Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.19904/504/15.06.1998 Κοινοποίηση της υπ αριθ. Δ.1374/609/7.11.1997 ΑΥΟ σχετικά με την καθιέρωση απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης της καταγωγής ή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από εγκεκριμένο εξαγωγέα


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Δ.19904/504/15.06.1998
Κοινοποίηση της υπ αριθ. Δ.1374/609/7.11.1997 ΑΥΟ σχετικά με την καθιέρωση απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης της καταγωγής ή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από εγκεκριμένο εξαγωγέα
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Δ.1374/609/7.11.1997 ΑΥΟ σχετικά με την καθιέρωση απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης της καταγωγής ή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από εγκεκριμένο εξαγωγέα Δ.904/504/15.6.1998

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. Δ.1374/609/7.11.1997 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με το παραπάνω θέμα, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 985/Β'/1997, με τις παρακάτω επισημάνσεις όσον αφορά στα επιμέρους άρθρα:

Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οπως είναι γνωστό, στα πρωτόκολλα καταγωγής που επισυνάπτονται στις περισσότερες προτιμησιακές συμφωνίες που έχει συνάψει η Κοινότητα με τρίτες χώρες, καθώς και στις σχετικές διατάξεις "περί ορισμού της έννοιας των καταγομένων εμπορευμάτων" των αυτόνομων καθεστώτων παροχής δασμολογικών προτιμήσεων που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι ορισμένων χωρών, προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της καταγωγής, με δήλωση του εξαγωγέα στο Τιμολόγιο ή άλλο εμπορικό έγγραφο (οι συμφωνίες και τα αυτόνομα καθεστώτα αναφέρονται στο παράρτημα Ι της κοινοποιούμενης απόφασης).
Η δήλωση της καταγωγής στο Τιμολόγιο μπορεί να γίνει:

α) Από οποιονδήποτε εξαγωγέα, εφόσον η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο.
β) Από "εγκεκριμένο εξαγωγέα", από εξαγωγέα δηλαδή που κατέχει ειδική άδεια του Τελωνείου, χωρίς να τίθεται όριο αξίας για τα εξαγόμενα εμπορεύματα.

2. Εξάλλου, βάσει του άρθρου 12 της υπ' αριθ. 1/1996 απόφασης της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΚ - Τουρκίας, είναι δυνατό οι Τελωνειακές Αρχές να επιτρέπουν σε "εγκεκριμένο εξαγωγέα" να εκδίδει πιστοποιητικά κυκλοφορίας ATR, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση του τελευταίου να προσκομίζει τα πιστοποιητικά για θεώρηση στο Τελωνείο κατά το χρόνο της εξαγωγής.

Αρθρα 2 και 3
Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη χορήγηση της άδειας "εγκεκριμένου εξαγωγέα".

Οροι για τη χορήγηση "Αδειας ΕΕ"

Οι αναφερόμενες στο παράρτημα Ι της κοινοποιούμενης απόφασης Συμφωνίες ρητά ορίζουν ότι η ιδιότητα του "εγκεκριμένου εξαγωγέα" παρέχεται υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνονται αναγκαίες από τις Τελωνειακές Αρχές των συμβαλλομένων μερών. Οι ίδιες αρχές καθορίζουν την αρμόδια αρχή και τη διαδικασία για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας.
Βάσει των ανωτέρω, ως αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα, χάριν συντομίας "άδειας ΕΕ", ορίζονται στη χώρα μας, με βάση το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης, οι Τελωνειακές Περιφέρειες, οι οποίες θα χορηγούν την εν λόγω άδεια αφού λάβουν υπόψη τους γνωμάτευση Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από τα μέλη που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2.
Στο άρθρο 3 της απόφασης περιγράφονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για τη χορήγηση "άδειας ΕΕ". Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να τηρούνται σωρευτικά.
Ετσι, οι εξαγωγείς που ζητούν άδεια για εξαγωγές σε προτιμησιακές χώρες του Παραρτήματος Ι της απόφασης, θα πρέπει:

- Να είναι οι ίδιοι παραγωγοί των προϊόντων που εξάγουν.
- Να πραγματοποιούν συχνά και όχι περιστασιακά εξαγωγές στις προτιμησιακές χώρες του παραρτήματος Ι, προϊόντων των οποίων η καταγωγή, βάσει των κανόνων που ισχύουν στις συμφωνίες αυτές, παραμένει η ίδια για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να παρέχουν όλα τα εχέγγυα στο Τελωνείο Ελέγχου που εκάστοτε ορίζεται, για την επαλήθευση του καταγόμενου χαρακτήρα των εμπορευμάτων και για την τήρηση του κανόνα "No Drawback".
- Να μην έχουν διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

Ανάλογες προϋποθέσεις τίθενται από την υπ' αριθ. 1/1996 απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΚ - Τουρκίας, με εξαίρεση την προϋπόθεση οι εξαγωγείς να είναι και παραγωγοί των προϊόντων.

Αρθρο 4
Αίτηση για τη χορήγηση "Αδειας ΕΕ"

Στο άρθρο 4 αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση για τη χορήγηση "άδειας ΕΕ".

Επισημαίνεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτεται στην αίτηση, ότι τα παραγόμενα από την επιχείρηση εμπορεύματα πληρούν τους προβλεπόμενους κανόνες καταγωγής ή ελεύθερης κυκλοφορίας, ο υπεύθυνος της εξαγωγικής επιχείρησης θα πρέπει επίσης να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη:

- Οτι η συμπλήρωση των εγγράφων της απλοποιημένης διαδικασίας (Τιμολογίων, προθεωρημένων πιστοποιητικών κ.λπ.) θα γίνεται μόνο εφόσον κατά το χρόνο συμπλήρωσής τους υπάρχουν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τον καταγόμενο χαρακτήρα των εμπορευμάτων ή την ελεύθερη κυκλοφορία τους.
- Για τις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης της καταγωγής των εμπορευμάτων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη σωστής χρήσης της άδειας.
- Να ειδοποιεί το Τελωνείο Ελέγχου σε κάθε περίπτωση διαφοροποίησης των πηγών πρώτων υλών, των μεθόδων παραγωγής ή άλλων στοιχείων που μπορούν να επηρεάσουν τα παραγόμενα εμπορεύματα σε σχέση με το χαρακτηρισμό τους ως "καταγομένων" ή "ευρισκόμενων σε ελεύθερη κυκλοφορία".
- Να προσκομίζει στο Τελωνείο Ελέγχου αποδεικτικά στοιχεία της καταγωγής ή ελεύθερης κυκλοφορίας, οποτεδήποτε του ζητηθεί και να επιτρέπει ελέγχους του ίδιου Τελωνείου, οποτεδήποτε κρίνονται σκόπιμοι από το εν λόγω Τελωνείο.
- Να φυλάσσει για τρία (3) τουλάχιστον έτη τα αποδεικτικά έγγραφα καταγωγής ή ελεύθερης κυκλοφορίας και εκείνα που αποδεικνύουν την τήρηση του κανόνα "No Drawback".

Αρθρο 5
Εκδοση "Αδειας ΕΕ"

Οι εκδιδόμενες από τις Τελωνειακές Περιφέρειες άδειες θα πρέπει να φέρουν αριθμό, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 της απόφασης και να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται σε κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια.
Στην άδεια θα πρέπει να αναφέρεται το Τελωνείο Ελέγχου. Το εν λόγω Τελωνείο υποχρεούται να παρακολουθεί τη χρήση της άδειας και να εισηγείται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ανάκλησή της, εφόσον από έλεγχο που διενεργεί διαπιστώνει ότι δεν γίνεται σωστή χρήση της ή ότι ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν πληροί πλέον τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης.

Αρθρο 6
Απλοποιημένη διαδικασία στα πλαίσια των Συμφωνιών με τις χώρες του Παραρτήματος Ι της απόφασης

Το υπόδειγμα, βάσει του οποίου πρέπει να γίνεται η δήλωση στο Τιμολόγιο από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης. (Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο υπόδειγμα ισχύει και για τη δήλωση στο Τιμολόγιο από μη εγκεκριμένους εξαγωγείς).
Η δήλωση πρέπει να συντάσσεται με γραφομηχανή, με σφραγίδα ή με εκτύπωση στο Τιμολόγιο, στο Δελτίο Παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα, με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Αν είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φέρει τον αριθμό άδειας ΕΕ.
Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν υποχρεούται να υπογράψει τη δήλωση Τιμολογίου, υπό την υποχρέωση ότι παρέχει στο Τελωνείο Ελέγχου γραπτή ανάληψη υποχρέωσης, ότι αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για τη δήλωση Τιμολογίου, από την οποία να προκύπτει ότι αυτή ισχύει σαν να έφερε πράγματι τη χειρόγραφη υπογραφή του.
Η δήλωση Τιμολογίου συντάσσεται, εφόσον τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή μιας από τις χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα "διαγωνίου σώρευσης" της καταγωγής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται σε ορισμένα πρωτόκολλα καταγωγής, που επισυνάπτονται στις προτιμησιακές συμφωνίες του Παραρτήματος Ι της απόφασης. Η δήλωση στο Τιμολόγιο συντάσσεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων στα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, εφόσον προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο (2) έτη μετά την εισαγωγή στην τελευταία των προϊόντων που καλύπτει. Οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς πρέπει να φυλάσσουν επί τρία (3) τουλάχιστον έτη αντίγραφα των Τιμολογίων, επί των οποίων έχει συνταχθεί δήλωση καταγωγής, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τον καταγόμενο χαρακτήρα των εμπορευμάτων και την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων που τίθενται από τα πρωτόκολλα καταγωγής. Υποχρεούνται, επίσης, να υποβάλουν στο Τελωνείο Ελέγχου, κατά διαστήματα που θα καθορίζονται στην άδεια, φάκελο που να περιλαμβάνει:

α) Φωτοαντίγραφα των Τιμολογίων, επί των οποίων έχει συνταχθεί δήλωση καταγωγής.
β) Φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων διασαφήσεων εξαγωγής.

Αρθρο 7
Απλοποιημένη διαδικασία στα πλαίσια της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Τουρκία

Οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς έχουν εν προκειμένω δύο εναλλακτικές λύσεις:

α) Είτε να προσφεύγουν στη διαδικασία της εκ των προτέρων θεώρησης των πιστοποιητικών ATR στο χώρο 12 από το Τελωνείο Ελέγχου που ορίζεται στην "άδεια ΕΕ" (προθεωρημένα πιστοποιητικά).
Στην περίπτωση αυτή, το Τελωνείο Ελέγχου προθεωρεί δέσμη πιστοποιητικών ΑTR στο χώρο 12 (τίθεται σφραγίδα, υπογραφή και τόπος έκδοσης) και τα παραδίδει στον εγκεκριμένο εξαγωγέα. Ο χώρος 1 (εξαγωγέας) του πιστοποιητικού ATR πρέπει να είναι, κατά το στάδιο αυτό, συμπληρωμένος.
Το Τελωνείο Ελέγχου καταχωρεί τους αριθμούς των προθεωρημένων πιστοποιητικών σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο υποχρεούται να υπογράφει ο εγκεκριμένος εξαγωγέας κατά την παραλαβή των πιστοποιητικών.
Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας υποχρεούται να υποβάλει στο Τελωνείο Ελέγχου, κατά διαστήματα που θα καθορίζονται στην άδεια, φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει:

- Φωτοαντίγραφα των χρησιμοποιηθέντων πιστοποιητικών.
- Φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων διασαφήσεων εξαγωγής.

Προθεωρημένα πιστοποιητικά, που για οποιοδήποτε λόγο δεν χρησιμοποιήθηκαν, πρέπει να επιστρέφονται στο Τελωνείο Ελέγχου, κατά διαστήματα που θα καθορίζονται από το εν λόγω Τελωνείο, σε συνάρτηση με τον όγκο των εξαγωγών που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταστρέφονται.

β) Είτε να θεωρούν τα πιστοποιητικά ATR με την επίθεση ειδικής σφραγίδας, ως το υπόδειγμα της σελίδας 7, που έχει εγκριθεί από το Τελωνείο Ελέγχου. Στο χώρο 2 της σφραγίδας πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αδείας ΕΕ.
Το αποτύπωμα της ειδικής σφραγίδας μπορεί να έχει τυπωθεί εκ των προτέρων επί των πιστοποιητικών, εφόσον η εκτύπωση ανατεθεί σε εγκεκριμένο, για το σκοπό αυτό, τυπογραφείο.
Τα πιστοποιητικά που θεωρούνται, κατά τον ανωτέρω τρόπο, καταχωρούνται επίσης σε ειδικό βιβλίο και η χρησιμοποίησή τους παρακολουθείται από το Τελωνείο Ελέγχου, όπως και στην περίπτωση των προθεωρημένων πιστοποιητικών. Επισημαίνεται ότι και στις δύο ανωτέρω περ. α' και β', ο εγκεκριμένος εξαγωγέας οφείλει, το αργότερο μέχρι την εξαγωγή των εμπορευμάτων, να έχει συμπληρώσει και υπογράψει το πιστοποιητικό και στη θέση 8 να έχει αναγράψει την ένδειξη "Απλοποιημένη διαδικασία".

Υποδείγματα αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα

Υπόδειγμα άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα για εξαγωγές στις χώρες του Παραρτήματος Ι της απόφασης, περιλαμβάνεται στις σελίδες 8 και 9. Διευκρινίζεται ότι στις σχέσεις με την Τουρκία το υπόδειγμα αυτό θα χρησιμοποιείται για εξαγωγές χαλυβουργικών και γεωργικών προϊόντων, τα οποία ανταλλάσσονται βάσει κανόνων καταγωγής, καθόσον δεν καλύπτονται από τη Συμφωνία Σύνδεσης. (Η απόφαση που καθορίζει το καθεστώς εμπορίας γεωργικών προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τουρκίας θα σας κοινοποιηθεί σύντομα).
Για τα βιομηχανικά προϊόντα που καλύπτονται από τη Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Ε. - Τουρκίας και ανταλλάσσονται βάσει κανόνων ελεύθερης κυκλοφορίας, θα χρησιμοποιείται το υπόδειγμα των σελίδων 10 και 11.
Ευνόητο είναι, ότι τα υποδείγματα μπορούν να προσαρμόζονται κατά την κρίση της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας.

Σημείωση ΑCCOUNT: Τα αναφερόμενα υποδείγματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από τα κατά τόπους Τελωνεία Α' και Β' τάξεως, καθώς και τα αρμόδια Επιμελητήρια.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης