Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 198/30.9.2013 Καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση − Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 198/30.9.2013
Καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση − Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

Αριθμ. 198/2013

(ΦΕΚ Β' 2499/04-10-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ’ αριθ. 30/005/619/06.09.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995).

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/ Α΄/1929).

4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α΄/1988 και 229/Α΄/1989).

5. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β΄/1992).

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7−10−2009).

7. Το Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

8. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

9. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/24.09.2012).

10. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β/28.01.2013).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 198/2013 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου, 2013 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε τις προδιαγραφές σε Καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση −Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών, ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η καθιέρωση των προδιαγραφών, λοιπών απαιτήσεων και μεθόδων δοκιμών για τα στερεά καύσιμα που παράγονται από στερεή βιομάζα και προορίζονται για μη βιομηχανική χρήση, σε: (α) εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και πάσης φύσεως υπηρεσίες υγείας−πρόνοιας, εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού, ή άλλους παρεμφερείς με τα προηγούμενα σκοπούς, καθώς και σε εγκαταστάσεις θέρμανσης χώρων εργασίας βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ή εμπορικών μονάδων, εφόσον όμως πρόκειται για ιδιαίτερες εστίες καύσης, αποκλειστικά για τη θέρμανση των χώρων αυτών, (β) εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού χρήσης ή παραγωγής ατμού σε κτίρια ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών παρεμφερών χρήσεων, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, πισίνες, λουτρικές εγκαταστάσεις και στεγνοκαθαριστήρια, και (γ) τοπικές θερμάνσεις. Για τους όρους «Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης» και «Τοπική θέρμανση», ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης 189533/07.11.2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» (ΦΕΚ Β΄2654).

Άρθρο 2
Ορισμοί

Γενικά για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14588 «Στερεά βιοκαύσιμα − Ορολογία, ορισμοί εννοιών και περιγραφές»

Ειδικότερα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

− Βιομάζα (biomass): το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων.

− Καύσιμο στερεής βιομάζας (solid biofuel): το στερεό καύσιμο το οποίο παράγεται από τις κατηγορίες βιομάζας που καλύπτονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−1.

− Επικίνδυνη ουσία (dangerous substance): ουσία που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή/και στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα κριτήρια του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1272/2008, ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ, όπως εκάστοτε ισχύουν

− Πέλετς ξύλου (wood pellets): στερεό προϊόν συμπυκνωμένου καυσίμου στερεής βιομάζας που παράγεται από βιομάζα κονιοποιημένου ξύλου με ή χωρίς πρόσθετα, συνήθως κυλινδρικής μορφής, τυχαίου μήκους που γενικά περιλαμβάνεται μεταξύ 5 και 40 χιλιοστών και είναι τεμαχισμένο στις άκρες.

− Μπριγκέττες ξύλου (wood briquettes): στερεό προϊόν συμπυκνωμένου καυσίμου στερεής βιομάζας που παράγεται από κονιοποιημένη βιομάζα ξύλου με ή χωρίς πρόσθετα, συνήθως κυβοειδούς ή κυλινδρικής μορφής.

− Ροκανίδια ξύλου (wood chips): στερεό προϊόν καυσίμου στερεής βιομάζας που παράγεται από βιομάζα ξύλου πελεκημένου με τη βοήθεια κοφτερού εργαλείου, υπό μορφή λεπτών τεμαχίων καθορισμένων διαστάσεων, μήκους που γενικά περιλαμβάνεται μεταξύ 5 και 50 χιλιοστών.

− Καυσόξυλα (firewood): στερεή βιομάζα ξύλου από υλοτομία κομμένου και χωρισμένου σε τεμάχια έτοιμα προς χρήση σε σταθερές εστίες θέρμανσης κτιρίων, όπως σόμπες, τζάκια και συστήματα κεντρικής θέρμανσης.

− Μη ξύλινα πέλετς (non−woody pellets): στερεό προϊόν συμπυκνωμένου καυσίμου στερεής βιομάζας που παράγεται από μη ξυλώδη κονιοποιημένη βιομάζα με ή χωρίς πρόσθετα, συνήθως κυλινδρικής μορφής, διαμέτρου μικρότερης των 25 χιλιοστών, τυχαίου μήκους που γενικά περιλαμβάνεται μεταξύ 3,15 και 40 χιλιοστών, που λαμβάνεται με μηχανική συμπίεση και είναι τεμαχισμένο στις άκρες.

− Ελαιοπυρήνας (crude olive cake): προϊόν που προέρχεται από την έκθλιψη του ελαιοκάρπου.

− Πυρηνόξυλο (exhausted olive cake): ο ξηρός εκχυλισμένος ελαιοπυρήνας που παράγεται μετά την αφαίρεση του πυρηνελαίου στα πυρηνελαιουργεία.

− Χημικά επεξεργασμένη βιομάζα (chemical treated biomass): βιομάζα η οποία έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία με χημικές ουσίες εκτός από τον αέρα ή το νερό (π.χ. κόλλα, χρώμα).

Άρθρο 3
Δειγματοληψία

Η διαδικασία δειγματοληψίας των καυσίμων στερεής βιομάζας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες μεθόδους του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14778.

Για την προετοιμασία του δείγματος καυσίμων στερεής βιομάζας εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14780.

Άρθρο 4
Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

Τα στερεά βιοκαύσιμα αποτελούνται εξ ολοκλήρου από βιομάζα και δεν περιέχουν γενικά ξένες ύλες προς τη βιομάζα, καθώς και ραδιενεργά συστατικά.

Τα καύσιμα στερεής βιομάζας είναι στερεά καύσιμα τα οποία άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές βιομάζας:

* προϊόντα από γεωργία και δασοκομία Φ υπολείμματα από γεωργία και δασοκομία

* παραπροϊόντα από βιομηχανία επεξεργασίας προϊόντων γεωργίας Φ υπολείμματα ξυλείας, με εξαίρεση τα απόβλητα ξυλείας που μπορεί να περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα

* ινώδη φυτικά υπολείμματα από παραγωγή χαρτοπολτού

* υπολείμματα φελλού

Για όλα τα καύσιμα στερεής βιομάζας ισχύουν τα οριζόμενα στο πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−1 Στερεά βιοκαύσιμα − Προδιαγραφές και κλάσεις καυσίμου − Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Η ταξινόμηση των καυσίμων στερεής βιομάζας βασίζεται στην προέλευση και την πηγή, στις κύριες εμπορεύσιμες μορφές και στις ιδιότητες αυτών.

Οι διάφορες κλάσεις των καυσίμων στερεής βιομάζας ανάλογα με την προέλευση και την πηγή τους ορίζονται στον Πίνακα 1 του ανωτέρω προτύπου.

Οι προδιαγραφές για τις κύριες εμπορεύσιμες μορφές των καυσίμων στερεής βιομάζας, όσον αφορά στο μέγεθος των σωματιδίων του καυσίμου καθώς και στις μεθόδους παραγωγής, ορίζονται στον Πίνακα 2 του ανωτέρω προτύπου.

Οι προδιαγραφές για τις ιδιότητες των καυσίμων στερεής βιομάζας ορίζονται στους Πίνακες 3 έως 15 του ανωτέρω προτύπου.

Επιπλέον, όσον αφορά στα καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση, ισχύουν ειδικά τα προβλεπόμενα στα ακόλουθα πρότυπα:

− ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−2 Στερεά βιοκαύσιμα − Προδιαγραφές και κλάσεις καυσίμου − Μέρος 2: Πέλετς ξύλου για μη βιομηχανική χρήση

− ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−3 Στερεά βιοκαύσιμα − Προδιαγραφές και κλάσεις καυσίμου − Μέρος 3: Μπριγκέττες ξύλου για μη βιομηχανική χρήση

− ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−4 Στερεά βιοκαύσιμα − Προδιαγραφές και κλάσεις καυσίμου − Μέρος 4: Ροκανίδια ξύλου για μη βιομηχανική χρήση

− ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−5 Στερεά βιοκαύσιμα − Προδιαγραφές και κλάσεις καυσίμου − Μέρος 5: Καυσόξυλα για μη βιομηχανική χρήση

− ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−6 Στερεά βιοκαύσιμα − Προδιαγραφές και κλάσεις καυσίμου

− Μέρος 6: Μη ξύλινα πέλετς για μη βιομηχανική χρήση

Όσον αφορά τα μη ξύλινα πέλετς για μη βιομηχανική χρήση, εκτός των προβλεπόμενων προδιαγραφών στον πίνακα 2, (Table 2 − Specification of pellets produced from herbaceous biomass, fruit biomass and blends and mixtures), του προτύπου ΕΛΟΤ EN 14961−6, επιβάλεται το περιεχόμενο έλαιο επί ξηρού να μην υπερβαίνει το 2%. Η περιεκτικότητα σε έλαιο προσδιορίζεται με βάση τη μέθοδο που περιγράφεται στον Κανονισμό της ΕΟΚ 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων (Παράρτημα XV− περιεκτικότατα σε έλαιο των ελαιοπυρήνων).

Για το πυρηνόξυλο και τον ελαιοπυρήνα, εκτός των προβλεπόμενων προδιαγραφών στον πίνακα Β9, (Β.9 − Typical values for olive and grape cake), του προτύπου ΕΛΟΤ EN 14961−1, επιβάλεται το περιεχόμενο έλαιο επί ξηρού να μην υπερβαίνει το 2%. Η περιεκτικότητα σε έλαιο προσδιορίζεται με βάση τη μέθοδο που περιγράφεται στον Κανονισμό της ΕΟΚ 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων (Παράρτημα XV−περιεκτικότητα σε έλαιο των ελαιοπυρήνων).

Άρθρο 5
Διασφάλιση ποιότητας

Η διασφάλιση ποιότητας των καυσίμων στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση περιγράφεται στα ακόλουθα πρότυπα, τα οποία εφαρμόζονται κατά λόγο αρμοδιότητας των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και φορέων.

− ΕΛΟΤ ΕΝ 15234−1 Στερεά βιοκαύσιμα − Διασφάλιση ποιότητας καυσίμων − Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.

− ΕΛΟΤ ΕΝ 15234−2 Στερεά βιοκαύσιμα − Διασφάλιση ποιότητας καυσίμων − Μέρος 2: Πέλετς ξύλου για μη βιομηχανική χρήση

− ΕΛΟΤ ΕΝ 15234−3 Στερεά βιοκαύσιμα − Διασφάλιση ποιότητας καυσίμων − Μέρος 3: Μπριγκέτες ξύλου για μη βιομηχανική χρήση

− ΕΛΟΤ ΕΝ 15234−4 Στερεά βιοκαύσιμα − Διασφάλιση ποιότητας καυσίμων − Μέρος 4: Ροκανίδια ξύλου για μη βιομηχανική χρήση

− ΕΛΟΤ ΕΝ 15234−5 Στερεά βιοκαύσιμα − Διασφάλιση ποιότητας καυσίμων − Μέρος 5: Καυσόξυλα για μη βιομηχανική χρήση

− ΕΛΟΤ ΕΝ 15234−6 Στερεά βιοκαύσιμα − Διασφάλιση ποιότητας καυσίμων − Μέρος 6: Μη ξύλινα πέλετς για μη βιομηχανική χρήση

Άρθρο 6
Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ρήτρα Αμοιβαίας Αναγνώρισης

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν επιτρέπεται η απαγόρευση, ο περιορισμός ή η αποτροπή διάθεσης στην ελληνική αγορά καυσίμων στερεής βιομάζας που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Καύσιμα στερεής βιομάζας, τα οποία έχουν παρασκευασθεί νομίμως ή/και έχουν διατεθεί στο εμπόριο σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία Ε.Ο.Χ., ή στην Τουρκία μπορούν να διατεθούν στην ελληνική αγορά, εφόσον έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα με τεχνικά πρότυπα, προδιαγραφές ή και διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου ώστε αποδεδειγμένα να εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η Πρόεδρος
Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Η Γραμματέας
Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ
Τα Μέλη: Γ. Σιαμαντάς, Δ. Τσίπη, Ε. Δήμα, Κ. Μαγουλάς,
Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πετροχείλου Ι. Θεοφίλου,
Θ. Στριλάκος.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης