Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθμ. 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013
Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών


Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2013
Αριθμ. 44009/ΔΕ 5154

(ΦΕΚ Β' 2595/15-10-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 - 7
Ταχ. Κώδικας : 101 80
Πληροφορίες : Γ. Μιχαηλίδης
Τηλ. : 210- 3332355
Fax : 210- 3332963
Ε-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού έτους 1952−53 και εφεξής πιστώσεων δια δαπάνας προβλεπόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως» (Α΄ 266)

β) των άρθρων 7, 42 και 54−59 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως ισχύουν

γ) των άρθρων 3 και 28 παρ. 2 του N. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138),

δ) του Π.Δ. 136/98 «Περιορισμοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και Ευθύνης Υπολόγων» (Α΄ 107),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 98),

στ) του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ζ) του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (Α΄ 221)

η) του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152)

θ) τoυ Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

ι) της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013 (Α΄ 267) όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18).

2. Τις υπ’ αριθμ. 25812/19.6.52, 21356/12.3.50 (Β 75/53), 32965/23.5.53 (Β 128), 39410/30.6.53 (Β 167), 50202/ΛΟ 607/16.12.59, 41891/λο 935/14.11.60 (Β 485), 61029/ΛΟ 393/23.12.64 (Β 118/65) και 72589/ΛΟ 467/27.12.65 (Β 6/66) «περί συμπληρώσεως του τρόπου ενεργείας πληρωμών δημοσίων επενδύσεων κ.λπ…» κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

4. Τον υπ’ αριθμ. 51123/ΔΕ8838/24.11.11 οδηγό χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού των πληρωμών δαπανών του ΠΔΕ και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εκτέλεσης πληρωμών, όπως μέσω ηλεκτρονικών εντολών, η οποία αφενός εξασφαλίζει ταχύτητα, αφετέρου καταργεί την προσωπική επαφή μεταξύ εντολέα πληρωμής και δικαιούχου αυτής, εξέλιξη η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία εν όψει της προβλεπόμενης από το Μνημόνιο κατάργησης του υπολόγου φυσικού προσώπου,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον τρόπο διενέργειας των πληρωμών δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε βάρος των οικείων τριτοβάθμιων ειδικών λογαριασμών δημόσιων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται με την παρούσα εφαρμόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των ανωτέρω δαπανών, από την 1.1.2015. Πληρωμές με άλλους τρόπους μετά τη ημερομηνία αυτή (επιταγές, έγγραφα, κ.λπ.) διενεργούνται μόνο για την χορήγηση προκαταβολών και την πληρωμή των δαπανών εξωτερικού χωρίς χρονικό περιορισμό καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες καθορίζονται με όμοια απόφασή μας.

Άρθρο 2
Τρόπος πληρωμής δαπανών δημόσιων επενδύσεων

1. Η πληρωμή των δαπανών του ΠΔΕ πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών εντολών, και ειδικότερα με την καταβολή του εντελλόμενου χρηματικού ποσού με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρεχομένου προς τούτο σχετικού αποδεικτικού. Κάθε ηλεκτρονική εντολή αποτελεί για την Τράπεζα της Ελλάδος εντολή πληρωμής και εκτελείται αυτόματα χωρίς παρεμβάσεις.

Η εντολή δίνεται από τον υπάλληλο του δημοσίου που έχει οριστεί υπόλογος διαχειριστής του λογαριασμού του έργου ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ή από το αρμόδιο προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του οικείου νομικού προσώπου ή οργανισμού ή επιχείρησης (για τις ανάγκες της παρούσας υπεύθυνοι λογαριασμού).

Η πληρωμή των δικαιούχων διενεργείται σε βάρος των ειδικών τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε εκτελούμενο έργο. Την αποκλειστική ευθύνη για την πληρωμή των δικαιούχων εντός του προβλεπόμενου χρόνου (ν. 4152/2013, Α 107, παρ. Ζ υποπαρ. Ζ5 «προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»), το σύνολο των ελέγχων για την πληρότητα των δικαιολογητικών και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας έχει ο υπόλογος διαχειριστής του οικείου λογαριασμού έργου ή τα αρμόδια όργανα της οικείας οικονομικής υπηρεσίας ενώ για την ορθή έκδοση – αποστολή της ηλεκτρονικής εντολής ευθύνεται ο υπεύθυνος λογαριασμού.

Ο δικαιούχος της πληρωμής δηλώνει στον υπόλογο − διαχειριστή τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή IBAN προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο της οικείας τράπεζας).

2.α. Για τη διακίνηση των ηλεκτρονικών εντολών της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται υποχρεωτικά η τήρηση των προβλεπόμενων όρων ασφαλείας και η πιστοποίηση και επιβεβαίωση της ταυτότητας του υπεύθυνου λογαριασμού (αυθεντικοποίηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 3979/2011) στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.) μέσω του οποίου διακινούνται οι ηλεκτρονικές εντολές. Οι υπεύθυνοι λογαριασμού πιστοποιούνται ως χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ χορηγουμένου προς τούτο ειδικού κωδικού πρόσβασης βάσει καταστάσεων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας από τον αρμόδιο Διαχειριστή Οφειλών του Φορέα χρηματοδότησης, όπως αυτός ορίζεται στον οδηγό χρήσης του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. Οι αποστελλόμενες καταστάσεις επικαιροποιούνται με όλες τις τυχόν μεταβολές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους (νέοι ορισμοί ή αντικατάσταση υπολόγων−διαχειριστών ή εκπροσώπων, κ.λπ.).

β. Επιβεβαίωση της ταυτότητας του υπεύθυνου λογαριασμού πραγματοποιείται και από την Τράπεζα της Ελλάδος με την αυτοπρόσωπη προσέλευσή του και κατάθεση των εγγράφων, που καθορίζονται από την Τράπεζα, η οποία στη συνέχεια αποστέλλει ηλεκτρονικά επιβεβαίωση των στοιχείων των ανωτέρω για το συγκεκριμένο λογαριασμό.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών εντολών είναι η εξασφάλιση από τους υπεύθυνους λογαριασμού της αντιστοίχησης κάθε δεκατετραψήφιου κωδικού έργου στο ΠΔΕ (ενάριθμοι), με ένα διακριτό τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, πλην της περίπτωσης μεταφοράς χρηματοδότησης άνευ υπολόγου σε λογαριασμό άλλης τράπεζας.

Είναι δυνατόν σε έναν ενάριθμο να αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός τραπεζικοί λογαριασμοί όχι όμως και το αντίστροφο (σύνδεση περισσοτέρων του ενός ενάριθμων με ένα τραπεζικό λογαριασμό).

4. Σε κάθε περίπτωση η έκδοση της ηλεκτρονικής εντολής εξακολουθεί να πραγματοποιείται με βάση τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την πληρωμή και προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις πληρωμές των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

5.α Οι ηλεκτρονικές εντολές εκδίδονται για το χρηματικό ποσό που αντιπροσωπεύουν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) όπως ισχύει.

β. Σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης οφειλής κατά τις ανωτέρω διατάξεις, τα προς απόδοση ποσά παρακρατούνται πριν από την έκδοση της εντολής πληρωμής με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3614/2007. Τα σχετικά γραμμάτια είσπραξης επισυνάπτονται απαραίτητα στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πληρωμή του δικαιούχου.

Άρθρο 3
Λοιπές Λεπτομέρειες εφαρμογής

1. Οι υπεύθυνοι λογαριασμού που εκδίδουν ηλεκτρονικές εντολές για έργα του ΠΔΕ, ευθύνονται αποκλειστικά για την πληρότητα, εγκυρότητα, νομιμότητα, κανονικότητα, ακρίβεια και επικαιροποίηση των πληροφοριών, που τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές πληρωμές.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται για την ασφάλεια των πληροφοριών, των δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων που καταχωρεί, τηρεί, διακινεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαχειρίζεται σε σχέση με τις πληρωμές για έργα του ΠΔΕ, καθώς και για την ασφάλεια των υπηρεσιών που παρέχει κατά την εκτέλεση των ηλεκτρονικών εντολών που υποδέχεται.

3. Για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από τον υπεύθυνο λογαριασμού οι πληροφορίες που αφορούν στο παραστατικό σε εξόφληση του οποίου πραγματοποιείται η πληρωμή και ειδικότερα το επώνυμο / επωνυμία του δικαιούχου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ), το τραπεζικό ίδρυμα, ο αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, το ποσό, η ημερομηνία της εντολής, κ.λπ. Όπου στις κείμενες διατάξεις απαιτείται ως δικαιολογητικό της δαπάνης το αντίγραφο της επιταγής νοείται εφεξής το αντίγραφο του αποδεικτικού καταχώρησης της ηλεκτρονικής εντολής. Οι πληροφορίες που αφορούν στα στοιχεία του λογαριασμού του δικαιούχου αποστέλλονται μέσω του συστήματος Διεπαφών, που λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής οι οποίες αποστέλλονται από τα αρμόδια όργανα / φορείς μέσω ειδικά γραμμογραφημένων αρχείων.

4. Ο υπεύθυνος λογαριασμού λαμβάνει από την Τράπεζα της Ελλάδος ηλεκτρονική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η οποία περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία της χρέωσης του λογαριασμού του έργου, το ποσό της καταβολής και το χρόνο κατά τον οποίο ολοκληρώθηκε η συναλλαγή (χρονοσήμανση σε επίπεδο ημέρας), σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του συστήματος των Διεπαφών. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ και η εκτύπωσή τους επέχει θέση επιβεβαίωσης της πληρωμής (extrait τραπεζικής συναλλαγής).

5. Εάν η ηλεκτρονική πληρωμή δεν καταστεί επιτυχής ή δεν ολοκληρωθεί κατά το πρώτο επίπεδο ελέγχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προδιαγραφές λειτουργίας του συστήματος των Διεπαφών, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ μέσω ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου επιβεβαίωσης παραλαβής. Στη συνέχεια εάν η ηλεκτρονική πληρωμή δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει, το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας, το πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ μέσω ειδικού ηλεκτρονικού απαντητικού αρχείου για τον λόγο της μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Ο υπεύθυνος λογαριασμού ενημερώνεται από το σύστημα του ΠΔΕ για την αδυναμία ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πληρωμής και για τους λόγους αυτής.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι την 31.12.2014 οι πληρωμές διενεργούνται εναλλακτικά και με χρήση επιταγών ή εγγράφων κατά την ισχύουσα μέχρι σήμερα διαδικασία.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος – Καταργούμενες διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργουμένης κάθε άλλης διάταξης που ορίζει διαφορετικά, όσον αφορά στις πληρωμές των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από τους οικείους τριτοβάθμιους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης