Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Υ1γ/Γ.Π/58802/28.8.2013 Διευκρινίσεις επί της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. πρωτ.: Υ1γ/Γ.Π/58802/28.8.2013
Διευκρινίσεις επί της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ.

Αθήνα 28 / 7 /2013
Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/58802
59315,62792

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας:10433 Αθήνα
FAX:210 5233563
Πληροφορίες:Β. Κωστούλα
Γ. Αναγνωστοπούλου
Τηλέφωνο:2132161341

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ

Σχετ: α) Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ με ΑΔΑ Β43ΡΘ-ΤΑΦ.και με διόρθωση σφαλμάτων αυτής με ΦΕΚ 3007/τβ/13-11-2012.

Μετά από ερωτήματα υγειονομικών υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας αναφορικά με:

1.προσθήκη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο,

2.επανέλεγχο της επιχείρησης λόγω αμφισβήτησης των αιτιών της αρνητικής γνωμοδότησης για την αδειοδότηση της επιχείρησής

3. τασσόμενη προθεσμία συμμόρφωσης των επιχειρήσεων από την υγειονομική υπηρεσία επί παραβάσεων-διορθώσεων που απαιτούνται

4.εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας για προσωρινή και σε περίπτωση υποτροπής οριστική ανάκληση της άδειας.

Σας γνωρίζουμε ότι:

1. Για τη προσθήκη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο, σε ήδη αδειοδοτημένη επιχείρηση, απαιτείται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Ο προσδιορισμός των εξυπηρετούμενων ατόμων γίνεται διαιρώντας το εμβαδό του παραχωρούμενου εξωτερικού χώρου με το 1,20 και σε συνάρτηση πάντα με τη συγκρότηση της επιχείρησης (π.χ παρασκευαστήριο, αποχωρητήρια ) σύμφωνα με τη ανωτέρω σχετική (α) νέα Υγειονομική Διάταξη. Η πρόσθετη πράξη προσδιορισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας της επιχείρησης χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση της προϋπάρχουσας άδειας.

Στις επιχειρήσεις που είναι αδειοδοτημένες με την παλαιότερη Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/83 και αιτούνται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στον αριθμό 6 του άρθρου 18 της υπ΄αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ.

Η ανάπτυξη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο κατά παράβαση της υπάρχουσας άδειας χωρίς πρόσθετη πράξη προσδιορισμού αποτελεί επέκταση της επιχείρησης και πρέπει άμεσα η επιχείρηση να συμμορφωθεί με την ήδη υπάρχουσα άδεια και να αιτηθεί πρόσθετη πράξη προσδιορισμού αλλιώς επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

Για την ανάπτυξη καθισμάτων σε παρακείμενη αίθουσα απαιτείται αντικατάσταση της άδειας της επιχείρησης.

2. Σε περιπτώσεις όπου οι επιχειρηματίες αμφισβητούν τα αίτια της αρνητικής γνωμοδότησης για την αδειοδότηση της επιχείρησής τους δύναται να ζητήσουν επανέλεγχο. Η σύνθεση της επιτροπής επανελέγχου θα είναι διαφορετική της αρχικής.

3. Η υγειονομική υπηρεσία οφείλει να ορίζει στην έκθεση ελέγχου διάστημα συμμόρφωσης του ενδιαφερόμενου με την αρχική γνωμοδότηση που δεν μπορεί να ξεπερνά τον ένα μήνα. Σε περίπτωση παρέλευσης του οριζομένου χρονικού περιθωρίου χωρίς συμμόρφωση, ο φάκελος επιστρέφεται στον οικείο Δήμο με αρνητική γνωμοδότηση.

4. Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική υπηρεσία εισηγείται για την προσωρινή ή σε περίπτωση υποτροπής την οριστική ανάκληση της άδειας της επιχείρησης με πλήρη και σαφή αιτιολόγηση.Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης