ΠΟΛ.1185/26.6.1998

Στοιχείο παραλαβής "ενδοκοινοτικών αποκτήσεων" όταν παραλαμβάνονται από τρίτο (αγοραστή, φασονίστα, αποθηκάριο) απευθείας από χώρες της Ε.Ε., κατ εντολή του Ελληνα πελάτη

26 Ιούν 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 26 Ιουνίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1063168/395/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1185

ΘΕΜΑ: Στοιχείο παραλαβής "ενδοκοινοτικών αποκτήσεων" όταν παραλαμβάνονται από τρίτον (αγοραστή, φασονίστα, αποθηκάριο) απ' ευθείας από χώρες της Ε.Ε., κατ' εντολή του Έλληνα πελάτη.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα Υπηρεσιών, καθώς και ενδιαφερόμενων, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1041614/324/ ΑΥΟ, για τη διακίνηση εντός της Ελληνικής Επικράτειας αγαθών αποσταλλέντων λόγω πώλησης από επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα οποία τελικά θα παραδοθούν κατ' εντολή και για λογαριασμό του πελάτη (αρχικού "εισαγωγέα") σε
τρίτο πρόσωπο εντός της Ελλάδας, συνοδευτικά στοιχεία αποτελούν διαζευκτικά:

α) Το Δελτίο Αποστολής του αρχικού εισαγωγέα προς τον τελικό παραλήπτη, το οποίο εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΒΣ και καλύπτει τη διακίνηση από το σημείο εισόδου στη χώρα μας μέχρι το σημείο παράδοσης.

β) Το Δελτίο Αποστολής της μεταφορικής ή διαμεταφορικής επιχείρησης, το οποίο εκδίδεται κατ' εντολή και για λογαριασμό του αρχικού "εισαγωγέα", σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. Σ.384/17/ εγκύκλιό μας.

γ) Το συνοδευτικό στοιχείο του αλλοδαπού προμηθευτή (π.χ. Τιμολόγιο κ.λπ.), εφόσον προκύπτει το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και τα στοιχεία του τελικού παραλήπτη - τρίτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και διεύθυνση). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο παραλήπτης - τρίτος, κατά την παραλαβή των
αγαθών, εκδίδει Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 1) του ΚΒΣ, αντίτυπο του οποίου θα αποστέλλεται στον προμηθευτή (αρχικό "εισαγωγέα").

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΚΒΣ, επί ποσοτικής παραλαβής εμπορεύσιμων αγαθών, που δεν συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτό ή δεν εκδίδεται άμεσα Τιμολόγιο για την αγορά τους, τηρείται Βιβλίο ή Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, στο οποίο καταχωρούνται η χρονολογία παραλαβής, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και διεύθυνση του αποστολέα, το είδος και η ποσότητα των αγαθών και ο σκοπός της παραλαβής.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με την περ. η' της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ, ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων: εκδίδει διπλότυπο Δελτίο Εισαγωγής στο ψυγείο ή τίτλο αποθήκευσης, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποθέτη, το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών που αποθηκεύονται. Κατά την εξαγωγή εκδίδει Δελτίο Αποστολής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, όταν παραλαμβάνονται αγαθά, κατ' εντολή του προμηθευτή ή τρίτου, απευθείας από επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συνοδευόμενα με τα στοιχεία του αλλοδαπού (τριγωνική παραλαβή), πρέπει ο παραλήπτης να εκδίδει θεωρημένο Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 1) του ΚΒΣ, αντίτυπο του οποίου θα αποστέλλεται στον προμηθευτή ή εντολέα, ανεξάρτητα εάν τα αγαθά παραλαμβάνονται λόγω αγοράς ή για επεξεργασία ή πώληση για λογαριασμό τρίτου ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις αποθήκευσης αγαθών τρίτων, οι οποίες τηρούν βιβλίο αποθήκευσης και εκδίδουν αθεώρητο Δελτίο Εισαγωγής, αντίτυπο του οποίου παραδίδουν στον αντισυμβαλλόμενο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 (παρ. 5η') του ΚΒΣ, παρέλκει η έκδοση και Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής.

5. Κάθε έγγραφό μας, ως προς το θέμα αυτό, αντίθετου περιεχομένου, δεν ισχύει.


Taxheaven.gr