Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1173/12.6.1998 Φορολογική μεταχείριση των εμπορευματικών μεταφορών που διενεργούνται από πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με άδεια "Καμποτάζ". Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1173/12.6.1998
Φορολογική μεταχείριση των εμπορευματικών μεταφορών που διενεργούνται από πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με άδεια "Καμποτάζ". Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων


ΠΟΛ.1173/12.6.1998 Φορολογική μεταχείριση των εμπορευματικών μεταφορών που διενεργούνται από πρόσωπα που είναι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 12 Ιουνίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1069830/442/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ ΑΙΙ
15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1173

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των εμπορευματικών μεταφορών που διενεργούνται από πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με άδεια ΚΑΜΠΟΤΑΖ. Υποχρέωση τήρησης Βιβλίων και Στοιχείων.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν υπόψη στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, διευκρινίζουμε τα κατωτέρω:

Α. Φορολογία εισοδήματος

1. Με βάση τον Κοινοτικό Κανονισμό αριθ. 3118/1993, φορτηγά που ανήκουν σε μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορές στο εσωτερικό της χώρας μας, "Καμποτάζ", για προσωρινό χρονικό διάστημα. Η χρονική διάρκεια των μεταφορών
αυτών είναι μέχρι δύο μήνες.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, σε φόρο εισοδήματος υπόκειται κάθε Φυσικό Πρόσωπο που αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι σε φόρο υπόκεινται και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας.

4. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν.2238/1994, στις αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, αντικείμενο του φόρου είναι το καθαρό εισόδημα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα, κατά την έννοια του άρθρου 100 αυτού του νόμου.

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 100 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι, για την εφαρμογή αυτού του νόμου, θεωρείται ότι υπάρχει στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής εταιρίας, εφόσον αυτή διεξάγει στην Ελλάδα εργασίες ή παρέχει υπηρεσίες μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος έχει εξουσιοδότηση και μπορεί να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρίας.

6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται στην περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρία είναι φορολογικός κάτοικος Κράτους με το οποίο η Ελλάδα δεν έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας του εισοδήματος. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν η Ελλάδα έχει συνάψει τέτοια σύμβαση με το Κράτος στο
οποίο η αλλοδαπή εταιρία έχει τη φορολογική κατοικία της, δεν εφαρμόζονται οι ως άνω διατάξεις, αλλά οι διατάξεις της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας του εισοδήματος, οι οποίες ορίζουν την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης. Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και για Φυσικά Πρόσωπα των οποίων η φορολογική κατοικία είναι
στην αλλοδαπή.

7. Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι υφίσταται στη χώρα και μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπού Νομικού Προσώπου, όταν αυτό πραγματοποιεί στην Ελλάδα ενδομεταφορές ("Καμποτάζ") και η φορολογική κατοικία του είναι σε χώρα με την οποία η Ελλάδα δεν έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας του εισοδήματος. Κατά συνέπεια, τα κέρδη που αποκτά το αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο από την ως άνω δραστηριότητά του υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Περαιτέρω, εάν αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο ασκεί στην Ελλάδα την ίδια δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση
αποφυγής διπλής φορολογίας του εισοδήματος, τα κέρδη που αποκτά από αυτή υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα, εφόσον, με βάση τις διατάξεις της σχετικής σύμβασης, έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δεν συντρέχει η εν λόγω προϋπόθεση, τα κέρδη αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για Φυσικά Πρόσωπα των οποίων η φορολογική κατοικία είναι στην αλλοδαπή.

Β. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

1. Με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.1642/1986 προβλέπεται ότι ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου για μεταφορές, εφόσον εκτελούνται στο εσωτερικό της χώρας και προκειμένου για μεταφορές με τόπο αναχώρησης το εσωτερικό της χώρας και τόπο άφιξης έδαφος εκτός της Κοινότητας και αντίστροφα, για το διανυόμενο στο εσωτερικό της χώρας τμήμα της ολικής διαδρομής.
Η διάταξη αυτή ισχύει και προκειμένου για ενδοκοινοτικές μεταφορές προσώπων.
Σημειώνεται ότι για τις υπηρεσίες που εκτελούνται εκτός του εσωτερικού της χώρας, ο τόπος φορολογίας δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από πρόσωπο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' της παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.1642/1986 προβλέπεται ότι ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, προκειμένου για υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, καθώς και υπηρεσίες μεσολάβησης για την πραγματοποίηση αυτών των υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, εφόσον ο τόπος αναχώρησης της μεταφοράς βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και ο τόπος άφιξης της μεταφοράς βρίσκεται σε άλλο κράτος - μέλος.
Σημειώνεται ότι όταν ο λήπτης των υπηρεσιών είναι πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος της Κοινότητας, τότε ο τόπος φορολογίας των υπηρεσιών αυτών δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά στο άλλο κράτος - μέλος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Διευκρινίζεται ότι ως ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών θεωρείται κάθε μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο εσωτερικό δύο διαφορετικών κρατών - μελών.
Εξομοιώνεται με ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών η μεταφορά αγαθών, της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον η μεταφορά αυτή συνδέεται άμεσα με ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών.

3. Με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της υποπερ. ββ' της περ. ε' της παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν.1642/1986 προβλέπεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού αντιπροσώπου στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών και στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, κατά τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 2
του άρθρου 12, όταν ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ο λήπτης είναι υποκείμενος στο φόρο, εγκατεστημένος σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Επομένως, σε κάθε άλλη περίπτωση μεταφορών, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στην Ελλάδα, απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου, εκτός και αν η μεταφορική επιχείρηση ή ο μεταφορέας αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.2238/1994 ή τις σχετικές
διατάξεις των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν μεταξύ της Ελλάδας και του Κράτους φορολογικής κατοικίας της μεταφορικής επιχείρησης ή του μεταφορέα.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.1642/1986 προβλέπεται ότι για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών υπόχρεος στο φόρο είναι ο λήπτης των υπηρεσιών, στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση ορισμού αντιπροσώπου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 4 του άρθρου 29, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιπρόσωπος.

5. Η διαδικασία για την απόδοση του οφειλόμενου φόρου από την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς, των οποίων ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στην Ελλάδα, προβλέπεται με τις υπ' αριθ. 1002414/204/25/0014/ ΑΥΟ, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 1042666/3590/Α0014/ΑΥΟ και την υπ' αριθ. 1105799/1797/8881/Α0014/ ΑΥΟ.

6. Τέλος, με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3118/1993 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης προβλέπεται ότι κάθε μεταφορέας που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτου και ο οποίος είναι κάτοχος κοινοτικής άδειας, που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 881/1992, γίνεται δεκτός, υπό τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, να εκτελεί, προσωρινά και για λογαριασμό τρίτου, εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές, αποκαλούμενες στο εξής "ενδομεταφορές" ή "Καμποτάζ", σε άλλο κράτος - μέλος,
αποκαλούμενο στο εξής "κράτος - μέλος υποδοχής", χωρίς να διαθέτει εκεί έδρα ή άλλη εγκατάσταση (άρθρο 1, παρ. 1). Επίσης, η εκτέλεση των ενδομεταφορών υπόκειται, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κοινοτικών ρυθμίσεων, στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος - μέλος υποδοχής, όσον αφορά τους ακόλουθους τομείς:
α) ......., β) ......, γ) ......, δ) ......

ε) ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφορών. Ως προς αυτόν τον τομέα, εφαρμόζονται, στις παροχές που προβλέπονται στο άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού, το άρθρο 21, παρ. 1, στοιχείο α' της υπ' αριθ. Οδηγίας (6η Οδηγία/ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες διατάξεις της υπ' αριθ. Οδηγίας (6η Οδηγία) στην ελληνική νομοθεσία είναι οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.1642/1986.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε μεταφορέας που πραγματοποιεί μεταφορές με άδεια "Καμποτάζ" και εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν τόπο φορολογίας την Ελλάδα, όπως π.χ. στην περίπτωση μεταφοράς που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας και δεν συνδέεται άμεσα με ενδοκοινοτική μεταφορά, υποχρεούται να
ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1111374/9160/2152/0014/ ΑΥΟ, εκτός και αν η μεταφορική επιχείρηση ή ο μεταφορέας αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.2238/1994 ή τις σχετικές διατάξεις των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν μεταξύ της Ελλάδας
και του Κράτους φορολογικής κατοικίας της μεταφορικής επιχείρησης ή του μεταφορέα.
Σε περίπτωση που, κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων, δεν ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα, τότε ο φόρος αποδίδεται από το λήπτη των υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προαναφερόμενες παρ. 4 και 5. Τέλος, επισημαίνεται ότι, όταν ο φόρος αποδοθεί από το λήπτη της υπηρεσίας μεταφοράς, τότε σε βάρος του παρέχοντος την υπηρεσία αυτή, λόγω μη ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.

Γ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ΚΒΣ "Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο
επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο "επιτηδευματίας", τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα
στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση".

2. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ΚΒΣ, ο εκμεταλλευτήςαυτοκινήτου Δ.Χ. εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων, δηλαδή τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων.

3. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ΚΒΣ, ο μεταφορέας ... εκδίδει κατά την παραλαβή των προς μεταφορά αγαθών, για κάθε μεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί αποδεικτικό παράδοσης αυτών και παραμένει στο μεταφορέα, το δεύτερο παραδίδεται στο φορτωτή, το τρίτο αντίτυπο έχει την ένδειξη "Αποδεικτικό Δαπάνης" και παραδίδεται σ' αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο παραμένει ως στέλεχος.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξαρτήτως του χρόνου άσκησης της δραστηριότητας αυτής, υποχρεούται να τηρεί και να εκδίδει τα οριζόμενα για τη δραστηριότητα αυτή βιβλία και στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, δηλαδή ο εκμεταλλευτής Φ.Δ.Χ. ως προς τα βιβλία πρέπει να τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων και ως προς τα στοιχεία να εκδίδει θεωρημένη φορτωτική για κάθε μεταφορά αγαθών.
Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α' της παρούσης, τις φορτωτικές εκδίδει ο φορολογικός του αντιπρόσωπος.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ΚΒΣ, το πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί το αποδεικτικό παράδοσης αυτών και φυλάσσεται μετά το τέλος της μεταφοράς από το μεταφορέα ή το φορολογικό του αντιπρόσωπο, κατά περίπτωση.

5. Τέλος, διευκρινίζεται ότι αρμόδια ΔΟΥ για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων είναι η ΔΟΥ στην περιοχή της οποίας δηλώνει εγκατάσταση ο εκμεταλλευτής του αλλοδαπού Φ.Δ.Χ. ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος αυτού, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του αλλοδαπού Φ.Δ.Χ. δεν έχει κατοικία, γραφείο, εγκατάσταση ή εκπροσώπηση στην Ελλάδα και πραγματοποιεί παράνομες μεταφορές εντός της Ελληνικής Επικράτειας, αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ είναι της ΔΟΥ στην αρμοδιότητα του οποίου διαπιστώνεται η παράβαση.

Δ. Διεύθυνση μητρώου

Σε συνέχεια των προαναφερομένων, διευκρινίζουμε ότι, προκειμένου για ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών ή για τη συνέχιση ενδοκοινοτικής μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών από τους μεταφορείς.
Για τις μεταφορές με άδεια "Καμποτάζ", στο εσωτερικό της χώρας, που δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται οι πιο κάτω διαδικασίες:

1. Ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου

- Ο κάτοχος της άδειας "Καμποτάζ" ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.
- Ο φορολογικός αντιπρόσωπος υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ κατοικίας του ή έδρας επαγγέλματος, δήλωση έναρξης εργασιών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται με την .
- Υποβάλλει και την ειδική άδεια "Καμποτάζ" του εντολέα, επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, όταν υπάρχει.
- Μετά το πέρας του διμήνου, υποβάλλει δήλωση οριστικής παύσης εργασιών ή μεταβολής, κατά περίπτωση.
- Αποδίδεται ΑΦΜ τόσο στο φορολογικό αντιπρόσωπο, όσο και στον εντολέα.

2. Εναρξη στον κάτοχο της ειδικής άδειας

- Ο μεταφορέας, κάτοχος της ειδικής άδειας, υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών.
- Ως έδρα δηλώνεται η κατοικία του στην Ελλάδα.
- Αρμόδια ΔΟΥ είναι η ΔΟΥ κατοικίας του.
- Με τα δικαιολογητικά υποβάλλει και: (α) την ειδική άδεια "Καμποτάζ", όταν υπάρχει επίσημα μεταφρασμένη και (β) πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής της χώρας προέλευσης.
- Δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα ή εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα.
- Μετά το πέρας του διμήνου υποβάλλει δήλωση οριστικής παύσης εργασιών.

Ε. Φορολογικός έλεγχος

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 63, 64 και 108 του Ν.2238/1994 ορίζεται, κατά περίπτωση, ο αρμόδιος Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ για την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

2. Ακόμα, με τις διατάξεις των άρθρων 64, 66 έως 75 και 113 του ανωτέρω νόμου καθορίζονται οι διάφορες ελεγκτικές και μετέπειτα διαδικασίες στη φορολογία εισοδήματος.

3. Επίσης, με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως 46 του Ν.1642/1986 περί ΦΠΑ, καθορίζεται ο αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ για τον έλεγχο, έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και λοιπών διαδικασιών στη φορολογία αυτή.

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του Ν.2523/1997 καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, τα πρόστιμα, η σύνταξη των ειδικών εκθέσεων για διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου και λοιπές κυρώσεις.

5. Συνεπώς, ο φορολογικός έλεγχος των εκμεταλλευτών φορτηγών, που ανήκουν σε μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο Κράτος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και διενεργούν μεταφορές στο εσωτερικό της χώρας μας, εφόσον λάβουν άδεια ενδομεταφορών ή "Καμποτάζ", σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό αριθ. 3118/1993,
διενεργείται από τον, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις κατά χωρική ή καθ' ύλη αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ στην αρμοδιότητα του οποίου δηλώνει εγκατάσταση ο εκμεταλλευτής του αλλοδαπού φορτηγού ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος αυτού, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του αλλοδαπού φορτηγού δεν έχει κατοικία, γραφείο, εγκατάσταση ή δεν έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και πραγματοποιεί παράνομες μεταφορές στη χώρα μας, από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν.2238/1994, που ορίζουν ότι η επιχείρηση αποτελεί
και μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους, με τις προαναφερθείσες διατάξεις του αρμόδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ, συνάγεται ότι αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ για τη διενέργεια των απαραίτητων φορολογικών ενεργειών και διαδικασιών είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ στην αρμοδιότητα του οποίου διαπιστώνεται η παράβαση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης