Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Δ6Α 1129816 ΕΞ 22.8.2013 Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-08-2013 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. Δ6Α 1129816 ΕΞ 22.8.2013
Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ.


Αριθ. Δ6Α 1129816 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 2064/23-08-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. - Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου δ' της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν.4141/2013 (Α'81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4096/2012 και 4127/2013»

β) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Της Υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α'98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1033220 ΕΞ 24.2.2012 (Β' 465) «Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ.», Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β' 2552) «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.» και Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β' 2828) «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ και τροποποίηση της υπ' αριθ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β'2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1004645 ΕΞ 2013/10.1.2013 (Β' 22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ 2013/12.3.2013 (Β' 567) όμοιες αποφάσεις, καθώς και με την αριθμ. Δ6Α 1092785 ΕΞ 2013/6.6.2013 (Β'1398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1097066 ΕΞ 2013/13.6.2013 (Β' 1448) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μετονομασία Δ.Ο.Υ.».

4. Το αριθμ. ΔΗΛΕΔ 0000053 ΕΞ 2013/20-08-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Μετονομάζουμε, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, τις παρακάτω Δ.Ο.Υ. και καθορίζουμε την έδρα αυτών, ως εξής:

α) Την «Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας (Α' - Β' Καλλιθέας)» σε «Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας», με έδρα τον Δήμο Καλλιθέας.

β) Την «Δ.Ο.Υ. (Α'-Β') Ιωαννίνων (Α' - Β' Ιωαννίνων-Δελβινακίου-Κόνιτσας-Μετσόβου)» σε «Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών.

γ) Την «Δ.Ο.Υ. Α' - Β' Καβάλας (Α' - Β' Καβάλας-Ελευθερούπολης-Χρυσούπολης-Θάσου)» σε «Δ.Ο.Υ. Καβάλας», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.

δ) Την «Δ.Ο.Υ. Α' Κέρκυρας (Α' - Β' Κέρκυρας-Παξών)» σε «Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας.

ε) Την «Δ.Ο.Υ. Α' - Β' Πειραιά (Α' - Β' Πειραιά-Κυθήρων)» σε «Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά », με έδρα την Δημοτική Ενότητα Πειραιώς του Δήμου Πειραιώς.

στ) Την «Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου (Αγίου Νικολάου - Νεάπολης - Ιεράπετρας - Σητείας)» σε «Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου.

ζ) Την «Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου (Αργοστολίου-Ληξουρίου- Ιθάκης)» σε «Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς.

η) Την «Δ.Ο.Υ. Βόλου (Α' - Β')» σε «Δ.Ο.Υ. Βόλου», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Βόλου του Δήμου Βόλου.

θ) Την «Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά», αντί για «Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά (Γ' Πειραιά-Μήλου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Πειραιώς του Δήμου Πειραιώς.

ι) Την «Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Γαλατσίου-Κ' Αθηνών)» σε «Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου», με έδρα τον Δήμο Γαλατσίου.

ια) Την «Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά (Ε' Πειραιά-Σαλαμίνας)» σε «Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Πειραιώς του Δήμου Πειραιώς.

ιβ) Την «Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Κορωπίου-Λαυρίου)», αντί για «Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Κορωπίου - Λαυρίου - Κέας)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/1910-2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Κορωπίου», με έδρα τον Δήμο Κρωπίας.

ιγ) την «Δ.Ο.Υ. Κω (Κω-Λέρου)», αντί για «Δ.Ο.Υ. Κω (Κω-Καλύμνου-Λέρου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Κω», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Κω του Δήμου Κω.

ιδ) Την «Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης (Μυτιλήνης-Πλωμαρίου-Καλλονής-Μηθύμνης)», αντί για «Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης (Μυτιλήνης-Πλωμαρίου-Καλλονής-Μηθύμνης-Λήμνου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου.

ιε) Την «Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας-Αλμυρού)», αντί για «Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας-Αλμυρού-Σκιάθου-Σκοπέλου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.

ιστ) Την «Δ.Ο.Υ. Παλλήνης», αντί για «Δ.Ο.Υ. Παλλήνης (Παλλήνης-Άνδρου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Παλλήνης», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

ιζ) Την «Δ.Ο.Υ. Ρόδου», αντί για «Δ.Ο.Υ. Ρόδου (Ρόδου- Καρπάθου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Ρόδου», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Ρόδου του Δήμου Ρόδου.

ιη) Την «Δ.Ο.Υ. Σάμου (Σάμου - Καρλοβασίου)», αντί για «Δ.Ο.Υ. Σάμου (Σάμου - Καρλοβασίου - Αγίου Κηρύκου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Σάμου», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Βαθέος του Δήμου Σάμου.

ιθ) Την «Δ.Ο.Υ. Σύρου», αντί για «Δ.Ο.Υ. Σύρου (Σύρου- Τήνου)», όπως ορίστηκε με την αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β' 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε «Δ.Ο.Υ. Σύρου», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ερμουπόλεως του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης.

2. Οι Δ.Ο.Υ. θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και φακέλους αλληλογραφίας μέχρι της εξαντλήσεώς τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης