Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1184/25.6.1998 Κοινοποίηση του Π.Δ.100/1998 "Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων"


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1184/25.6.1998
Κοινοποίηση του Π.Δ.100/1998 "Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων"


Αθήνα 25 Ιουνίου 1998
Αρ. Πρωτ: 1076433/16144/Γ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ.: 1184

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του 100/1998 Προεδρικού Διατάγματος "Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων".

Σας κοινοποιούμε το Π.Δ.100/16.4.1998 "Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων", που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 96/Α'/5.5.1998 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για εφαρμογή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Γενικές Διατάξεις

Αρθρο 1

Ι. Γενικά

1. Με το κοινοποιούμενο Διάταγμα ορίζονται οι συντελεστές ετήσιας απόσβεσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, δηλαδή των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών τους που είναι συναφή με τη λειτουργία τους και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους. Οι συντελεστές αυτοί καθορίσθηκαν σε σύγχρονη βάση και αφού λήφθηκαν υπόψη, τόσο η φυσική, όσο και η οικονομική απαξίωση των αποσβεστέων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες λειτουργίας και εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων. Οι παραπάνω συντελεστές αποσβέσεων αφορούν όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών τους (εμπορία, παραγωγή και πώληση προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ελευθέριο επάγγελμα, γεωργική εκμετάλλευση κ.λπ.). Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι, σύμφωνα με την πάγια δικαστηριακή νομολογία, κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν περιλαμβάνεται
στα Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, εφόσον η αξία του μειώνεται λόγω της χρήσης του ή της παρόδου του χρόνου ή της οικονομικής απαξίωσής του, υπόκειται σε απόσβεση, η οποία πραγματοποιείται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια
ζωής του.
Αντίθετα, αν η αξία κάποιου πάγιου περιουσιακού στοιχείου των επιχειρήσεων δεν υφίσταται μείωση (π.χ. πίνακας ζωγραφικής, άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κ.λπ.), τούτο δεν αποσβένεται.
Επομένως και σύμφωνα με τα παραπάνω, όσα πάγια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων δεν περιλαμβάνονται στο κοινοποιούμενο Προεδρικό Διάταγμα, αλλά είναι αποσβεστέα, θα αποσβένονται με βάση τη χρονική περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται ότι αυτά θα χρησιμοποιούνται παραγωγικά από τις επιχειρήσεις.

2. Οι διατάξεις του κοινοποιούμενου Προεδρικού Διατάγματος, προβλέπουν δύο μεθόδους υπολογισμού των αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, τη σταθερή μέθοδο, η οποία εφαρμόζεται και σήμερα και τη φθίνουσα μέθοδο και ειδικότερα τη μέθοδο του μειωμένου υπολοίπου, η εφαρμογή της οποίας
γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Λεπτομέρειες των παραπάνω μεθόδων αποσβέσεων αναφέρονται παρακάτω.

3. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό, εξειδίκευση και ένταξη στις διάφορες κατηγορίες των προς απόσβεση περιουσιακών στοιχείων, παρατηρούμε τα ακόλουθα:

α) Διαχωρίζονται τα αποσβεστέα στοιχεία σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, που συναντώνται σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το είδος και τη μορφή τους.

β) Εξειδικεύονται τα αποσβεστέα στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως οι τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις (ΟΤΕ), οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ), ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα ναυπηγείων, μεταλλευτικών, λατομικών, εργοληπτικών, γεωργικών επιχειρήσεων κ.λπ.

γ) Γίνεται διαχωρισμός των ειδικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού ορισμένων βιομηχανικών επιχειρήσεων (διϋλιστηρίων, επιχειρήσεων παραγωγής σιδήρου, τσιμέντου κ.λπ.).

δ) Καθορίζονται ιδιαίτεροι συντελεστές για τα κτίσματα μπαγκαλόους, κάμπινγκ, ξηραντήρια καπνού, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λπ.

ΙΙ. Υποχρεωτικός χαρακτήρας αποσβέσεων - Αποσβέσεις νέων επιχειρήσεων - Ποσοστά αποσβέσεων

1. Με την παρ. 2 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, ορίζεται ότι η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων κατ' έτος των πάγιων στοιχείων και λοιπών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, είναι υποχρεωτική.
Εξάλλου, σύμφωνα με την περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2556/1997, η παραπάνω υποχρεωτικότητα των αποσβέσεων αφορά ισολογισμούς που κλείνουν οι επιχειρήσεις μετά τις 30 Δεκεμβρίου 1997. Επομένως, οι επιχειρήσεις που δεν θα διενεργήσουν, σε κάποια διαχειριστική χρήση, αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους ή θα διενεργήσουν αποσβέσεις για αυτά, με συντελεστή μικρότερο από τον προβλεπόμενο συντελεστή, θα χάσουν το δικαίωμα, όπως το ποσό απόσβεσης που αναλογεί για τη χρήση αυτή (ολόκληρο ή η διαφορά) εκπεσθεί στις επόμενες χρήσεις.
Συνεπώς, αν δεν διενεργηθούν αποσβέσεις ή διενεργηθούν με χαμηλότερο του προβλεπόμενου ποσοστού, χάνεται ισόποσο δικαίωμα διενέργειάς τους στο μέλλον και γι' αυτό πρέπει να γίνεται στην έκθεση ελέγχου ρητή και διακεκριμένη μνεία για το ποσό των αποσβέσεων που χάθηκε.
Τονίζεται ότι το παραπάνω δικαίωμα δεν το χάνουν οι επιχειρήσεις που δεν έκαναν αποσβέσεις ή διενήργησαν αποσβέσεις με μικρότερο από τον προβλεπόμενο συντελεστή για τις διαχειριστικές χρήσεις που έκλεισαν από 31.12.1992 έως 30.12.1997, το χρονικό διάστημα δηλαδή κατά το οποίο ίσχυε η προαιρετική απόσβεση. Επίσης, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που επιχείρηση διενεργήσει αποσβέσεις στα πάγια στοιχεία της από 31.12.1997 και μετά, με συντελεστή ανώτερο του προβλεπόμενου συντελεστή, οι επιπλέον αποσβέσεις δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της και υποχρεούται η επιχείρηση με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να αναμορφώσει τα προκύψαντα αποτελέσματα με την προσθήκη αυτών ως λογιστική διαφορά.
Με την ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι οι νέες επιχειρήσεις, κατά τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές χρήσεις τους, οι οποίες έπονται εκείνης εντός της οποίας άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους και για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους, έχουν τη δυνατότητα, είτε να μη διενεργούν καθόλου αποσβέσεις επί αυτών, είτε να διενεργούν μεν αποσβέσεις επί αυτών, αλλά να χρησιμοποιούν ως συντελεστές απόσβεσης το 50% των οικείων συντελεστών απόσβεσης (όπως οι τελευταίοι καθορίζονται από τις διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά σχετικού Προεδρικού Διατάγματος), τη δυνατότητα δε την οποία θα επιλέξουν, υποχρεούνται να την ακολουθήσουν σε όλες τις ως άνω διαχειριστικές χρήσεις τους. Επομένως, οι νέες επιχειρήσεις, αδιάφορα του αντικειμένου των εργασιών τους (εμπορία, παραγωγή και πώληση προϊόντων, παροχή υπηρεσιών κ.λπ.) υποχρεούνται:

α) Κατά τη διαχειριστική χρήση τους εντός της οποίας άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους, να διενεργήσουν αποσβέσεις επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους, με τη σταθερή ή τη φθίνουσα μέθοδο, ανάλογα την περίπτωση.

β) Κατά τις τρεις (3) επόμενες της ανωτέρω διαχειριστικές χρήσεις τους, να επιλέξουν μεταξύ μη διενέργειας απόσβεσης επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους και της διενέργειας απόσβεσης επί αυτών, σύμφωνα με τον ως άνω τρόπο.

γ) Την επιλογή την οποία θα προκρίνουν να την ακολουθήσουν για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους και να μην τη μεταβάλουν κατά τις ως άνω τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις τους.

Δηλαδή, στην περίπτωση κατά την οποία επιλέξουν, έστω, τη μη διενέργεια αποσβέσεων επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους, να μη διενεργούν αποσβέσεις επί όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους και κατά τις τρεις (3) παραπάνω διαχειριστικές χρήσεις τους.

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι τα παραπάνω δεν είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέα από τις νέες επιχειρήσεις. Συνεπώς, εφόσον αυτές το επιθυμούν, δύνανται να μην προκρίνουν ούτε τη μία, ούτε την άλλη από τις πιο πάνω επιλογές και να διενεργούν αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους κατά τις τρεις (3) ως άνω διαχειριστικές χρήσεις τους, με τη σταθερή ή τη φθίνουσα μέθοδο, ανάλογα την περίπτωση.
Διευκρινίσεις για την παράγραφο αυτή σχετικά με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των αποσβέσεων και την έννοια των "νέων επιχειρήσεων" δόθηκαν με την υπ' αριθ. 1051542/10435/Β0012/διαταγή μας.

2. Με την παρ. 3 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, ορίζεται ότι τα καθοριζόμενα ποσοστά αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων αφορούν ετήσια απόσβεση. Επομένως, για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία που κτώνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως, τα ποσοστά αποσβέσεως περιορίζονται, ανάλογα με τους μήνες που χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία τα αποσβεστέα πάγια στοιχεία, σε τόσα δωδέκατα του οικείου συντελεστή, όσοι οι μήνες της πραγματικής χρησιμοποίησης των αντίστοιχων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα, όταν η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου, τα ποσοστά απόσβεσης θα αυξηθούν, δηλαδή θα πολλαπλασιαστούν επί κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των μηνών κατά τους οποίους χρησιμοποιήθηκε το πάγιο περιουσιακό στοιχείο εντός της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου και παρανομαστή τον αριθμό 12.

3. Με την παρ. 4 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου Διατάγματος ορίζεται ότι οι αποσβέσεις που διενεργούνται σε κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο δεν μπορούν να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρμοσμένη αξία του αποσβεστέου παγίου στοιχείου.

Επομένως, οι αποσβέσεις παύουν να ενεργούνται μετά τη συμπλήρωση ποσού, για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, ίσον προς την ως άνω αξία του περιουσιακού αυτού στοιχείου.

ΙΙΙ. Εφάπαξ απόσβεση παγίων στοιχείων

1. Με την παρ. 5 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου Διατάγματος ορίζεται ότι, τα εργαλεία και τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αποσβένονται εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά.

2. Με την παρ. 6 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου Διατάγματος ορίζεται ότι, η απόσβεση κάθε πάγιου στοιχείου, του οποίου η αξία κτήσης δεν υπερβαίνει τις 200.000 δρχ., μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου μέσα στην χρήση κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία (μηχανήματα) ή χρησιμοποιήθηκε (έπιπλα, μηχανές γραφείου). Τα πάγια αυτά στοιχεία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ως γενικό έξοδο διαχείρισης, αλλά υποχρεούνται οι επιχειρήσεις για την παρακολούθηση αυτών να τα εγγράψουν στο οικείο λογαριασμό των παγίων και να προβούν στην απόσβεση αυτών.

Η δυνατότητα της εφάπαξ απόσβεσης παρέχεται για τα εν λόγω πάγια στοιχεία, ανεξάρτητα αν αγοράζονται με ένα ή περισσότερα Τιμολόγια και αν σε κάθε Τιμολόγιο περιλαμβάνονται και άλλα πάγια στοιχεία, όμοια ή διαφορετικά αξίας άνω των 200.000 δρχ.
Σημειώνεται ότι αν για τα ως άνω πάγια στοιχεία και κατά τη χρήση εντός της οποίας αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία, οι επιχειρήσεις προκρίνουν και να πραγματοποιήσουν αποσβέσεις με τη σταθερή ή τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης και με τον προβλεπόμενο συντελεστή απόσβεσης, ανάλογα την περίπτωση, δε δικαιούνται σε κάποια μεταγενέστερη χρήση να αποσβέσουν εξ ολοκλήρου την απομένουσα αναπόσβεστη αξία αυτών. Επί πλέον σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις δύνανται για κάθε ένα από τα ως άνω πάγια στοιχεία τους να
επιλέγουν την εξ ολοκλήρου απόσβεσή του εντός της οικείας χρήσης και δεν δεσμεύονται να αποσβένουν εξ ολοκλήρου εντός της οικείας χρήσης όλα τα εν λόγω πάγια στοιχεία τους.

3. Με την παρ. 7 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, ορίζεται ότι οι διατάξεις των παρ. 1 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α'), που αφορούν τον τρόπο απόσβεσης των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, δεν θίγονται από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού.

IV. Χρόνος εφαρμογής

Με την παρ. 8 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, ορίζεται ότι τα ποσοστά αποσβέσεων που καθορίζονται με αυτό εφαρμόζονται σε διαχειρίσεις ή ισολογισμούς, των οποίων η λήξη εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από 30.6.1998 και μετά. Για τις διαχειρίσεις ή τους ισολογισμούς που κλείνουν κατά το χρονικό διάστημα πριν τις 30.6.1998 έχει εφαρμογή το Π.Δ.88/1973.
Επομένως, για διαχειρίσεις ή ισολογισμούς που κλείνουν από 30.6.1998 και μετά, θα έχουν εφαρμογή τα ποσοστά τακτικών αποσβέσεων του κοινοποιούμενου Διατάγματος, προκειμένου να προσδιορισθούν τα καθαρά κέρδη των εμπορικών, βιομηχανικών και γεωργικών επιχειρήσεων που ασκούνται από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, καθώς και τα καθαρά εισοδήματα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.
Τονίζεται ότι, όπως έγινε δεκτό με το υπ' αριθ. 1051681/15587/Γ0012/28.4.1998 έγγραφό μας, ειδικά οι εταιρίες που διαθέτουν επαγγελματικά αεροσκάφη και για τους ισολογισμούς τους που έκλεισαν στις 31.12.1997, δύναντο να διενεργήσουν τακτικές αποσβέσεις στα αεροσκάφη τους με τα ποσοστά απόσβεσης που προβλέπονται από το κοινοποιούμενο Διάταγμα.
Στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου παρατίθεται πίνακας, στον οποίο εμφαίνεται τι ισχύει για τις αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε συγκεκριμένες διαχειριστικές χρήσεις.

Αρθρο 2

V. Μέθοδοι αποσβέσεων - Βάση υπολογισμού αποσβέσεων

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, ορίζεται ότι οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, όταν πρόκειται για πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί μέχρι και 31.12.1997. Επίσης, ορίζεται ότι με την ίδια μέθοδο (σταθερή) διενεργούνται οι αποσβέσεις και όταν πρόκειται για πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται από την 1.1.1998 και μετά, επιφυλασσομένων σε αυτή την περίπτωση όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος.

2. Με την παρ. 2 του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, προβλέπεται για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις, για τα καινούρια μηχανήματα και τον καινούριο λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής, που αποκτούν από 1.1.1998 και μετά, η δυνατότητα επιλογής μεταξύ της
σταθερής και της φθίνουσας μεθόδου απόσβεσης. Το πιο πάνω δικαίωμα έχουν και οι μικτές επιχειρήσεις π.χ. βιομηχανική - εμπορική για τα μηχανήματα και λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής του βιομηχανικού κλάδου. Δηλαδή, οι ως άνω επιχειρήσεις, για όλα τα εν λόγω πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτούν εντός εκάστης διαχειριστικής χρήσης, δύνανται να επιλέγουν είτε τη σταθερή, είτε τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσής τους, την επιλεγείσα δε μέθοδο απόσβεσης υποχρεούνται να την εφαρμόζουν μόνιμα μέχρι της πλήρους απόσβεσης των συγκεκριμένων πάγιων στοιχείων. Επομένως, όλα τα καινούρια μηχανήματα και ο καινούριος μηχανολογικός ή τεχνικός εξοπλισμός παραγωγής που θα αποκτηθούν από μία επιχείρηση, έστω, εντός της διαχειριστικής χρήσης 1998, θα αποσβένονται υποχρεωτικά είτε με τη σταθερή, είτε με τη φθίνουσα μέθοδο, αναλόγως της επιλογής που θα ακολουθήσει γι' αυτά η επιχείρηση, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα γι' άλλα εξ αυτών να εφαρμοσθεί η σταθερή μέθοδος απόσβεσης και για τα υπόλοιπα η φθίνουσα μέθοδος. Επίσης, όλα τα καινούρια πάγια περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας, τα οποία θα αποκτηθούν από την επιχείρηση εντός
κάποιας επόμενης διαχειριστικής χρήσης, θα αποσβένονται και αυτά, είτε με τη σταθερή, είτε με τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης, αναλόγως πάλι της επιλογής που θα ακολουθήσει γι' αυτά η επιχείρηση.
Στην περίπτωση που επιχειρήσεις επιλέξουν τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης, οι αποσβέσεις που θα διενεργούνται με τη μέθοδο αυτή, υπολογίζονται με τους ετήσιους συντελεστές αποσβέσεων που προβλέπονται από το παρόν Διάταγμα (τριπλάσιοι των συντελεστών απόσβεσης της σταθερής μεθόδου) επί της αξίας που λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού αυτών, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ' της παρούσας εγκυκλίου.

3. Ως βάση υπολογισμού των τακτικών αποσβέσεων λαμβάνεται η σε δραχμές αξία κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, προσαυξημένη με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων ή η αναπροσαρμοσμένη αξία τους, όπως η αξία αυτή προκύπτει από την αναπροσαρμογή κάθε τέσσερα (4) χρόνια, με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992.
Διευκρινίζεται ότι στις επιχειρήσεις που διαθέτουν πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία το πρώτο με το κοινοποιούμενο Διάταγμα καθορίζονται συντελεστές αποσβέσεων, παρέχεται η δυνατότητα να ληφθεί ως βάση υπολογισμού των αποσβέσεων, για τα κτηθέντα πριν από την 1.1.1998 πάγια περιουσιακά στοιχεία, το αναπόσβεστο υπόλοιπο της αξίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 1997 προς αποκατάσταση της σωστής εμφάνισής τους στον ισολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Σταθερή μέθοδος - Συντελεστές αποσβέσεων σταθερής μεθόδου

Αρθρο 3

Ι. Αποσβέσεις κτιριακών εγκαταστάσεων

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 3, ορίζονται τα ποσοστά αποσβέσεων της αξίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και οικοδομημάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ξηραντήρια καπνού, οι πρόχειρες κατασκευές (ξύλινες, πλαστικές κ.λπ.), καθώς και τα κτίσματα μπαγκαλόους, κάμπινγκ και συναφείς εγκαταστάσεις επί των οποίων, αναλόγως της κατασκευής από ξυλεία ή τσιμέντο, εφαρμόζονται συντελεστές 12% ή 8%, αντίστοιχα.
Ειδικά στα ξηραντήρια καπνού, σε σχέση με το Π.Δ.88/1973 ενοποιήθηκαν τα τύπου Μπάρλεϋ με τα ξηραντήρια τύπου Βιρτζίνια με συντελεστή απόσβεσης 8%. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις, έγινε ανάλυση των οικοδομών ή τμημάτων αυτών που χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτήρια (σύμφωνα με το προϊσχύσαν Διάταγμα), σε οικοδομές ή τμήματα αυτών που χρησιμοποιούνται ως οικοτροφεία, σχολεία και φροντιστήρια, για εναρμόνιση με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2238/1994. Τέλος, στην ίδια διάταξη και στην έννοια "Καταστήματα εξυπηρετήσεως του κοινού γενικά", περιλαμβάνονται τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών προς το κοινό, όπως Τράπεζες και Οργανισμοί κοινής ωφελείας, για το λόγο ότι σαν χώροι συναλλαγών μετά του κοινού, τα καταστήματα αυτά υφίστανται μεγαλύτερη φθορά από άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις και οικοδομήματα (σχετικό το υπ' αριθ. Τ.546/2/ΠΟΛ.129/ /15.3.1974 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών).
Διευκρινίζεται ότι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να διενεργούν αποσβέσεις, εκτός από τα πάγια στοιχεία του άρθρου 12 και στα ιδιοχρησιμοποιούμενα για την άσκηση του επαγγέλματός τους ακίνητα, σύμφωνα με
την υπ' αριθ. 420/1994 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (που κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 1103255/2028/Α0012/ΠΟΛ.1253/14.11.1994 έγγραφό μας).

2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι συντελεστές απόσβεσης, προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις και οικοδομήματα εφαρμόζονται γενικά, μόνο επί της αξίας των κτισμάτων, ανεξάρτητα του τρόπου κατασκευής τους, όχι όμως και επί της αξίας των οικοπέδων.
Στην περίπτωση που μια επιχείρηση αποκτήσει ακίνητο (κατάστημα, γραφείο κ.λπ.) και στο συμβόλαιο αγοράς αναγράφεται η συνολική αξία του, θα προβεί σε απόσβεση της αξίας του κτίσματος, ανεξάρτητα του τρόπου κατασκευής του (συνήθους ή προκατασκευής) και όχι της αξίας του οικοπέδου.

3. Τέλος, με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι από το ποσό της απόσβεσης των οικοδομών που προκύπτει με την εφαρμογή των συντελεστών της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, αφαιρείται η απόσβεση επί των ιδίων οικοδομών που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2238/1994 περί φορολογίαςεισοδήματος από ακίνητα, δηλαδή 10% για οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές και σανατόρια και 5% για οικοδομές που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις (καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κ.λπ.). Τα παραπάνω εφαρμόζονται αποκλειστικά στις ατομικές επιχειρήσεις και στα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, ανεξαρτήτως της κατηγορίας των βιβλίων του ΚΒΣ που τηρούν, καθώς και στα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, τα οποία τηρούν βιβλία του ΚΒΣ κατηγορίας κατώτερης της Γ'.

Παράδειγμα

Η ΟΕ "Α" που τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, έχει ιδιόκτητο κατάστημα, αξίας 12.000.000 δρχ., το οποίο ιδιοχρησιμοποιεί και έχει ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα 500.000 δρχ. (όπως αυτό κάθε φορά προσδιορίζεται με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος), το οποίο φορολογείται σαν εισόδημα από οικοδομές. Οι αποσβέσεις του καταστήματος που θα εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα της παραπάνω επιχείρησης θα είναι:

Αποσβέσεις αξίας οικοδομής 12.000.000 Χ 5%
(συντελεστής απόσβεσης της περ. γ' της
παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ.100/1998) = 600.000 δρχ.
Μείον αποσβέσεις Α' πηγής (από οικοδομές)
500.000 (ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα) Χ 5%
(συντελεστής απόσβεσης άρθρου 23 του
Ν.2238/1994) = 25.000 δρχ.
Απόσβεση που αναγνωρίζεται για έκπτωση
από τα ακαθάριστα έσοδα της ΟΕ "Α" = 575.000 δρχ.

Αρθρο 4

ΙΙ. Αποσβέσεις εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας - Τηλεπικοινωνιών - Ραδιοτηλεοπτικών σταθμών

1. Με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, ορίζονται λεπτομερώς τα ποσοστά αποσβέσεων των μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιούνται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) και των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών σταθμών.

2. Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι, οι συντελεστές αποσβέσεων της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για όμοια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων που ανήκουν στους παραπάνω κλάδους.

ΙΙΙ. Αποσβέσεις για έργα δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης - αντιπλημμυρικών έργων - έργων αντιρύπανσης και κέντρων επεξεργασίας λυμάτων

Με την παρ. 4 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, ορίζονται λεπτομερώς τα ποσοστά αποσβέσεων των έργων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών έργων, έργων αντιρύπανσης και του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων.

IV. Αποσβέσεις ειδικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων ορισμένων βιομηχανικών επιχειρήσεων

1. Με τις παρ. 5, 7 (περ. γ' και δ'), 8, 10, 11 και 12 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, κρίθηκε σκόπιμο να εξατομικευτεί ο καθορισμός των συντελεστών αποσβέσεων του συνόλου των ειδικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων ορισμένων βιομηχανικών επιχειρήσεων, όπως των ειδικών εγκαταστάσεων των κλάδων καπνοβιομηχανίας, επιχειρήσεων παραγωγής χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, νημάτων και υφασμάτων, τσιμέντου κ.λπ., για το λόγο ότι, οι παραπάνω κλάδοι βιομηχανίας έχουν μεγάλο αριθμό μηχανημάτων και ειδικών εγκαταστάσεων με διάφορες ονοματολογίες.
Επίσης, με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου προβλέφθηκε συντελεστής απόσβεσης 12% για τα ψυκτικά μηχανήματα γενικά, όπως τα ψυγεία (θάλαμοι) διατηρήσεως τροφίμων, ψυγεία αποθήκες κ.λπ. και τις εγκαταστάσεις κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης, όπως οι λέβητες, καυστήρες κ.λπ., ο οποίος συντελεστής εφαρμόζεται
μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η αξία αυτών των εγκαταστάσεων δεν έχει προστεθεί στην αξία του κτιρίου, όπως συμβαίνει συνήθως με τις ηλεκτρολογικές, υδραυλικές κ.λπ. εγκαταστάσεις, για να αποσβεσθεί με το συντελεστή απόσβεσης του κτιρίου, για το λόγο ότι αυτές (οι εγκαταστάσεις) δεν είναι συνδεδεμένες - ενσωματωμένες με τα κτίρια ή είναι συνδεδεμένες με αυτά, αλλά κατά τέτοιο τρόπο που ο αποχωρισμός τους είναι δυνατόν να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή των κτιρίων και εφόσον βεβαίως έχουν σχέση με το παραγωγικό και λειτουργικό κύκλωμα της επιχείρησης.
Διευκρινίζουμε ότι και οι επιχειρήσεις που ενοικιάζουν τα ψυγεία τους (χώρους - αποθήκες) για τη διατήρηση τροφίμων που δεν παράγουν οι ίδιες, θα διενεργήσουν αποσβέσεις για την αξία αυτών των παγίων τους στοιχείων με τον παραπάνω συντελεστή 12%.
Είναι αυτονόητο ότι τα ψυγεία εκείνα που είναι εγκατεστημένα μεν, αλλά είναι δυνατόν να αποχωρισθούν εύκολα, όπως τα ανοικτά ψυγεία των σούπερ μάρκετς κ.λπ. που χρησιμοποιούνται κυρίως στους χώρους διάθεσης των προϊόντων, καθώς και εκείνα που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού της
επιχείρησης, υπάγονται στον λοιπό εξοπλισμό και θα αποσβεσθούν με τον οικείο συντελεστή.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις μήτρες (καλούπια) που έχουν κατασκευασθεί από πλαστική ή θερμοπλαστική ύλη και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων από οποιαδήποτε ύλη, επειδή γι' αυτές δεν προβλέπεται συντελεστής απόσβεσης από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 4, έχει γίνει δεκτό ότι υπόκεινται σε φθορά, όπως τα ανταλλακτικά και κατά συνέπεια θα αποσβεσθούν μέσα στη χρήση (υπ' αριθ. 2597/1972 απόφαση Σ.τ.Ε.).

2. Με τις παρ. 6, 7 (περ. α' και β') και την παρ. 9 του ίδιου άρθρου του Διατάγματος, ορίζονται τα ποσοστά αποσβέσεων των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων των πρατηρίων υγρών καυσίμων και λιπαντηρίων, των δοχείων μεταφοράς υγρών και αερίων, δεξαμενών κ.λπ., καθώς και των γερανοφόρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, τα οποία δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

V. Αποσβέσεις οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου του Διατάγματος, προβλέπονται συντελεστές απόσβεσης για τις οικιακές συσκευές ή συστήματα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία εμπορικών επιχειρήσεων (ατομικών και Νομικών Προσώπων) που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και εμπορικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ. Για τα παραπάνω αναφερόμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία, παρέχεται η ευχέρεια απόσβεσης της δαπάνης μέχρι ποσοστού 75%. Τα παραπάνω ορίσθηκαν με την υπ' αριθ. 1105950/15855/Γ0012/ΠΟΛ.1283/15.10.1997
απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 967/Β'/29.10.1997), η οποία τέθηκε και στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα.

VI. Αποσβέσεις μηχανημάτων και ειδικών εγκαταστάσεων παραγωγής - μεταφοράς - αποθήκευσης και διανομής του φυσικού αερίου

Με την παρ. 14 του ίδιου άρθρου, καθορίζονται οι συντελεστές των μηχανημάτων και ειδικών εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής του φυσικού αερίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ).

VII. Αποσβέσεις λοιπών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων

Με την παρ. 15 του ίδιου άρθρου, καθορίζονται τα ποσοστά αποσβέσεων των λοιπών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων, κλινικών και εκπαιδευτηρίων σε 20%. Των λοιπών επιχειρήσεων (πλην των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων, κλινικών και εκπαιδευτηρίων), τα ποσοστά απόσβεσης των λοιπών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, που δεν προβλέπονται από τον παρόν Διάταγμα, καθορίζονται σε 15%.

Αρθρο 5

VIII. Αποσβέσεις εγκαταστάσεων επικίνδυνων επιχειρήσεων

1. Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, καθορίζονται τα ποσοστά απόσβεσης της αξίας των εγκαταστάσεων γενικά που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, καθόσον και αυτών που παράγουν πολεμικά είδη μετ' εκρηκτικών υλών. Παράδειγμα, εταιρία που ασχολείται μόνο με την παραγωγή εκρηκτικών υλών, δικαιούται επί των εγκαταστάσεων της επιχείρησής της να διενεργήσει αποσβέσεις με ποσοστό 20% που προβλέπεται με την παρ. 1 σαν επικίνδυνη επιχείρηση. Αντίθετα, αν η παραπάνω εταιρία ασχολείται με την παραγωγή πολεμικών ειδών μετ' εκρηκτικής ύλης, τότε η εταιρία δικαιούται επί των εγκαταστάσεων της επιχείρησής της να διενεργήσει αποσβέσεις με ποσοστό 33%, σύμφωνα με την παρ. 2.

2. Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν δικαιούνται να διενεργήσουν τις αποσβέσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 3, 4 και 10 του κοινοποιούμενου Διατάγματος.

Αρθρο 6

ΙΧ. Αποσβέσεις μεταλλείων - λατομείων

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, καθορίζεται συντελεστής απόσβεσης των επιχειρήσεων λατομείων, εξόρυξης μεταλλευμάτων ή άλλων ορυκτών υλών, επί της αξίας των λατομείων ή των μεταλλείων.

2. Με τις παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου, καθορίζονται αποσβέσεις για τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν έξοδα κατασκευής ιδιωτικών οδών, πλατειών, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικών έργων, εξόδων κατασκευής υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθμών μεταφοράς και γραμμών διανομής χαμηλής τάσεως και γραμμών μεταφοράς αυτής.

3. Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, καθορίζεται συντελεστής απόσβεσης για τα χρησιμοποιούμενα ειδικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις από τις λατομικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, των οποίων η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, καθόσον στο συντελεστή αυτό μπορούν να υπαχθούν και άλλα συναφή με αυτά μηχανήματα, όπως χωματουργικά πάσης φύσεως, γαιοτρύπανα, φορτωτές κ.λπ.

4. Με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, δεν καθορίζονται ιδιαίτεροι συντελεστές αποσβέσεων των δαπανών για μεταλλευτικές έρευνες. Για τις αποσβέσεις των δαπανών αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ.4029/1995 "περί αργούντων μεταλλείων" (ΦΕΚ 250/Α'). Ειδικότερα, αναγνωρίζεται το δικαίωμα στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, όπως η απόσβεση των δαπανών που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση των κάθε φύσεως μεταλλευτικών ερευνών ενεργείται με επιλογή των ιδίων επιχειρήσεων, είτε με την εφάπαξ απόσβεση μέσα στη χρήση των δαπανών που πραγματοποιούνται, είτε με απόσβεση αυτών εφάπαξ μέσα σε μία από τις επόμενες τέσσερις (4) χρήσεις, είτε τμηματικά στις χρήσεις αυτές. Για το θέμα αυτό έχουν δοθεί λεπτομερείς οδηγίες με την υπ' αριθ. Ε.3217/565/ΠΟΛ.147/ /5.6.1972 διαταγή μας.

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των λατομικών επιχειρήσεων.

Αρθρο 7

Χ. Αποσβέσεις λιμενικών έργων και ναυπηγείων - εργοληπτικών επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διωρύγων

1. Με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, καθορίζονται οι συντελεστές αποσβέσεων για τις επιχειρήσεις που τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους αφορούν λιμενικά έργα και ναυπηγεία, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων και για εγκαταστάσεις γενικά των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διωρύγων. Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των παραπάνω επιχειρήσεων, οι διατάξεις του
Διατάγματος είναι σαφείς και δεν χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης.

2. Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης διωρύγων, εκτός του συντελεστή απόσβεσης που καθορίζεται με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Διατάγματος για τις εγκαταστάσεις τους γενικά, δεν δικαιούνται να διενεργούν και τις αποσβέσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 3, 4, 7, παρ. 1 και 10 του κοινοποιούμενου Διατάγματος.

Αρθρο 8

ΧΙ. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων γεωργικών επιχειρήσεων

Με το άρθρο 8 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, καθορίζονται συντελεστές αποσβέσεων για τα γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται από γεωργικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις γενικά. Η απαρίθμηση των γεωργικών αυτών μηχανημάτων και εργαλείων είναι λεπτομερέστατη. Ομως, λόγω της εξέλιξης
της τεχνολογίας και της ύπαρξης μεγάλης ποικιλίας γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, προβλέπεται για τα λοιπά μηχανήματα ιδιαίτερος συντελεστής απόσβεσης 10% επί της αξίας αυτών ετησίως.

Αρθρο 9

ΧΙΙ. Αποσβέσεις κινηματογραφικών ταινιών - βιντεοταινιών - τηλεταινιών - ταινιών τηλεσειρών και λοιπών τηλεοπτικών εκπομπών

1. Με το άρθρο 9 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, ρυθμίζεται το θέμα της απόσβεσης των κινηματογραφικών ταινιών. Ορίζεται ότι η αξία των κινηματογραφικών ταινιών αποσβένυται σε τρία (3) έτη από την έναρξη της
εκμετάλλευσής τους και σε ποσοστό 80% για το πρώτο έτος, 12% για το δεύτερο έτος και 8% για το τρίτο έτος.
Η απόσβεση υπολογίζεται σε δωδεκάμηνη βάση, δηλαδή με τον ετήσιο συντελεστή απόσβεσης, ανεξάρτητα από το χρόνο εκμετάλλευσης της ταινίας κατά το διαχειριστικό έτος, με τον περιορισμό να μην υπερβεί κατά το πρώτο έτος τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από την εκμετάλλευση της ταινίας. Συνεπώς, αν από την εκμετάλλευση της ταινίας, τα πραγματοποιούμενα ακαθάριστα έσοδα δεν καλύπτουν το ποσοστό της ετησίας απόσβεσης (80%), η απόσβεση του πρώτου έτους εκμετάλλευσης της ταινίας θα περιορίζεται στο ποσό των
πραγματοποιούμενων ακαθάριστων εσόδων από την εκμετάλλευσή της, έστω και αν το ποσοστό απόσβεσης είναι μικρότερο του 80%. Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι, η τυχόν διαφορά της μειωμένης κατά το πρώτο έτος απόσβεσης, προσαυξάνει τις αποσβέσεις του δεύτερου έτους, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, ώστε για τα πρώτα δύο (2) έτη η συνολική απόσβεση να ανέρχεται στο 92% (80% + 12% = 92%) της αξίας της ταινίας.

2. Με το ίδιο άρθρο καθορίζεται ο τρόπος απόσβεσης των βιντεοταινιών, έτσι που η αξία τους να αποσβένυται σε δύο (2) έτη και ειδικότερα το 70% στο έτος κτήσης, ανεξάρτητα από το χρόνο εκμετάλλευσης της βιντεοταινίας κατά το πρώτο διαχειριστικό έτος και το 30% της αξίας της στο δεύτερο έτος της εκμετάλλευσής της.

3. Τέλος, με το ίδιο άρθρο για πρώτη φορά ρυθμίζεται το θέμα της απόσβεσης των τηλεταινιών, τηλεσειρών, μουσικών εκπομπών, εορταστικών εκπομπών, κινουμένων σχεδίων, τηλεπαιχνιδιών, ψυχαγωγικών εκπομπών, εκπομπών λόγου, αθλητικών και ποικίλου περιεχομένου, ανάλογα με το χρόνο εκμετάλλευσής τους, δηλαδή θα
αποσβένυνται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και ισόποσα, μέσα σε μία πενταετία, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 43 του Κ.Ν.2190/1920, αν η εκμετάλλευσή τους διαρκεί ένα (1) έτος ή περισσότερα του ενός, αντίστοιχα.

Αρθρο 10

ΧΙΙΙ. Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 10 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, καθορίζονται συντελεστές αποσβέσεων για τα χερσαία μεταφορικά μέσα και το τροχαίο υλικό, όλων των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, οι αποσβέσεις αυτές αφορούν επιβατηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα και ποδήλατα, φορτηγά, οχήματα χωματουργικά και μεταφορές προσώπων ορυχείων, λεωφορεία, τουριστικά λεωφορεία, σιδηροτροχιές και τροχαίο υλικό και τέλος λοιπά μέσα και μηχανήματα των συγκοινωνιακών επιχειρήσεων.
Διευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούμενα μηχανήματα που εκτελούν ανυψωτικό και μεταφορικό έργο (κλαρκ κ.λπ.), επειδή διανύουν μικρές αποστάσεις χωρίς να εκτελούν μεταφορές, σύμφωνα με την κλασική έννοια του όρου με την οποία (τα αυτοκίνητα) τέθηκαν στο άρθρο αυτό (άρθρο 10), θεωρούνται μηχανήματα και όχι μεταφορικά μέσα, επειδή προέχει το ανυψωτικό έργο που εκτελούν. Γι' αυτό, η αξία αυτών αποσβένυται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου Διατάγματος.
Σημειώνεται επίσης, ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού, όπως είναι διατυπωμένες, αναφέρουν περιοριστικά τα μεταφορικά μέσα ή τις επιχειρήσεις που τα εκμεταλλεύονται.

2. Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, καθορίζονται για πρώτη φορά συντελεστές αποσβέσεων για ελικόπτερα και ανεμόπτερα καινούρια ή μεταχειρισμένα. Ειδικότερα, λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής των αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων και του υποχρεωτικού χαρακτήρα των αποσβέσεων, τα ποσοστά αποσβέσεών τους μειώθηκαν σε σχέση με το Π.Δ.88/1973 και από 20% έγιναν 6% για τα παραπάνω καινούρια εναέρια μέσα μεταφοράς, ενώ για τα μεταχειρισμένα ίδια εναέρια μέσα από 20% σε 6% και επιπλέον από 5% που ίσχυε μέχρι τώρα σε 1% για κάθε έτος, το οποίο παρήλθε από το επόμενο έτος της κατασκευής τους μέχρι το έτος της απόκτησής τους.

3. Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, καθορίζονται οι συντελεστές των αποσβέσεων των πλοίων και των λοιπών πλωτών μέσων. Η έννοια των πλοίων και των λοιπών πλωτών μέσων καθορίζεται από το Ν.27/1975 (ΦΕΚ 75/Α') "Περί φορολογίας πλοίων...".

4. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, τα ποσοστά απόσβεσης που αναφέρονται στις παρ. 1 έως και 3 του άρθρου αυτού, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές από διατάξεις ειδικών νόμων.

Αρθρο 11

XIV. Αποσβέσεις ειδών εξοπλισμού

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 11 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, καθορίζονται τα ποσοστά απόσβεσης των ειδών εξοπλισμού γενικά (επίπλων, σκευών κ.λπ.) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων, κλινικών, εκπαιδευτηρίων, εστιατορίων και κέντρων διασκέδασης, σε 30%.
Με τον όρο "είδη εξοπλισμού" εννοούμε όλα τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που είναι αναγκαία για την οργάνωση γενικά και λειτουργία της επιχείρησης, όπως είναι τα έπιπλα, λευκά είδη, σκεύη (μαγειρικά σκεύη, σερβίτσια κ.λπ.), είδη προσθήκης και κάθε άλλο είδος χρήσιμο για την εξυπηρέτηση τόσο του κοινού, όσο και του προσωπικού της επιχείρησης (π.χ. ανεμιστήρες, τηλεοράσεις κ.λπ.).

2. Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, το ποσοστό απόσβεσης των ειδών εξοπλισμούγενικά (επίπλων, σκευών κ.λπ.) των λοιπών επιχειρήσεων, ορίζεται σε 20%.

3. Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, συμπεριελήφθησαν για πρώτη φορά σε σχέση με το Π.Δ.88/1973 και τα τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές telex και fax, καθόσον σήμερα γίνεται ευρύτατη χρήση για τα είδη αυτά από τις επιχειρήσεις.

4. Τέλος, με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου χρησιμοποιούνται σαν μέσα εκπαίδευσης, προβλέπεται αυξημένος συντελεστής απόσβεσης (35%) επί της αξίας αυτών.

XV. Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

Με την παρ. 5 του άρθρου 11 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, προβλέπονται οι συντελεστές απόσβεσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων γενικά.
Στις περιπτώσεις που τα παραπάνω πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως μέσα εκπαίδευσης, προβλέπεται αυξημένος συντελεστής απόσβεσης (40%) επί της αξίας αυτών.
Διευκρινίζεται ότι ο παραπάνω αυξημένος συντελεστής απόσβεσης θα εφαρμοσθεί μόνο από τις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες χρησιμοποιούν κατά σύστημα τέτοια μηχανήματα σαν μέσα εκπαίδευσης (όπως είναι οι Σχολές Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών με οπτικοακουστικά μέσα κ.λπ.).
Επίσης, στην ίδια παράγραφο του ίδιου άρθρου, για πρώτη φορά σε σχέση με το προϊσχύσαν Διάταγμα, συμπεριελήφθη συντελεστής απόσβεσης του λογισμικού (Software) των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

XVI. Αποσβέσεις ειδών υγιεινής

1. Με την παρ. 6 του άρθρου 11 του κοινοποιούμενου νόμου, προβλέπεται ότι το ποσοστό απόσβεσης της αξίας των ειδών υγιεινής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων και κλινικών, στις περιπτώσεις που αυτά θεωρούνται εγκαταστάσεις των παραπάνω επιχειρήσεων και όχι των ακινήτων, ορίζεται σε 20% αντί του
προβλεπόμενου ποσοστού απόσβεσης 8% για τα ακίνητα των παραπάνω επιχειρήσεων (περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου Διατάγματος).

2. Σημειώνεται ότι στην παραπάνω διάταξη δεν περιλαμβάνονται οι υδραυλικές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών, δεδομένου ότι αυτές συνδέονται άμεσα με το ακίνητο και συνεπώς αποτελούν συστατικά μέρη αυτού, που δεν μπορούν να αποχωρισθούν χωρίς να επέλθει βλάβη ή αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού του ακινήτου. Συνεπώς, οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να αποσβένυνται μαζί με το ακίνητο και όχι αυτοτελώς.

Αρθρο 12

XVII. Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων ελεύθερων επαγγελματιών

1. Με τις περ. γ' και δ' του άρθρου 12 του κοινοποιούμενου Διατάγματος, προβλέπονται οι συντελεστές απόσβεσης, για πρώτη φορά σε σχέση με το προϊσχύσαν Διάταγμα, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων, καθώς και του λογισμικού (Software) των ηλεκτρονικών υπολογιστών, για πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.

2. Με την περ. στ' του ίδιου άρθρου, προβλέπονται συντελεστές απόσβεσης για τις οικιακές συσκευές ή συστήματα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία Νομικών Προσώπων που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα από τα κατονομαζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης της δαπάνης, μέχρι ποσοστού 75%. Τα παραπάνω ορίσθηκαν με την υπ' αριθ. 1105950/15855/Γ0012/απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 967/Β'/29.10.1997), η οποία τέθηκε και στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Φθίνουσα Μέθοδος - Συντελεστές Αποσβέσεων Φθίνουσας Μεθόδου

Αρθρο 13

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου Προεδρικού Διατάγματος, προβλέπεται για πρώτη φορά στη χώρα μας η εφαρμογή της φθίνουσας μεθόδου, διαζευκτικά προς τη σταθερή μέθοδο υπολογισμού των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που αναφέρονται αναλυτικά στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Διατάγματος. Ετσι, οι επιχειρήσεις αυτές (βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και οι μικτές επιχειρήσεις αυτών), μπορούν να εφαρμόσουν σε διαχειρίσεις ή ισολογισμούς που λήγουν από 30.6.1998 και μετά, τα ποσοστά αποσβέσεων για τη φθίνουσα μέθοδο που ορίζονται με το κοινοποιούμενο Διάταγμα για τα καινούρια μηχανήματα και το λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής, που αποκτούν από 1.1.1998 και μετά. Σχετική με το θέμα είναι και η υπ' αριθ. 1051542/10435/Β012/διαταγή μας.
Επίσης, με την ίδια παράγραφο, προκειμένου να αποφευχθούν διενέξεις μεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογουμένων, κατονομάζονται τα μηχανήματα και ο λοιπός μηχανολογικός ή τεχνικός εξοπλισμός παραγωγής, που απασχολούνται ή χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία και που σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, μπορούν να αποσβεσθούν με τη φθίνουσα μέθοδο.

2. Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και προκειμένου για τον υπολογισμό των τακτικών αποσβέσεων με τη φθίνουσα μέθοδο στα παραπάνω πάγια περιουσιακά στοιχεία, καθορίζονται οι συντελεστές απόσβεσης αυτών, που ανέρχονται στο τριπλάσιο των συντελεστών απόσβεσης της σταθερής μεθόδου.

3. Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι οι συντελεστές απόσβεσης της φθίνουσας μεθόδου υπολογίζονται επί του εκάστοτε υπολοίπου της αναπόσβεστης αξίας κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου (όπως το παράδειγμα της παρ. 6).

4. Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, παρέχεται η ευχέρεια, στη χρήση κατά την οποία η αναπόσβεστη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, μειωμένη με τις αποσβέσεις που αναλογούν σ' αυτή τη χρήση, είναι μικρότερη του ποσοστού 10% της αξίας κτήσης αυτών, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων ή της
αναπροσαρμοσμένης αξίας τους, αυτή να αποσβένεται εξ ολοκλήρου κατά τη χρήση αυτή.

5. Επειδή κατά την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου Διατάγματος και της παρ. 2 του άρθρου 2 αυτού (του Διατάγματος), σύμφωνα με τις οποίες η μέθοδος αποσβέσεων που θα επιλεγεί για τα πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων, πρέπει να εφαρμόζεται κατά πάγιο τρόπο, εντός εκάστης διαχειριστικής χρήσης που αυτά αποκτήθηκαν, είναι πιθανόν να προκύψουν ερωτήματα, σχετικά με τη μέθοδο απόσβεσης που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης επιχειρήσεων κ.λπ., διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

α) Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο (2) ή περισσότερων επιχειρήσεων, η νέα επιχείρηση που θα προκύψει, πρέπει να επιλέξει τη μέθοδο απόσβεσης που θα ακολουθήσει για τα καινούρια μηχανήματα και το λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής που θα αποκτήσει η ίδια μετά τη συγχώνευση, σε κάθε διαχειριστική χρήση ξεχωριστά. Οσον αφορά τα πάγια στοιχεία της καινούριας πλέον επιχείρησης, για τα οποία είχαν αρχίσει να διενεργούνται αποσβέσεις πριν τη συγχώνευση, αυτά θα εξακολουθήσουν να αποσβένυνται με τη μέθοδο απόσβεσης που εφαρμοζόταν (πριν τη συγχώνευση) μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους.

β) Σε περίπτωση διάσπασης της επιχείρησης, οι επιχειρήσεις που θα προκύψουν θα επιλέξουν τη μέθοδο απόσβεσης που θα εφαρμοσθούν για τα καινούρια μηχανήματα και το λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής, που θα αποκτήσουν στο εξής (μετά τη διάσπαση) σε κάθε διαχειριστική χρήση ξεχωριστά. Για τα πάγια στοιχεία της διασπασθείσας (αρχικής) επιχείρησης, που εξακολουθούν να υπάρχουν και μετά τη διάσπασή της, θα συνεχίσουν να διενεργούνται αποσβέσεις με τη μέθοδο που εφαρμοζόταν (πριν τη διάσπαση) μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους.

γ) Τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση απορρόφησης μιάς ή περισσοτέρων επιχειρήσεων από υφιστάμενη επιχείρηση (απορροφώσα).

6. Παράδειγμα υπολογισμού ετήσιας απόσβεσης πάγιου περιουσιακού στοιχείου, τόσο με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, όσο και με τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης.

7. Επίσης, παραθέτουμε αναλυτικό πίνακα με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αποσβεσθούν με τη φθίνουσα μέθοδο:

8. Τέλος, παραθέτουμε πίνακα εφαρμογής μεθόδων, συντελεστών και χαρακτήρα αποσβέσεων σε τρεις (3) επιχειρήσεις με βάση τη διαχειριστική περίοδο:


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης