Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1201/20.7.1998 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του v.2238/1994 προσαύξηση 50% ή 100%, κατά περίπτωση, εφαρμόζεται επί των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1201/20.7.1998
Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του v.2238/1994 προσαύξηση 50% ή 100%, κατά περίπτωση, εφαρμόζεται επί των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους


Αθήνα, 20 Ιουλίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1086362/10554/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ- ΒΆ

ΠΟΛ.: 1201

ΘΕΜΑ: Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 32 του ν.2238/1994 προσαύξηση 50% ή 100%, κατά περίπτωση, εφαρμόζεται επί των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον αυτές παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες και στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 30, των εξόδων που αναφέρονται στο άρθρο 31.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του πέμπτου και των επόμενων αυτού εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.2238/1994 (πρώην παρ. 2, άρθρο 36 του Ν.Δ.3323/1955) ορίζεται ότι, προκειμένου για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31, όταν τα καθαρά κέρδη τους προσδιορίζονται εξωλογιστικώς,
συντελεστής καθαρού κέρδους λαμβάνεται αυτός που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματός τους, εφόσον είναι μεγαλύτερος από τον οικείο συντελεστή του πίνακα. Ο συντελεστής που προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το διπλάσιο του οικείου συντελεστή του
πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, ο συντελεστής καθαρού κέρδους δεν μπορεί να είναι ανώτερος του 85%. Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται γι' αυτές από τον ΚΒΣ ή στις οποίες διαπιστώθηκε:
α) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών Τιμολογίων.
β) Η τήρηση ανεπίσημων βιβλίων, παράλληλα προς τα υποχρεωτικώς τηρούμενα επίσημα.
γ) Η μη έκδοση φορολογικού στοιχείου ή η έκδοση ανακριβούς για την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
δ) Η, χωρίς άδεια της αρμόδιας φορολογικής αρχής, άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης ή άσκηση σε διεύθυνση που δεν δηλώθηκε.
ε) Η αλλοίωση των δεδομένων της φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.).

Ο συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται προσαυξάνεται κατά 100%. Στις λοιπές περιπτώσεις που τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή, ο συντελεστής καθαρού κέρδους προσαυξάνεται κατά 50%.

3. Με την υπ' αριθ. 1018050/189/Α0012/ ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.2065/1992 είχε γίνει δεκτό ότι ο Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) είναι αυτός που προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50% ή 100%, κατά περίπτωση και εάν μετά την προσαύξηση αυτή προκύπτει συντελεστής καθαρού κέρδους μικρότερος αυτού που προκύπτει βάσει του λογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, θα λαμβάνεται υπόψη ο δεύτερος.

4. Επειδή, κατά την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, ορισμένες ΔΟΥ υποστήριξαν την άποψη ότι προσαυξάνεται ο λογιστικά προσδιοριζόμενος συντελεστής από τον έλεγχο, υποβάλαμε ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), το οποίο με την υπ' αριθ. 340/1998 Γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, γνωμοδότησε ότι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.2238/1994, ο συντελεστής καθαρού κέρδους, ο οποίος προσαυξάνεται κατά 50% ή 100%, ανάλογα την περίπτωση, είναι ο ΜΣΚΚ του οικείου πίνακα του Υπουργείου Οικονομικών και όχι ο συντελεστής καθαρού κέρδους που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των υπόχρεων. Δηλαδή, η γνωμοδότηση είναι σύμφωνη με όσα είχαν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με την πιο πάνω ερμηνευτική εγκύκλιο.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, σας γνωρίζουμε ότι, σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.2238/1994, θα προσαυξάνεται κατά 50% ή 100%, κατά περίπτωση, ο ΜΣΚΚ του οικείου πίνακα του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος, σας γνωρίζουμε, ότι κατ' εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, ο εφαρμοζόμενος τελικά από τον έλεγχο συντελεστής, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το διπλάσιο του συντελεστή του οικείου πίνακα, έστω και αν ο προκύπτων, βάσει λογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, συντελεστής είναι μεγαλύτερος.
Σε κάθε περίπτωση δε, δεν μπορεί να υπερβεί το 85%.

6. Συνημμένα σας στέλνουμε την υπ' αριθ. 340/1998 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., για πληρέστερη ενημέρωσή σας.Αρ. Γνωμ. 340/1998

Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται αν η προσαύξηση του συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 32, παρ. 2 του Ν.2238/1994, αφορά το Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) του οικείου πίνακα του Υπουργείου Οικονομικών ή αν αφορά το συντελεστή καθαρού κέρδους που προκύπτει από το
λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος και που τυχόν είναι μεγαλύτερος από το συντελεστή του πίνακα.

Επί του άνω ερωτήματος το Ν.Σ.Κ. εγνωμοδότησε ως εξής:

Στο άρθρο 31 του Ν.2238/1994 ορίζονται τα εξής:

"Αρθρο 31
Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον αυτές παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες και στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων:
α) Των γενικών εξόδων διαχείρισης...".

Εξάλλου, στο άρθρο 32 του ίδιου νόμου ορίζονται τα εξής:

"Αρθρο 32
Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

1. Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και των επιχειρήσεων που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία ή τηρούν βιβλία και στοιχεία κατώτερης κατηγορίας της προσήκουσας ή τηρούν ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία και, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ανεπάρκεια καθιστά αδύνατη τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων, προσδιορίζεται εξωλογιστικώς με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης με ειδικούς, κατά γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων,
συντελεστές καθαρού κέρδους...

2. Για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων προβλέπεται ένας ΜΣΚΚ, ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα. Οι ΜΣΚΚ περιλαμβάνονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...
Προκειμένου για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31, όταν τα καθαρά κέρδη τους προσδιορίζονται εξωλογιστικώς, συντελεστής καθαρού κέρδους λαμβάνεται αυτός που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματός τους, εφόσον είναι μεγαλύτερος από τον οικείο συντελεστή του πίνακα. Ο συντελεστής που προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το διπλάσιο του οικείου συντελεστή του πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, ο συντελεστής καθαρού κέρδους δεν μπορεί να είναι ανώτερος του 85%.
Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται γι' αυτές από τον ΚΒΣ ή στις οποίες διαπιστώθηκε:

α) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών Τιμολογίων.
β) Η τήρηση ανεπίσημων βιβλίων παράλληλα προς τα υποχρεωτικώς τηρούμενα επίσημα.
γ) Η μη έκδοση φορολογικού στοιχείου ή η έκδοση ανακριβούς, για την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
δ) Η χωρίς άδεια της αρμόδιας φορολογικής αρχής άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης ή άσκηση σε διεύθυνση που δεν δηλώθηκε.
ε) Η αλλοίωση των δεδομένων της φορολογικής ταμειακής μηχανής. Ο συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται προσαυξάνεται κατά 100%.

Στις λοιπές περιπτώσεις που τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή, ο συντελεστής καθαρού κέρδους προσαυξάνεται κατά 50%".
Τέλος, με το άρθρο 13, παρ. 5 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α'/15.4.1998) ωρίσθη ότι: "σε διοικητική επίλυση της διαφοράς περιορίζεται στο μισό (1/2), το ποσοστό προσαύξησης ... του συντελεστή καθαρού κέρδους ... που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 (του Ν.2238/1994). Οι κατά περίπτωση διατάξεις που ορίζουν ότι επί εξωλογιστικού προσδιορισμού εφαρμόζεται ο συντελεστής που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό, εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος από το συντελεστή που προβλέπεται για το οικείο επάγγελμα, ισχύουν ανάλογα και κατά την εφαρμογή των διατάξεων του προκειμένου εδαφίου". Περαιτέρω, στην εισηγητική έκθεση του άρθρου 10, παρ. 19 του Ν.2065/1992, ήδη άρθρου 32 του Ν.2238/1994, ορίζονται τα εξής:
"Επί εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, αλλά παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες και στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, προβλέπεται η χρησιμοποίηση αυξημένων, έναντι των ισχυουσών σήμερα, συντελεστών καθαρού κέρδους, προκειμένου να αναγκασθούν οι επιχειρήσεις να συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθόσον, σε αντίθετη περίπτωση, θα βεβαιώνονται σε βάρος τους μεγαλύτερα ποσά φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ως συντελεστής καθαρού κέρδους θα λαμβάνεται αυτός
που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος, εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος του οικείου συντελεστή καθαρού κέρδους του πίνακα (όπως ισχύει και σήμερα), αλλά όμως δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερος από το διπλάσιο του δεύτερου (από τους πίνακες) και του ποσοστού 85%.
Περαιτέρω, όμως, αν διαπιστωθεί από τον έλεγχο:

αα) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών Τιμολογίων.
ββ) Η τήρηση ανεπίσημων βιβλίων, παράλληλα προς τα υποχρεωτικώς τηρούμενα επίσημα.
γγ) Η μη έκδοση φορολογικού στοιχείου ή η έκδοση ανακριβούς για την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή για την παροχή υπηρεσιών.
δδ) Η χωρίς άδεια της αρμόδιας φορολογικής αρχής άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης ή άσκηση σε διεύθυνση που δεν δηλώθηκε.
εε) Η αλλοίωση των δεδομένων της φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Ο συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται προσαυξάνεται κατά 100% και στις λοιπές περιπτώσεις ανακρίβειας κατά 50%".
Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων και ενόψει των διαλαμβανομένων και στην άνω εισηγητική έκθεση, προκύπτει ότι η προσαύξηση του συντελεστή αφορά το ΜΣΚΚ του πίνακα και όχι το συντελεστή καθαρού κέρδους που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος.
Ειδικότερα, η λήψη υπ' όψιν του συντελεστή καθαρού κέρδους που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό, προεβλέφθη στο νόμο (βλ. άρθρο 8 του Ν.1828/1989, ΦΕΚ 2/Α'/3.1.1989), ενόψει της διαμορφώσεως της νομολογίας του Σ.τ.Ε. (αποφάσεις 2978/1981, 2133/1987 κ.λπ.), σύμφωνα με την οποία και καθ' ερμηνεία του,
αντίστοιχου με το άρθρο 32 του Ν.2238/1994, άρθρου 36 του Ν.3323/1955, είχε γίνει δεκτόν ότι ήτο δυνατός ο ορισμός συντελεστή καθαρού κέρδους εκ της εφαρμογής του οποίου προσδιορίζεται ποσόν κερδών έλασσον του εκ των βιβλίων της επιχείρησης προκυπτόντων, μετά συνυπολογισμόν και των λογιστικών διαφορών. Ακριβώς αυτή την ενδεχόμενη συνέπεια θέλησε να άρει ο νομοθέτης με τη σχετική ρύθμιση, ώστε ο εξωλογιστικός προσδιορισμός να μην καταλήγει κατ' αρχήν σε προσδιορισμό καθαρών κερδών κατωτέρων εκείνων που προκύπτουν από τ' απορριφθέντα βιβλία και στοιχεία.
Περαιτέρω, ηθέλησε μεν την προσαύξηση του συντελεστή καθαρού κέρδους (βλ. άρθρο 13 του Ν.1563/1985, ΦΕΚ 151/Α'/17.9.1985) ή το διπλασιασμό του ίδιου συντελεστή με τη συνδρομή ειδικών παραβάσεων του ΚΒΣ ή την προσαύξηση του ίδιου συντελεστή κατά 50%, στις λοιπές περιπτώσεις απόρριψης ως ανακριβών των βιβλίων και στοιχείων (βλ. άρθρο 10 του Ν.2065/1992, ΦΕΚ 113/Α'/30.6.1992), πλην ως προσαυξανόμενο συντελεστή ηννόησε τον προκύπτοντα εκ των οικείων πινάκων του Υπουργείου Οικονομικών και όχι τον τυχόν προκύπτοντα μεγαλύτερον εκ του λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος της συγκεκριμένης επιχειρήσεως.
Η σύνδεση του προκύπτοντος συντελεστή εκ του λογιστικού προσδιορισμού, με εκείνον που προκύπτει εκ της εφαρμογής των πινάκων, εγένετο για τους άνω εκτεθέντες και μόνον λόγους.
Αλλωστε, παρεμφερής ρύθμιση εγένετο το πρώτον και για το εισόδημα των τεχνικών επιχειρήσεων με το άρθρο 17 του Ν.820/1978 και τότε προεβλέφθη ρητώς η προσαύξηση κατά ένα ορισμένο ποσοστό του ευθέως υπό του νόμου προβλεπομένου συντελεστή καθαρού κέρδους, της τοιαύτης προσαυξήσεως κριθείσης (Σ.τ.Ε.
548/1988) ότι δεν έχει το χαρακτήρα κυρώσεως, αλλά του τρόπου εξευρέσεως του πραγματικού εισοδήματος των φορολογουμένων επιχειρήσεων. Η ρύθμιση του άρθρου 32 του Ν.2238/1994, που αποτελεί ένταξη στην κωδικοποίηση της φορολογίας εισοδήματος της διατάξεως του άρθρου 10 του Ν.2065/1992, εγένετο στη βάση της προηγούμενης εφαρμογής του άρθρου 17 του Ν.820/1978, ήδη άρθρου 34, παρ. 2 και 4 του Ν.2238/1994, οπότε το πρώτον προεβλέφθη η προσαύξηση του νομίμου συντελεστή καθαρού κέρδους των τεχνικών επιχειρήσεων. Ακριβώς ο νομοθέτης του άρθρου 10 του Ν.2065/1992 ηθέλησε να επεκτείνει, με ορισμένες επιμέρους διαφοροποιήσεις και προσαρμογές, τη ρύθμιση του άρθρου 17 του Ν.820/1978 και στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 33α' του Ν.Δ.3323/1955.
Σημειωτέον, ότι παρεμφερής ρύθμιση ισχύει ήδη και για άλλες κατηγορίες εισοδημάτων (βλ. άρθρα 41, παρ. 3 - 49, παρ. 5 και 50, παρ. 4 του Ν.2238/1994). Εφόσον, επομένως, η ρύθμιση του άρθρου 17 του Ν.820/1978 αφορούσε την προσαύξηση του ευθέως υπό του νόμου προβλεπομένου συντελεστή καθαρού κέρδους, έπεται ότι και η νέα οιονεί παρακολουθηματική ρύθμιση του άρθρου 13 του Ν.1563/1985 και του άρθρου 10 του Ν.2065/1992 αφορά την προσαύξηση του ΜΣΚΚ που καθορίζεται κατά την υπό του νόμου προβλεπομένη διαδικασία και όχι του τυχόν
μεγαλύτερου συντελεστή, που ενδεχομένως προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό και ο οποίος προεβλέφθη από το νομοθέτη για τον άνω διαγραφέντα ειδικό σκοπό και όχι για τους σκοπούς της προσαυξήσεως του τελικώς εφαρμοζόμενου συντελεστή καθαρού κέρδους.
Επιχείρημα υπέρ της άνω ερμηνευτικής εκδοχής προκύπτει και εκ της οικείας εισηγητικής εκθέσεως, όπου ορίζεται ότι ο συντελεστής καθαρού κέρδους που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το διπλάσιο του οικείου συντελεστή του πίνακα, το διπλάσιον δηλαδή του συντελεστή αναφέρεται στο συντελεστή του πίνακα, μπορεί δε να υποστηριχθεί ότι αυτή ακριβώς την έννοια έχει η προσαύξηση του συντελεστή καθαρού κέρδους που διαλαμβάνεται αμέσως παρακάτω στο ίδιο νομοθετικό κείμενο. Εξ άλλου, το όριο του 85% του συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται στο νόμο, αναφέρεται τόσο στην περίπτωση που εφαρμόζεται ο συντελεστής του λογιστικού προσδιορισμού, όσο και όταν εφαρμόζεται η προσαύξηση του συντελεστή λόγω παραβάσεων του ΚΒΣ. Ακριβώς οι δαπάνες της εκάστοτε φορολογουμένης επιχειρήσεως ελήφθησαν υπ' όψιν υπό του νομοθέτου, κατά τον υπ' αυτού καθορισμόν του σταθερού ή ΜΣΚΚ (παρ. Σ.τ.Ε. 3935/1982), εντεύθεν δε, αιτιολογείται ο καθορισμός αυτού κατ' ανώτατο όριο, έστω και με τη συνδρομή λόγων προσαυξήσεως αυτού. Επομένως, η μεν προσαύξηση του συντελεστή καθαρού κέρδους αφορά τον εκ των πινάκων του Υπουργείου Οικονομικών προκύπτοντα τοιούτον, ενώ η εφαρμογή του τυχόν μεγαλύτερου συντελεστή καθαρού κέρδους του προκύπτοντος εκ του λογιστικού προσδιορισμού επέρχεται αυτοτελώς και ασύνδετα με την άνω προσαύξηση. Ειδικότερα, η προσαύξηση του συντελεστή καθαρού κέρδους των πινάκων αποβλέπει μεν στην κατά προσέγγιση εξεύρεση της αληθούς φορολογητέας ύλης, πλην εκρίθη υπό του νομοθέτου ότι παρά ταύτα προσήκει και η κατ' αρχήν εφαρμογή του τυχόν μεγαλύτερου συντελεστή που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό, τούτο δε για να επέλθει ακόμη μεγαλύτερη προσέγγιση προς την εξεύρεση του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος του εκάστοτε φορολογουμένου.
Επομένως, ο συντελεστής του λογιστικού προσδιορισμού λειτουργεί ως τελική δικλείδα κατά των ατελειών της εξωλογιστικής μεθόδου εξευρέσεως του φορολογητέου εισοδήματος και δεν έχει σχέση με την προσαύξηση, η οποία προσιδιάζει στο μοναδικό συντελεστή των πινάκων του Υπουργείου Οικονομικών, αποβλέπουσα στην, σε πρώτο στάδιο, επίτευξη του άνω σκοπού του νόμου. Οθεν και κατά την ομόφωνη γνώμη του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., στο υποβληθέν ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι η προσαύξηση του συντελεστή καθαρού κέρδους που
προβλέπεται από το άρθρο 32, παρ. 2 του Ν.2238/1994 αφορά μόνον το ΜΣΚΚ του οικείου πίνακα του Υπουργείου Οικονομικών και όχι τον προκύπτοντα τυχόν μεγαλύτερον εκ του λογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης