Αριθ. 1080841/6986/0016/11.9.2003

Είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών

11 Σεπ 2003

Taxheaven.gr
Αριθ. 1080841/6986/0016

(ΦΕΚ Β' 1397/30-09-2003)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί κατ' εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές, το γεγονός ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού" (ΦΕΚ 247Α').

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 "Περί Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και Τοπικών Γραφείων".

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149Α') όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α') "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς κ.τ.λ."

5. Την ανάγκη εκσυχρονισμού των εισπράξεων του Δημοσίου, με την χρησιμοποίηση των διατραπεζικών συστημάτων.

6. Την από 16.10.2001 Σύμβαση πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων με τη χρήση καρτών. του Ελληνικού Δημοσίου με τις Τράπεζες και την "ΔΙΑΣ" Α.Ε.

7. Την αρ. 1065956/863/Α0006/2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

8. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη για την αμοιβή των Υπηρεσιών της ΔΙΑΣ Α. Ε. και των Τραπεζών η οποία θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ΚΑΕ 0874, ειδικός φορέας 23-110 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

1. Η είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο μπορεί να γίνεται με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, μέσω υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α. Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

Τα ποσά που εισπράττονται, θα αποδίδονται από την ΔΙΑΣ Α.Ε. την επόμενη εργάσιμη ημέρα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Για το σκοπό αυτό η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει συγκεντρωτική κατάσταση εκκαθάρισης συναλλαγών στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την πίστωση των λογαριασμών των Δ.Ο.Υ. με αντίστοιχη χρέωση των λογαριασμών των Τραπεζών, καθώς και στην αρμόδια 16η Δ/νση Εισπρ. Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ., για τον σχετικό έλεγχο.

Για τις εισπράξεις αυτές θα αποστέλλεται από την Τράπεζα Ελλάδος χωριστή απόδειξη κατάθεσης, η οποία θα εισάγεται στο ημερολόγιο Πληρωμών όπως και οι υπόλοιπες αποδείξεις.

3. Οι Τράπεζες και η ΔΙΑΣ Α.Ε. που θα καθυστερούν να αποδώσουν τα σχετικά ποσά στο Δημόσιο πέραν του οριζόμενου χρόνου, βαρύνονται με τόκο υπερημερίας, ο οποίος καταλογίζεται σε αυτές με πράξη της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης.

Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στην Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης θα γίνεται από την 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ.

4. Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. είναι 0,15 ευρώ ανά συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ. Π. Α. και των Τραπεζών 0,88 ευρώ ανά εγκεκριμένη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α..

Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Δημόσιο στην ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. Για την καταβολή της αμοιβής υποβάλλονται από την ΔΙΑΣ Α.Ε. α) κατάσταση εκκαθάρισης προμηθειών της ΔΙΑΣ Α.Ε. και β) κατάσταση εκκαθάρισης προμηθειών των Τραπεζών, τον επόμενο μήνα της είσπραξης στην 16η Δ/νση Εισπρ. Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ. για θεώρηση και στην συνέχεια προωθούνται στην 5η Δ/νση Οικονομικού μαζί με τα αντίστοιχα τιμολόγια όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για την εκκαθάριση της πληρωμής.

6. Αν στο τέλος της κατ' άρθρο ΧΙΙΙ.1 σχετικής σύμβασης πενταετίας, η συνολική αμοιβή προμηθειών της ΔΙΑΣ Α.Ε. βάσει του αριθμού συναλλαγών στη διάρκεια της πενταετίας αυτής είναι κατώτερη των εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων (125.000.000) δραχμών (ή 366.837,86 ευρώ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. (25.000.000 δρχ ή 73.367,57 ευρώ Χ 5 έτη), το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στη ΔΙΑΣ Α.Ε., τη διαφορά, ως ελάχιστη αμοιβή που συμφωνείται ότι της οφείλει με τη λήξη της πενταετίας.

7. Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0874, ειδικός φορέας 23-110 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από 1.11.2001 (ημερομηνία εφαρμογής - ισχύος της σχετικής σύμβασης) να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2003

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Taxheaven.gr