ΠΟΛ.1180/16.6.1998

Διαδικασία αντικατάστασης δημοσιονομικής μνήμης και άλλα θέματα φορολογικών ταμειακών μηχανών

16 Ιούν 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 16 Ιουνίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1072362/447/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τμήμα Β'

ΠΟΛ.: 1180

ΘΕΜΑ: Διαδικασία αντικατάστασης δημοσιονομικής μνήμης και άλλα θέματα φορολογικών ταμειακών μηχανών.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 2 του Ν.1809/1988 "Καθιέρωση φορολογικών ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 222/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Τα οριζόμενα στις υπ' αριθ. 1116207/1032/0015/ , 1055974/396/0015/και 1084365/178/0015/ΠΟΛ.1213/17.7.1996
εγκυκλίους μας, σχετικά με την αντικατάσταση της δημοσιονομικής μνήμης των φορολογικών ταμειακών μηχανών, το βιβλιάριο συντήρησης και άλλα συναφή θέματα.
4. Την ανάγκη θεσμοθέτησης των οριζομένων στις εγκυκλίους μας της ανωτέρω περ. 3.
5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

1. Η αφαίρεση ή αντικατάσταση της φυσικής μνήμης της μηχανής από το χρήστη επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση βλάβης ή πλήρωσης αυτής και γίνεται πάντα με την παρουσία εξουσιοδοτημένου εφοριακού υπαλλήλου, η δε αντικαθιστώμενη μνήμη φυλάσσεται από τον υπόχρεο για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1809/1988.

2. Με την τοποθέτηση της νέας μνήμης στη μηχανή, δίδεται νέος αριθμός μητρώου στη φ.τ.μ., που αποτελείται από δύο (2) κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, τα ίδια ακριβώς που περιλαμβάνονται στον αριθμό άδειας καταλληλότητας και από ένα οκταψήφιο αριθμό.
Ο οκταψήφιος αυτός αριθμός συγκροτείται ως εξής:
α) Τα δύο πρώτα ψηφία εκφράζουν πάντα το έτος παραγωγής/εισαγωγής της εκάστοτε (νέας) φορολογικής μνήμης.
β) Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι το "9", ως χαρακτηριστική ένδειξη της πραγματοποιηθείσης πρώτης αντικατάστασης μνήμης. Στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης και δεύτερης ή τρίτης αντικατάστασης μνήμης, το τρίτο ψηφίο του οκταψήφιου αριθμού είναι αντίστοιχα το "8" ή το "7" κ.ο.κ.
γ) Τα υπόλοιπα πέντε (5) ψηφία (θέσεις) χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση του αύξοντα αριθμού της σειράς παραγωγής της (νέας) μνήμης.

Εάν για την απεικόνιση του αύξοντα αριθμού της σειράς παραγωγής της μνήμης δεν χρησιμοποιούνται και οι πέντε (5) θέσεις - ψηφία, τότε μεταξύ του τρίτου (3ου) ψηφίου του οκταψήφιου αριθμού, δηλαδή μετά το "9" ή "8" και του αύξοντα αυτού αριθμού παραγωγής, παρεμβάλλονται μηδενικά μετά την 1.4.1998, το βιβλιάριο θεωρείται (με διάτρηση) στην αρμόδια ΔΟΥ.

3. Με την τοποθέτηση νέας μνήμης χορηγείται στο χρήστη νέο βιβλιάριο συντήρησης της φ.τ.μ., εφόσον δε η φ.τ.μ. είχε αρχικά χρησιμοποιηθεί, μετά την 1.4.1998, το βιβλιάριο θεωρείται (με διάτρηση) στην αρμόδια ΔΟΥ.

4. Ο κατασκευαστής στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο παραγωγής, καταχωρεί τις παραγόμενες ή εισαγόμενες δημοσιονομικές μνήμες, κατ' αναλογία των οριζομένων στην υπ' αριθ. 1127421/974/ΠΟΛ.1278/19.12.1989 ΑΥΟ.

5. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης της δημοσιονομικής μνήμης σε εγκεκριμένου τύπου ταμειακή μηχανή ή σύστημα, ο πωλητής εκδίδει το σχετικό Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής σε δύο (2) επιπλέον αντίτυπα, αντίγραφο του οποίου υποχρεούνται, τόσο ο πωλητής, όσο και ο αγοραστής της μνήμης, να αποστέλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ εντός δέκα (10) ημερών, κατ' αναλογία της διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α') επί πώλησης φ.τ.μ.

6. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής της μνήμης, η μεταβολή αυτή δηλώνεται από τον υπόχρεο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της αλλαγής και κατά τον τρόπο που περιγράφεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.1809/1988, όπως ισχύει σήμερα.

7. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr