Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1181/18.6.1998 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του Ν.2601/1998, οι οποίες αναφέρονται στο ΦΠΑ


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1181/18.6.1998
Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του Ν.2601/1998, οι οποίες αναφέρονται στο ΦΠΑ


Αθήνα 18/6/1998
Αρ.Πρωτ.:1073028/3273/901/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η ΦΠΑ
Τμήμα Α

ΠΟΛ.: 1181

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του ν.2601/1998, οι οποίες αναφέρονται στο Φ.Π.Α.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1057433/2625/722/0014/εγκυκλίου, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 19, 20 και 21 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 "Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και
άλλες διατάξεις", που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 81/Α'/15.4.1998), αναφορικά με θέματα της αρμοδιότητάς μας.

Αρθρο 13

1. Παράγραφος 19

Με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 13 του παραπάνω νόμου, προστίθεται νέα παρ. "5α'" στο άρθρο 15 του Ν.1642/1986.

Οι διατάξεις αυτές αφορούν υποκείμενους στο φόρο που είχαν συναλλαγές με επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία έχει διακοπεί ή ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 46α' του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α'), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α'). Στην περίπτωση αυτή, η φορολογητέα αξία μειώνεται κατά το ποσό της ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος, εφ' όσον μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων διαπιστώνεται ότι η απαίτηση κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως, λόγω θέσεως της συναλλασσομένης με τον υποκείμενο επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Η μείωση της φορολογητέας βάσης, για την ενδιαφερόμενη επιχείρηση ενεργείται μετά την έκδοση της κατά την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.1892/1990 απόφασης του Εφετείου της έδρας της συναλλασσόμενης επιχείρησης, σύμφωνα με την οποία αυτή έχει τεθεί στην προβλεπόμενη από τα άρθρα 9 και 10 του ιδίου νόμου εκκαθάριση. Για την έγκριση της μείωσης απαιτείται απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης του Εφετείου και μαζί προσκομίζονται τα απαραίτητα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει το σύνολο της ανείσπρακτης απαίτησης.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αναλογών στην πάνω μείωση ΦΠΑ έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο, συμψηφίζεται κατά τη φορολογική περίοδο, κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, ενώ εάν δεν έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο, δεν καταβάλλεται, ως μη οφειλόμενος στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο κατά την οποία οφείλετο.
Τυχόν πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμου, που έχουν εκδοθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, ακυρώνονται. Επιχειρήσεις που εντάσσονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής, λόγω μη είσπραξης των απαιτήσεών τους από επιχειρήσεις, που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση μέχρι τη δημοσίευση του Ν.2601/1998, μπορούν μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση (15.4.1998) του παραπάνω νόμου να ζητήσουν, με αίτησή τους στον Προϊστάμενο της αρμόδιας γι' αυτούς ΔΟΥ, τη μείωση της φορολογητέας βάσης.
Τυχόν πράξεις προσδιορισμού του φόρου ή επιβολής προστίμων, κατά το μέρος που δικαιώνονται με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής, ακυρώνονται, εφόσον δεν έχουν επικυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι τη δημοσίευση του προαναφερθέντος νόμου, έστω και εάν κατέστησαν, με οποιονδήποτε τρόπο, οριστικές.

2. Παράγραφος 20

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 20 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, ρυθμίζονται οι φορολογικές ως προς το ΦΠΑ υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν θαλάσσιες μεταφορές, για τις παρασχεθείσες από αυτές υπηρεσίες κατά το χρονικό διάστημα από 17.1.1991 μέχρι και 30.6.1996.
Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές, από λανθασμένη ερμηνεία, εφάρμοζαν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες όμως δεν ολοκληρώνονταν μέσα στην περιοχή που εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές, κατά τα προβλεπόμενα από την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν.1642/1986.
Με τη διάταξη αυτή, οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να αποδώσουν τη διαφορά του φόρου που προκύπτει μεταξύ μειωμένου και ακέραιου συντελεστή ΦΠΑ, για τις παρασχεθείσες από αυτές υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών, εφ' όσον κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα εισέπραξαν και απέδωσαν ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή. Πράξεις επιβολής ΦΠΑ, καθώς και πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω αιτία και αφορούν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, παύουν να ισχύουν, εφ' όσον δεν έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο οριστικές μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (15.4.1998). Τυχόν βεβαιωθέντα ποσά λόγω άσκησης ενδίκων μέσων, καταβληθέντα ή όχι, επιστρέφονται ή διαγράφονται, κατά περίπτωση.
Εξυπακούεται ότι, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες μετά την 30.6.1996, πρέπει να αποδοθεί ΦΠΑ με τον ακέραιο συντελεστή επί της αξίας των υπηρεσιών αυτών, ανεξάρτητα αν ο φόρος έχει εισπραχθεί ή όχι.

3. Παράγραφος 21

Με τη διάταξη της παρ. 21 του ως άνω άρθρου και νόμου ρυθμίζεται η καταβολή στο Δημόσιο του ΦΠΑ των συνδρομών που εισπράττουν οι Ενώσεις των ράδιο - ταξί από τα μέλη τους.
Οπως έχει διευκρινισθεί και με την υπ' αριθ. 1019382/590/248/0014/ΠΟΛ.1043/ /8.2.1996 ΕΔΥΟ, το ποσό (συνδρομή) που καταβάλλεται από τα μέλη προς τις Ενώσεις των ράδιο - ταξί, έναντι των υπηρεσιών που τους παρέχονται, έστω και με τη μορφή συνεισφοράς (συμμετοχής) στα κοινά έξοδα, υπάγεται σε ΦΠΑ δέκα οκτώ
τοις εκατό (18%) από 1.1.1987, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 3, παρ. 1, 4 και 8 του Ν.1642/1986).
Με την παρούσα διάταξη γίνεται δεκτό, για λόγους επιείκειας, ότι οι Ενώσεις ράδιο - ταξί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα μέλη τους έναντι συνδρομής, δεν υποχρεούνται να αποδώσουν το ΦΠΑ που αναλογεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31.12.1997, εφόσον αυτός αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκε από τα μέλη τους.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι τυχόν πράξεις επιβολής ΦΠΑ, καθώς και πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν για τις παραπάνω υπηρεσίες, για την ανωτέρω χρονική περίοδο (1.1.1987 έως 31.12.1997), ακυρώνονται, εφόσον δεν έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο οριστικές μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (15.4.1998).
Σε περίπτωση που για τις παραπάνω υπηρεσίες έχει καταβληθεί φόρος, δεν επιστρέφεται, ούτε συμψηφίζεται.
Εξυπακούεται ότι για τις υπηρεσίες που παρέχουν, μετά την 1.1.1998, οι Ενώσεις ράδιο - ταξί προς τα μέλη τους, υποχρεούνται να αποδώσουν ΦΠΑ δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας της εισπραττόμενης συνδρομής (αντιπαροχής), ανεξάρτητα από την είσπραξη ή μη του αναλογούντος φόρου από τα μέλη τους. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω Ενώσεις ράδιο - ταξί, ως πρόσωπα υποκείμενα στο ΦΠΑ για τη δραστηριότητά τους αυτή, έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης