Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ6Α 1117082 ΕΞ 23.7.2013 Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1131977 ΕΞ2013/26.8.2013.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ6Α 1117082 ΕΞ 23.7.2013
Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής


Αριθμ. Δ6Α 1117082ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 1779/23-07-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α'107).

β) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α'2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α'265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (A' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

γ) Της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως χαρακτηρίστηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

δ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

ε) των άρθρων 32, 34, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136 και 137 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύουν.

στ) του π.δ. 43/2007 (Α' 43) «Σύσταση Γενικής Δ/νσης Κέντρου πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.)».

ζ) του π.δ. 61/1997 (Α'53) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών».

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α'98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/24-9-2012 (Β'2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

3. Την ανάγκη εφαρμογής και υλοποίησης των διατάξεων της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α'107), περί μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που αφορούν στην άσκηση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, του προσωπικού και των διαθέσιμων πόρων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται από 31/07/2013 οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιμοι πόροι των κατωτέρω οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του ίδιου Υπουργείου, καθώς και των συλλογικών οργάνων της Γ.Γ.Π.Σ., που αφορούν στην άσκηση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης και καθορίζονται οι παρακάτω οργανικές θέσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως οργανικές θέσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και το προσωπικό το οποίο μεταφέρεται σε αυτές από την Γ.Γ.Π.Σ., ως εξής:

(Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1131977 ΕΞ2013/26.8.2013)

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

αα) των Τμημάτων της Δ 30. Διεύθυνσης Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ):

i) Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου και Αυτοκινήτων

ii) Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και Ειδικών Φορολογιών

iii) Τελωνείων

iv) από το Τμήμα Γενικών Εφαρμογών, οι αρμοδιότητές του, που αφορούν σε μηχανογραφικές εφαρμογές σε θέματα υπηρεσιών και προσωπικού, που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

ββ) όλων των Τμημάτων της Δ32. Διεύθυνσης Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).

γγ) Των συλλογικών οργάνων, επιτροπών, ομάδων εργασίας ή ομάδων έργου πληροφοριακών συστημάτων και συναφών έργων, που λειτουργούν στην Γ.Γ.Π.Σ. και αφορούν σε αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Από την έναρξη λειτουργίας των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα ασκούν και τις μεταφερόμενες από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αρμοδιότητες, θα παύσουν να λειτουργούν η Δ32. Διεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Η/Υ και τα Τμήματα της, καθώς και τα Τμήματα της Δ 30. Διεύθυνσης Εφαρμογών Η/Υ, που αναφέρονται στην περίπτωση αα' της παρούσας υποπαραγράφου. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γενικών Εφαρμογών που δεν μεταφέρονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα ασκούνται από άλλο Τμήμα της Διεύθυνσης Εφαρμογών Η/Υ, που θα καθορισθεί με άλλη απόφαση.

(Το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου Α, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1131977 ΕΞ2013/26.8.2013)

Β. I. Από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης οι κατωτέρω οργανικές θέσεις προσωπικού μεταφέρονται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και καθορίζονται ως οργανικές θέσεις αυτής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:


ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.

αα) ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

i. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΚΛΑΔΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΘ. 30 ν. 2523/1997)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟ­ΦΟΡΙΚΗΣ

 

2

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΘ. 30 ν. 2523/1997)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟ­ΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

1

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

78

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (SOFTWARE)

74

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (HARDWARE)

4

 

ΠΕ3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η/Υ

 

 

14

ΠΕ5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η/Υ

 

 

3

ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

 

 

6

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

 

2

ΠΕ5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

 

 

1

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

 

699

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (Άρθρ. 30 Ν. 2523/1997), με γνωστικά αντικείμενα

 

 

174


ii. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ

ΚΛΑΔΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

30

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

27

 

 

Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (HARDWARE)

1

 

 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

2

 

ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MH.K.Y.O.

 

 

2

ΤΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

 

 

1

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

 

105


iii. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΚΛΑΔΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

 

 

364

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ

5

 

 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

4

 

 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙ­ΧΕΙΩΝ

142

 

 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ)

213

 

ΔΕ3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑ­ΣΙΑΣ

 

 

37

ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η/Υ

 

 

15

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

 

 

28

 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

2

 

 

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

26

 

ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

 

 

5

ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

 

5

ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

 

 

6

ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

 

 

100

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ

99

 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

1

 

ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

 

266

iv. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

ΚΛΑΔΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

 

146

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

 

 

8

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

 

 

73

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

23


ββ) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

i. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

(ΠΕ) με γνωστικό αντικείμενο «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

2

(ΠΕ) με γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ»

1

(ΠΕ) με γνωστικό αντικείμενο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

2

(ΠΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (SOFTWARE)

4

(ΠΕ3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η/Υ

4

(ΠΕ5) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η/Υ

4

ii. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

(ΤΕ3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗ.Κ.Υ.Ο.

2

(ΤΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (SOFTWARE)

1

iii. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

(ΔΕ) ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

225

(ΔΕ) ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

7

iv. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

(ΥΕ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

6

(ΥΕ) ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

1

(ΥΕ) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

3

(ΥΕ) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

21II. Οι θέσεις της περίπτωσης I της παρούσας υποπαραγράφου, που δεν είναι κενές, καλύπτονται, από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της παρούσας, από το προσωπικό των παραπάνω κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετεί ήδη σε υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και από το προσωπικό που μεταφέρεται σε αυτήν, από την ίδια ημερομηνία, από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, με την υποπαράγραφο Γ' της παρούσας παραγράφου.

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, το οποίο μεταφέρεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καλύπτει οργανικές θέσεις της υποπαραγράφου Β' της παρούσας παραγράφου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα: αα)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤ

ΣΥΡΟΠΟ

2

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΧΑΡΟΥΛΑ

ΔΗΜ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (SOFTWARE)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΗΛΙΑΣ

3

ΒΕΜΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΥΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

4

ΒΟΥΔΑΝΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

5

ΓΕΛΑΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6

ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

7

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

8

ΔΙΝΕΡΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

11

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

12

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

13

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΩΝΣΤΑ

14

ΚΑΖΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

15

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΟΥ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

16

ΚΑΛΑΤΖΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

17

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

18

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΝΑΝΙΑΣ

19

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

20

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

21

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ

ΡΕΝΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

22

ΚΟΓΙΑ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

23

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

24

ΚΟΡΔΑΤΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

25

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

26

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27

ΚΥΡΛΙΓΚΙΤΣΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

28

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ - ΤΣΑΔΑΡΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

29

ΛΕΙΣΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

30

ΛΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

31

ΛΥΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

32

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

33

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

34

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

35

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

36

ΜΠΑΜΠΑΛΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

37

ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

38

ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

39

ΝΗΣΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

40

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

41

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

42

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

43

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

44

ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΙΧΑΗΛ

45

ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

46

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝ

47

ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

48

ΠΑΣΣΑΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

49

ΠΕΡΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

50

ΠΕΤΡΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

51

ΠΕΤΡΗ - ΓΑΛΑΝΗ

ΚΑΝΤΩ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

52

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΥΡΤΩ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

53

ΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ

54

ΠΟΥΣΚΟΥΡΗ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ

55

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

56

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΘΕΟΠΙΣΤΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

57

ΣΑΡΑΦΗ

ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

58

ΣΓΟΥΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

59

ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΙΣΑΑΚ

60

ΣΜΥΡΛΗ - ΠΙΠΗ

ΜΑΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

61

ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

62

ΤΕΛΑΛΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

63

ΤΖΑΦΑΛΙΑ

ΜΑΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

64

ΤΟΥΡΛΙΔΟΥ

ΜΟΣΧΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

65

ΤΡΙΤΑΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

66

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

67

ΤΣΑΚΑΛΙΑΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

68

ΦΑΝΑΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ

69

ΦΛΟΚΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

70

ΦΛΩΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

71

ΦΟΡΟΥΛΗ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

72

ΧΑΜΗΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

73

ΧΑΤΖΗΜΗΤΑΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΟΓΕΝΗΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (HARDWARE)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

2

ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΧΡΥΣΑΥΓΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4

ΜΠΑΛΑΤΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η/Υ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΒΟΥΤΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΟΛΥΖΩΗΣ

2

ΓΑΛΑΝΗ

ΕΛΕΝΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ

3

ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4

ΓΚΥΖΗ - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

5

ΔΑΡΡΑ

ΑΝΘΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6

ΔΕΔΕΜΑΔΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

7

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΟΥΖΟΥΑΣΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

8

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ

ΧΡΥΣΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

9

ΚΑΡΡΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10

ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

11

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

12

ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ

13

ΧΑΤΖΗΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ

ΘΑΛΕΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕ 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η/Υ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

2

ΠΟΝΗΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3

ΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΟΜΗΡΟΣ

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

2

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ

ΑΓΑΠΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3

ΓΚΙΚΑ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

4

ΓΚΟΛΦΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5

ΓΛΥΤΣΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

6

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ

7

ΔΕΓΑΙΤΑ

ΕΥΔΟΞΙΑ

ΑΒΡΑΑΜ

8

ΚΑΚΕΤΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

9

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10

ΚΑΡΑΒΙΔΑ

ΑΣΗΜΙΝΑ

ΜΙΧΑΗΛ

11

ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

12

ΛΑΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13

ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

14

ΜΑΡΓΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

15

ΜΟΙΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16

ΠΑΝΑΓΟΥ

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

17

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΑΧΙΛΛΕΥΣ

19

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

20

ΣΑΓΡΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

21

ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

22

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

23

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

24

ΤΡΙΓΚΑΣ

ΑΔΡΙΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25

ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

26

ΤΣΙΑΚΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ

ΙΩΣΗΦ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2

ΠΑΙΤΕΡΗ - ΣΑΜΙΩΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (HARDWARE)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗ.Κ.Υ.Ο.

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

2

ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ - ΤΡΙΓΚΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΛΑΓΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2

ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3

ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4

ΠΑΣΣΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

5

ΠΟΥΛΙΕΖΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΥΛΟΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΑΓΓΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ

ΜΑΡΙΟΣ

2

ΑΓΓΕΛΟΥ

ΧΡΥΣΩ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

4

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΛΑΜΠΡΟΣ

5

ΑΛΕΞΙΟΥ

ΑΝΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6

ΑΛΙΜΟΝΑΚΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ

7

ΑΝΕΒΛΑΒΗ

ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9

ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΟΛΓΑ

ΗΛΙΑΣ

10

ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

11

ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ