ΠΟΛ.1175/12.6.1998

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.2601/1998 - Οι Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί υπάγονται σε ΕΦΤΕ από την υπαγωγή τους στο Ν.2076/1992Σχόλια:


12 Ιούν 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 12 Ιουνίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1070866/851/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & Ε.Φ.

ΠΟΛ.: 1175

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2601/1998.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α'/15.4.1998) "Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις" και παρέχουμε οδηγίες για
την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η οποία αναφέρεται στην υπαγωγή σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών των αμιγών Πιστωτικών Συνεταιρισμών του Ν.1667/1986, που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Πιστωτικά Ιδρύματα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 6-16 του Ν.1676/1986, όπως ισχύουν, περί επιβολής ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή Πιστωτικών Συνεταιρισμών του Ν.1667/1986 και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας κατά
τα οριζόμενα στα άρθρα 5-9 του Ν.2076/1992 από την Τράπεζα της Ελλάδος, από τον κατά περίπτωση χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους.
Επομένως, οι Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί του Ν.1667/1986, που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν ως Πιστωτικά Ιδρύματα του Ν.2076/1992, κατόπιν σχετικής άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5-9 του Ν.2076/1992, υπάγονται στον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών από τον κατά περίπτωση χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους ως Πιστωτικά Ιδρύματα του νόμου αυτού.


Taxheaven.gr