Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ 19.9.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Κ1−802 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» ως προς τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου καταβολής Φ.Σ.Κ.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ 19.9.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Κ1−802 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» ως προς τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου καταβολής Φ.Σ.Κ.

Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 2495/04-10-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3853/2010 (90/Β΄) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις».

2. Του ν.3419/2005 (297/Α΄) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».

3. Των άρθρων 17 έως 31 του Ν. 1676/1986 (204/Α΄), «Καθορισμός Συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων», όπως ισχύει.

4. Της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 2873/2000 (285 Α΄) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

5. Της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 2753/1999 (249/Α΄) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

6. Του Ν. 2362/1995 (247/Α΄) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

7. Του Π.Δ. 16/1989 (6/Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)».

8. Του Π.Δ. 86/2012 (141/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Του Π.Δ. 87/2012 (142/Α΄) « Διορισμός Υφυπουργών».

10. Του Π.Δ. 93/2012 (146/Α΄) «Διορισμός Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

11. Του Π.Δ. 119/2013 (153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Της υπ’ αριθμ. K1-802/23.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (470/Β΄).

13. Της υπ αριθμ. ΥΠΟΙΚ07927/19−09−2012 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (2574/Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

14. Της υπ’ αριθμ. Υ43/05.07.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού (2094/Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη».

15. Της υπ’ αριθμ. 22365/97/05.07.2013 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (1667/Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου».

Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. K1-802/23.3.2011 (470/Β΄)/2011 απόφασή μας ως ακολούθως:

Α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

Οι ιδρυτές της υπό σύσταση Εταιρείας ή ο εκπρόσωπος αυτών συμπληρώνουν και υποβάλλουν δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.), τα στοιχεία της οποίας καταχωρούνται στο σύστημα της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και αποστέλλονται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο στο Υπουργείο Οικονομικών.

Β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

Ο έλεγχος της δήλωσης Φ.Σ.Κ. δεν διακόπτει τη διαδικασία σύστασης και απόδοσης Α.Φ.Μ. της εταιρείας και δεν απαιτείται η αποστολή οποιασδήποτε έγκρισης ή βεβαίωσης προς την Υπηρεσία μιας Στάσης.

Γ) Η παράγραφος 11 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής:

Τα τέλη, καθώς και τυχόν άλλα ποσά εκτός Φ.Σ.Κ. που εισπράττονται από την Υπηρεσία μιας Στάσης για λογαριασμό τρίτων, επιμερίζονται και αποδίδονται στους δικαιούχους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επιτυχή καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα τα εισπραττόμενα ποσά που αφορούν το Δημόσιο αποδίδονται την πέμπτη της χορήγησης Α.Φ.Μ. ημέρα. Η καταβολή γίνεται με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. K1-802/23.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης και πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων με ηλεκτρονικά μέσα.
Η κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει ηλεκτρονικά προς τους δικαιούχους τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά, η ημερομηνία είσπραξης, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία της καταβάλλουσας εταιρείας:
α. Όνομα και η επωνυμία
β. Νομική Μορφή
γ. Α.Φ.Μ.
δ. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
ε. Κεφάλαιο
στ. Ειδικά για τον Ο.Α.Ε.Ε., τα ονόματα και Α.Φ.Μ. των εταίρων για τους οποίους εισπράχθηκαν δικαιώματα εγγραφής.

Δ) Στο μέρος Α της υπ’ αριθμ. K1-802/23.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης και μετά το άρθρο 14 προστίθεται νέο άρθρο:

Άρθρο 14 α
1. Η Υπηρεσία μιας Στάσης υποχρεούται να αποστέλλει ηλεκτρονικά, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τα στοιχεία των δηλώσεων Φ.Σ.Κ. που περιλαμβάνονται και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δήλωσης έναρξης/μεταβολής μη φυσικού προσώπου.
2. Η διαβίβαση της δήλωσης πιστοποιεί ταυτόχρονα
α) ότι έχουν υποβληθεί και ελεγχθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδοση του Α.Φ.Μ. και β) ότι το ποσό που αναγράφεται στη Δήλωση Φ.Σ.Κ. έχει εισπραχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. K1-802/23.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Ο Α.Φ.Μ. αποδίδεται άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών και συσχετίζεται αυτόματα με τη δήλωση του Φ.Σ.Κ. Ως ημερομηνία υποβολής δήλωσης ορίζεται η ημερομηνία απόδοσης του Α.Φ.Μ.
4. Η Κεντρική Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να αποδίδει το συνολικό ποσό του Φ.Σ.Κ., σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. K1-802/23.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (470/Β΄) όπως αυτή ισχύει με την παρούσα, στο λογαριασμό του Δημοσίου που τηρείται στη Τράπεζα Ελλάδος υπ’ αριθμ. «23/200121010 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού» την 5η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία απόδοσης Α.Φ.Μ.
5. Μετά την απόδοση των σχετικών ποσών η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail), το συνολικό ποσό της μεταφοράς των χρημάτων της ημέρας από τον λογαριασμό της κεντρικής υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ. στον εν λόγω λογαριασμό του Δημοσίου, για τις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί η απόδοση Α.Φ.Μ.
6. Επιπλέον για τον έλεγχο των κατατεθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά που εμφανίζονται στις υποβληθείσες δηλώσεις η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., σε ημερήσια βάση κατάσταση είσπραξης Φ.Σ.Κ. (αρχείο excel) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail), στο οποίο αναγράφονται οι Α.Φ.Μ. και το πλήθος τους, η ημερομηνία απόδοσης Α.Φ.Μ., η ημερομηνία κατάθεσης στον εν λόγω λογαριασμό του Δημοσίου και το συνολικό ποσό αυτού.
7. Εάν μετά τον έλεγχο των κατατεθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά που εμφανίζονται στις υποβληθείσες δηλώσεις, προκύψει μικρότερη κατάθεση, τότε ενημερώνεται εγγράφως από τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., η κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η οποία καταθέτει άμεσα τη διαφορά με ξεχωριστή κατάθεση και ηλεκτρονικό αρχείο. Επιπλέον η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., ενημερώνει εγγράφως την Οικονομική Επιθεώρηση για καθυστερημένη απόδοση ώστε να καταλογιστεί ο οφειλόμενος τόκος υπερημερίας. Εάν από τον έλεγχο προκύψει μεγαλύτερη κατάθεση από την κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., τότε η διαφορά θα καλυφθεί με ισόποσα μικρότερη κατάθεση την επόμενη ημέρα.
8. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, με βάση την ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση της κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ. και την απόδειξη της Τράπεζας Ελλάδος, εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας το λογαριασμό 111−760 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών − Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ.».
9. Η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την απόδοση Α.Φ.Μ., δημιουργεί όλες τις απαραίτητες εγγραφές που χρειάζεται στα υποσυστήματα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) TAXIS και αποστέλλει τις εγγραφές αυτές στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σε ημερήσια βάση. Ειδικότερα ως προς τον Φ.Σ.Κ. ενημερώνει το υποσύστημα «Άλλων Φόρων» με τις υποβληθείσες δηλώσεις και το υποσύστημα Εσόδων με τη βεβαίωση, το ηλεκτρονικό παραστατικό πίστωσης στις ατομικές μερίδες φορολογουμένων και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία των Δ.Ο.Υ.
10. Η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ της Γ.Γ.Π.Σ. πραγματοποιεί έλεγχο της κίνησης του εκτός προϋπολογισμού λογαριασμού στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού σε συσχέτιση με τον καταβληθέντα Φ.Σ.Κ. σύμφωνα με τις παραληφθείσες δηλώσεις αυτού.
Η διαδικασία του ως άνω ελέγχου και της συσχέτισης είναι ανεξάρτητη και δεν συνιστά προϋπόθεση για την εκτέλεση από τη Γ.Γ.Π.Σ. της δημιουργίας των εγγραφών στα υποσυστήματα του Ο.Π.Σ. TAXIS και την ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. με αυτές.
11. Οι δηλώσεις Φ.Σ.Κ. υποβάλλονται στην υπηρεσία μιας στάσης και ο αναλογούν φόρος καταβάλλεται υποχρεωτικά μέσω κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. για όσες υπό σύσταση επιχειρήσεις υποχρεούνται να λάβουν Α.Φ.Μ. μέσω αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 της υπ’ αριθμ. K1-802/23.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (470/Β΄).
12. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής παραληφθεί και εισπραχθεί δήλωση από τη Δ.Ο.Υ., αυτή θεωρείται ως «εκ παραδρομής παραληφθείσα» και διαγράφεται από το αρμόδιο τμήμα. Τα εκ παραδρομής καταβληθέντα ποσά, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, επιστρέφονται στο δικαιούχο, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του αρθρ. 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του αρθρ. 26 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43 Α΄) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης του Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. K1-802/23.3.2011 κοινή υπουργική απόφαση (470/Β΄) και την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης του αναλογούντος Φ.Σ.Κ., όπως ορίζεται στη παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης