Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΔΕΣΒ 1152185 ΕΞ 4.10.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΣΒ1036234ΕΞ2013/26.2.2013 (ΦΕΚ Β΄ 532/6.3.2013) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία ελέγχου επίτευξης των στόχων των Προϊσταμένων του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, καθώς και των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΕΣΒ 1152185 ΕΞ 4.10.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΣΒ1036234ΕΞ2013/26.2.2013 (ΦΕΚ Β΄ 532/6.3.2013) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία ελέγχου επίτευξης των στόχων των Προϊσταμένων του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, καθώς και των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει

Αριθμ. ΔΕΣΒ1152185ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 2565/11-10-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 21 και 23 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

β) Τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύει.

γ) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12−11−2012) όπως ισχύουν.

δ) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130Β΄/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ε) Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 128/88 και 165/88) και 551/88 (ΦΕΚ 259/88), όπως αυτές ισχύουν.

στ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/89 «Κανονισμό λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/8−1−1989).

ζ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185 (ΦΕΚ 213/7−10−2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».

η) Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/5.4.2013) αναφορικά με το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλα θέματα.

θ) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1161279 ΕΞ 25.11.2011 (ΦΕΚ 2860/Β/ 19−12−2011) «Σύσταση Γραφείων στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, καθορισμός και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

ι) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Δ3 της υπ’ αριθ. ΔΕΣΒ 1036234 ΕΞ 27.2.2013 (ΦΕΚ Β 532 6.3.2013) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ακολούθως μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα».

2. Στο τέλος της παραγράφου Δ3 της ως άνω απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

Η μη αποστολή των ατομικών εντύπων αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει ως συνέπεια την απαλλαγή από τις θέσεις ευθύνης».

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης