Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1174/12.6.1998 Φορτωτικά έγγραφα - Μεταφορές αγαθών τρίτων με Φ.Δ.Χ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1174/12.6.1998
Φορτωτικά έγγραφα - Μεταφορές αγαθών τρίτων με Φ.Δ.Χ.


Αθήνα 12 Ιουνίου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 1069830/400/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΟΛ.: 1174

ΘΕΜΑ: Φορτωτικά έγγραφα. Μεταφορές αγαθών τρίτων με Φ.Δ.Χ.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν υπόψη μας, σχετικά με τα αναφερόμενα επί μέρους θέματα που αφορούν μεταφορές αγαθών τρίτων και τρόπο έκδοσης φορτωτικών εγγράφων, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Α. Απαγόρευση χρησιμοποίησης Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για μεταφορές αγαθών τρίτων Το Υπουργείο Μεταφορών με το υπ' αριθ. Α2/13351/2205/23.4.1997 έγγραφό του, μετά από δικό μας αίτημα, μας γνώρισε την ισχύουσα νομοθεσία για τη χρησιμοποίηση Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), η οποία έχει ως εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α') φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) θεωρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με αυτό.
Κατά τις μεταφορές με Φ.Ι.Χ. πρέπει τα μεταφερόμενα εμπορεύματα να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), παραχθεί, εξορυχθεί, μετατραπεί ή επισκευασθεί απ' αυτήν ή αυτόν ή να είναι ήδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους. Ειδικότερα, με την υπ' αριθ. Α2/23917/3415/10.10.1995 εγκύκλιο του ιδίου Υπουργείου, διευκρινίσθηκε ότι στην έννοια της εξόρυξης δεν περιλαμβάνονται εργασίες εκσκαφής, κατεδάφισης ή πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες.

2. Επιπλέον, με τις διατάξεις των παρ. δ' και ε' του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε τρίτο Πρόσωπο Νομικό ή Φυσικό, πλην σε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου εξ αρχής και η με οποιονδήποτε τρόπο
είσπραξη κομίστρου για εκτελούμενες με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μεταφορές.

3. Στο άρθρο 11 του Ν.1959/1991 αναφέρεται ότι απαγορεύεται Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο να χρησιμοποιεί Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο για δημόσια μεταφορά και να εκδίδει φορτωτικές για τέτοια μεταφορά.

4. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β') Κανονιστική Απόφαση σε επιχειρήσεις και Πρακτορεία Μεταφορών, επιτρέπεται η χορήγηση μιας άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, μικτού βάρους μέχρι τεσσάρων (4) τόνων, για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών συσκευασίας που ανήκουν σε αυτές.
Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά και μόνο παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία, ταξινόμηση μικροδεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων επειγούσης διαβίβασης (courier), επιτρέπεται η χορήγηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι τεσσάρων (4) τόνων, εφόσον το αντικείμενο των εργασιών προκύπτει σαφώς από τη βεβαίωση της ΔΟΥ.

5. α) Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, υποπέσουν στην αντίληψή σας παραβάσεις της νομοθεσίας αυτής, να διαβιβάζονται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αντίγραφα ή αποσπάσματα των εκθέσεων ελέγχου που διαλαμβάνουν παραβάσεις που αφορούν μεταφορές αγαθών με Φ.Ι.Χ., κατά παράβαση των διατάξεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Για να διαπιστώνεται εάν το Φ.Ι.Χ. χρησιμοποιείται νόμιμα ή παράνομα, να ελέγχονται εκτός των άλλων και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη από την άδεια κυκλοφορίας του, καθώς και το είδος των αγαθών για τη μεταφορά των οποίων έχει εκδοθεί η συγκεκριμένη άδεια.

β) Σχετικά με την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων και επειδή πράγματι έχει διαπιστωθεί ότι επιχειρήσεις αποθήκευσης αγαθών τρίτων ή διαμεταφορικές, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο δικών τους υλικών συσκευασίας και παγίων που ανήκουν σ'
αυτές, τα χρησιμοποιούν παράνομα για δημόσιες μεταφορές και, προς αποφυγή αυτών των καταστρατηγήσεων, παρακαλούμε στο εξής να ζητείται κατά την προσκόμιση προς θεώρηση των Δελτίων Αποστολής να αναγράφεται επ' αυτών εντύπως ή με σφραγίδα ή με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή η ένδειξη "Δεν επιτρέπεται η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. του αποθηκευτή των αγαθών ή του διαμεταφορέα", κατά περίπτωση. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, ο Προϊστάμενος ΔΟΥ μπορεί να εγκρίνει η ένδειξη αυτή να αναγράφεται κατά την έκδοση των Δελτίων Αποστολής. Η έγκριση αυτή αναφέρεται επί του σημειώματος θεώρησης.

Β. Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων μεταφοράς

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΒΣ "Ο μεταφορέας, αντί φορτωτικής, μπορεί να εκδίδει διπλότυπη απόδειξη για μεταφορές αποσκευών που συνοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή μικροδεμάτων ή για μεταφορές εντός της αστικής περιοχής των πόλεων ή για μεταφορές εμφόρτων ή κενών οχημάτων με πλωτά
μέσα. Στην απόδειξη αυτή, που εκδίδεται πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου και το ένα αντίτυπό της παραδίδεται στον καταβάλλοντα το κόμιστρο, αναγράφονται:

α) Επί μεταφοράς αποσκευών, τουλάχιστον το κόμιστρο.
β) Επί μεταφοράς μικροδεμάτων, τα στοιχεία του φορτωτή και του παραλήπτη, το είδος κατά γενική κατηγορία, η ποσότητα των αγαθών και το κόμιστρο.
γ) Επί αστικών μεταφορών, τα στοιχεία της προηγούμενης περ. β', ο αριθμός του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα και η ώρα εκκίνησης του μεταφορικού μέσου.
δ) Επί μεταφοράς οχημάτων με πλωτά μέσα, τα στοιχεία αυτού που καταβάλλει το ναύλο και το ποσό αυτού".

2. Με την υπ' αριθ. 10777844/641/ (ΦΕΚ 507/Β') ΑΥΟ παρασχέθηκε η δυνατότητα στις επαναλαμβανόμενες μεταφορές αγαθών και στις αστικές μεταφορές να τηρείται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σ' αυτήν, θεωρημένο βιβλίο - ημερολόγιο μεταφοράς και για το κόμιστρο να εκδίδεται θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη μεταφοράς για τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές στο τέλος κάθε μήνα, για δε τις υπόλοιπες μεμονωμένες αστικές μεταφορές κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΒΣ.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζουμε ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εκμεταλλευτές των Φ.Δ.Χ., κάνουν χρήση της προαναφερόμενης δυνατότητας και τηρούν θεωρημένο ημερολόγιο μεταφοράς, τότε οι αποδείξεις σε μεμονωμένες αστικές μεταφορές μπορούν να εκδοθούν με την ολοκλήρωση της μεταφοράς, δεδομένου ότι οι ελεγκτικές επαληθεύσεις διασφαλίζονται από το τηρούμενο ημερολόγιο μεταφοράς.

Γ. Αναγραφή ΑΦΜ επί των φορτωτικών

1. Με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 7 του άρθρου 16 του ΚΒΣ ορίζεται ότι στη φορτωτική, εκτός των άλλων, αναγράφεται και ο ΑΦΜ του καταβάλλοντος τα κόμιστρα.

2. Η υποχρέωση αυτή καθιερώθηκε για τη μηχανογραφική διασταύρωση των στοιχείων με την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών από τους εκμεταλλευτές Φ.Δ.Χ.

3. Επειδή στην πράξη παρουσιάζεται το φαινόμενο να μην γνωρίζει ο μεταφορέας, κατά το χρόνο έκδοσης της φορτωτικής, ποιος θα καταβάλει τα κόμιστρα (φορτωτής, παραλήπτης, εντολέας), γίνεται δεκτό ο ΑΦΜ του καταβάλλοντος τα κόμιστρα να αναγράφεται με την παράδοση του τρίτου αντιγράφου της φορτωτικής και στο
αντίγραφο αυτό και στο στέλεχος.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης