Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1177/4.6.1998 Αποστολή μηχανογραφικών καταστάσεων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων έτους 1996, προς έλεγχο


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1177/4.6.1998
Αποστολή μηχανογραφικών καταστάσεων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων έτους 1996, προς έλεγχο


Αθήνα 4/6/1998
Αρ.Πρωτ.: 1067980/3086/3408/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Διεύθυνση 14η ΦΠΑ
Τμήμα Α/Γραφ.VIES
- Δ/νση 15η Βιβλίων και Στοιχείων
Τμήματα Α' & Β'
Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων
- Δ/νση Μητρώου
Τμήμα Γ'
- Δ/νση Συντ.Σχεδ.Φορ.Ελέγχων
ΚΕΠΥΟ
- Δ/νση 30η Εφαρμογών Η/Υ
Τμήμα Β'

ΠΟΛ.: 1177

ΘΕΜΑ: Αποστολή μηχανογραφικών καταστάσεων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων έτους 1996, προς έλεγχο.

Ι. Αποστολή μηχανογραφικών καταστάσεων με ενδείξεις Α', Β' και Γ' Υστερα από μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν με βάση τους ανά τρίμηνο υποβληθέντες ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων από επιχειρήσεις άλλων κρατών - μελών κατά τη χρονική περίοδο από 1/1 - 31.12.1996 και των προσωρινών δηλώσεων των αντίστοιχων φορολογικών περιόδων, που υπέβαλαν οι ελληνικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, συντάχθηκαν τρεις μηχανογραφικές καταστάσεις, τις δύο πρώτες εκ των οποίων σας στέλνουμε για έλεγχο, ενώ την τρίτη για συμπλήρωση στοιχείων.

1. Αναλυτική κατάσταση Α'

Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποίησαν οι Ελληνες υποκείμενοι κατά το έτος 1996, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τους τριμηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υπέβαλαν οι προμηθεύτριες επιχειρήσεις των άλλων κρατών - μελών και τις αντίστοιχες προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 1996 που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.
Σημειώνεται ότι στις εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνονται μόνο εκείνοι οι υποκείμενοι, για τους οποίους βρέθηκε διαφορά μεγαλύτερη του 1.000.000 δρχ. μεταξύ των δηλωθέντων ποσών συνολικά και για τα τέσσερα τρίμηνα του έτους 1996. Στην κατάσταση αυτή εμφανίζονται για κάθε ένα φορολογούμενο τα ακόλουθα στοιχεία:
Ο ΑΦΜ, η επωνυμία, η διεύθυνση.

Στήλη 1η: Το τρίμηνο που έγιναν οι αποκτήσεις.

Στήλη 2η: Το κράτος - μέλος από το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

Στήλη 3η: Η ένδειξη στην οποία εμφανίζονται:

* Οταν στο εξωτερικό δηλώνεται ότι η παράδοση στην ελληνική επιχείρηση αφορούσε εργασίες facon.
** Οταν η ενδοκοινοτική παράδοση δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο τρίμηνο.
*** Οταν συμβαίνουν και τα δύο προηγούμενα.

Στήλη 4η: Η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων εκφρασμένη στο νόμισμα της χώρας προέλευσης των αγαθών (σημειώνεται ότι οι αξίες των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από την Ιταλία είναι εκφρασμένες σε χιλιάδες λιρέτες).

Στήλη 5η: Η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (της στήλης 4) εκφρασμένη σε δραχμές ανά τρίμηνο και για το σύνολο του έτους.

Σημειώνεται ότι η μετατροπή των ποσών της στήλης 4 σε δραχμές έγινε με τη χρησιμοποίηση της μικρότερης ισοτιμίας της τιμής πώλησης συναλλάγματος για κάθε χώρα προέλευσης και συνολικά ανά τρίμηνο, σύμφωνα με τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες των κοινοτικών προμηθευτών.

Στήλη 6η: Η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων για κάθε ένα από τα τέσσερα τρίμηνα του έτους 1996, καθώς και για το σύνολο του έτους, όπως αυτή δηλώθηκε με τις προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ από την ελληνική επιχείρηση.

Στήλη 7η: Η προκύψασα διαφορά (απόκλιση) μεταξύ των στηλών 5 και 6, η οποία αφορά την τριμηνιαία και ετήσια διαφορά μεταξύ των ποσών των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που δηλώθηκαν από τους Ελληνες αγοραστές με τις προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ και εκείνων που δηλώθηκαν από τους κοινοτικούς προμηθευτές τους με τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.
Επισημαίνεται ότι όταν υπάρχει αστερίσκος (*) στο δεξιό μέρος του ετήσιου ποσού ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που δηλώθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις προσωρινές τους δηλώσεις (στήλη 6), το ΚΕΠΥΟ εκτιμά ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα λανθασμένης συμπλήρωσης των Κωδικών 341, 342 και 343 του εντύπου των
περιοδικών δηλώσεων από τους υποκείμενους στο φόρο, καθώς επίσης και των αντίστοιχων κωδικών των προσωρινών δηλώσεων.

2. Αναλυτική κατάσταση Β'

Η αναλυτική αυτή κατάσταση περιλαμβάνει τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις έτους 1996 με βάση τις ανά μήνα υποβληθείσες προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ, όπως αυτές καταχωρήθηκαν από το ΚΕΠΥΟ.
Συγκεκριμένα, στην κατάσταση αυτή εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
- ΑΦΜ ελληνικής επιχείρησης.
- Η εγγραφή της εν λόγω ελληνικής επιχείρησης στο μητρώο VIES (με την ένδειξη VIES) ή μόνο στο μητρώο ΦΠΑ (με την ένδειξη ΦΠΑ).
- Επωνυμία.
- Διεύθυνση.

Σε στήλες εμφανίζονται:

Στήλη 1η: Η ημερομηνία υποβολής της προσωρινής δήλωσης από την ελληνική επιχείρηση.
Στήλη 2η: Η ΔΟΥ παραλαβής της προσωρινής δήλωσης.
Στήλη 3η: Το ποσό (σε δραχμές) της ενδοκοινοτικής απόκτησης που δηλώθηκε στις προσωρινές δηλώσεις, ανά φορολογική περίοδο.

Επισημαίνεται ότι στην τελευταία σειρά της στήλης αυτής εμφανίζεται το συνολικό ετήσιο ποσό που δηλώθηκε στις προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ.

Σημείωση: Η κατάσταση Β' αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα για τον κατά τρίμηνο έλεγχο της κατάστασης Α'. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη αναζήτηση των δεδομένων και των δύο καταστάσεων.

3. Κατάσταση Γ'

Η κατάσταση αυτή αποτελεί προεκτυπωμένο έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία ανά φορολογούμενο:

- ΑΦΜ ελληνικής επιχείρησης.
- Ετήσιο δηλωθέν ποσό ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στις προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ από την εν λόγω ελληνική επιχείρηση.
- Ετήσιο δηλωθέν ποσό ενδοκοινοτικών παραδόσεων από τους κοινοτικούς προμηθευτές της αγοράστριας επιχείρησης.
- Διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω ποσών.

Σε στήλες εμφανίζονται:

Στήλη 1η: Το τρίμηνο κατά το οποίο διενεργήθηκαν οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.
Στήλη 2η: Το κράτος - μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι οι κοινοτικοί προμηθευτές της ελληνικής επιχείρησης.

Πιθανές αιτίες της υφιστάμενης διαφοράς:

  1. Ετεροχρονισμένη εγγραφή στην περιοδική δήλωση.
  2. Λανθασμένη καταχώριση στο VIES από ξένο οίκο.
  3. Λανθασμένη ή μη διάτρηση των στοιχείων της προσωρινής δήλωσης από το ΚΕΠΥΟ.
  4. Μη δήλωση από το φορολογούμενο της συναλλαγής.
  5. Απόκτηση μεταφορικού μέσου ιδιώτη με χρήση επαγγελματικού ΑΦΜ.
  6. Λανθασμένη συμπλήρωση της προσωρινής δήλωσης από το φορολογούμενο.
  7. Αλλες αιτίες (περιγραφή από τον ελεγκτή).


Προσοχή: Οταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, συμπληρώνεται από τη ΔΟΥ η κατάσταση Γ', η οποία αποστέλλεται στη συνέχεια στην 14η Διεύθυνση, γραφείο VIES, fax: 36.37.156, αφού καταγραφεί η αιτία της υφιστάμενης διαφοράς.

ΙΙ. Αντικείμενο και ενέργειες ελέγχου

1. Ενέργειες

Με την παραλαβή των συναποστελλομένων καταστάσεων πρέπει να προβείτε στη διενέργεια προσωρινού ελέγχου των υποκειμένων που αναγράφονται στην κατάσταση Α', λαμβάνοντας υπόψη και τα βοηθητικά στοιχεία της κατάστασης Β'. Ο έλεγχος αυτός θα συνίσταται, κατ' αρχήν, αν το ποσό των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που αναγράφεται στη στήλη 6 της κατάστασης Α' (αθροιστικά ανά τρίμηνο) και στην κατάσταση Β' (αναλυτικά ανά φορολογική περίοδο), συμφωνεί με τα ποσά των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που πράγματι προκύπτουν από τα αντίγραφα των προσωρινών δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το έτος 1996. Για τη συμφωνία του ποσού αυτού θα λαμβάνονται υπόψη και ποσά που προκύπτουν από τυχόν υποβληθείσες εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις που αφορούν την παραπάνω χρονική περίοδο.

2.1. Για τη διεξαγωγή του ελέγχου θα συγκεντρωθούν τα παραστατικά στοιχεία (Τιμολόγια) των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ανά χώρα προέλευσης, θα ελεγχθεί, κατ' αρχήν, η ημερομηνία έκδοσής τους, ώστε να διαπιστωθεί ποιο συγκεκριμένο τρίμηνο του έτους 1996 αφορούν, ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταχώρισής τους στα βιβλία του υποκειμένου.
Οταν στα παραστατικά αυτά στοιχεία η αξία αναγράφεται σε ξένο νόμισμα, θα μετατρέπεται σε δραχμές, σύμφωνα με την ελάχιστη ισοτιμία της τιμής πώλησης συναλλάγματος του τριμήνου (βλέπε συνημμένο πίνακα ισοτιμιών) μέσα στο οποίο εκδόθηκε το κάθε παραστατικό. Στη συνέχεια, θα αθροιστούν οι αξίες σε δραχμές όλων των παραστατικών, κατά χώρα και τρίμηνο. Με τον τρόπο αυτό θα διαπιστωθεί σε ποια ή σε ποιες χώρες και σε ποιο τρίμηνο υπάρχει απόκλιση. Το άθροισμα αυτό, που θα είναι εκφρασμένο σε δραχμές, θα συγκριθεί με τα επί μέρους κατά χώρα συνολικά ποσά της στήλης 5 της κατάστασης Α'.

2.2. Στη συνέχεια, θα συγκρίνεται το ανά τρίμηνο άθροισμα της στήλης 5 της κατάστασης Α' (δηλαδή το σύνολο των δραχμοποιημένων ενδοκοινοτικών παραδόσεων των κοινοτικών προμηθευτών του συγκεκριμένου τριμήνου) με το σύνολο της στήλης 6 της ίδιας κατάστασης (δηλαδή με το σύνολο των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που δηλώθηκαν από την επιχείρηση με τις προσωρινές δηλώσεις του διου τριμήνου). Στον έλεγχο αυτό θα χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικά στοιχεία τα δεδομένα της κατάστασης Β', τα οποία είναι εκφρασμένα σε δραχμές ανά φορολογική περίοδο.

2.3. Υστερα από τις συγκρίσεις που θα πραγματοποιηθούν, με βάση τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παρ. 2.1 και 2.2, εφόσον διαπιστωθούν διαφορές, θα συμπληρωθεί ανά χώρα το συνημμένο υπόδειγμα 2, το οποίο θα αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στην 14η Διεύθυνση ΦΠΑ, Τμήμα Α', Γραφείο VIES στους αριθμούς 01-36.37.156 και 01-36.37.103.
Σημειώνεται ότι με το ως άνω υπόδειγμα θα ζητούνται από τη Διεύθυνσή μας σχετικές πληροφορίες για τις αγορές που πραγματοποίησε ο συγκεκριμένος φορολογούμενος από συγκεκριμένο κράτος - μέλος, κατά το οικείο τρίμηνο που διαπιστώθηκε η απόκλιση.

2.4. Οταν η ΔΟΥ λάβει από την Υπηρεσία μας την απάντηση στο πιο πάνω ερώτημά μας, θα καλεί το φορολογούμενο να αιτιολογήσει την απόκλιση που διαπιστώθηκε στις δηλωθείσες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποίησε από τους συγκεκριμένους προμηθευτές. Εάν ο φορολογούμενος δεν μπορεί να δικαιολογήσει
τις συγκεκριμένες αποκλίσεις, θα συμπληρώνεται κατά περίπτωση το Εντυπο 049 Α' ή Β' ΦΠΑ "Δελτίο ελέγχου ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών" με τα υπάρχοντα στον Ελληνα αγοραστή παραστατικά. Στη θέση "παρατηρήσεις" του ως άνω εντύπου θα αναγράφεται κατά τρίμηνο το σύνολο της αξίας των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων του
Ελληνα αγοραστή από το συγκεκριμένο προμηθευτή "σύμφωνα με τα στοιχεία των στηλών 4 και 5 της κατάστασης Α' και η απόκλιση η οποία υπάρχει στο νόμισμα της χώρας προέλευσης των αγαθών. Το δελτίο αυτό θα αποστέλλεται στην 14η Διεύθυνση ΦΠΑ και στους ίδιους όπως παραπάνω αριθμούς Fax, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1109959/9048/0014/ΑΥΟ.

2.5. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο αρνηθεί ότι πραγματοποίησε, συνολικά ή μερικά, την απόκτηση αγαθών με βάση τα επιπλέον ή τα με διαφορετική αξία στοιχεία, θα του ζητείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986. Με τη δήλωση αυτή ο φορολογούμενος θα βεβαιώνει ότι δεν απέκτησε από τους συγκεκριμένους προμηθευτές (των οποίων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ και το πρόθεμα της χώρας τους) τα αγαθά που αναφέρονται στα στοιχεία αυτά ή ότι η αξία αυτή δεν ήταν η αναγραφόμενη στην κατάσταση Α'. Κατά την υποβολή της δήλωσης αυτής, θα γνωστοποιείται στο φορολογούμενο ότι αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του
Ν.1599/1986 που θα υποβάλει, θα κοινοποιηθεί, δια μέσου της αρμόδιας φορολογικής αρχής του κράτους - μέλους εγκατάστασης του προμηθευτή από τον οποίο αρνείται ότι πραγματοποίησε την απόκτηση αγαθών ή ότι δεν απέκτησε τα αγαθά αυτά, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στην κατάσταση αξίες. Η Υπεύθυνη αυτή Δήλωση, αφού πρωτοκολληθεί, θα λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη κατά τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου.
Φωτοτυπία του "Δελτίου Παροχής Πληροφοριών ΦΠΑ Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών" Εντυπο ΦΠΑ 049 Α' ή 049 Β' με την καταγραφή στη θέση "Παρατηρήσεις" εκείνων των συναλλαγών που αγνοεί ο φορολογούμενος ή διαφοροποιούνται οι αξίες τους, σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωσή του, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα αποστέλλονται στην 14η Διεύθυνση ΦΠΑ, Τμήμα Α', Γραφείο VIES, μέσω Fax, αναγράφοντας (όταν υπάρχει) τον αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τον αριθμό φακέλου του σχετικού εγγράφου, που σας διαβίβασε με Fax το Γραφείο VIES, προκειμένου τα στοιχεία αυτά να διαβιβαστούν στην αρμόδια φορολογική αρχή του προμηθευτή για περαιτέρω ενέργειες.
Ο οίκος του εξωτερικού θα υποχρεωθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές της χώρας του να καταβάλει τον αναλογούντα ΦΠΑ στη χώρα του, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα αγαθά παραλήφθηκαν από τον Ελληνα αγοραστή, οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο Ελληνας αγοραστής θα υποστεί τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2.6. Σε περίπτωση που από την απάντηση που θα λάβουμε από το κράτος - μέλος, προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα παροχής πληροφοριών, προκύπτει συμφωνία με τα παραστατικά της ελληνικής επιχείρησης, θα συντάσσεται έκθεση ελέγχου και η υπόθεση θα τίθεται στο αρχείο, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

2.7. Εάν οι δηλωθείσες από την ελληνική επιχείρηση ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, με βάση τα παραστατικά του προμηθευτή που επιδείχθηκαν κατά τον έλεγχο, υπολείπονται κατά 1.000.000 δρχ. τουλάχιστον αυτών που δηλώθηκαν από τον κοινοτικό προμηθευτή, σύμφωνα με τις αξίες που καταγράφονται στις στήλες 4 και 5 της κατάστασης Α', τότε θα γνωστοποιείται το γεγονός αυτό στην 14η Διεύθυνση ΦΠΑ, Τμήμα Α', Γραφείο VIES, μέσω Fax.
Στην περίπτωση αυτή, εάν διαπιστωθεί ότι η διαφορά οφείλεται σε στοιχεία που δεν επέδειξε κατά τον έλεγχο ή σε μη καταχώριση ορισμένων από αυτά στα βιβλία της ή στην ανακριβή καταχώρισή τους, τότε θα καλείται ο φορολογούμενος να υποβάλει συμπληρωματική προσωρινή δήλωση ΦΠΑ, για τη φορολογική περίοδο κατά
την οποία διαπιστώθηκε η απόκλιση, καθώς και συμπληρωματική εκκαθαριστική δήλωση.
Ειδικά στις περιπτώσεις που την ενδοκοινοτική απόκτηση την πραγματοποίησαν πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και δεν υπέβαλαν τη σχετική δήλωση και, κατά συνέπεια, δεν κατέβαλαν τον οφειλόμενο φόρο, θα συντάσσεται προσωρινή πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ και θα βεβαιώνεται ο
αναλογών φόρος με τις ανάλογες προσαυξήσεις και πρόστιμα, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 47 και 48 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει. Εξυπακούεται ότι, στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα συντάσσεται και σχετική έκθεση
ΚΒΣ και θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κατά τις διατάξεις των άρθρων 32 έως 34 του Π.Δ.186/1992 περί ΚΒΣ ή του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, κατά περίπτωση.

2.8. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει παραλείψει να υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση έναρξης ή μεταβολής, ώστε να εγγραφεί στο μητρώο ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), πρέπει να την καλέσετε να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση, επιβάλλοντάς της τα προβλεπόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986 πρόστιμα.

ΙΙΙ. Ενέργειες Προϊσταμένων ΔΟΥ

Οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ παρακαλούνται, μετά την περαίωση της ελεγκτικής διαδικασίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα (το αργότερο εντός δύο μηνών) να γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία μας (Δ14, Γραφείο VIES) τα αποτελέσματα ελέγχου που θα διενεργήσουν με βάση την παρούσα εγκύκλιο για κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση της κατάστασης Γ'.
Η κατάσταση αυτή (Γ'), αφού συμπληρωθεί, θα αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας, στη Διεύθυνση Μητρώου, Τμήμα Γ' και στη Διεύθυνση ΣΕΦΕ, Τμήμα Β'.
Επισημαίνεται ότι, επειδή η παραπάνω προθεσμία είναι δεσμευτική, λόγω των υποχρεώσεών μας προς την Ευρωπαϊκή Ενωση, οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων ΦΠΑ πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην εκτέλεση της παρούσας εγκυκλίου. Μετά δε την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, να αποστείλουν άμεσα την κατάσταση Γ', συμπληρωμένη με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Οι κ.κ. Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση και πιστή εφαρμογή της.

IV. Επισημάνσεις ΚΕΠΥΟ

Προκειμένου να γίνει ορθή χρήση των δεδομένων των ως άνω καταστάσεων, το ΚΕΠΥΟ επισημαίνει τα ακόλουθα:

1. Τα στοιχεία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, όπως αυτά δηλώθηκαν από τις προμηθεύτριες επιχειρήσεις των λοιπών κρατών - μελών (στήλες 4 και 5 της κατάστασης Α'), αφορούν τα δεδομένα του έτους 1996, καθώς και τις τυχόν διορθώσεις που έγιναν σε αυτά μέχρι 10.12.1997.

2. Τα ποσά τα οποία εμφανίζονται στη στήλη 6 της κατάστασης Α', καθώς και στην κατάσταση Β' και αφορούν τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις έτους 1996 με βάση τις ανά μήνα υποβληθείσες προσωρινές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, προέρχονται από την καταχώριση από το ΚΕΠΥΟ του Κωδικού 341 της περιοδικής δήλωσης ή του Κωδικού 01
της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ, κατά περίπτωση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή καταχώριση από το ΚΕΠΥΟ των ως άνω στοιχείων, είναι η σωστή συμπλήρωση από τους φορολογούμενους του Κωδικού 007 (ημερολογιακή περίοδος) της περιοδικής δήλωσης.
Το ΚΕΠΥΟ, επίσης, επισημαίνει ότι η μη καταγραφή ποσών στην ως άνω στήλη 6 της κατάστασης Α' και στην κατάσταση Β' μπορεί να οφείλεται στη λανθασμένη συμπλήρωση από τους φορολογούμενους των περιοδικών - προσωρινών δηλώσεων (μη συμπλήρωση του Κωδικού 341 ενδοκοινοτικές αποκτήσεις της περιοδικής ή Κωδικός 01 της περιοδικής δήλωσης) και όχι στη μη υποβολή περιοδικής - προσωρινής δήλωσης.
 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης