθήκη άλλων περιπτώσεων. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις ΕΕΑ να ενεργούν σύμφωνα με άλλες εξουσίες ή να εκπληρώνουν καθήκοντα που ορίζονται στους συστατικούς κανονισμούς τους, συμπεριλαμβανομένης της μη δεσμευτικής διαμεσολάβησης και της συμβολής στη συνεπή, αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή των νομικών πράξεων της Ένωσης. Επιπλέον, στους τομείς στους οποίους η σχετική νομική πράξη προβλέπει ήδη κάποιας μορφής μη δεσμευτική διαμεσολάβηση ή στους οποίους υπάρχουν χρονικά όρια για τη λήψη των κοινών αποφάσεων από μία ή περισσότερες εθνικές αρμόδιες αρχές, απαιτούνται τροποποιήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί, αφενός, η σαφήνεια και η ελάχιστη διατάραξη της διαδικασίας που αποβλέπει στη λήψη κοινής απόφασης και, αφετέρου, ότι, εφόσον απαιτείται, οι ΕΕΑ θα είναι σε θέση να επιλύουν τις διαφωνίες. Η δεσμευτική διαδικασία επίλυσης διαφωνιών έχει προορισμό να διευθετεί καταστάσεις κατά τις οποίες οι εθνικές αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να επιλύσουν με συνεννόηση μεταξύ τους ορισμένα διαδικαστικά ή ουσιώδη ζητήματα σχετιζόμενα με τη συμμόρφωση προς τις νομικές πράξεις της Ένωσης.

(19) Επομένως, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εντοπίζει καταστάσεις στις οποίες κάποιο διαδικαστικό ή ουσιαστικό θέμα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ένωσης χρειάζεται να επιλυθεί και οι εθνικές αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να λύσουν μόνες τους το πρόβλημα. Σε τέτοια περίπτωση, μία από τις εμπλεκόμενες εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Η εν λόγω Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τον ιδρυτικό της κανονισμό και την παρούσα οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή θα πρέπει να μπορεί να απαιτήσει από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες ή να μην προβούν σε ενέργειες, ώστε να επιλυθεί το θέμα και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης, με δεσμευτικά αποτελέσματα για τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σχετική νομική πράξη της Ένωσης αφήνει περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής θα πρέπει να μην υποκαθιστούν την άσκηση διακριτικής ευχέρειας των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης.

(20) Η οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων [7] προβλέπει διαμεσολάβηση ή κοινές αποφάσεις όσον αφορά τον καθορισμό σημαντικών υποκαταστημάτων για τους σκοπούς της συμμετοχής σε σώμα εποπτείας, της επικύρωσης υποδειγμάτων και της εκτίμησης κινδύνου ομίλων. Σε όλους αυτούς τους τομείς, οι τροποποιήσεις θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι σε περίπτωση διαφωνίας κατά την προβλεπόμενη χρονική περίοδο, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) δύναται να επιλύσει τη διαφωνία προσφεύγοντας στη διαδικασία κατά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Η εν λόγω πρόβλεψη καθιστά σαφές ότι, αν και η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) δεν θα πρέπει να υποκαθιστά την άσκηση διακριτικής ευχέρειας εκ μέρους των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, θα πρέπει να είναι δυνατόν οι διαφωνίες να επιλύονται και η συνεργασία να ενισχύεται πριν κάποιο ίδρυμα προβεί στη λήψη ή στην έκδοση τελικής απόφασης.

(21) Για να διασφαλιστεί η ομαλή μεταβίβαση των σημερινών καθηκόντων της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας, της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών στις νέες ΕΕΑ, οι αναφορές σε αυτές τις επιτροπές θα πρέπει να αντικατασταθούν στη σχετική νομοθεσία από αναφορές στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) αντιστοίχως.

(22) Προκειμένου να καταστεί πλήρως αποτελεσματικό το νέο πλαίσιο που θεσπίζεται με τη ΣΛΕΕ, είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν και να αντικατασταθούν οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονταν δυνάμει του άρθρου 202 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (συνθήκη ΕΚ) από τις κατάλληλες διατάξεις σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ. Η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει να καταστεί οριστική εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, ενώ οι εναπομένουσες αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί δυνάμει του άρθρου 202 της συνθήκης ΕΚ θα παύσουν να ισχύουν κατά την εν λόγω ημερομηνία.

(23) Η ευθυγράμμιση των διαδικασιών επιτροπής με τις διατάξεις της ΣΛΕΕ και ειδικότερα με τα άρθρα 290 και 291, θα πρέπει να γίνει για κάθε περίπτωση χωριστά. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές και να καθοριστούν οι απαιτήσεις που τίθενται με τις οδηγίες που τροποποιούνται από την παρούσα οδηγία, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση δυνάμει του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ.

(24) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτουν τρεις μήνες από την ημέρα κοινοποίησης για να αντιταχθούν σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να είναι δυνατόν να παραταθεί η διορία αυτή κατά τρεις μήνες λόγω σημαντικών προβληματισμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τα άλλα όργανα για την πρόθεσή τους να μην προβάλουν αντιρρήσεις. Αυτή η πρώιμη έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ενδείκνυται ιδιαίτερα όποτε πρέπει να τηρηθούν προθεσμίες, παραδείγματος χάριν όταν στη βασική πράξη προβλέπονται προθεσμίες για την εκ μέρους της Επιτροπής έγκριση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση.

(25) Με τη δήλωση 39 σχετικά με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, η οποία προσαρτάται στην Τελική Πράξη της διακυβερνητικής διάσκεψης η οποία ενέκρινε τη συνθήκη της Λισαβόνας, η διάσκεψη έλαβε γνώση της πρόθεσης της Επιτροπής να εξακολουθήσει να συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες διορισμένους από τα κράτη μέλη κατά την προπαρασκευή σχεδίων πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της.

(26) Η νέα δομή των εποπτικών φορέων που θέσπισε το ΕΣΧΕ απαιτεί τη στενή συνεργασία των εθνικών αρμόδιων αρχών με τις ΕΕΑ. Οι τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια στις υποχρεώσεις ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπουν οι κανονισμοί για τη σύσταση των ΕΕΑ.

(27) Οι πληροφορίες που μεταδίδονται ή ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των ΕΕΑ ή του ΕΣΣΚ θα πρέπει να διέπονται από την υποχρέωση περί επαγγελματικού απορρήτου, την οποία οφείλουν να τηρούν τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί στις αρμόδιες αρχές που λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές.

(28) Οι κανονισμοί για τη δημιουργία των ΕΕΑ προβλέπουν ότι αυτές μπορούν να αναπτύσσουν επαφές με εποπτικές αρχές από τρίτες χώρες και να συμβάλλουν στην προετοιμασία αποφάσεων ισοδυναμίας όσον αφορά καθεστώτα εποπτείας σε τρίτες χώρες. Η οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων [8] και η οδηγία 2006/48/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να επιτρέπουν στις ΕΕΑ να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και να ανταλλάσσουν πληροφορίες στις περιπτώσεις που οι εν λόγω τρίτες χώρες είναι σε θέση να παράσχουν εγγυήσεις ότι θα προστατεύεται το επαγγελματικό απόρρητο.

(29) Η ύπαρξη ενιαίου ενοποιημένου καταλόγου ή μητρώου για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στην Ένωση, που επί του παρόντος αποτελεί καθήκον κάθε αρμόδιας εθνικής αρχής, θα βελτιώσει τη διαφάνεια και είναι καταλληλότερη στο πλαίσιο της ενιαίας χρηματοοικονομικής αγοράς. Στις ΕΕΑ θα πρέπει να ανατεθεί το καθήκον για την κατάρτιση, τη δημοσίευση και την τακτική ενημέρωση των μητρώων και των καταλόγων χρηματοοικονομικών παραγόντων στην Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον κατάλογο των αδειών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων τις οποίες χορηγούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές, για το μητρώο όλων των επενδυτικών επιχειρήσεων και για τον κατάλογο των ρυθμιζόμενων αγορών βάσει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Ομοίως, στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) θα πρέπει να ανατεθεί το καθήκον για την κατάρτιση, τη δημοσίευση και την τακτική ενημέρωση του καταλόγου εγκριθέντων ενημερωτικών δελτίων και των πιστοποιητικών έγκρισης βάσει της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση [9].

(30) Στους τομείς στους οποίους οι ΕΕΑ είναι υποχρεωμένες να καταρτίζουν σχέδια τεχνικών προτύπων, τα εν λόγω σχέδια τεχνικών προτύπων θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή εντός τριών ετών από τη δημιουργία των ΕΕΑ, εκτός αν η σχετική νομοθετική πράξη ορίζει άλλη προθεσμία.

(31) Τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) όσον αφορά την οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων [10] δεν θα πρέπει να θίγουν την αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών να προάγει την εύρυθμη λειτουργία συστημάτων πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση της ΣΛΕΕ.

(32) Τα τεχνικά πρότυπα τα οποία θα καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και σε σχέση με την οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών [11] δεν θα πρέπει να θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας των ιδρυμάτων αυτών κατά την οδηγία 2003/41/ΕΚ.

(33) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δύναται να μεταβιβάζει την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, υπό την επιφύλαξη συμφωνίας της εν λόγω αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι εν λόγω συμφωνίες μεταβίβασης πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της εμπειρίας όσον αφορά τη μεταβίβαση έγκρισης δυνάμει της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η οποία προβλέπει βραχύτερες προθεσμίες, είναι σκόπιμο να μην εφαρμόζεται το άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 στην περίπτωση αυτή.

(34) Επί του παρόντος δεν είναι αναγκαίο οι ΕΕΑ να καταρτίζουν σχέδια τεχνικών προτύπων για τις υφιστάμενες απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες τα πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύματα, ΟΣΕΚΑ και τις εταιρείες διαχείρισής τους πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και πείρας για να εξασφαλίζουν τη συνετή και χρηστή διαχείρισή τους. Ωστόσο, λόγω της σημασίας των απαιτήσεων αυτών, οι ΕΕΑ θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών σε κατευθυντήριες γραμμές και στη διασφάλιση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών και των διαδικασιών προληπτικής εποπτείας προς τις βέλτιστες αυτές πρακτικές. Οι ΕΕΑ θα πρέπει επίσης να προσδιορίζουν τη βέλτιστη πρακτική και να διασφαλίζουν τη σύγκλιση όσον αφορά τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας της έδρας των εν λόγω οργανισμών.

(35) Το ευρωπαϊκό ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, το οποίο θα ισχύει για όλα τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη εναρμόνιση των κριτηρίων και της μεθοδολογίας που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές για την εκτίμηση του κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, σκοπός της ανάπτυξης σχεδίων τεχνικών προτύπων που αφορούν τη μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων, την εξελιγμένη μέθοδο μέτρησης και τη μέθοδο του εσωτερικού υποδείγματος κινδύνων αγοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των μεθόδων αυτών, όπως και η συνέπεια της αξιολόγησής τους από τις αρμόδιες αρχές. Τα εν λόγω τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να επιτρέπουν στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να αναπτύσσουν διαφορετικές μεθόδους βάσει της πείρας και των ιδιαιτεροτήτων τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και της οδηγίας 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων και των πιστωτικών ιδρυμάτων [12] και με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των σχετικών τεχνικών προτύπων.

(36) Εφόσον οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αποτελεσματικής και συνεπούς προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας, η προστασία των καταθετών, των επενδυτών και των δικαιούχων και ως εκ τούτου των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, η προστασία της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών, η διατήρηση της σταθερότητας και βιωσιμότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος, η διαφύλαξη της πραγματικής οικονομίας, η προστασία των δημοσίων οικονομικών και η ενίσχυση της διεθνούς εποπτικής συνεργασίας, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και, επομένως, λόγω της κλίμακάς τους, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(37) Η Επιτροπή οφείλει, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014, να έχει υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εκ μέρους των ΕΕΑ υποβολή των σχεδίων τεχνικών προτύπων που προβλέπει η παρούσα οδηγία και να υποβάλει κάθε ενδεδειγμένη πρόταση.

(38) Η οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων [13], η οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων [14], η οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) [15], η οδηγία 2003/41/ΕΚ, η οδηγία 2003/71/ΕΚ, η οδηγία 2004/39/ΕΚ, η οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά [16], η οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας [17], η οδηγία 2006/48/ΕΚ, η οδηγία 2006/49/ΕΚ και η οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) [18] θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στην οδηγία 98/26/ΕΚ

Η οδηγία 98/26/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 6, παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Το κράτος μέλος στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 2 ειδοποιεί αμέσως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, τα άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (στο εξής "ΕΑΚΑΑ"), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [].

2) Στο άρθρο 10 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Τα κράτη μέλη κατονομάζουν τα συστήματα και τους αντίστοιχους διαχειριστές των συστημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ και την ενημερώνουν σχετικά με τις αρχές που έχουν επιλέξει σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό της.".

3) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 10α

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για να επιτελέσει το έργο της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2002/87/ΕΚ

Η οδηγία 2002/87/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Ο συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 γνωστοποιεί στη μητρική επιχείρηση που είναι επικεφαλής του ομίλου ή, ελλείψει μητρικής επιχείρησης, στη ρυθμιζόμενη οντότητα με το υψηλότερο σύνολο ισολογισμού στον σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό τομέα ενός ομίλου, ότι ο όμιλος προσδιορίσθηκε ως χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων, και ότι ορίστηκε συντονιστής.

Ο συντονιστής ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές που έχουν δώσει άδεια λειτουργίας σε ρυθμιζόμενες οντότητες του ομίλου και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών καθώς και τη Μεικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) που συγκροτήθηκε με τα άρθρα 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) [], του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) [] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) [] (στο εξής "Μεικτή Επιτροπή"), αντιστοίχως.

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"3. Η Μεικτή Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστότοπό της και διατηρεί ενημερωμένο τον κατάλογο των προσδιορισμένων χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται μέσω υπερσυνδέσμου από τον ιστότοπο κάθε Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής.".

2) Στο άρθρο 9, παράγραφος 2 προστίθεται το εξής στοιχείο:

"δ) ρυθμίσεις που να μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη, εάν χρειαστεί, κατάλληλων διακανονισμών και σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα προσαρμόζονται στα πρόσφατα δεδομένα σε τακτά διαστήματα.".

3) Ο τίτλος του τμήματος 3 αντικαθίσταται από τον εξής:

"ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ".

4) Το εξής άρθρο προστίθεται στο τμήμα 3:

"Άρθρο 9α

Ρόλος της Μεικτής Επιτροπής

Η Μεικτή Επιτροπή μεριμνά, σύμφωνα με τα άρθρα 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως, για τη συνεπή διατομεακή και διασυνοριακή εποπτεία και συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ένωσης.".

5) Το άρθρο 10, παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη συμπληρωματική εποπτεία των ρυθμιζόμενων οντοτήτων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, ορίζεται ένας συντονιστής, υπεύθυνος για το συντονισμό και την άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας, μεταξύ των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. Η ταυτότητα του συντονιστή δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Μεικτής Επιτροπής.".

6) Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμπληρωματική εποπτεία και να εδρασθεί σε ευρεία νομική βάση, ο συντονιστής και οι άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές και, όπου απαιτείται, οι άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, εφαρμόζουν συμφωνίες συντονισμού. Οι συμφωνίες συντονισμού μπορούν να αναθέτουν πρόσθετα καθήκοντα στον συντονιστή και μπορούν να προσδιορίζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τις σχετικές αρμόδιες αρχές, κατά τα άρθρα 3, 4, 5 παράγραφος 4, 6, 12 παράγραφος 2, 16 και 18, και τις διαδικασίες συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 και τη διαδικασία του άρθρου 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως, οι ΕΕΑ, μέσω της Μεικτής Επιτροπής, καταρτίζουν κατευθυντήριες γραμμές αποβλέπουσες στη σύγκλιση των εποπτικών μεθόδων, προκειμένου να καταστούν συνεπείς με τις περί συντονισμένης εποπτείας διατάξεις του άρθρου 131α της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και του άρθρου 248 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.".

7) Στο άρθρο 12 παράγραφος 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν αυτού του είδους τις πληροφορίες με τις εξής αρχές όποτε ενδεχομένως απαιτηθεί για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους σε ό,τι αφορά τις ρυθμιζόμενες οντότητες χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζουν οι τομεακοί κανόνες: κεντρικές τράπεζες, το ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου [].

8) Προστίθεται το εξής άρθρο:

"Άρθρο 12α

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τη Μεικτή Επιτροπή

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με τη Μεικτή Επιτροπή για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στη Μεικτή Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για να επιτελέσει το έργο της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως.".

9) Το άρθρο 14 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε εντός της δικαιοδοσίας τους να μην υπάρχουν νομικά κωλύματα που να εμποδίζουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο της συμπληρωματικής εποπτείας, είτε πρόκειται για ρυθμιζόμενες οντότητες είτε όχι, από το να ανταλλάσσουν μεταξύ τους οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να είναι ουσιώδης για τους σκοπούς της συμπληρωματικής εποπτείας και από το να ανταλλάσσουν πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και με τις ΕΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως, όποτε είναι αναγκαίο μέσω της Μεικτής Επιτροπής.".

10) Στο άρθρο 16 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν τα μέτρα που μπορούν να λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές σε σχέση με τις εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως, οι ΕΕΑ, μέσω της Μεικτής Επιτροπής, δύνανται να καταρτίζουν κατευθυντήριες γραμμές για μέτρα σχετικά με τις εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών.".

11) Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Με την επιφύλαξη των τομεακών κανόνων, όπου έχει εφαρμογή το άρθρο 5 παράγραφος 3, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν κατά πόσον οι ρυθμιζόμενες οντότητες των οποίων η μητρική επιχείρηση έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα, υπόκεινται σε εποπτεία από την αρμόδια αρχή αυτής της τρίτης χώρας, ισοδύναμη με την προβλεπόμενη από την παρούσα οδηγία για τη συμπληρωματική εποπτεία των ρυθμιζόμενων οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Ο έλεγχος διεξάγεται από την αρμόδια αρχή που θα ήταν ο συντονιστής αν ίσχυαν τα κριτήρια του άρθρου 10 παράγραφος 2, κατόπιν αιτήματος της μητρικής επιχείρησης ή μιας από τις ρυθμιζόμενες οντότητες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ένωση, ή με δική της πρωτοβουλία.

Η εν λόγω αρμόδια αρχή ζητά τη γνώμη των άλλων αρμόδιων αρχών και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να συμμορφωθεί με τις τυχόν ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές που έχει καταρτίσει η Μεικτή Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως.",

β) παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος:

"1α. Όταν μια αρμόδια αρχή διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί από άλλη σχετική αρμόδια αρχή δυνάμει της παραγράφου 1, εφαρμόζονται τα άρθρα 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως.".

12) Το άρθρο 19, παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 218 παράγραφοι 1 και 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Επιτροπή οφείλει, με τη βοήθεια της Μεικτής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Ομίλων Ετερογενών Δραστηριοτήτων, να εξετάσει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 και την προκύπτουσα εξ αυτών κατάσταση.".

13) Στο άρθρο 20 παράγραφος 1 προστίθεται το εξής εδάφιο:

"Τα εν λόγω μέτρα δεν περιλαμβάνουν το αντικείμενο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκχωρείται στην Επιτροπή σε σχέση με τα σημεία που απαριθμούνται στο άρθρο 21α.".

14) Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Οι ΕΕΑ, μέσω της Μεικτής Επιτροπής, μπορούν να παρέχουν γενικές κατευθύνσεις ως προς το κατά πόσον τα καθεστώτα συμπληρωματικής εποπτείας των αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας, όπως καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες οντότητες ενός χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, η κεφαλή του οποίου εδρεύει σε τρίτη χώρα. Η Μεικτή Επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση των εν λόγω κατευθύνσεων και λαμβάνει υπόψη τις ενδεχόμενες μεταβολές της συμπληρωματικής εποπτείας που πραγματοποιούνται από τις συγκεκριμένες αρμόδιες αρχές.".

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"5. Ως την 1η Δεκεμβρίου 2011 η Επιτροπή θα επανεξετάσει το άρθρο 20 και θα υποβάλει τυχόν ενδεδειγμένη νομοθετική πρόταση ώστε να επιτραπεί η πλήρης εφαρμογή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ και των εκτελεστικών πράξεων βάσει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ όσον αφορά την παρούσα οδηγία. Με την επιφύλαξη των εκτελεστικών μέτρων που έχουν ήδη εγκριθεί, οι εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή στο άρθρο 21 να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα που παραμένουν μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας παύουν να ισχύουν από 1ης Δεκεμβρίου 2012.".

15) Προστίθεται το εξής άρθρο:

"Άρθρο 21α

Τεχνικά πρότυπα

1. Για τη διασφάλιση της συνεπούς εναρμόνισης της παρούσας οδηγίας, οι ΕΕΑ, δυνάμει του άρθρου 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως μπορούν να καταρτίσουν σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά:

α) το άρθρο 2 παράγραφος 11 προκειμένου να διευκρινίσουν την εφαρμογή του άρθρου 17 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας,

β) το άρθρο 2 παράγραφος 17, προκειμένου να καθορίσουν διαδικασίες ή να προσδιορίσουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των "σχετικών αρμόδιων αρχών",

γ) το άρθρο 3 παράγραφος 5 προκειμένου να καθορίσουν τις εναλλακτικές παραμέτρους για τον προσδιορισμό χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, βάσει της διαδικασίας των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως.

2. Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, δυνάμει του άρθρου 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως μπορούν να καταρτίσουν σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά:

α) το άρθρο 6 παράγραφος 2 προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των μεθόδων υπολογισμού που απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος II, αλλά με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 4,

β) το άρθρο 7 παράγραφος 2 προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των διαδικασιών για την προσθήκη των στοιχείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού της "συγκέντρωσης κινδύνων" στον εποπτικό έλεγχο στον οποίον αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 2,

γ) το άρθρο 8 παράγραφος 2 προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των διαδικασιών για την προσθήκη των στοιχείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού των "εντός του ομίλου συναλλαγών" στον εποπτικό έλεγχο στον οποίον αναφέρεται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως.".

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2003/6/ΕΚ

Η οδηγία 2003/6/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 5 προστίθενται τα εξής εδάφια:

"Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (στο εξής "ΕΑΚΑΑ"), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [], δύναται να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να διασφαλίσει ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των πράξεων που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με το παρόν άρθρο όσον αφορά τις αποδεκτές πρακτικές αγοράς.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο, δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2) Στο άρθρο 6 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"11. Η ΕΑΚΑΑ δύναται να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να διασφαλίσει ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των πράξεων που η Επιτροπή εγκρίνει βάσει της παραγράφου 10, πρώτο εδάφιο, έκτη περίπτωση.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

3) Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α) το υπάρχον κείμενο αριθμείται ως παράγραφος 1,

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"2. Η ΕΑΚΑΑ δύναται να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διασφαλίσει ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των πράξεων που θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

4) Στο άρθρο 14, προστίθεται η εξής παράγραφος:

"5. Τα κράτη μέλη παρέχουν κάθε έτος στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες για όλα τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει δυνάμει των παραγράφων 1 και 2.

Οσάκις η αρμόδια αρχή ανακοινώνει δημοσίως διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις, το παραπέμπει παράλληλα στην ΕΑΚΑΑ.

Εάν οι δημοσιοποιούμενες κυρώσεις αφορούν επενδυτική εταιρεία εγκεκριμένη βάσει της οδηγίας 2004/39, η ΕΑΚΑΑ προσθέτει μνεία περί των δημοσιοποιημένων κυρώσεων στο μητρώο επενδυτικών εταιρειών που έχει δημιουργηθεί βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.".

5) Προστίθεται το εξής άρθρο:

"Άρθρο 15α

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν, χωρίς καθυστέρηση, στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για να επιτελέσει το έργο της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

6) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η αρμόδια αρχή της οποίας η αίτηση πληροφόρησης δεν λαμβάνει συνέχεια εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή της οποίας η αίτηση πληροφόρησης απορρίπτεται μπορεί να παραπέμπει την απόρριψη αυτήν ή την έλλειψη δράσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην ΕΑΚΑΑ. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ενεργεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων της να αρνηθεί να ενεργήσει μετά από αίτηση πληροφόρησης βάσει του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και με την επιφύλαξη της δυνατότητας της ΕΑΚΑΑ να ενεργήσει βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.",

β) στην παράγραφο 4, το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η αρμόδια αρχή της οποίας το αίτημα να διεξαχθεί έρευνα ή να επιτραπεί στους υπαλλήλους της να συνεργασθούν με τους υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους δεν λαμβάνει συνέχεια εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή απορρίπτεται μπορεί να παραπέμπει την απόρριψη αυτήν ή την έλλειψη δράσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην ΕΑΚΑΑ. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη περίοδο, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ενεργεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων της να αρνηθεί να ενεργήσει μετά από αίτηση πληροφόρησης βάσει του τέταρτου εδαφίου του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη της δυνατότητας της ΕΑΚΑΑ να ενεργήσει βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.",

γ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"5. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των παραγράφων 2 και 4, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τις διαδικασίες και τις μορφές ανταλλαγής πληροφοριών και διασυνοριακών ελέγχων κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

7) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:

"Άρθρο 17α

Ως την 1η Δεκεμβρίου 2011 η Επιτροπή θα επανεξετάσει τα άρθρα 1, 6, 8, 14 και 16 και θα υποβάλει τυχόν ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις ώστε να επιτραπεί η πλήρης εφαρμογή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ και των εκτελεστικών πράξεων βάσει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ όσον αφορά την παρούσα οδηγία. Με την επιφύλαξη των εκτελεστικών μέτρων που έχουν ήδη εγκριθεί, οι εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή στο άρθρο 17 να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα που παραμένουν μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας παύουν να ισχύουν από 1ης Δεκεμβρίου 2012.".

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2003/41/ΕΚ

Η οδηγία 2003/41/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"α) το ίδρυμα είναι καταχωρισμένο σε εθνικό μητρώο από την αρμόδια αρχή ή εγκεκριμένο· σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας, κατά το άρθρο 20, αναγράφονται στο μητρώο επίσης τα κράτη μέλη στα οποία λειτουργεί το ίδρυμα· οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) (στο εξής "ΕΑΑΕΣ"), η οποία συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [] και η οποία τις δημοσιεύει στον ιστότοπό της,

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"5. Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 20, οι όροι λειτουργίας ιδρύματος εγκρίνονται προηγουμένως από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής. Όποτε χορηγούν αυτή την έγκριση, τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την ΕΑΑΕΣ.".

2) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α) το υπάρχον κείμενο αριθμείται ως παράγραφος 1,

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"2. Η ΕΑΑΕΣ δύναται να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τους τύπους και τους μορφοτύπους των εγγράφων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), περιπτώσεις i) έως vi).

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.".

3) Στο άρθρο 14 παράγραφος 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Οποιαδήποτε απόφαση απαγόρευσης των δραστηριοτήτων ενός ιδρύματος πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές σκεπτικό και να κοινοποιείται στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Πρέπει επίσης να κοινοποιείται στην ΕΑΑΕΣ.".

4) Στο άρθρο 15 παράγραφος 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"6. Για την περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων υπολογισμού των τεχνικών αποθεματικών που μπορούν να αιτιολογηθούν — ειδικότερα τα επιτόκια και άλλες υποθέσεις εργασίας που επηρεάζουν το επίπεδο των τεχνικών αποθεματικών— η Επιτροπή, βάσει γνωμάτευσης της ΕΑΑΕΣ, εκδίδει κάθε διετία, ή οσάκις της ζητηθεί από κράτος μέλος, έκθεση επί της κατάστασης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων.".

5) Στο άρθρο 20 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"11. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην ΕΑΑΕΣ σχετικά με τις εθνικές τους διατάξεις προληπτικής φύσεως που αφορούν τα συστήματα επαγγελματικών συντάξεων τα οποία δεν εμπίπτουν στην αναφορά της παραγράφου 1 στην εθνική κοινωνική και εργατική νομοθεσία.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τις πληροφορίες αυτές τακτικά και τουλάχιστον κάθε διετία, η δε ΕΑΑΕΣ τις δημοσιοποιεί μέσω του ιστοτόπου της.

Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τις ακολουθητέες διαδικασίες και για τους μορφοτύπους και τα υποδείγματα που πρέπει οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να χρησιμοποιούν όταν διαβιβάζουν και ενημερώνουν τις σχετικές πληροφορίες προς την ΕΑΑΕΣ. Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.".

6) Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της ΕΑΑΕΣ και της Επιτροπής",

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"2α. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΑΕΣ για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στην ΕΑΑΕΣ όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για να επιτελέσει το έργο της βάσει της παρούσας οδηγίας και βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού.",

γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και την ΕΑΑΕΣ για οποιαδήποτε τυχόν μείζονα δυσκολία προκληθεί από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή, η ΕΑΑΕΣ και οι αρμόδιες αρχές του ενδιαφερομένου κράτους μέλους εξετάζουν το ταχύτερο τις δυσκολίες αυτές προκειμένου να εξεύρουν την κατάλληλη λύση.".

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2003/71/ΕΚ

Η οδηγία 2003/71/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση της παρούσας οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (στο εξής "ΕΑΚΑΑ") που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [] δύναται να καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει τις εξαιρέσεις που αφορούν τα στοιχεία α) έως ε) της παραγράφου 1 και τα στοιχεία α) έως η) της παραγράφου 2.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2) Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, προστίθενται τα εξής εδάφια:

"Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που η Επιτροπή εγκρίνει δυνάμει της παραγράφου 5, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, ώστε να διασφαλίσει ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που η Επιτροπή εγκρίνει δυνάμει της παραγράφου 5 όσον αφορά το ομοιόμορφο υπόδειγμα για την παρουσίαση του συνοπτικού καταλόγου και για να μπορούν οι επενδυτές να συγκρίνουν το συγκεκριμένο χρεώγραφο με άλλα συναφή προϊόντα.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

3) Στο άρθρο 7 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4. Η ΕΑΚΑΑ δύναται να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, ώστε να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που η Επιτροπή εγκρίνει δυνάμει της παραγράφου 1.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

4) Στο άρθρο 8 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"5. Η ΕΑΚΑΑ δύναται να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διασφαλίσει ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

5) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2 προστίθεται το εξής εδάφιο:

"Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και κάθε συμπληρώματός του ταυτόχρονα με την κοινοποίησή της έγκρισης αυτής στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ανάλογα με την περίπτωση. Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν ταυτόχρονα στην ΕΑΚΑΑ αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου και κάθε συμπληρώματός του.",

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"5. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δύναται να μεταβιβάζει την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, υπό την επιφύλαξη προηγούμενης κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ και συμφωνίας της εν λόγω αρμόδιας αρχής. Η μεταβίβαση αυτή κοινοποιείται στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής. Η προθεσμία της παραγράφου 2 εφαρμόζεται από την ημερομηνία αυτή. Το άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 δεν εφαρμόζεται στη βάσει της παρούσας παραγράφου μεταβίβαση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου.

Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΚΑΑ δύναται να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τυποποιημένες μορφές, υποδείγματα και διαδικασίες για τις προβλεπόμενες στην παρούσα παράγραφο κοινοποιήσεις.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο, δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

6) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Αφού εγκριθεί, το ενημερωτικό δελτίο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η ΕΑΚΑΑ έχει πρόσβαση σε αυτό μέσω της αρμόδιας αρχής, και τίθεται στη διάθεση του κοινού από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη, ή, το αργότερο, κατά την έναρξη, της προσφοράς των κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση αρχικής δημόσιας προσφοράς κατηγορίας μετοχών που δεν έχει ακόμη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, η οποία πρόκειται να εισαχθεί για διαπραγμάτευση για πρώτη φορά, το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να είναι διαθέσιμο το αργότερο 6 εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος της προσφοράς.",

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4α. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό της τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων σύμφωνα με το άρθρο 13 συμπεριλαμβάνοντας, ενδεχομένως, έναν υπερσύνδεσμο προς το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, ή στον ιστότοπο του εκδότη ή στον ιστότοπο της ρυθμιζόμενης αγοράς. Ο δημοσιευμένος κατάλογος ενημερώνεται και κάθε στοιχείο παραμένει στον ιστότοπο επί δώδεκα μήνες τουλάχιστον.".

7) Στο άρθρο 16, προστίθεται η εξής παράγραφος 3:

"3. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση, να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και για να ληφθούν υπόψη τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει καταστάσεις όπου κάποιο σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ανακρίβεια σε σχέση με τις πληροφορίες τις οποίες περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο απαιτεί τη δημοσίευση ενός συμπληρώματος στο ενημερωτικό δελτίο. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών προτύπων το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

8) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, όταν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής, το εγκεκριμένο από το κράτος μέλος καταγωγής ενημερωτικό δελτίο, και οποιοδήποτε συμπλήρωμα, ισχύει για δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, σε οσαδήποτε κράτη μέλη υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής έχουν λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 18. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής δεν κινούν διαδικασία έγκρισης ή άλλες διοικητικές διαδικασίες σχετικά με τα ενημερωτικά δελτία.",

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Εάν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ανακρίβειες αποκαλυφθούν μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στο άρθρο 16, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής απαιτεί τη δημοσίευση συμπληρώματος που θα πρέπει να εγκριθεί με τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 1. Η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δύνανται να ενημερώσουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής περί της ανάγκης δημοσίευσης νέων πληροφοριών.".

9) Στο άρθρο 18 προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

"3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ το πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου ταυτόχρονα με την κοινοποίησή του στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.

Η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δημοσιεύουν στους ιστοτόπους τους τον κατάλογο των πιστοποιητικών έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων και κάθε συμπληρωμάτων τους, που κοινοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνοντας, εφόσον απαιτείται, έναν υπερσύνδεσμο προς τα έγγραφα που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, στον ιστότοπο του εκδότη ή στον ιστότοπο της ρυθμιζόμενης αγοράς. Ο δημοσιευμένος κατάλογος ενημερώνεται και κάθε στοιχείο παραμένει στους ιστοτόπους επί δώδεκα τουλάχιστον μήνες.

4. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για την κοινοποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης, του αντιγράφου του ενημερωτικού δελτίου, του τυχόν συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου και της μεταφρασμένης περίληψης.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

10) Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α) παρεμβάλλονται οι εξής παράγραφοι:

"1α. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

1β. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς χρονοτριβή στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για να επιτελέσει το έργο της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.",

β) στην παράγραφο 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για κάθε ρύθμιση που αφορά τη μεταβίβαση καθηκόντων, καθώς και τους ακριβείς όρους που διέπουν την εν λόγω μεταβίβαση.",

γ) στην παράγραφο 4 προστίθεται το εξής εδάφιο:

"Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ δικαιούται να συμμετέχει στις κατά το στοιχείο δ) επιτόπιες επιθεωρήσεις εφόσον διενεργούνται από κοινού από δύο ή περισσότερες αρμόδιες αρχές.".

11) Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2, προστίθεται το εξής εδάφιο:

"Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναφέρουν στην ΕΑΚΑΑ περιπτώσεις κατά τις οποίες αίτημα συνεργασίας, ειδικότερα ανταλλαγής πληροφοριών, απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η ΕΑΚΑΑ, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, μπορεί να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.",

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή να διαβιβάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ ή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (στο εξής "ΕΣΣΚ"), με την επιφύλαξη των περιορισμών που σχετίζονται με εταιρικές πληροφορίες και επιπτώσεις επί τρίτων χωρών κατά τα προβλεπόμενα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου [] αντιστοίχως. Οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες μεταξύ των αρμοδίων αρχών και της ΕΑΚΑΑ ή του ΕΣΣΚ διέπονται από την υποχρέωση περί επαγγελματικού απορρήτου, την οποία οφείλουν να τηρούν τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί στις αρμόδιες αρχές που λαμβάνουν τις πληροφορίες.

γ) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου και για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τις πληροφορίες που απαιτεί η παράγραφος 2.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παραγράφου 2 και για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την καθιέρωση τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών..

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το τρίτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

12) Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Άρθρο 23

Προληπτικά μέτρα

1. Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής διαπιστώνει παρατυπίες διαπραχθείσες από τον εκδότη ή από χρηματοοικονομικά ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με τη δημόσια προσφορά ή παραβιάσεις των υποχρεώσεων που υπέχει ο εκδότης, λόγω του ότι οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, φέρει τις διαπιστώσεις αυτές εις γνώση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και της ΕΑΚΑΑ.

2. Εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή λόγω ακαταλληλότητας των μέτρων αυτών, ο εκδότης ή το χρηματοοικονομικό ίδρυμα στο οποίο έχει ανατεθεί η δημόσια προσφορά, εξακολουθούν να παραβιάζουν τις οικείες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, αφού ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και την ΕΑΚΑΑ, λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των επενδυτών και ενημερώνει το συντομότερο δυνατό την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ για τη λήψη των μέτρων αυτών.".

Άρθρο 6

Τροπολογίες στην οδηγία 2004/39/ΕΚ

Η οδηγία 2004/39/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 5, παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Τα κράτη μέλη εγγράφουν σε μητρώο όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Το κοινό έχει πρόσβαση στο μητρώο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες για τις οποίες η επιχείρηση επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας. Το μητρώο ενημερώνεται τακτικά. Κάθε άδεια λειτουργίας κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (στο εξής "ΕΑΚΑΑ") που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [].

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατάλογο όλων των επιχειρήσεων επενδύσεων στην Ένωση. Ο κατάλογος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες για τις οποίες η επιχείρηση επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας και ενημερώνεται τακτικά. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τον εν λόγω κατάλογο στον ιστότοπό της και τον ενημερώνει τακτικά.

Όταν αρμόδια αρχή ανακαλέσει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 8 στοιχεία β) έως δ), η εν λόγω ανάκληση δημοσιεύεται στον κατάλογο επί πέντε έτη.

2) Στο άρθρο 7, προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου και του άρθρου 9 παράγραφοι 2 έως 4 και του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 2, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίζει:

α) τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος δραστηριοτήτων,

β) τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη διοίκηση των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 4, και τις πληροφορίες για τις κοινοποιήσεις βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 2,

γ) τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους μετόχους και τα μέλη με ειδικές συμμετοχές, καθώς και τα εμπόδια που ενδέχεται να παρακωλύσουν την ουσιαστική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της αρμόδιας αρχής, βάσει του άρθρου 10, παράγραφοι 1 και 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 9 παράγραφος 2, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες κοινοποίησης ή υποβολής των πληροφοριών που προβλέπονται σε αυτά τα άρθρα.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

3) Στο άρθρο 8, προστίθεται η εξής παράγραφος:

"Κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας κοινοποιείται στην ΕΑΚΑΑ.".

4) Στο άρθρο 10α, προστίθεται η εξής παράγραφος:

"8. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καταρτίσει εξαντλητικό κατάλογο των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4 πληροφοριών που οι υποψήφιοι αγοραστές μεριδίων συμμετοχής οφείλουν να συμπεριλάβουν στην κοινοποίησή τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των άρθρων 10, 10a και 10β, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τους όρους της διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ των σχετικών αρμοδίων αρχών κατά το άρθρο 10 παράγραφος 4).

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο τέταρτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

5) Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις γενικής φύσεως δυσκολίες που συναντούν οι δικές τους επιχειρήσεις επενδύσεων κατά την εγκατάστασή τους ή κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και κατά τη διενέργεια επενδυτικών δραστηριοτήτων σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα.",

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει πληροφοριών που της γνωστοποιούνται κατά την παράγραφο 1, ότι τρίτη χώρα δεν παρέχει στις επιχειρήσεις επενδύσεων της Ένωσης δυνατότητα πραγματικής πρόσβασης στην αγορά παρόμοια με την παρεχόμενη από την Ένωση στις επιχειρήσεις επενδύσεων της τρίτης αυτής χώρας, η Επιτροπή, αφού πρώτα η ΕΑΚΑΑ διατυπώσει κατευθυντήριες γραμμές, υποβάλλει στο Συμβούλιο προτάσεις για να της δοθεί η δέουσα διαπραγματευτική εντολή ώστε να επιτύχει παρόμοιες ανταγωνιστικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις επενδύσεων της Ένωσης. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 217 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η ΕΑΚΑΑ επικουρεί την Επιτροπή για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.".

6) Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 προστίθεται το εξής εδάφιο:

"Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους επίβλεψης που προβλέπει η παρούσα παράγραφος.".

7) Στο άρθρο 19 παράγραφος 6, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

- "— οι υπηρεσίες που προβλέπονται στο εισαγωγικό μέρος αφορούν μετοχές εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, μέσα χρηματαγοράς, ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, (με την εξαίρεση των ομολογιών ή άλλων μορφών τιτλοποιημένου χρέους όπου ενσωματώνονται παράγωγα), μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλα μη περίπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα. Μια αγορά τρίτης χώρας θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά, εάν πληροί ισοδύναμες προϋποθέσεις με τις καθοριζόμενες στον Τίτλο III. Η Επιτροπή και η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύουν στους ιστοτόπους τους κατάλογο των αγορών που μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται περιοδικά. Η ΕΑΚΑΑ επικουρεί την Επιτροπή στην εκτίμηση των αγορών των τρίτων χωρών.".

8) Στο άρθρο 23 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Τα κράτη μέλη, που αποφασίζουν να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων να ορίζουν συνδεδεμένους αντιπροσώπους, δημιουργούν δημόσιο μητρώο. Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι εγγράφονται στο δημόσιο μητρώο του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό της παραπομπές ή υπερσυνδέσμους προς τα δημόσια μητρώα που έχουν δημιουργηθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου από τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων να ορίζουν συνδεδεμένους αντιπροσώπους.".

9) Το άρθρο 25 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Με την επιφύλαξη του καταμερισμού των ευθυνών για την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) [], τα κράτη μέλη, συντονιζόμενα από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, μεριμνούν να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ώστε η αρμόδια αρχή να μπορεί να επιβλέπει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων επενδύσεων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι αυτές ενεργούν με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο που κατοχυρώνει την ακεραιότητα της αγοράς.

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να τηρούν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, για πέντε τουλάχιστον χρόνια, τα στοιχεία σχετικά με όλες τις συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν διενεργήσει, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό πελάτη. Στην περίπτωση συναλλαγών που διενεργήθηκαν για λογαριασμό πελάτη, τα μητρώα πρέπει να περιέχουν όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία της ταυτότητας του πελάτη καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες δυνάμει της διαδικασίας και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

10) Το άρθρο 27 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Η αρμόδια αρχή της σημαντικότερης από άποψη ρευστότητας αγοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 25 για κάθε μετοχή ορίζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως, βάσει της μέσης αριθμητικής αξίας των εντολών που εκτελούνται στην αγορά για τη μετοχή αυτήν, την κατηγορία μετοχών στην οποία ανήκει η εν λόγω μετοχή. Η πληροφορία αυτή ανακοινώνεται σε όλους τους παράγοντες της αγοράς και διαβιβάζεται στην ΕΑΚΑΑ, η οποία τη δημοσιεύει στον ιστότοπό της.".

11) Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Εάν η επιχείρηση επενδύσεων σκοπεύει να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένους αντιπροσώπους, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής της επιχείρησης επενδύσεων κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, κατόπιν αιτήσεώς της και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, την ταυτότητα των συνδεδεμένων αντιπροσώπων που η επιχείρηση επενδύσεων σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στο εν λόγω κράτος μέλος. Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες αυτές. Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες δυνάμει της διαδικασίας και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.",

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"7. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 4 και 6.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Για να διασφαλίσει ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες διαβίβασης των πληροφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 6.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

12) Στο άρθρο 32, προστίθεται η εξής παράγραφος:

"10. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 4 και 9.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τη διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 9.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

13) Στο άρθρο 36, προστίθεται η εξής παράγραφος:

"6. Κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας κοινοποιείται στην ΕΑΚΑΑ.".

14) Στο άρθρο 41, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Η αρμόδια αρχή που ζητά την αναστολή ή την απόσυρση χρηματοοικονομικού μέσου από τη διαπραγμάτευση σε μία ή σε περισσότερες ρυθμιζόμενες αγορές, δημοσιοποιεί αμέσως την απόφασή της και ενημερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Πλην της περιπτώσεως όπου ενδέχεται να προκληθεί σημαντική ζημία στα συμφέροντα των επενδυτών ή στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών ζητούν την αναστολή ή την απόσυρση του συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού μέσου από τη διαπραγμάτευση στις ρυθμιζόμενες αγορές και από τους πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) που λειτουργούν υπό την εποπτεία τους.".

15) Στο άρθρο 42, παράγραφος 6, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής:

"Η ρυθμιζόμενη αγορά γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής της το κράτος μέλος στο οποίο προτίθεται να δημιουργήσει τα συστήματα. H αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί εντός μηνός την πληροφορία αυτή στο κράτος μέλος στο οποίο η ρυθμιζόμενη αγορά σκοπεύει να δημιουργήσει τα συστήματα. Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες δυνάμει της διαδικασίας και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

16) Το άρθρο 47 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 47

Κατάλογος των ρυθμιζόμενων αγορών

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει τον κατάλογο των ρυθμιζόμενων αγορών των οποίων είναι κράτος μέλος καταγωγής και τον ανακοινώνει στα άλλα κράτη μέλη και στην ΕΑΚΑΑ. Παρόμοια ανακοίνωση πραγματοποιείται και για κάθε τροποποίηση του καταλόγου αυτού. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και ενημερώνει συνεχώς στον ιστότοπό της κατάλογο όλων των ρυθμιζόμενων αγορών.".

17) Το άρθρο 48 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις αρμόδιες αρχές που πρόκειται να εκτελούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, στην ΕΑΚΑΑ και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών την ταυτότητα των αρμοδίων αρχών που είναι υπεύθυνες για την άσκηση ενός εκάστου από τα καθήκοντα αυτά, καθώς και τυχόν κατανομή των εν λόγω καθηκόντων.",

β) στην παράγραφο 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για κάθε ρύθμιση που αφορά την ανάθεση καθηκόντων, καθώς και τους ακριβείς όρους που διέπουν την εν λόγω ανάθεση.",

γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και ενημερώνει συνεχώς στον ιστότοπό της κατάλογο των αρμοδίων αρχών περί των οποίων οι παράγραφοι 1 και 2.".

18) Στο άρθρο 51, προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

"4. Τα κράτη μέλη παρέχουν κάθε έτος στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες για όλα τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει δυνάμει των παραγράφων 1 και 2.

5. Οσάκις η αρμόδια αρχή ανακοινώνει δημοσίως διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις, το παραπέμπει παράλληλα στην ΕΑΚΑΑ.

6. Εάν μια δημοσιοποιηθείσα κύρωση αφορά επιχείρηση επενδύσεων αδειοδοτημένη βάσει της παρούσας οδηγίας, η ΕΑΚΑΑ προσθέτει μνεία της δημοσιοποιημένης κύρωσης στο μητρώο των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχει δημιουργηθεί βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 3.".

19) Στο άρθρο 53 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"3. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ την καταγγελία και τις διαδικασίες επανόρθωσης κατά την παράγραφο 1 που είναι διαθέσιμες υπό τη δικαιοδοσία της.

Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και ενημερώνει συνεχώς στον ιστότοπό της κατάλογο όλων των μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.".

20) Ο τίτλος του Κεφαλαίου II αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Συνεργασία μεταξύ αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και με την ΕΑΚΑΑ".

21) Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της συνεργασίας, και ιδίως της ανταλλαγής πληροφοριών τα κράτη μέλη καθορίζουν μία μόνο αρμόδια αρχή ως σημείο επικοινωνίας για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, στην ΕΑΚΑΑ και στα άλλα κράτη μέλη τα ονόματα των αρχών που έχουν οριστεί να παραλαμβάνουν αιτήσεις ανταλλαγής πληροφοριών ή συνεργασίας βάσει της παρούσας παραγράφου. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και ενημερώνει συνεχώς στον ιστότοπό της κατάλογο αυτών των αρχών.",

β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Εάν αρμόδια αρχή έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι πράξεις αντίθετες προς την παρούσα οδηγία διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους από οντότητες που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, το κοινοποιεί με το λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους και στην ΕΑΚΑΑ. Η αρμόδια αρχή που λαμβάνει την κοινοποίηση προβαίνει στις δέουσες ενέργειες. Ενημερώνει την αρμόδια αρχή που την πληροφόρησε και την ΕΑΚΑΑ για τα αποτελέσματα των ενεργειών της και, στο μέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες ενδιάμεσες εξελίξεις. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει τις αρμοδιότητες της κοινοποιούσας αρμόδιας αρχής.",

γ) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"6. Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες των μηχανισμών συνεργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

22) Το άρθρο 57 τροποποιείται ως εξής:

α) το υπάρχον κείμενο αριθμείται εκ νέου ως παράγραφος 1,

β) προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

"2. Με σκοπό τη σύγκλιση των μεθόδων εποπτείας, το προσωπικό της ΕΑΚΑΑ πρέπει να μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες των εποπτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των επιτοπίων εξακριβώσεων ή ερευνών, που διενεργούνται από κοινού από δυο ή περισσότερες αρμόδιες αρχές δυνάμει του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση της παραγράφου 1, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ αρμοδίων αρχών όταν αυτές συνεργάζονται στο πλαίσιο των εποπτικών τους δραστηριοτήτων, επιτόπιων ελέγχων και ερευνών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών εφαρμογής της παραγράφου 1, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών σε εποπτικές δραστηριότητες, επιτόπιους ελέγχους και έρευνες.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

23) Το άρθρο 58 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.",

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"5. Ούτε το παρόν άρθρο, ούτε τα άρθρα 54 ή 63 εμποδίζουν την αρμόδια αρχή να διαβιβάζει στην ΕΑΚΑΑ, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (στο εξής "ΕΣΣΚ"), στις κεντρικές τράπεζες, στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα της Νομισματικής Αρχής και, κατά περίπτωση, σε άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού, εμπιστευτικές πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Ομοίως, οι εν λόγω αρχές ή φορείς δεν εμποδίζονται να διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές τις πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα οποία προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.".

24) Προστίθεται το εξής άρθρο:

"Άρθρο 58α

Δεσμευτική διαμεσολάβηση

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναφέρουν στην ΕΑΚΑΑ καταστάσεις κατά τις οποίες αίτηση σχετική με τα ακόλουθα απορρίφθηκε ή δεν διεκπεραιώθηκε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος:

α) για ανάληψη εποπτικής δραστηριότητας, επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 57· ή

β) ανταλλαγής πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 58.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ενεργεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με την επιφύλαξη της δυνατότητας της να αρνηθεί να ενεργήσει μετά από αίτηση για πληροφόρηση προβλεπόμενη στο άρθρο 59α και με την επιφύλαξη της δυνατότητας της ΕΑΚΑΑ να ενεργήσει βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

25) Στο άρθρο 59, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Σε περίπτωση άρνησης, η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά την αιτούσα αρμόδια αρχή και την ΕΑΚΑΑ, παρέχοντας όσο το δυνατόν λεπτομερέστερες πληροφορίες.".

26) Στο άρθρο 60 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τη διαβούλευση με τις άλλες αρμόδιες αρχές προτού χορηγήσει οποιαδήποτε άδεια.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

27) Το άρθρο 62 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Εάν, παρά τα μέτρα που λήφθηκαν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή επειδή αυτά τα μέτρα αποδείχθηκαν ακατάλληλα, η επιχείρηση επενδύσεων εμμένει σε ενέργειες που είναι σαφώς επιζήμιες για τα συμφέροντα των επενδυτών ή για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών του κράτους μέλους υποδοχής, ισχύουν τα κάτωθι:

α) αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, στα οποία περιλαμβάνεται η δυνατότητα να απαγορεύεται στις παραβάτιδες εταιρείες επενδύσεων να αρχίζουν οιαδήποτε περαιτέρω συναλλαγή εντός της επικρατείας τους. Η Επιτροπή και η ΕΑΚΑΑ ενημερώνονται αμέσως για τα μέτρα αυτά,

β) επιπροσθέτως, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1095/2010.",

β) στην παράγραφο 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Εάν, παρά τα μέτρα που λήφθηκαν από το κράτος μέλος υποδοχής, η επιχείρηση επενδύσεων εξακολουθεί να παραβιάζει τις νομικές ή κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, οι οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής, ισχύουν τα κάτωθι:

α) αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών. Η Επιτροπή και η ΕΑΚΑΑ ενημερώνονται για τα μέτρα αυτά χωρίς καθυστέρηση,

β) επιπροσθέτως, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1095/2010.",

γ) στην παράγραφο 3 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Εάν, παρά τα μέτρα που λήφθηκαν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή επειδή αυτά τα μέτρα αποδείχθηκαν ακατάλληλα, η εν λόγω ρυθμιζόμενη αγορά ή ο ΠΜΔ εμμένει σε ενέργειες που είναι σαφώς επιζήμιες για τα συμφέροντα των επενδυτών ή για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών του κράτους μέλους υποδοχής, ισχύουν τα κάτωθι:

α) αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, στα οποία περιλαμβάνεται η δυνατότητα να απαγορεύεται στην εν λόγω ρυθμιζόμενη αγορά ή στους ΠΜΔ να παρέχουν πρόσβαση στους μηχανισμούς τους σε μέλη εξ αποστάσεως ή σε συμμετέχοντες εγκατεστημένους στο κράτος μέλος υποδοχής. Η Επιτροπή και η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) ενημερώνονται για τα μέτρα αυτά χωρίς καθυστέρηση,

β) επιπροσθέτως, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

28) Προστίθεται το εξής άρθρο:

"Άρθρο 62α

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με την ΕΑΚΑΑ

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για να επιτελέσει το έργο της δυνάμει της παρούσας οδηγίας και σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

29) Το άρθρο 63 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Τα κράτη μέλη και, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ, μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών μόνον εφόσον οι πληροφορίες που ανακοινώνονται καλύπτονται από εγγυήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 54. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί την εκτέλεση των καθηκόντων των εν λόγω αρμόδιων αρχών.

Τα κράτη μέλη και η ΕΑΚΑΑ μπορούν να διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το κεφάλαιο IV της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη και η ΕΑΚΑΑ μπορούν επίσης να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με αρμόδιες αρχές, φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα τρίτων χωρών υπεύθυνα για ένα ή περισσότερα από τα εξής καθήκοντα:

α) την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και χρηματαγορών,

β) την εκκαθάριση και πτώχευση επιχειρήσεων επενδύσεων και παρόμοιες διαδικασίες,

γ) τη διεξαγωγή των εκ του νόμου ελέγχων των λογαριασμών επιχειρήσεων επενδύσεων και άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατά την εκτέλεση των εποπτικών τους καθηκόντων ή, στην περίπτωση εκείνων που διαχειρίζονται συστήματα αποζημίωσης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

δ) την εποπτεία των φορέων που υπεισέρχονται στις διαδικασίες εκκαθάρισης και πτώχευσης επιχειρήσεων επενδύσεων και σε παρόμοιες διαδικασίες,

ε) την εποπτεία προσώπων επιφορτισμένων με τη διεξαγωγή των εκ του νόμου ελέγχων των λογαριασμών επιχειρήσεων επενδύσεων και άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Οι συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπει το τρίτο εδάφιο μπορούν να συνάπτονται μόνο εφόσον οι πληροφορίες που ανακοινώνονται καλύπτονται από εγγυήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 54. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών εξυπηρετεί την εκτέλεση των καθηκόντων των εν λόγω αρχών, φορέων ή φυσικών ή νομικών προσώπων.".

30) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:

"Άρθρο 64α

Ρήτρα προθεσμίας

Ως τον Δεκέμβριο 2011 η Επιτροπή θα επανεξετάσει τα άρθρα 2, 4, 10β, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 και 25, τα άρθρα 27 έως 30 και τα άρθρα 40, 44, 45, 56 και 58 και θα υποβάλει τυχόν ενδεδειγμένη νομοθετική πρόταση ώστε να επιτραπεί η πλήρης εφαρμογή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ και των εκτελεστικών πράξεων βάσει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ όσον αφορά την παρούσα οδηγία. Με την επιφύλαξη των εκτελεστικών μέτρων που έχουν ήδη εγκριθεί, οι εξουσίες που εκχωρούνται στην Επιτροπή στο άρθρο 64 για να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα που παραμένουν μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 εκπνέουν την 1η Δεκεμβρίου 2012.".

Άρθρο 7

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2004/109/ΕΚ

Η οδηγία 2004/109/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 2, παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, να καθοριστούν οι προϋποθέσεις και να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της παραγράφου 1, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των άρθρων 27α και 27β, θεσπίζει μέτρα που αφορούν τους ορισμούς που περιέχονται στην παράγραφο 1.",

β) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Τα μέτρα στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία α) και β) του δεύτερου εδαφίου καθορίζονται με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β.".

2) Το άρθρο 5, παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"6. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27, παράγραφος 2 ή του άρθρου 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, θεσπίζει μέτρα, ώστε να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, να καθοριστούν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου και να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους.",

β) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το στοιχείο α) θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2. Τα μέτρα στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία β) και γ) καθορίζονται με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β.",

γ) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Κατά περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναπροσαρμόζει την πενταετή περίοδο στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β.".

3) Το άρθρο 9, παράγραφος 7 τροποποιείται ως εξής:

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"7. Η Επιτροπή, διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β, θεσπίζει μέτρα προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές και να καθορίζονται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 4 και 5.",

β) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Η Επιτροπή καθορίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β, τη μέγιστη διάρκεια του "σύντομου κύκλου διακανονισμού" κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και τους ενδεδειγμένους μηχανισμούς ελέγχου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.".

4) Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 8:

i) στο πρώτο εδάφιο, το εισαγωγικό τμήμα αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"8. Για να λάβει υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές και να καθορίσει τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β, θεσπίζει μέτρα:",

ii) διαγράφεται το στοιχείο α),

iii) το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται,

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"9. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (στο εξής "ΕΑΚΑΑ") που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [], μπορεί να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την καθιέρωση τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών που θα χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση των απαιτούμενων πληροφοριών στον εκδότη δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή κατά την υποβολή πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 3.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κατά το πρώτο εδάφιο εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

5) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2:

i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Η Επιτροπή θεσπίζει, διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β, μέτρα προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές και να καθορίζονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Ειδικότερα, καθορίζει:",

ii) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"γ) το περιεχόμενο της κοινοποίησης που πρέπει να υποβληθεί·",

iii) το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται,

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"3. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την καθιέρωση τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών που θα χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση των απαιτούμενων πληροφοριών στον εκδότη δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή κατά την υποβολή πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 3.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κατά το πρώτο εδάφιο εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

6) Στο άρθρο 14, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Η Επιτροπή θεσπίζει, διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β, μέτρα προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές και να καθορίζονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.".

7) Στο άρθρο 17, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα, διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας και να καθορίζονται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3. Η Επιτροπή προσδιορίζει, ειδικότερα, τους τύπους των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων μέσω των οποίων οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα χρηματοοικονομικά δικαιώματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2, στοιχείο γ).".

8) Στο άρθρο 18, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"5. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα, διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας και να καθορίζονται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 ως 4. Η Επιτροπή προσδιορίζει, ειδικότερα, τους τύπους των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων μέσω των οποίων οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων μπορούν να ασκήσουν τα χρηματοοικονομικά δικαιώματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2, στοιχείο γ).".

9) Στο άρθρο 19, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα, διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β, προκειμένου να καθοριστούν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προσδιορίζει τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία ο εκδότης, ο κάτοχος μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων, ή πρόσωπο ή οντότητα προβλεπόμενη από το άρθρο 10, υποβάλλει πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 3, αντιστοίχως, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα στο κράτος μέλος καταγωγής.".

10) Στο άρθρο 21, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα, διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας και να καθορίζονται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προσδιορίζει:

α) τα κατ’ ελάχιστον πρότυπα για τη διάχυση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1,

β) τα κατ’ ελάχιστον πρότυπα για τον μηχανισμό κεντρικής αποθήκευσης, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.

Η Επιτροπή δύναται επίσης να καταρτίσει και να ενημερώνει κατάλογο των μέσων διάχυσης των πληροφοριών στο κοινό.".

11) Στο άρθρο 22, η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με σκοπό να διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται δυνάμει της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, της οδηγίας 2003/71/ΕΚ και δυνάμει της παρούσας οδηγίας.".

12) Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Όταν η καταστατική έδρα ενός εκδότη βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δύναται να απαλλάσσει τον εκδότη αυτόν από τις απαιτήσεις των άρθρων 4 έως 7, του άρθρου 12 παράγραφος 6 και των άρθρων 14 έως 18, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας προβλέπει τουλάχιστον ισοδύναμες απαιτήσεις ή ότι ο εν λόγω εκδότης πληροί τις απαιτήσεις του δικαίου της τρίτης χώρας τις οποίες η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θεωρεί ισοδύναμες.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει σε αυτή την περίπτωση την ΕΑΚΑΑ για την απαλλαγή που χορήγησε.",

β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Για να διασφαλιστούν οι ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παραγράφου 1, η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27 παράγραφος 2, τα οποία:

i) καθιερώνουν μηχανισμό που διασφαλίζει την ισοδυναμία των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και πληροφοριών, που απαιτούνται βάσει των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων μιας τρίτης χώρας,

ii) προσδιορίζουν ότι, μέσω των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών της διατάξεων, ή μέσω πρακτικών ή διαδικασιών θεμελιωμένων στα διεθνή πρότυπα που θεσπίζονται από διεθνείς οργανισμούς, η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο εκδότης διασφαλίζει την ισοδυναμία των απαιτήσεων πληροφόρησης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Στο πλαίσιο του σημείου ii) του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή καθορίζει, διά κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εκδιδόμενων σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β, μέτρα για την εκτίμηση προτύπων σχετικά με εκδότες από περισσότερες από μια χώρες.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις περί της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που χρησιμοποιούν οι εκδότες από τρίτες χώρες, υπό τους όρους του άρθρου 30 παράγραφος 3. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι τα λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας δεν είναι ισοδύναμα, μπορεί να επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους εκδότες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα λογιστικά αυτά πρότυπα για την ενδεδειγμένη μεταβατική περίοδο.

Στο πλαίσιο του τρίτου εδαφίου, η Επιτροπή καθορίζει επίσης, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β, μέτρα με στόχο τη θέσπιση γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας για λογιστικά πρότυπα σχετικά με εκδότες από περισσότερες από μία χώρες.",

γ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"5. Για διευκρινίσει τις απαιτήσεις της παραγράφου 2, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, διά κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β, μέτρα που να καθορίζουν τον τύπο πληροφοριών που κοινοποιούνται σε τρίτη χώρα και που έχουν σημασία για το κοινό της Ένωσης.",

δ) στην παράγραφο 7 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 27α και 27β, μέτρα με στόχο τη θέσπιση γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου.",

ε) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"8. Η ΕΑΚΑΑ επικουρεί την Επιτροπή στην εκτέλεση των καθηκόντων της κατά το παρόν άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

13) Το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει την κεντρική αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 21, παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ ως την αρμόδια κεντρική διοικητική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα οδηγία, καθώς και για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικώς την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ.",

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ βάσει του άρθρου 28, παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, για οποιαδήποτε διευθέτηση έχει γίνει ως προς την ανάθεση καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων προϋποθέσεων που διέπουν την ανάθεση.".

14) Το άρθρο 25 τροποποιείται ως εξής:

α) παρεμβάλλονται οι εξής παράγραφοι:

"2α. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν στην ΕΑΚΑΑ περιπτώσεις όπου αίτημα συνεργασίας απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η ΕΑΚΑΑ μπορεί, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2β. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2γ. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς χρονοτριβή στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για να επιτελέσει το έργο της βάσει της παρούσας οδηγίας και βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού.",

β) στην παράγραφο 3, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή να διαβιβάζουν πληροφορίες στις άλλες αρμόδιες αρχές, στην ΕΑΚΑΑ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24 Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου [].

γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Τα κράτη μέλη και η ΕΑΚΑΑ μπορούν σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές ή με φορείς τρίτων χωρών οι οικείες νομοθεσίες των οποίων επιτρέπουν την εκτέλεση οιουδήποτε από τα καθήκοντα που ανατίθενται βάσει της παρούσας οδηγίας στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 24. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας. Η ανταλλαγή πληροφοριών υπόκειται σε εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να αποσκοπεί στην εκτέλεση των εποπτικών αρμοδιοτήτων των προαναφερθεισών αρχών ή φορέων. Εφόσον οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, δεν κοινολογούνται χωρίς τη ρητή συμφωνία των αρμόδιων αρχών που τις κοινολόγησαν και, οσάκις ενδείκνυται, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έδωσαν τη συναίνεσή τους.".

15) Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Άρθρο 26

Προληπτικά μέτρα

1. Αν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους υποδοχής διαπιστώσει ότι ο εκδότης ή ο κάτοχος μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων, ή το πρόσωπο ή η οντότητα που προβλέπεται στο άρθρο 10, έχει διαπράξει παρατυπίες ή έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του, αναφέρει τις διαπιστώσεις της στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και στην ΕΑΚΑΑ.

2. Εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή λόγω ακαταλληλότητας των μέτρων αυτών, ο εκδότης ή ο κάτοχος των κινητών αξιών εξακολουθεί να παραβιάζει τις σχετικές νομικές ή κανονιστικές διατάξεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, αφού ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, λαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των επενδυτών, ενημερώνοντας σχετικώς την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ το ταχύτερο.".

16) Ο τίτλος του κεφαλαίου VI αντικαθίσταται από τον εξής:

"ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ".

17) Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2α αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2α. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3, του άρθρου 5 παράγραφος 6, του άρθρου 9 παράγραφος 7, του άρθρου 12 παράγραφος 8, του άρθρου 13 παράγραφος 2, του άρθρου 14 παράγραφος 2, του άρθρου 17 παράγραφος 4, του άρθρου 18 παράγραφος 5, του άρθρου 19 παράγραφος 4, του άρθρου 21 παράγραφος 4, του άρθρου 23 παράγραφος 4, του άρθρου 23 παράγραφος 5 και του άρθρου 23 παράγραφος 7, εκχωρείται στην Επιτροπή επί τέσσερα έτη από τις 4 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση για τις ανατεθείσες εξουσίες το αργότερο έξι μήνες πριν από το πέρας της τετραετίας. Η ανάθεση εξουσιών ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσει σύμφωνα με το άρθρο 27α.",

β) παρεμβάλλονται οι εξής παράγραφοι:

"2β. Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

2γ. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση εκχωρείται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 27α και 27β.".

18) Προστίθενται τα εξής άρθρα:

"Άρθρο 27α

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 2 παράγραφος 3, το άρθρο 5 παράγραφος 6, το άρθρο 9 παράγραφος 7, το άρθρο 12 παράγραφος 8, το άρθρο 13 παράγραφος 2, το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 17 παράγραφος 4, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφος 4, το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 5 και το άρθρο 23 παράγραφος 7 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

2. Το θεσμικό όργανο που δρομολογεί εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν θα ανακαλέσει την εξουσιοδότηση, φροντίζει να ενημερώσει το έτερο όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, προσδιορίζοντας τις ανατεθείσες εξουσίες που ενδέχεται να ανακληθούν.

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται σε αυτήν την απόφαση. Παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 27β

Διατύπωση αντιρρήσεων για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να αντιταχθούν σε πράξη κατ’ εξουσιοδότηση εντός τριμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά τρεις μήνες.

2. Εάν, κατά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπει η παράγραφος 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε και το Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αρχίσει να ισχύει προτού λήξει η εν λόγω προθεσμία, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις.

3. Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός της προθεσμίας που προβλέπει η παράγραφος 1, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Δυνάμει του άρθρου 296 ΣΛΕΕ, το θεσμικό όργανο που αντιτάχθηκε οφείλει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.".

Άρθρο 8

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2005/60/ΕΚ

Η οδηγία 2005/60/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το ένα το άλλο, την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (στο εξής "ΕΑΤ"), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [], την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) (στο εξής "ΕΑΑΕΣ"), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [], και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (στο εξής "ΕΑΚΑΑ"), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [] (συλλογικώς: "ΕΕΑ"), στον βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και σε συμφωνία με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, καθώς και την Επιτροπή, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρούν ότι τρίτη χώρα πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 ή 2 ή σε άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρούνται τα τεχνικά κριτήρια που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο β).

2) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το ένα το άλλο, τις ΕΕΑ στον βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, καθώς και την Επιτροπή, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρούν ότι τρίτη χώρα πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 στοιχείο β).".

3) Στο άρθρο 28, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"7. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το ένα το άλλο, τις ΕΕΑ στον βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, καθώς και την Επιτροπή, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρούν ότι τρίτη χώρα πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 ή 5.".

4) Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Τα κράτη μέλη, οι ΕΕΑ, στον βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, και η Επιτροπή, αλληλοενημερώνονται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η νομοθεσία της τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1, πρώτο εδάφιο, και μπορεί να αναληφθεί συντονισμένη δράση για την επίτευξη λύσης.",

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου και για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι ΕΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον πλαίσιο και συνεργαζόμενες κατά περίπτωση με άλλα σχετικά όργανα της Ένωσης στον εν λόγω τομέα, μπορούν να καταρτίσουν σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντίστοιχα, προκειμένου να καθορίσουν τον τύπο των πρόσθετων μέτρων κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να λάβουν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα όταν η νομοθεσία τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 1, πρώτο εδάφιο, του παρόντος άρθρου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται με το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

5) Στο άρθρο 34, προστίθεται η εξής παράγραφος:

"3. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση και για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι ΕΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον πλαίσιο και συνεργαζόμενες κατά περίπτωση με άλλα σχετικά όργανα της Ένωσης στον εν λόγω τομέα, μπορούν να καταρτίσουν σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντίστοιχα, προκειμένου να διευκρινίσουν το κατ’ ελάχιστον περιεχόμενο της κοινοποίησης κατά την παράγραφο 2.

Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα κατά το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

6) Προστίθεται το εξής άρθρο:

"Άρθρο 37α

1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με τις ΕΕΑ για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντίστοιχα.

2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς χρονοτριβή στις ΕΕΑ όλες τις πληροφορίες που τους είναι αναγκαίες για να επιτελέσουν το έργο τους βάσει της παρούσας οδηγίας και βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντίστοιχα.".

7) Ο τίτλος του κεφαλαίου VI αντικαθίσταται από τον εξής:

"ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ".

8) Το άρθρο 40 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1:

i) στο πρώτο εδάφιο, το εισαγωγικό τμήμα αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα εξής μέτρα:",

ii) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Τα μέτρα εγκρίνονται με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και υπό τους όρους των άρθρων 41α και 41β.",

β) στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Τα μέτρα εγκρίνονται με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, και υπό τους όρους των άρθρων 41α και 41β.".

9) Το άρθρο 41 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 8 της εν λόγω απόφασης και με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα που θεσπίζονται με την εν λόγω διαδικασία δεν τροποποιούν τις ουσιώδεις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.",

β) η παράγραφος 2α αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2α. Η εξουσία έγκρισης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 εκχωρείται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από τις 4 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση για τις ανατεθείσες εξουσίες το αργότερο έξι μήνες πριν την παρέλευση της τετραετίας. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν βάσει του άρθρου 41α.",

γ) παρεμβάλλονται οι εξής παράγραφοι:

"2β. Μόλις εγκρίνει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

2γ. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση εκχωρείται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 41α και 41β.",

δ) η παράγραφος 3 διαγράφεται.

10) Προστίθενται τα εξής άρθρα:

"Άρθρο 41α

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η ανάθεση εξουσίας κατά το άρθρο 40 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσαν στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

2. Το θεσμικό όργανο που δρομολογεί εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν θα ανακαλέσει εξουσιοδότηση, φροντίζει να ενημερώσει το έτερο όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, προσδιορίζοντας τις ανατεθείσες εξουσίες που ενδέχεται να ανακληθούν.

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται σε αυτήν την απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 41β

Διατύπωση αντιρρήσεων για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να αντιταχθούν σε πράξη κατ’ εξουσιοδότηση εντός τριμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά τρεις μήνες.

2. Εάν, κατά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπει η παράγραφος 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε και το Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ προτού λήξει η εν λόγω προθεσμία, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις.

3. Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός της προθεσμίας που προβλέπει παράγραφος 1, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Δυνάμει του άρθρου 296 ΣΛΕΕ, το θεσμικό όργανο που αντιτάχθηκε οφείλει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.".

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2006/48/ΕΚ

Η οδηγία 2006/48/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α) το υπάρχον εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν λάβει άδεια λειτουργίας προ της ενάρξεως των δραστηριοτήτων τους. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 έως 12, καθορίζουν τους όρους χορήγησης της άδειας και τους γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [] (στο εξής "ΕΑΤ").

β) προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

"2. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων:

α) για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος δραστηριοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 7,

β) που διευκρινίζουν τους όρους συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του άρθρου 8,

γ) που διευκρινίζουν τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους μετόχους και τα μέλη με ειδικές συμμετοχές, καθώς και διευκρινίζουν τα εμπόδια που ενδέχεται να παρακωλύσουν την ουσιαστική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της αρμόδιας αρχής, όπως προβλέπει το άρθρο 12.

Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

3. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για την παροχή αυτών των πληροφοριών.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

2) Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"β) τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΤ τους λόγους για τους οποίους κάνουν χρήση της εν λόγω δυνατότητας, και".

3) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Άρθρο 14

Κάθε άδεια κοινοποιείται στην ΕΑΤ.

Η επωνυμία κάθε πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας εγγράφεται σε κατάλογο. Η ΕΑΤ δημοσιεύει και ενημερώνει συνεχώς στον ιστότοπό της τον κατάλογο αυτόν.".

4) Στο άρθρο 17, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Η ανάκληση αδείας κοινοποιείται στην Επιτροπή και στην ΕΑΤ και πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Οι λόγοι αυτοί κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.".

5) Στο άρθρο 19, προστίθεται η εξής παράγραφος:

"9. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να ετοιμάσει έναν εξαντλητικό κατάλογο των κατά το άρθρο 19α παράγραφος 4 πληροφοριών που οι υποψήφιοι αγοραστές οφείλουν να συμπεριλάβουν στην κοινοποίησή τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κατά το πρώτο εδάφιο ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει κοινές διαδικασίες, έντυπα και υποδείγματα για τη διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των σχετικών αρμοδίων αρχών όπως προβλέπει το άρθρο 19β.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

6) Στο άρθρο 22 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"3. Για να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και να εξασφαλιστεί η σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών κανόνων για να διευκρινίσει τις ρυθμίσεις, διαδικασίες και μηχανισμούς που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τηρώντας τις αρχές της αναλογικότητας και πληρότητας που καθορίζονται στην παράγραφο 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού. (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

7) Στο άρθρο 25 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"5. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Επίσης εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

8) Στο άρθρο 26, προστίθεται η εξής παράγραφος:

"5. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου η ΕΕΑ (ΕΑΤ) καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Επίσης εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

9) Στο άρθρο 28, προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Επίσης εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο, δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού. (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.".

10) Στο άρθρο 33, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Προτού ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 30, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μπορούν, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να λαμβάνουν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των καταθετών, των επενδυτών και άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Η Επιτροπή, η ΕΑΤ και οι αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών ενημερώνονται το συντομότερο για τα μέτρα αυτά.".

11) Το άρθρο 36 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Άρθρο 36

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και την ΕΑΤ για τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων για τις οποίες υπήρξαν απορριπτικές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 25 και το άρθρο 26 παράγραφοι 1, 2 και 3, ή στις οποίες ελήφθησαν μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3.".

12) Στο άρθρο 38, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή, στην ΕΑΤ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών όλες τις άδειες λειτουργίας υποκαταστημάτων οι οποίες χορηγούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα.".

13) Το άρθρο 39 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2, προστίθεται το εξής σημείο:

"γ) ότι η ΕΑΤ είναι σε θέση να λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τις πληροφορίες που αυτές έλαβαν από τις εθνικές αρχές τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010,",

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4. Η ΕΑΤ επικουρεί την Επιτροπή για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

14) Στο άρθρο 42, προστίθενται τα εξής εδάφια:

"Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν στην ΕΑΤ περιπτώσεις όπου αίτημα συνεργασίας, ειδικότερα ανταλλαγής πληροφοριών, απορρίφθηκε ή δεν διεκπεραιώθηκε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η ΕΑΤ μπορεί, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση της παρούσας οδηγίας, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες σχετικά με τις προϋποθέσεις της ανταλλαγής πληροφοριών που είναι πιθανόν να διευκολύνουν την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Επίσης εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο τέταρτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

15) Το άρθρο 42α τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο στο τέλος του τέταρτου εδαφίου:

"Εάν, στο τέλος της αρχικής προθεσμίας δύο μηνών, οποιαδήποτε από τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αναβάλλουν την απόφασή τους και αναμένουν την απόφαση που η ΕΑΤ μπορεί να λάβει σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής λαμβάνουν την απόφασή τους σύμφωνα με εκείνην της ΕΑΤ. Η προθεσμία των δύο μηνών θεωρείται η "φάση συμβιβασμού" κατά την έννοια του άρθρου 19 του εν λόγω κανονισμού. Η ΕΑΤ λαμβάνει την απόφασή της εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της αρχικής δίμηνης προθεσμίας ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης.",

β) στην παράγραφο 3 προστίθενται τα εξής εδάφια:

"Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει τους γενικούς όρους της λειτουργίας των σωμάτων εποπτών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο τέταρτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο έκτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

16) Το άρθρο 42β τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τη σύγκλιση όσον αφορά τη χρήση των εποπτικών εργαλείων και μεθόδων εποπτείας κατά την εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών απαιτήσεων που έχουν εγκριθεί με βάση την παρούσα οδηγία. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α) οι αρμόδιες αρχές συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ΕΑΤ,

β) οι αρμόδιες αρχές ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις της ΕΑΤ και αναφέρουν τους λόγους εάν δεν τις ακολουθούν,

γ) οι εντολές που έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο δεν τις εμποδίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη της ΕΑΤ ή στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.",

β) η παράγραφος 2 διαγράφεται.

17) Στο άρθρο 44, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές διαφόρων κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες ή να διαβιβάζουν πληροφορίες στην ΕΑΤ κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα οδηγία, από τις άλλες οδηγίες που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα και από τα άρθρα 31 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Οι εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο της παραγράφου 1.".

18) Το άρθρο 46 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Άρθρο 46

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, τα κράτη μέλη και η ΕΑΤ μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, καθώς και με τις αρχές ή οργανισμούς τρίτων χωρών όπως ορίζονται στο άρθρο 47 και το άρθρο 48 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, μόνο αν οι κοινοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται, όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, από εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών εξυπηρετεί την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων των εν λόγω αρχών ή οργανισμών.

Οσάκις οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των αρχών που τις διαβίβασαν και, εφόσον ενδείκνυται, αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο οι αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.".

19) Το άρθρο 49 τροποποιείται ως εξής:

α) η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Το παρόν τμήμα δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να διαβιβάζουν πληροφορίες προς τους εξής φορείς στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους:

α) στις κεντρικές τράπεζες του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και σε άλλους οργανισμούς με παρόμοια αποστολή όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα της νομισματικής αρχής, όταν οι πληροφορίες είναι σημαντικές για την άσκηση των κατά νόμο καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης νομισματικής πολιτικής και της συναφούς παροχής ρευστότητας, της επίβλεψης συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης και συστημάτων διακανονισμού και της διαφύλαξης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος,

β) ενδεχομένως, σε άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών,

γ) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (στο εξής "ΕΣΣΚ") όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση με την άσκηση των κατά νόμο καθηκόντων του δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου [].

Το παρόν τμήμα δεν εμποδίζει τις αρχές ή τους φορείς στους οποίους αναφέρεται το πρώτο εδάφιο να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές τις πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστούν για τους σκοπούς του άρθρου 45.

β) η τέταρτη παράγραφος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Σε έκτακτη κατάσταση κατά το άρθρο 130 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να διαβιβάζουν χωρίς χρονοτριβή πληροφορίες στις κεντρικές τράπεζες του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν σημασία για την άσκηση των κατά νόμο καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης νομισματικής πολιτικής και της συναφούς παροχής ρευστότητας, της επίβλεψης συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης και συστημάτων διακανονισμού χρεογράφων, και για τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, και στο ΕΣΣΚ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν σημασία για την άσκηση των κατά νόμο καθηκόντων του.".

20) Το άρθρο 63α τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Οι διατάξεις που διέπουν το μέσο προβλέπουν ότι το αρχικό κεφάλαιο, οι μη καταβληθέντες τόκοι ή τα μη καταβληθέντα μερίσματα είναι τέτοια ώστε να απορροφούν ζημίες και να μην εμποδίζουν την ανακεφαλαιοποίηση του πιστωτικού ιδρύματος μέσω κατάλληλων μηχανισμών, καταρτιστέων από την ΕΑΤ δυνάμει της παραγράφου 6.",

β) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"6. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση και να διασφαλιστεί η σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να εξειδικεύσει τις προϋποθέσεις που διέπουν τα μέσα στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου. Η ΕΑΤ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Η ΕΑΤ καταρτίζει επίσης κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέσα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Η ΕΑΤ παρακολουθεί την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών.".

21) Στο άρθρο 74 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, για τη διαβίβαση των υπολογισμών αυτών από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν από 31 Δεκεμβρίου 2012 ενιαίους μορφοτύπους, συχνότητες και ημερομηνίες διαβίβασης των στοιχείων. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εισαγωγή, στην Ένωση, ενιαίων μορφοτύπων (με τις σχετικές προδιαγραφές), συχνοτήτων και ημερομηνιών για τη διαβίβαση των στοιχείων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012. Οι μορφότυποι κοινοποίησης είναι ανάλογοι με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η ΕΑΤ καταρτίζει επίσης σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με λύσεις ΤΠ που μπορούν να εφαρμοστούν για τις εν λόγω κοινοποιήσεις.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

22) Στο άρθρο 81 παράγραφος 2 προστίθεται το εξής εδάφιο:

"Για τη διασφάλιση της συνεπούς εναρμόνισης του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ, σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (στο εξής "ΕΑΚΑΑ"), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [], καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τη μέθοδο εκτίμησης σχετικά με τις πιστοληπτικές εκτιμήσεις. Η ΕΕΑ (ΕΑΤ) υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

23) Στο άρθρο 84 παράγραφος 2 προστίθενται τα εξής εδάφια:

"Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ δύναται να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τη μέθοδο εκτίμησης βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τη μέθοδο IRB.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

24) Στο άρθρο 97 παράγραφος 2 προστίθενται τα εξής εδάφια:

"Για τη διασφάλιση της συνεπούς εναρμόνισης του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ, σε διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τη μέθοδο εκτίμησης σχετικά με τις πιστοληπτικές εκτιμήσεις. Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

25) Στο άρθρο 105 παράγραφος 1 προστίθενται τα εξής εδάφια:

"Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τη μέθοδο εκτίμησης βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

26) Στο άρθρο 106 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση της παρούσας παραγράφου, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τις απαλλαγές που προβλέπονται στα στοιχεία γ) και δ) καθώς και να διευκρινίσει τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ύπαρξης ομάδας συνδεδεμένων πελατών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

27) Το άρθρο 110 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος. Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν, από τις 31 Δεκεμβρίου 2012, ενιαίους μορφοτύπους, συχνότητες και ημερομηνίες κοινοποίησης. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εισαγωγή, στην Ένωση, ενιαίων μορφοτύπων (με τις σχετικές προδιαγραφές), συχνοτήτων και ημερομηνιών για τη διαβίβαση των στοιχείων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012. Οι μορφότυποι κοινοποίησης είναι ανάλογοι με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η ΕΑΤ καταρτίζει επίσης σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με λύσεις ΤΠ που μπορούν να εφαρμοστούν για τις εν λόγω κοινοποιήσεις.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

28) Στο άρθρο 111 παράγραφος 1, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν όριο χαμηλότερο από 150 εκατ. ευρώ και ενημερώνουν σχετικά την ΕΑΤ και την Επιτροπή.".

29) Το άρθρο 122α παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"10. Η ΕΑΤ υποβάλλει στην Επιτροπή ετησίως έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση των αρμοδίων αρχών προς το παρόν άρθρο.

Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τη σύγκλιση των μεθόδων εποπτείας σε ό,τι αφορά το παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας και διαχείρισης κινδύνου. Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

30) Στο άρθρο 124 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"6. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίζει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα προκειμένου να διευκρινίσει το παρόν άρθρο και κοινή διαδικασία και μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

31) Το άρθρο 126 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και την ΕΑΤ όλες τις συμφωνίες που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3.".

32) Το άρθρο 129 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο:

"Εάν η αρχή ενοποιημένης εποπτείας αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα κατά το πρώτο εδάφιο ή εάν οι αρμόδιες αρχές δεν συνεργάζονται με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του πρώτου εδαφίου, οποιαδήποτε από τις αρμόδιες αρχές μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΤ, η οποία μπορεί να ενεργήσει βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.",

β) Στην παράγραφο 2, το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Αν, κατά το τέλος της εξάμηνης προθεσμίας, οποιαδήποτε από τις σχετικές αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας αναβάλλει την απόφασή της και αναμένει την όποια απόφαση μπορεί να λάβει η ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού σχετικά με την απόφασή της, και λαμβάνει την απόφασή της σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΑ (ΕΑΤ). Η προθεσμία έξι μηνών θεωρείται η φάση συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Η ΕΑΤ αποφασίζει εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης.",

γ) τα εξής εδάφια προστίθενται στην παράγραφο 2:

"Η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να διασφαλίσει ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της διαδικασίας κοινής απόφασης στην οποία αναφέρεται η παρούσα παράγραφος, όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων αδειοδότησης κατά το άρθρο 84 παράγραφος 1, το άρθρο 87 παράγραφος 9 και το άρθρο 105, καθώς και το παράρτημα III μέρος 6, με σκοπό τη διευκόλυνση της λήψης κοινών αποφάσεων.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρονται το έκτο και το έβδομο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.",

δ) η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

i) στο τρίτο εδάφιο, ο όρος "Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας" αντικαθίσταται από το ακρώνυμο "ΕΑΤ",

ii) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Εάν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις αρμόδιες αρχές εντός τεσσάρων μηνών, η απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 123 και 124 και του άρθρου 136 παράγραφος 2 λαμβάνεται σε ενοποιημένη βάση από την αρχή ενοποιημένης εποπτείας έπειτα από τη δέουσα συνεκτίμηση της αξιολόγησης κινδύνου για τις θυγατρικές που έχει πραγματοποιηθεί από τις σχετικές αρμόδιες αρχές. Αν, κατά το τέλος της προθεσμίας τεσσάρων μηνών, οποιαδήποτε από τις σχετικές αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (EE) αριθ. 1093/2010, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας αναβάλλει την απόφασή της και αναμένει την όποια απόφαση μπορεί να λάβει η ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, και λαμβάνει την απόφασή της σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ. Η προθεσμία τεσσάρων μηνών νοείται ως η προθεσμία συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Η ΕΑΤ αποφασίζει εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της τετράμηνης προθεσμίας ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης.",

iii) το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Η απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 123, 124 και του άρθρου 136 παράγραφος 2 λαμβάνεται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών ενός μητρικού πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ένωσης ή μιας μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ένωσης σε ατομική βάση ή σε υποενοποιημένη βάση έπειτα από δέουσα εξέταση των απόψεων και επιφυλάξεων που έχει εκφράσει η αρχή ενοποιημένης εποπτείας. Αν, κατά το τέλος της προθεσμίας τεσσάρων μηνών, οποιαδήποτε από τις σχετικές αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές αναβάλλουν την απόφασή τους και αναμένουν την όποια απόφαση λάβει η ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, και λαμβάνει την απόφασή της σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ. Η προθεσμία τεσσάρων μηνών νοείται ως η προθεσμία συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Η ΕΑΤ αποφασίζει εντός ενός μηνός. Το θέμα δεν παραπέμπεται στην ΕΑΤ μετά τη λήξη της τετράμηνης προθεσμίας ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης.",

iv) το έβδομο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Όταν έχει ζητηθεί η γνώμη της ΕΑΤ, όλες οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη αυτή και αιτιολογούν κάθε σημαντική παρέκκλιση από αυτήν.",

v) το δέκατο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της κοινής απόφασης που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 123 και 124 και του άρθρου 136 παράγραφος 2, με σκοπό τη διευκόλυνση της λήψης κοινών αποφάσεων.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το δέκατο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

33) Στο άρθρο 130 παράγραφος 1, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το εξής κείμενο:

"1. Όταν προκύπτει έκτακτη κατάσταση, μεταξύ άλλων κατάσταση προβλεπόμενη στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ή κατάσταση με αρνητικές εξελίξεις σε αγορές, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ρευστότητα της αγοράς και τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη όπου οντότητες του ομίλου έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή όπου έχουν ιδρυθεί σημαντικά υποκαταστήματα κατά το άρθρο 42α, η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, δυνάμει του κεφαλαίου 1 τμήμα 2, ειδοποιεί το συντομότερο δυνατό την ΕΑΤ, το ΕΣΣΚ και τις αρχές που σημειώνονται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 49 και στο άρθρο 50 και διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών τους. Αυτές οι υποχρεώσεις ισχύουν για όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τα άρθρα 125 και 126 και το εισαγωγικό τμήμα του άρθρου 129 παράγραφος 1.

Εάν η αρχή που μνημονεύεται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 49 αντιληφθεί κατάσταση που περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο, ειδοποιεί το συντομότερο δυνατό τις αρμόδιες κατά τα άρθρα 125 και 126 αρχές και την ΕΑΤ.".

34) Στο άρθρο 131, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στη θυγατρική μητρικής επιχείρησης η οποία αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα μπορούν, με διμερή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, να αναθέσουν την εποπτική τους αρμοδιότητα στις αρμόδιες αρχές που χορήγησαν την άδεια λειτουργίας και εποπτεύουν τη μητρική επιχείρηση με σκοπό οι τελευταίες αρχές να αναλάβουν την εποπτεία της θυγατρικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Η ΕΑΤ ενημερώνεται για την ύπαρξη και το περιεχόμενο τέτοιων συμφωνιών. Η ΕΑΤ διαβιβάζει τα πληροφοριακά αυτά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών.".

35) Το άρθρο 131α τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Η αρχή ενοποιημένης εποπτείας συγκροτεί σώματα εποπτών για να διευκολύνει την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τα άρθρα 129 και 130, παράγραφος 1, και, με την επιφύλαξη των περί τήρησης του απορρήτου διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της συμβατότητας με τη νομοθεσία της Ένωσης, διασφαλίζει το δέοντα συντονισμό και τη συνεργασία με τις σχετικές αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών όπου χρειαστεί.

Η ΕΑΤ συμβάλλει στην προαγωγή και στην επίβλεψη της αποτελεσματικής, γόνιμης και συνεπούς λειτουργίας των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο σωμάτων εποπτών σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Προς τον σκοπό αυτόν, η ΕΑΤ συμμετέχει όπως κρίνει απαραίτητο και λογίζεται ως αρμόδια αρχή προς το σκοπό αυτό.

Τα σώματα εποπτών παρέχουν ένα πλαίσιο για την αρχή ενοποιημένης εποπτείας, την ΕΑΤ και τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τα εξής καθήκοντα:

α) ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους και με την ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010,

β) συμφωνία για προαιρετική ανάθεση καθηκόντων και προαιρετική ανάθεση αρμοδιοτήτων όπου χρειαστεί,

γ) καθορισμό εποπτικών εξεταστικών προγραμμάτων βάσει εκτίμησης κινδύνου του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 124,

δ) βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας με την απάλειψη περιττών επικαλύψεων στις εποπτικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου και σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών κατά το άρθρο 130, παράγραφος 2 και το άρθρο 132 παράγραφος 2,

ε) συνεπή εφαρμογή των προληπτικών απαιτήσεων που προβλέπει η παρούσα οδηγία σε όλες τις οντότητες του τραπεζικού ομίλου, με την επιφύλαξη των επιλογών και διακριτικών ευχερειών που παρέχονται από τη νομοθεσία της Ένωσης,

στ) εφαρμογή του άρθρου 129 παράγραφος 1 στοιχείο γ) λαμβανομένου υπόψη του έργου άλλων φορέων που μπορεί να δημιουργηθούν σε αυτόν τον τομέα.

Οι αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στα σώματα εποπτών και η ΕΑΤ συνεργάζονται στενά. Οι περί απορρήτου απαιτήσεις του κεφαλαίου 1 τμήμα 2 δεν εμποδίζουν τις αρμόδιες αρχές να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο των σωμάτων εποπτών. Η συγκρότηση και λειτουργία των σωμάτων εποπτών δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ευθύνες που οι αρμόδιες αρχές έχουν βάσει της παρούσας οδηγίας.",

β) στην παράγραφο 2:

i) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει τους γενικούς όρους λειτουργίας των σωμάτων εποπτών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίζει την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.",

ii) το έκτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας δυνάμει του κεφαλαίου 1 τμήμα 2, ενημερώνει την ΕΑΤ σχετικά με τις δραστηριότητες του σώματος εποπτών, ακόμη και σε έκτακτες καταστάσεις, και διαβιβάζει στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους σκοπούς της εποπτικής σύγκλισης.".

36) Το άρθρο 132 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) τα εξής εδάφια προστίθενται μετά το πρώτο εδάφιο:

"Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΤ για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για να επιτελέσει το έργο που έχει βάσει της παρούσας οδηγίας και βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού.",

β) προστίθενται τα εξής εδάφια:

"Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμπουν στην ΕΑΤ περιπτώσεις:

α) μη διαβίβασης ουσιωδών πληροφοριών από αρμόδια αρχή, ή

β) απόρριψης ή μη διεκπεραίωσης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αιτήματος συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, η ΕΑΤ μπορεί, στις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται το έβδομο εδάφιο, να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

37) Στο άρθρο 140, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Οι αρμόδιες αρχές που έχουν αναλάβει την ενοποιημένη εποπτεία καταρτίζουν κατάλογο των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών κατά το άρθρο 71 παράγραφος 2. Ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών, στην ΕΑΤ και στην Επιτροπή.".

38) Το άρθρο 143 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται η εξής περίοδος:

"Η ΕΑΤ επικουρεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών στη διεξαγωγή των εν λόγω εργασιών, καθώς και σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη ενημέρωση των γενικών αυτών καθοδηγήσεων.",

ii) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Η αρμόδια αρχή η οποία ασκεί την επαλήθευση κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 λαμβάνει υπόψη της τέτοιες τυχόν καθοδηγήσεις. Για τον σκοπό αυτόν, η αρμόδια αρχή ζητά τη γνώμη της ΕΑΤ πριν λάβει απόφαση.".

β) στην παράγραφο 3, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Οι εποπτικές τεχνικές είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους της ενοποιημένης εποπτείας, όπως καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, και κοινοποιούνται στις άλλες ενεχόμενες αρμόδιες αρχές, στην ΕΑΤ και στην Επιτροπή.".

39) Στο άρθρο 144 προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

"Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τον μορφότυπο, τη δομή, τον πίνακα περιεχομένων και την ετήσια ημερομηνία δημοσίευσης των πληροφοριών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα κατά το τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

40) Στο άρθρο 150 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"3. Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διασφαλίσει ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε ό,τι αφορά τους όρους εφαρμογής:

α) των σημείων 15 έως 17 του παραρτήματος V,

β) του σημείου 23 στοιχείο ιβ) του παραρτήματος V όσον αφορά τα κριτήρια καθορισμού της δέουσας αναλογίας μεταξύ σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών του συνόλου των αποδοχών και του σημείου 23 στοιχείο ιε) σημείο ii) του παραρτήματος V για τον καθορισμό των κατηγοριών μέσων που πληρούν τους όρους του εν λόγω σημείου,

γ) του παραρτήματος VI μέρος 2 όσον αφορά τον καθορισμό των ποσοτικών παραγόντων του σημείου 12, των ποιοτικών παραγόντων του σημείου 13 και του ποσοστού αναφοράς του σημείου 14.

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.".

41) Το άρθρο 156 τροποποιείται ως εξής:

α) ο όρος "Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας" αντικαθίσταται από τον όρο "ΕΑΤ",

β) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΑΤ και τα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξετάζει σε περιοδική βάση εάν η παρούσα οδηγία ως σύνολο, από κοινού με την οδηγία 2006/49/ΕΚ, έχει σημαντικές επιπτώσεις στον οικονομικό κύκλο και, με βάση την εξέταση αυτή, μελετά αν δικαιολογείται η λήψη διορθωτικών μέτρων.".

Άρθρο 10

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2006/49/ΕΚ

Η οδηγία 2006/49/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 18 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"5. Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (στο εξής "ΕΑΤ"), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [], μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τη μέθοδο εκτίμησης βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στα ιδρύματα τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

2) Στο άρθρο 22 παράγραφος 1 προστίθεται το εξής εδάφιο:

"Εάν οι αρμόδιες αρχές παράσχουν απαλλαγή από την εφαρμογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε ενοποιημένη βάση που προβλέπει το παρόν άρθρο, το κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΤ.".

3) Το άρθρο 32 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΤ, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή τις εν λόγω διαδικασίες.",

β) προστίθεται το εξής εδάφιο:

"Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαδικασίες στις οποίες αναφέρεται η παρούσα παράγραφος.".

4) Το άρθρο 36 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες να ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν την ΕΑΤ και την Επιτροπή σχετικά, επισημαίνοντας οποιαδήποτε κατανομή καθηκόντων.".

5) Στο άρθρο 38 παράγραφος 1, προστίθενται τα εξής εδάφια:

"Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΤ για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για να επιτελέσει τα καθήκοντα που έχει βάσει της παρούσας οδηγίας και βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού.".

Άρθρο 11

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2009/65/ΕΚ

Η οδηγία 2009/65/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 5 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"8. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (στο εξής "ΕΑΚΑΑ"), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [], μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης για την έγκριση λειτουργίας ΟΣΕΚΑ.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 προστίθεται το εξής εδάφιο:

"Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει κοινοποίηση για κάθε χορηγούμενη άδεια λειτουργίας και δημοσιεύει και ενημερώνει συνεχώς στον ιστότοπό της κατάλογο των αδειοδοτημένων εταιρειών διαχείρισης.".

3) Στο άρθρο 7 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"6. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει:

α) τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές με την αίτηση αδειοδότησης της εταιρείας διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος δραστηριοτήτων,

β) τις απαιτήσεις που διέπουν την εταιρεία διαχείρισης βάσει της παραγράφου 2 και τις πληροφορίες για την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 κοινοποίηση,

γ) τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους μετόχους και τα μέλη με ειδικές συμμετοχές, καθώς και τα εμπόδια που ενδέχεται να παρακωλύσουν την ουσιαστική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της αρμόδιας αρχής, όπως προβλέπουν το άρθρο 8 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας και το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας οδηγίας.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένους μορφοτύπους, υποδείγματα και διαδικασίες κοινοποίησης ή παροχής των πληροφοριών που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το τρίτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

4) Το άρθρο 9 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ και την Επιτροπή σχετικά με τις γενικής φύσεως δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΟΣΕΚΑ κατά τη διάθεση των μεριδίων τους σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

Η Επιτροπή εξετάζει τις δυσκολίες αυτές το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να εξεύρει την κατάλληλη λύση. Η ΕΑΚΑΑ την επικουρεί στη διεκπεραίωση αυτού του έργου.".

5) Στο άρθρο 11 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"3. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση της παρούσας οδηγίας, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων ώστε να καταρτίσει εξαντλητικό κατάλογο των πληροφοριών που, όπως προβλέπει το παρόν άρθρο, σε ό,τι αφορά το άρθρο 10β, παράγραφος 4 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, πρέπει να περιλαμβάνονται από τους υποψήφιους αγοραστές μεριδίων συμμετοχής στις κοινοποιήσεις τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 10α, παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένους μορφοτύπους, υποδείγματα και διαδικασίες για τη διαβούλευση μεταξύ των σχετικών αρμοδίων αρχών, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο σε σχέση με το άρθρο 10, παράγραφος 4 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το τρίτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

6) Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 116, η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4, και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα που προσδιορίζουν τις διαδικασίες και τις ρυθμίσεις στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), καθώς επίσης τις δομές και τις οργανωτικές ρυθμίσεις για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων κατά την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, στοιχείο β).",

ii) το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τους όρους εφαρμογής των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που θεσπίζει η Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες, τις διευθετήσεις, τις δομές και τις οργανωτικές απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 3.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

7) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i) στο πρώτο εδάφιο, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 116, η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4, και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα με σκοπό να διασφαλισθεί ότι η εταιρεία διαχείρισης εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, και ιδίως:",

ii) το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"3. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που θεσπίζει η Επιτροπή όσον αφορά τα κριτήρια, τις αρχές και τα μέτρα στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 2.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

8) Στο άρθρο 17 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"10. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3, 8 και 9.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένους μορφοτύπους, υποδείγματα και διαδικασίες για τη διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 9.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

9) Στο άρθρο 18 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"5. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 4.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΕΑ (ΕΑΚΑΑ) μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένους μορφοτύπους, υποδείγματα και διαδικασίες για τη διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

10) Στο άρθρο 20 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"5. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές με την αίτηση ανάληψης της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένους μορφοτύπους, υποδείγματα και διαδικασίες για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το τρίτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

11) Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"5. Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ή λόγω ανεπάρκειας των μέτρων αυτών ή μη εφαρμογής τους στο υπόψη κράτος μέλος, η εταιρεία διαχείρισης εξακολουθεί να αρνείται να υποβάλει τις πληροφορίες που ζητεί το κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή να παραβαίνει τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, στις οποίες αναφέρεται η ίδια παράγραφος, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης μπορούν να προβούν σε μια από τις εξής ενέργειες:

α) αφού ειδοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, μπορούν να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στα άρθρα 98 και 99, για την πρόληψη ή τον κολασμό νέων παραβάσεων και, εφόσον είναι αναγκαίο, για την απαγόρευση της πραγματοποίησης περαιτέρω συναλλαγών από την εν λόγω εταιρεία διαχείρισης στο έδαφός τους. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στο έδαφός τους, να μπορούν να επιδίδονται στις εταιρείες διαχείρισης τα αναγκαία νομικά έγγραφα για τη λήψη των μέτρων αυτών. Σε περίπτωση που η υπηρεσία που παρέχεται στο κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης αφορά διαχείριση ΟΣΕΚΑ, το κράτος μέλος υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία διαχείρισης να διακόψει τη διαχείριση του εν λόγω ΟΣΕΚΑ, ή

β) εφόσον θεωρούν ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης δεν έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες, μπορούν να παραπέμψουν το θέμα στην ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί να ενεργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.",

β) στην παράγραφο 7, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το εξής κείμενο:

"7. Πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 3, 4 ή 5, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της εταιρείας διαχείρισης, μπορούν, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών και των άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες. Η Επιτροπή, η ΕΑΚΑΑ και οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων άλλων κρατών μελών ενημερώνονται το συντομότερο για τα μέτρα αυτά.

Αφού ζητήσει τη γνώμη των αρμοδίων αρχών των ενδιαφερομένων κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος οφείλει να τροποποιήσει ή να καταργήσει αυτά τα μέτρα, με την επιφύλαξη των εξουσιών της ΕΑΚΑΑ βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.",

γ) στην παράγραφο 9, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"9. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ και την Επιτροπή για τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων στις οποίες αρνήθηκαν τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 17 ή απέρριψαν μια αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 20 και για τα μέτρα που έλαβαν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.".

12) Το άρθρο 23 παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο θεματοφύλακας προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, όσον αφορά ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείριση εταιρείας διαχείρισης που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη συμφωνία που χρησιμοποιεί ο θεματοφύλακας και η εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 5.",

β) το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.

13) Στο άρθρο 29 προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

"5. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση της παρούσας οδηγίας, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει:

α) τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές με την αίτηση αδειοδότησης της επιχείρησης επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος δραστηριοτήτων, και

β) τα εμπόδια που ενδέχεται να παρακωλύσουν την ουσιαστική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της αρμόδιας αρχής, κατά το στοιχείο γ) της παραγράφου 1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

6. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένους μορφοτύπους, υποδείγματα και διαδικασίες για την παροχή των πληροφοριών στις οποίες αναφέρεται το στοιχείο α) της παραγράφου 5.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

14) Το άρθρο 32 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"6. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην ΕΑΚΑΑ και στην Επιτροπή τα στοιχεία των εταιρειών επενδύσεων οι οποίες απολαύουν των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5.".

15) Το άρθρο 33 παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4, και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο θεματοφύλακας προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, όσον αφορά έναν ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείριση εταιρείας διαχείρισης που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη συμφωνία που χρησιμοποιεί ο θεματοφύλακας και η εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 5.",

β) το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.

16) Το άρθρο 43 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 5:

i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4, και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα στα οποία να καθορίζονται λεπτομερώς το περιεχόμενο, ο μορφότυπος και ο τρόπος παροχής των πληροφοριών στις οποίες αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 3.",

ii) το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"6. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τους όρους εφαρμογής των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που θεσπίζει η Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο, τον μορφότυπο και τη μέθοδο διαβίβασης των πληροφοριών στις οποίες αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

17) Στο άρθρο 50 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τους όρους εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού στις οποίες μπορεί να επενδύσει ένας ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το παρόν άρθρο και σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή σχετικά με αυτές τις διατάξεις.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

18) Το άρθρο 51 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το εξής εδάφιο:

"Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει της τρίτης παραγράφου συγκεντρωτικά για όλες τις εταιρείες διαχείρισης ή επενδύσεων που αυτές εποπτεύουν, είναι διαθέσιμες για την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ("ΕΣΣΚ"), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου [], σύμφωνα με το άρθρο 15 του εν λόγω κανονισμού προς τον σκοπό της παρακολούθησης των συστημικών κινδύνων σε επίπεδο Ένωσης.

β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 116, η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα στα οποία καθορίζονται τα εξής:

α) κριτήρια για την εκτίμηση της επάρκειας της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει η εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο,

β) λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την ακριβή και ανεξάρτητη εκτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και

γ) λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά το περιεχόμενο και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την κοινοποίηση των πληροφοριών στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.",

γ) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"5. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τους όρους εφαρμογής των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που θεσπίζει η Επιτροπή σχετικά με τα κριτήρια και τους κανόνες στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 4.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010".

19) Στο άρθρο 52 παράγραφος 4, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην ΕΑΚΑΑ και στην Επιτροπή τον κατάλογο των κατηγοριών ομολογιών στις οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, καθώς και των κατηγοριών εκδοτών οι οποίοι, σύμφωνα με τους νόμους και τα καθεστώτα ελέγχου που σημειώνονται στο εν λόγω εδάφιο, είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν ομολογίες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του παρόντος άρθρου. Στους καταλόγους αυτούς επισυνάπτεται σημείωμα που διευκρινίζει το καθεστώς των παρεχόμενων εγγυήσεων. Η Επιτροπή και η ΕΑΚΑΑ διαβιβάζουν αμέσως αυτές τις πληροφορίες στα άλλα κράτη μέλη, μαζί με οποιαδήποτε σχόλια κρίνουν απαραίτητα και δημοσιοποιούν για το κοινό τις πληροφορίες αυτές από τον ιστότοπό τους. Οι κοινοποιήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών του άρθρου 112 παράγραφος 1.".

20) Το άρθρο 60 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 6:

i) στο πρώτο εδάφιο, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"6. Η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4, και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα στα οποία καθορίζονται:",

ii) το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται,

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"7. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τους όρους εφαρμογής των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που θεσπίζει η Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία, τα μέτρα και τις διαδικασίες κατά τα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 6.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

21) Το άρθρο 61 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα στα οποία καθορίζονται περαιτέρω τα εξής:

α) τα στοιχεία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη συμφωνία κατά την παράγραφο 1 και

β) τα είδη των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 παρατυπιών που θεωρείται ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.",

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τους όρους εφαρμογής των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που θεσπίζει η Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία, τα μέτρα και τους τύπους παρατυπιών κατά την παράγραφο 3.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

22) Το άρθρο 62 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα, στα οποία καθορίζεται το περιεχόμενο της συμφωνίας κατά την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.".

23) Το άρθρο 64 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Η Επιτροπή θεσπίζει, διά κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4, και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα στα οποία καθορίζονται:

α) ο μορφότυπος και ο τρόπος παροχής των πληροφοριών κατά την παράγραφο 1· ή

β) εάν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρη του ενεργητικού του στον κύριο ΟΣΕΚΑ με αντάλλαγμα μερίδια, η διαδικασία για την αποτίμηση και τον έλεγχο αυτής της εισφοράς σε είδος, και ο ρόλος του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε αυτή τη διαδικασία.",

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"5. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής υπό τις οποίες παρέχονται οι πληροφορίες, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τους όρους εφαρμογής των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που θεσπίζει η Επιτροπή σχετικά με τον μορφότυπο και τον τρόπο παροχής των πληροφοριών και τη διαδικασία κατά την παράγραφο 4.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

24) Στο άρθρο 69 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"5. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τους όρους εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, της ετήσιας έκθεσης και της εξαμηνιαίας έκθεσης όπως προβλέπεται στο παράρτημα 1, καθώς και τον μορφότυπο των εν λόγω εγγράφων.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

25) Στο άρθρο 75, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"4. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4, και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα τα οποία καθορίζουν τις ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω ιστοτόπου, ο οποίος δεν αποτελεί σταθερό μέσο.".

26) Το άρθρο 78 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"7. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4, και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα στα οποία καθορίζονται τα εξής:

α) το λεπτομερές και αναλυτικό περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές, κατά τις παραγράφους 2, 3 και 4,

β) το λεπτομερές και αναλυτικό περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές στις εξής ειδικές περιπτώσεις:

i) για τους ΟΣΕΚΑ που έχουν διαφορετικά επενδυτικά τμήματα, των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται σε συγκεκριμένο επενδυτικό τμήμα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου μεταφοράς από ένα επενδυτικό τμήμα σε άλλο, καθώς και του σχετικού κόστους,

ii) για τους ΟΣΕΚΑ που προσφέρουν διαφορετικές κατηγορίες μετοχών, των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται σε συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών,

iii) για τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια ("κεφάλαια κεφαλαίων/fund of funds"), των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται σε έναν ΟΣΕΚΑ που ο ίδιος επενδύει σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε),

iv) για τις δομές κύριου-τροφοδοτικού, των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται σε έναν τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, και

v) για τους δομημένους ΟΣΕΚΑ προστατευμένου κεφαλαίου και άλλους συγκρίσιμους ΟΣΕΚΑ, των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τέτοιων ΟΣΕΚΑ, και

γ) οι ειδικές λεπτομέρειες του μορφοτύπου και της παρουσίασης των βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές, κατά την παράγραφο 5.",

β) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"8. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τους όρους εφαρμογής των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 7 σχετικά με τα στοιχεία κατά την παράγραφο 3.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

27) Το άρθρο 81 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4, και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα τα οποία καθορίζουν τις ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές δίδονται με άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω ιστοτόπου, ο οποίος δεν αποτελεί σταθερό μέσο.".

28) Στο άρθρο 83 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"3. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τις περί δανεισμού απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

29) Στο άρθρο 84 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"4. Για να διασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τους όρους που πρέπει να πληρούνται από τους ΟΣΕΚΑ μετά την έγκριση της προσωρινής αναστολής της εξαγοράς ή της εξόφλησης των ΟΣΕΚΑ κατά την παράγραφο 2 στοιχείο α), μετά τη λήψη της απόφασης αναστολής.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

30) Το άρθρο 95 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Άρθρο 95

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4, και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β, μέτρα στα οποία καθορίζονται:

α) η έκταση των πληροφοριών κατά το άρθρο 91 παράγραφος 3,

β) η διευκόλυνση της πρόσβασης των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών υποδοχής των ΟΣΕΚΑ στις πληροφορίες ή/και τα έγγραφα κατά το άρθρο 93 παράγραφοι 1, 2 και 3, σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 7.

2. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του άρθρου 93, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει:

α) τη μορφή και το περιεχόμενο υποδείγματος επιστολής κοινοποίησης, προς χρήση από τους ΟΣΕΚΑ για τους σκοπούς της κοινοποίησης κατά το άρθρο 93 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για την εξακρίβωση των αντιστοιχούντων τμημάτων του πρωτοτύπου και της μετάφρασης,

β) τη μορφή και το περιεχόμενο υποδείγματος βεβαίωσης, προς χρήση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, κατά το άρθρο 93 παράγραφος 3,

γ) τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και τη χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ αρμοδίων αρχών, για τους σκοπούς της κοινοποίησης βάσει του άρθρου 93.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

31) Το άρθρο 97 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες να ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ και την Επιτροπή σχετικά, επισημαίνοντας οποιαδήποτε κατανομή καθηκόντων.".

32) Το άρθρο 101 τροποποιείται ως εξής:

α) προστίθεται η εξής παράγραφος:

"2α. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για να επιτελέσει το έργο της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.",

β) οι παράγραφοι 8 και 9 αντικαθίστανται από το εξής κείμενο:

"8. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραπέμψουν στην ΕΑΚΑΑ τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αίτημα:

α) για την ανταλλαγή πληροφοριών κατά το άρθρο 109 απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,

β) για τη διεξαγωγή έρευνας ή επιτόπιας επαλήθευσης κατά το άρθρο 110 απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή

γ) χορήγησης άδειας στους υπαλλήλους τους να συνοδεύσουν εκείνους της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η ΕΑΚΑΑ μπορεί, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, να ενεργεί βάσει των εξουσιών που της έχουν εκχωρηθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων άρνησης ενέργειας σε αίτημα παροχής πληροφοριών ή σε έρευνα προβλεπόμενη στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη της ικανότητας της ΕΑΚΑΑ να ενεργήσει βάσει του άρθρου 17 του εν λόγω κανονισμού στις περιπτώσεις αυτές.

9. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να θεσπίζει κοινές διαδικασίες για τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών στη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων και ερευνών κατά τις παραγράφους 4 και 5.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

33) Το άρθρο 102 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες βάσει της παρούσας οδηγίας ή άλλης νομοθεσίας της Ένωσης που ισχύει για τους ΟΣΕΚΑ ή τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη δραστηριότητά τους ή να διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην ΕΑΚΑΑ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ή στο ΕΣΣΚ Οι εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται στους όρους του επαγγελματικού απορρήτου στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1.",

β) στην παράγραφο 5 προστίθεται το εξής στοιχείο:

"δ) η ΕΑΚΑΑ, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [], η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [] και το ΕΣΣΚ.

34) Το άρθρο 103 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην ΕΑΚΑΑ, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την ταυτότητα των αρχών οι οποίες μπορούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες δυνάμει της παραγράφου 1.",

β) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"7. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην ΕΑΚΑΑ, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την ταυτότητα των αρχών ή των οργάνων που μπορούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες βάσει της παραγράφου 4.".

35) Το άρθρο 105 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Άρθρο 105

Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τους όρους εφαρμογής σχετικά με τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών και μεταξύ των αρμοδίων αρχών και της ΕΑΚΑΑ.

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.".

36) Το άρθρο 108 παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:

α) το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"β) εφόσον απαιτείται, παραπέμπουν το θέμα στην ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.",

β) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Η Επιτροπή και η ΕΑΚΑΑ ενημερώνονται αμέσως σχετικά με κάθε μέτρο που λαμβάνεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο α).".

37) Ο τίτλος του κεφαλαίου XIII αντικαθίσταται από τον εξής:

"ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ".

38) Το άρθρο 111 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Άρθρο 111

Η Επιτροπή επιφέρει στην παρούσα οδηγία τεχνικές τροποποιήσεις στους εξής τομείς:

α) αποσαφήνιση των ορισμών, ώστε να διασφαλίζεται συνεπής εναρμόνιση και η ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε όλη την Ένωση, ή

β) ευθυγράμμιση της ορολογίας και αναδιατύπωση των ορισμών σε συνάρτηση με μεταγενέστερες πράξεις για τους ΟΣΕΚΑ και για συναφή θέματα.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο θεσπίζονται διά κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 και υπό τους όρους των άρθρων 112α και 112β.".

39) Το άρθρο 112 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Άρθρο 112

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών που ιδρύθηκε με την απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής.

2. Η εξουσία έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά την έννοια των άρθρων 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 και 111, εκχωρείται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από τις 4 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση για τις ανατεθείσες εξουσίες το αργότερο έξι μήνες πριν από την παρέλευση της τετραετίας. Η ανάθεση εξουσιών παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο τις ανακαλέσουν βάσει του άρθρου 112α.

3. Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση εκχωρείται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 112α και 112β.".

40) Προστίθενται τα εξής άρθρα:

"Άρθρο 112α

Ανάκληση της ανάθεσης εξουσιών

1. Η ανάθεση εξουσιών κατά τα άρθρα 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 και 111 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

2. Το όργανο που εκκινεί εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει κατά πόσον θα ανακαλέσει ή όχι την ανάθεση εξουσιών φροντίζει να ενημερώσει το έτερο όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, προσδιορίζοντας τις ανατεθείσες εξουσίες που ενδέχεται να ανακληθούν.

3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην ανάθεση των εξουσιών που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 112β

Διατύπωση αντιρρήσεων για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να αντιταχθούν σε πράξη κατ’ εξουσιοδότηση εντός τριών μηνών από την ημέρα κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά τρεις μήνες.

2. Εάν, με την εκπνοή της προθεσμίας στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε και το Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, εάν αμφότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην αντιταχθούν.

3. Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο αντιταχθούν σε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός της προθεσμίας στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Δυνάμει του άρθρου 296 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το όργανο που αντιτάχθηκε οφείλει να αναφέρει τους λόγους που αντιτίθεται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.".

Άρθρο 12

Επανεξέταση

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014 έκθεση που διαπιστώνει εάν οι ΕΕΑ έχουν υποβάλει τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπει η παρούσα οδηγία, είτε η υποβολή είναι υποχρεωτική είτε προαιρετική, με κάθε ενδεδειγμένη πρόταση.

Άρθρο 13

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να έχουν συμμορφωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 με το άρθρο 1 σημεία 1 και 2, το άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο α), το άρθρο 2 σημεία 2, 5, 7 και 9, το άρθρο 2 σημείο 11 στοιχείο β), το άρθρο 3 σημείο 4, το άρθρο 3 σημείο 6 στοιχεία α) και β), το άρθρο 4 σημείο 1 στοιχείο α), το άρθρο 4 σημείο 3, το άρθρο 5 σημείο 5 στοιχείο α), το άρθρο 5 σημείο 5 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο, το άρθρο 5 σημεία 6, 8 και 9 (σε σχέση με το άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ), το άρθρο 5 σημείο 10, το άρθρο 5 σημείο 11 στοιχεία α) και β), το άρθρο 5 σημείο 12, το άρθρο 6 σημείο 1 (σε σχέση με το άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2004/39/ΕΚ), το άρθρο 6 σημείο 3, το άρθρο 6 σημείο 5 στοιχείο α), το άρθρο 6 σημεία 10, 13, 14 και 16, το άρθρο 6 σημείο 17 στοιχεία α) και β), το άρθρο 6 σημεία 18 και 19 (σε σχέση με το άρθρο 53 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2004/39/ΕΚ), το άρθρο 6 σημείο 21 στοιχεία α) και β), το άρθρο 6 σημείο 23 στοιχείο β), το άρθρο 6 σημεία 24, 25 και 27, το άρθρο 7 σημείο 12 στοιχείο α), το άρθρο 7 σημεία 13, 14, 15 και 16, το άρθρο 9 σημείο 1 στοιχείο α), το άρθρο 9 σημεία 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29 και 32, το άρθρο 9 σημείο 33 στοιχεία α) και β), το άρθρο 9 σημείο 33 στοιχείο δ) σημεία i) έως iv), το άρθρο 9 σημεία 34 και 35, το άρθρο 9 σημείο 36 στοιχείο β) σημείο ii), το άρθρο 9 σημείο 37 στοιχείο β), το άρθρο 9 σημεία 38 και 39, το άρθρο 10 σημείο 2, το άρθρο 10 σημείο 3 στοιχείο α), το άρθρο 10 σημείο 4, το άρθρο 11 σημεία 2, 4, 11, 14, 19 και 31, το άρθρο 11 σημείο 32 στοιχείο β) όσον αφορά το άρθρο 101 παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και το άρθρο 11 σημεία 33, 34 και 36 της παρούσας οδηγίας, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα ανωτέρω μέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αναφορά αυτή καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 24 Νοεμβρίου 2010.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Buzek

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

O. Chastel

[1] Γνώμη της 18ης Μαρτίου 2010 (ΕΕ C 87 της 1.4.2010, σ. 1).

[2] Γνώμη της 18ης Μαρτίου 2010 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

[3] Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2010.

[4] Βλέπε σελίδα 12 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

[5] Βλέπε σελίδα 48 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

[6] Βλέπε σελίδα 84 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

[7] ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.

[8] ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.

[9] ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.

[10] ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45.

[11] ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10.

[12] ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 201.

[13] ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45.

[14] ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1.

[15] ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16.

[16] ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.

[17] ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15.

[18] ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32.

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.".

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.".

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.".

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.".

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.",

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.".

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.",

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.".

[] ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16.",

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.".

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.",

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.".

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.",

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.",

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.".

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.".

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.".

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.",

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.

[] ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης