Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1200/8.7.1998 Φορολογική μεταχείριση κερδών από εκμετάλλευση περιπτέρου, για το οποίο έχει παραχωρηθεί δικαίωμα εκμετάλλευσης σε ανάπηρο πολέμου, στην περίπτωση εκμετάλλευσής του από τους οικείους του ανάπηρου


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-07-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1200/8.7.1998
Φορολογική μεταχείριση κερδών από εκμετάλλευση περιπτέρου, για το οποίο έχει παραχωρηθεί δικαίωμα εκμετάλλευσης σε ανάπηρο πολέμου, στην περίπτωση εκμετάλλευσής του από τους οικείους του ανάπηρου


Αθήνα 8 Ιουλίου 1998
Αρ. Πρωτ. 1054354/911/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1200

ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση κερδών από εκμετάλλευση περιπτέρου για το οποίο έχει παραχωρηθεί δικαίωμα εκμετάλλευσης σε ανάπηρο πολέμου στην περίπτωση εκμετάλλευσής του από τους οικείους του αναπήρου.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την υπ' αριθ. 272/1998 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι η φορολογική απαλλαγή των κερδών από την εκμετάλλευση περιπτέρου, που πραγματοποιούνται από αναπήρους και θύματα πολέμου, στους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια, παρέχεται όχι μόνο στην περίπτωση αυτοπρόσωπης εκμετάλλευσης του περιπτέρου από αυτόν δηλαδή καθ'
εαυτόν τον ανάπηρο, αλλά και από τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας συγγενείς του αδειούχου ανάπηρου, εφόσον αυτοί πράγματι συνοικούν με αυτόν.


Αρ. Γνωμ.: 272/1998

Περίληψη ερωτήματος: Φορολογική μεταχείριση κερδών από εκμετάλλευση περιπτέρου, για το οποίο έχει παραχωρηθεί δικαίωμα εκμετάλλευσης σε ανάπηρο πολέμου. Προϋποθέσεις φορολογικής απαλλαγής κατ' άρθρο 6, παρ. 4, περ. β' του Ν.2238/1994 στην περίπτωση εκμεταλλεύσεως του περιπτέρου δια των οικείων του αναπήρου.
Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Ν.Σ.Κ. (Δ' Τμήμα) εγνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

I) Στο άρθρο 6, παρ. 4, περ. β' του Ν.2238/1994 "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" ορίζονται τα εξής:
"4. Από το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται:

α) ......
β) Τα κέρδη από τη λιανική πώληση καπνού ή από την άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή ή από την εκμετάλλευση περιπτέρου ή από την εκμετάλλευση καφενείου, κυλικείου, κουρείου κ.λπ., μέσα στα κτίρια και καταστήματα στα οποία στεγάζονται Δημόσιες γενικά Υπηρεσίες ή Δημοτικές ή Κοινοτικές και Εκκλησιαστικές Υπηρεσίες ή Υπηρεσίες ΝΠΔΔ, τα οποία πραγματοποιούνται από ανάπηρους και θύματα πολέμου στους οποίους χορηγήθηκε σχετική άδεια, εφόσον η εκμετάλλευση αυτών ενεργείται από τους ίδιους. Επίσης, απαλλάσσεται το δικαίωμα που παίρνουν τα πρόσωπα αυτά από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του περιπτέρου, καφενείου κ.λπ., σε τρίτους".
Στις παραγράφους, εξάλλου, 1, 2 και 3 του άρθρου 21 του Ν.Δ.1044/1971 "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και ανα/σεως διατάξεων του Α.Ν.1324/1949 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου, οπλιτών και θυμάτων πολέμου", κυρωθέντος δια του Ν.1487/1950, ως ούτος ισχύει νυν (ΦΕΚ 245 Α'), ορίζονται τα εξής:

"1. Ο εις ον παρεχωρήθη δικαίωμα εκμεταλλεύσεως περιπτέρου υποχρεούται εις αυτοπρόσωπον ή δια των οικείων αυτού εκμετάλλευσιν τούτου.

2. Η εκμίσθωσις του δικαιώματος ή δια τρίτου άσκησις τούτου επιτρέπεται μόνον ένεκα εξαιρετικών λόγων (ασθένεια, γήρας κ.λπ.), μετ' ητιολογημένην άδειαν των κατά το άρθρον 18 αρμοδίων οργάνων.

3. Ειδικώς η δια σωματική ανικανότητα άδεια εκμισθώσεως χορηγείται μόνον κατόπιν γνωματεύσεως της αρμοδίας Επιτροπής του άρθρου 6 του Α.Ν.2666/1940 "περί απονομής συντάξεως εις τους παθόντας εν πολιτική επιστρατεύσει κ.λπ.".
Ως "οικείοι" δε στην άνω πρώτη παράγραφο θεωρούνται οι συνοικούντες με τον αδειούχο ανάπηρο συγγενείς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ανεξαρτήτως βαθμού (δείτε σχετικώς την υπ' αριθ. 22/1973 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., Νομ. Δελτίον έτους 1973, σελ. 141).
Από τις ίδιες διατάξεις (του Ν.Δ.1044/1971) προκύπτει, επίσης, σαφώς ότι η δια των συνοικούντων με τον αδειούχο (εκμεταλλεύσεως περιπτέρου) ανάπηρο συγγενών εξ αίματος ή εκ πλαγίου, ανεξαρτήτως βαθμού, εκμετάλλευση του περιπτέρου ταυτίζεται νομικώς, ως εκ του διαζευκτικού "η", προς την υπ' αυτού (αυτοπρόσωπη) εκμετάλλευση τούτου και δεν αποτελούν οι εν λόγω συγγενείς "τρίτους", δια των οποίων απαγορεύεται η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. Η νομική αυτή εξομοίωση της αυτοπρόσωπης εκμεταλλεύσεως του περιπτέρου από τον ανάπηρο προς αυτή την δια των μελών της "εν στενή εννοία οικογενείας του", αποβλέπει ευθέως στην ουσιαστική και πλήρη αξιοποίηση του παραχωρηθέντος υπό της πολιτείας στον ανάπηρο σχετικού δημοσίου δικαιώματος. Από το συνδυασμό δε όλων των προαναφερθέντων, προκύπτει σαφώς ότι η ως άνω
φορολογική απαλλαγή των κερδών από την εκμετάλλευση περιπτέρου που πραγματοποιούνται από αναπήρους και θύματα πολέμου, στους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια, παρέχεται όχι μόνον στην περίπτωση αυτοπρόσωπης εκμεταλλεύσεως του περιπτέρου, από αυτόν δηλαδή καθ' εαυτόν τον ανάπηρο, αλλά και από τους ως άνω συνοίκους - συγγενείς αυτού, καθόσον αυτοί ταυτίζονται νομικώς κατά την εκμετάλλευση του περιπτέρου προς τον ανάπηρο και, συνεπώς, ακόμη και η αποκλειστική δι' αυτών εκμετάλλευση του περιπτέρου δεν θίγει την εν λόγω απαλλαγή.
Κατόπιν αυτών, επί του ερωτήματος αρμόζει η δοθείσα ως άνω απάντηση, καθόσον η ερμηνευόμενη φορολογική διάταξη δεν προβλέπει και δεν εννοεί όρια βοηθείας από τους ανωτέρω συγγενείς προς τον αδειούχο ανάπηρο, στην περίπτωση βεβαίως που αυτοί πράγματι συνοικούν με τον αδειούχο ανάπηρο. Αντίθετη άποψη, ερειδόμενη
επί της απλής γραμματικής ερμηνείας, τυγχάνει αποκρουστέα, διότι παραγνωρίζει τόσο την γενικότερη κατάσταση του αναπήρου, με την οποία η "εν στενή εννοία" οικογένειά του εν τέλει βαρύνεται και στην οποία η Πολιτεία αναγνωρίζοντας παρέσχε δικαίωμα οικογενειακής - τρόπον τινά - εκμεταλλεύσεως, όσο και τη μη διάσπαση του εν λόγω δικαιώματος από το φορολογικό νομοθέτη, του οποίου αυτός τα πλαίσια εγνώριζε και αν ήθελε θα την όριζε ρητώς.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης