ΠΟΛ.1204/17.7.1998

Εννοια της πρώτης κατοικίας για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 8 του v.2238/1994Σχόλια:


17 Ιούλ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα, 17 Ιουλίου 1998
Αριθ. Πρωτ.: 1087030/1408/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1204

ΘΕΜΑ: Έννοια της πρώτης κατοικίας για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σ' αυτόν, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

2. Επίσης, σύμφωνα με την περ. γ' του άρθρου 17 του ίδιου νόμου εξαιρείται από το τεκμήριο δαπάνης αγοράς ακινήτων ή ανέγερσης οικοδομών, η δαπάνη για αγορά (ή ανέγερση) από ενήλικο με δικαίωμα πλήρους κυριότητας πρώτης κατοικίας για την μέχρι τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα επιφάνειά της. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, όπως ισχύει μετά το Ν.2579/1998, για τα εισοδήματα που αποκτούνται ή τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την 1.1.1997, δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) τετραγωνικά μέτρα, προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα εβδομήντα (70) τετραγωνικά μέτρα, προκειμένου για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά δέκα πέντε (15) τετραγωνικά μέτρα για καθένα τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο
σύζυγο.

3. Για την ταυτότητα του λόγου οι διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 17 του Ν.2238/1994, όσον αφορά την έννοια της πρώτ ης κατοικίας, ισχύουν ανάλογα και κατά την εφαρμογή της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου και, κατάσυνέπεια, για την έκπτωση των υπόψη δεδουλευμένων τόκων από τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.1997 και μετά δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας
ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) τετραγωνικά μέτρα, προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα εβδομήντα (70) τετραγωνικά μέτρα, προκειμένου για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά δέκα πέντε (15) τετραγωνικά μέτρα για καθένα τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.


Taxheaven.gr