Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ6Α 1156892 ΕΞ 14.10.2013 Ανακατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, κατά κλάδο προέλευσης, μεταξύ των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2013 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ6Α 1156892 ΕΞ 14.10.2013
Ανακατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, κατά κλάδο προέλευσης, μεταξύ των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1156892ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 2600/15-10-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210 3222386
FAX: 210 3230829
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Θέμα: «Ανακατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, κατά κλάδο προέλευσης, μεταξύ των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 8γ του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013.

2. Του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του π.δ. 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)».

3. Του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

4. Των π.δ. 211/1996 (Α 166) « Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων» και 156/2001 (Α' 129) « Οργανισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής».

5. Του άρθρου 20 του Ν. 2753/1999 (Α' 249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

6. Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

7. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α' 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα», όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

8. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1180478 ΕΞ 28.12.2012 (Β' 3573) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανακατανομή των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, κατά κλάδο προέλευσης, μεταξύ των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης».

9. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1153490 ΕΞ 2013/8.10.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Μετονομασία, συγχώνευση, ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης Διευθύνσεων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

10. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ανακατανέμουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, κατά κλάδο προέλευσης, μεταξύ των υπηρεσιών αυτής, ως εξής:


Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 

Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕ

Εφοριακών

ΠΕ

Τελωνειακών

ΠΕ

Δημοσιον/κών

ΠΕ Χημικών

ΠΕ

Μηχανικών

ΠΕ

Πληροφ/κής

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

1

Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου

7

5

1

1

0

0

14

2

Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών

6

4

0

0

2

2

14

3

Διεύθυνση Επιθεώρησης Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτημάτων

3

0

0

0

0

0

3

4

Διεύθυνση Προσωπικού Επιθεώρησης

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΥΝΟΛΟ

16

9

1

1

2

2

31

 

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

1

ΑΘΗΝΩΝ

26

6

0

2

0

0

34

2

ΠΕΙΡΑΙΑ

16

16

0

0

0

0

32

3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

12

4

0

0

0

0

16

4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17

6

1

1

0

0

25

5

ΥΠΟΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

15

7

1

0

0

0

23

6

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

5

2

0

0

0

0

7

7

ΗΠΕΙΡΟΥ

7

2

0

0

0

0

9

8

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5

2

0

0

0

0

7

9

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

3

0

0

0

0

0

3

10

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

8

3

0

0

0

0

11

11

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4

1

0

0

0

0

5

12

ΚΡΗΤΗΣ

5

3

0

0

0

0

8

 

III. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

5

4

0

0

0

0

9

 

ΣΥΝΟΛΟ

128

56

2

3

0

0

189

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

144

65

3

4

2

2

2202. Από την 21 Οκτωβρίου 2013, ημερομηνία ισχύος της παρούσας, παύει να ισχύει η υπ' αριθμ. Δ6Α 1180478 ΕΞ 28.12.2012 (Β' 3573) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης