Αριθμ. ΔΕΦΚΓ 5034741 ΕΞ 24.9.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1109/Β΄) «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών»

24 Σεπ 2013

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24-09-2013
Αριθμ. ΔΕΦΚΓ 5034741 ΕΞ 2013


(ΦΕΚ Β' 2569/11-10-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Ι. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε' ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ανδρούτσου Μ., Δ. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο: 210 6987413, 2106987479
FAX: 210 6987408, 489
e-mail: [email protected]
[email protected]

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1109/Β΄) «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 56, 63, 71, 90, 92 και 109.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.08.2002 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1109/Β΄) «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κώδικας Φ.Π.Α.» και ειδικότερα το άρθρο 25.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α΄/22.4.2005).

5. Τα Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

6. Την ανάγκη εισόδου σε φορολογικές αποθήκες κρασιών που έχουν παραχθεί η κατέχονται εκτός καθεστώτος αναστολής με σκοπό τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και του εξαγωγικού εμπορίου.

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ07927 ΕΞ/19.9.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.08.2002 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1109/Β΄) «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών» προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Επιτρέπεται η θέση σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης κρασιών, υπαγομένων στο άρθρο 90 του Ν. 2960/2001 και ποτών παρασκευαζομένων με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, υπαγομένων στο άρθρο 92 του Ν. 2960/2001, τα οποία παράγονται ή κατέχονται εκτός καθεστώτος αναστολής ή προέρχονται από μικρούς οινοπαραγωγούς, υπαγομένων στο άρθρο 71 του Ν. 2960/2001. Η είσοδος των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με βάση το προβλεπόμενο κατά περίπτωση εμπορικό ή συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς ή άλλο ανάλογο έγγραφο για τη λογιστική παρακολούθηση».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Taxheaven.gr