Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1351/2013 Τηλεοπτικοί σταθμοί και επιβολή προστίμου για παράβαση των κανόνων δεοντολογίας κατά την παρουσίαση ειδησεογραφικών εκπομπών. Η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης. Τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό. Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί. Ειδήσεις και σχόλια, κρίσεις ή απόψεις πρέπει να διακρίνονται με τρόπο σαφή. Υποθέσεις ή πιθανολογήσεις δεν παρουσιάζονται ως γεγονότα.

Κατηγορία: Λοιπά

ΣτΕ 1351/2013
Τηλεοπτικοί σταθμοί και επιβολή προστίμου για παράβαση των κανόνων δεοντολογίας κατά την παρουσίαση ειδησεογραφικών εκπομπών. Η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης. Τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό. Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί. Ειδήσεις και σχόλια, κρίσεις ή απόψεις πρέπει να διακρίνονται με τρόπο σαφή. Υποθέσεις ή πιθανολογήσεις δεν παρουσιάζονται ως γεγονότα.

ΣτΕ 1351/2013 Τηλεοπτικοί σταθμοί και επιβολή προστίμου για παράβαση των κανόνων δεοντολογίας κατά την παρουσί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΣτΕ  1351/2013

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 29 Iανουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Aντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Δ. Κυριλλόπουλος, Κ. Πισπιρίγκος, Σύμβουλοι, Μ. Αθανασοπούλου, Ν. Μαρκόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. Παπαδοπούλου, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος.
Για να δικάσει την από 24 Ιανουαρίου 2007 αίτηση: των: 1) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «...........................................», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής (Χ/Θ ...............................................) και 2) .............................. ..........., κατοίκου Εκάλης Αττικής (.............), οι οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Παν. Τανταρούδα (Α.Μ. 9057), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο,
κατά του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο παρέστη με την Αθηνά Αλεφάντη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. 494/8.11.2006 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ν. Μαρκόπουλου.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και
 
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ΄ αριθμ. 2611578, 349833/2007 έντυπα παραβόλου), ζητείται η ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 494/8.11.2006 αποφάσεως του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Με την απόφαση αυτή, επιβλήθηκε εις βάρος της αιτούσης εταιρείας, η οποία εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό «............. .........» η διοικητική κύρωση του προστίμου των 30.000 ευρώ για παραβάσεις της σχετικής με τις τηλεοπτικές εκπομπές νομοθεσίας. Με την ίδια δε απόφαση ορίσθηκε ότι η διοικητική κύρωση του προστίμου είναι εκτελεστή και κατά του δευτέρου των αιτούντων, νομίμου εκπροσώπου της εν λόγω εταιρείας.

2. Επειδή, η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 2328/1995 (Α΄159), ορίζει ότι: «Οι κάθε είδους εκπομπές (συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων) που μεταδίδουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται», ενώ στην παρ. 15 του ιδίου άρθρου, προβλέπεται η κύρωση με π.δ/γμα κωδίκων δεοντολογίας που καταρτίζονται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως. Περαιτέρω, στο π.δ. 77/2003 (Α’ 75) «Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών», ο οποίος εκδόθηκε κατ’ επίκληση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 15 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 τα ακόλουθα :
«1. Η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης. Τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό». Ακολούθως, στο άρθρο 8 παρ. 1 του ιδίου π.δ/τος, ορίζεται ότι : «1. Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί. …», ενώ στο άρθρο 15 παρ. 1, ορίζεται ότι:
«Ειδήσεις και σχόλια, κρίσεις ή απόψεις πρέπει να διακρίνονται με τρόπο σαφή. Υποθέσεις ή πιθανολογήσεις δεν παρουσιάζονται ως γεγονότα».

3. Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτουν τα εξής : Το ένδικο πρόστιμο επεβλήθη εις βάρος της αιτούσης για παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1, 8 παρ.1 και 15 παρ. 1 του π.δ/τος 77/2003 καθώς και της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 2328/1995, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της τηλεοπτικής μεταδόσεως του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ιδιοκτησίας της .................... το οποίο προβλήθηκε στις 21.9.2006. Ειδικότερα, το ΕΣΡ ύστερα από παρακολούθηση από μαγνητοταινία του επίμαχου δελτίου ειδήσεων ( το κρίσιμο απόσπασμα περιέχεται αυτούσιο στην προσβαλλόμενη απόφαση), έκρινε ως εξής: «Πρόκειται περί σχολιασμού της επικαιρότητας από τον προστηθέντα υπό του τηλεοπτικού σταθμού δημοσιογράφο, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόσωπο του ανεξαρτήτου βουλευτού και τέως υπουργού ..................... Ισχυρίστηκε ο σχολιαστής δημοσιογράφος ότι από τον βουλευτή ........................ είχε την πληροφορία ότι ο τέως υπουργός είχε ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο με 45 δισεκατομμύρια δραχμές, πλην όμως ο βουλευτής ........................... δεν επιβεβαίωσε ότι παρέσχε στον δημοσιογράφο τοιαύτη πληροφόρηση. Εντεύθεν προβλήθηκε δια της τηλεοράσεως, χωρίς να επιβεβαιώνεται προσβλητικός για το πρόσωπο του τέως υπουργού ισχυρισμός, χωρίς προσοχή και το προσήκον αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση, ενώ εξάλλου παραβιάστηκε η υφισταμένη υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητος του τέως υπουργού. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την επομένη ημέρα, στο αυτό κεντρικό δελτίο ειδήσεων μεταδόθηκε η ως άνω συζήτηση του δημοσιογράφου μετά του βουλευτού ..................................., άνευ αναφοράς του ονόματος του τέως υπουργού, καθώς και δήλωση του δημοσιογράφου με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Ο Υπουργός αυτός δεν έχει καμία σχέση με τον .........., ούτε ο ........ έχει σχέση με τα 45 δις που κατήγγειλε ο ................ Συγγνώμη, αλλά δεν αφορούσε αυτόν». Η εν λόγω δήλωση δεν ανήρεσε την γενομένη προσβολή του προσώπου του τέως υπουργού, κατέδειξε όμως την ειλικρινή διάθεση του δημοσιογράφου να μειώσει και να περιορίσει κατά το δυνατόν την επενεχθείσα βλάβη.».

4. Επειδή, τα ανωτέρω δυσφημιστικά σχόλια του δημοσιογράφου-συνεργάτη του σταθμού, τα οποία μάλιστα ο ίδιος αναίρεσε στη συνέχεια ως αναληθή, πλέον της προσβολής της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψης του θιγομένου πολιτικού προσώπου, παραβίασαν και τους κανόνες δεοντολογίας παρουσιάσεως των ειδησεογραφικών εκπομπών, σύμφωνα με τους οποίους τα μεταδιδόμενα γεγονότα πρέπει να είναι αληθή, να μη μεταδίδονται με τη μορφή της πληροφορίας αν δεν έχουν ελεγχθεί και να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης. Συνεπώς η προσβαλλόμενη πράξη παρίσταται νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, όσα δε περί του αντιθέτου προβάλλουν οι αιτούντες είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Ειδικότερα δε, ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι μη νομίμως επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό πρόστιμο για πολιτικό σχόλιο δημοσιογράφου κατά παράβαση της δημοσιογραφικής ελευθερίας και για το οποίο δεν υπέχει ο ίδιος καμία ευθύνη, είναι απορριπτέος, αφενός μεν ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋποθέσεως, διότι εν προκειμένω, σύμφωνα με τα ήδη εκτεθέντα, το ΕΣΡ δεν επέβαλε κυρώσεις για πολιτικό σχολιασμό γεγονότων, αλλά για τις δημοσιογραφικές παραβάσεις κανόνων δεοντολογίας, αφετέρου δε, αβάσιμος, διότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί φέρουν ιδία ευθύνη για τις δημοσιογραφικές παραβάσεις των προσώπων τα οποία επιλέγουν ως συνεργάτες τους, δύνανται δε να στραφούν αστικώς κατ’ αυτών για την αποκατάσταση της ζημίας που υφίσταται σε περίπτωση αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς τους (βλ. ΣτΕ 3144/2012). Περαιτέρω, αβασίμως προβάλλουν οι αιτούντες, ότι, εν προκειμένω, δεν έπρεπε να επιβληθεί καμία διοικητική κύρωση, εφόσον ο ίδιος ο σταθμός αποκατέστησε αυτοβούλως την όποια προσβολή υπέστη η προσωπικότητα του θιγομένου προσώπου, προβάλλοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων την επομένη ημέρα της επίμαχης μεταδόσεως την επιστολή διαμαρτυρίας του θιγόμενου προσώπου αλλά και την διευκρινιστική δήλωση του δημοσιογράφου με την οποία ζητούσε «συγγνώμη» για την τυχόν προκληθείσα παρά τη θέλησή του παρανόηση. Και τούτο, διότι η ενέργεια αυτή ήταν νόμω επιβεβλημένη σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ/τος 77/2003 το οποίο ορίζει ότι «ανακρίβειες ή παραπλανητικές δηλώσεις διορθώνονται αμέσως στο πλαίσιο της ίδιας ή παρόμοιας εκπομπής». Σε κάθε δε περίπτωση το ΕΣΡ, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη πράξη, εκτίμησε το γεγονός αυτό ως ελαφρυντικό παράγοντα κατά την επιμέτρηση του προστίμου.

5. Επειδή, τέλος, κατά την επιμέτρηση του επίδικου προστίμου το ΕΣΡ έδρασε εντός των ορίων της διακριτικής του ευχερείας, στηριζόμενο σε νόμιμα και αντικειμενικά κριτήρια, όπως μεταξύ άλλων, το ύψος της επενδύσεως που έχει πραγματοποιηθεί από τον σταθμό της αιτούσης και τις προηγούμενες κυρώσεις που είχαν επιβληθεί εις βάρος του τηλεοπτικού σταθμού για παραβάσεις της τηλεοπτικής νομοθεσίας, όσα δε περί του αντιθέτου προβάλλονται, είναι αβάσιμα και απορριπτέα.

Δ ι ά τ α ύ τ α
Απορρίπτει την αίτηση
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου
Επιβάλλει στους αιτούντες τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 2013 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2013.
Ο Πρόεδρος του Δ` Τμήματος Η Γραμματέας του Δ` Τμήματος Σωτ. Αλ. Ρίζος Μ. Παπαδοπούλου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης