Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ6Α 1143158 ΕΞ 17.9.2013 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 (Β΄215)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-09-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ6Α 1143158 ΕΞ 17.9.2013
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 (Β΄215)

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1143158 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 2370/23-09-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδ.: 101 84, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.3222386
FAX: 210.3230829
210. 3217280

2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Εμ. Μπενάκη 13-15 & Νικηταρά 1
Ταχ. Κώδ.: 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες: Δημ. Μπίσσας
Τηλέφωνο: 210.3804183
FAX: 210.3822749

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 (Β΄215)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 17 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, όπως έχει τροποποιηθεί, «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄180),

β) του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄211), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του π.δ/τος 167/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/1988 ‘‘Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών …’’» (Α΄128), όπως ισχύει,

δ) της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016»,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98),

στ) του π.δ/τος 211/1996 «Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων» (Α΄166), όπως ισχύει,

ζ) του π.δ/τος 156/2001 «Οργανισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής» (Α΄129), όπως ισχύει,

η) της απόφασης αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 «Συγκρότηση άμισθης διαρκούς Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, για την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών και έργο αυτής» (Β΄215/2013), όπως ισχύει,

θ) της απόφασης αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄130/2013), όπως ισχύει.

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση άμισθης διαρκούς Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, για την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών και έργο αυτής» (Β΄215/2013), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος ορίζει διαφορετικούς Οικονομικούς Επιθεωρητές ως Εισηγητές, εφόσον: i) οι Πορισματικές Εκθέσεις έχουν συνταχθεί από τα Μέλη της Επιτροπής ή τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Οικον. Επιθεωρήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η σύμπτωση στο πρόσωπο του Εισηγητή και του συντάκτη της Πορισματικής Έκθεσης και ii) oι αρμόδιοι Εισηγητές έχουν ζητήσει την εξαίρεσή τους επικαλούμενοι «κώλυμα συμφέροντος» ή επικαλούνται λόγους που επιβάλλουν την εξαίρεσή τους, κατά τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Τυχόν υποβληθείσες Εισηγήσεις που έχουν συνταχθεί από Οικονομικούς Επιθεωρητές, οι οποίοι ορίσθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ως Εισηγητές, για τη σύνταξη και υποβολή της Εισήγησης, είναι έγκυρες και νόμιμες».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 (Β΄215) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης