Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1169/9.6.1998 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης,μεταβολής και διακοπής εργασιών


Σχόλια: Καταργήθηκε με την Βλέπε και η οποία τροποποιεί την παρούσα.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-06-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1169/9.6.1998
Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης,μεταβολής και διακοπής εργασιών
Καταργήθηκε με την 


Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ.1169/9.6.1998

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α'/1986), όπως ισχύει και του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 54/Α').
2. Τις υπ' αριθ. 1027319/677/0006Β/24.2.1998 (ΦΕΚ 194/Β'/3.3.1998) και 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β'/3.3.1198) ΑΥΟ.
3. Την έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος Μητρώου στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS) στις ΔΟΥ, με πρώτη τη ΔΟΥ Μοσχάτου από 3.3.1998.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου με την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή από τους υπόχρεους δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.

Αρθρο 1
Δήλωση έναρξης εργασιών

1. Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ενωση Προσώπων, όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, υποχρεούται να υποβάλει στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ δήλωση έναρξης εργασιών, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της επαγγελματικής του
δραστηριότητας. Εξαιρείται η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη.

2. Ειδικά τα Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων, αν δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση έναρξης εργασιών εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού ή την ημερομηνία σύστασης στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση.

3. Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα, υποβάλλουν το Εντυπο (Μ2) "Δήλωση Εναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου", συμπληρώνοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Εναρξη".

4. Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων, υποβάλλουν το Εντυπο (Μ3) "Δήλωση Εναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου", συμπληρώνοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Εναρξη". Η επωνυμία της επιχείρησης αναγράφεται επί του εντύπου της δήλωσης, όπως ακριβώς αναγράφεται και στο καταστατικό. Η επωνυμία επιχειρήσεων δύναται να αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες.
5. Ο ιδρυτής ατομικής επιχείρησης ή Νομικού Προσώπου, υποβάλλει το Εντυπο (Μ5) "Δήλωση υπό Ιδρυση Επιχείρησης". Στη δήλωση αυτή αναγράφεται ως επωνυμία το ονοματεπώνυμο του ιδρυτή ή η επωνυμία του ιδρυτή, καθώς και η υπό ίδρυση επιχείρηση.

Για κάθε τροποποίηση των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων που αφορούν την υπό ίδρυση επιχείρηση, υποβάλλεται, με το ίδιο έντυπο, δήλωση μεταβολής. Με την περαίωση των εργασιών της ίδρυσης, υποβάλλεται από τον ιδρυτή δήλωση διακοπής των εργασιών αυτής και ταυτόχρονα δήλωση έναρξης εργασιών Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, κατά περίπτωση.

Αρθρο 2
Συνυποβαλλόμενες δηλώσεις

1. Από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, κατά περίπτωση και οι παρακάτω έντυπες δηλώσεις:

α) "Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης" (Μ6)
Στη δήλωση αυτή αναγράφονται όλες οι λοιπές δραστηριότητες, πέραν αυτών που έχουν ήδη αναγραφεί στα Εντυπα Μ2 ή Μ3. Ολες οι δραστηριότητες περιγράφονται αναλυτικά και σύμφωνα με τους Κωδικούς Δραστηριότητας, όπως ισχύουν κάθε φορά. Μία από αυτές δηλώνεται ως κύρια, οι δε λοιπές ως δευτερεύουσες.

β) "Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου" (Μ7)
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τα παραπάνω πρόσωπα, προκειμένου να δηλώσουν τον/την σύζυγο, καθώς και τις σχέσεις τους, που απορρέουν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με άλλα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων, όπως αυτές αναγράφονται στις οδηγίες του εντύπου.

γ) "Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου" (Μ8)
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μόνο από τα Νομικά Πρόσωπα και τις Ενώσεις Προσώπων, με την αναγραφή των στοιχείων των μελών τους ή των εταίρων τους, του ποσοστού και του είδους συμμετοχής τους.

δ) "Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού" (Μ10)
Υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε μία εγκατάσταση (υποκατάστημα, αποθήκη κ.λπ.), που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

ε) "Δήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού" (Μ11)
Υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε μία εγκατάσταση που βρίσκεται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

στ) "Δήλωση Πωλήσεων από Απόσταση" (Μ12)
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται όταν πραγματοποιούνται πωλήσεις από απόσταση από την Ελλάδα προς άλλο κράτος - μέλος και φορολογούνται στο άλλο κράτος - μέλος (παρ. 5, άρθρου 11 του Ν.1642/1986).

2. Ολες οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται εις απλούν και επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.

Αρθρο 3
Δικαιολογητικά

Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία φυλάσσονται με ευθύνη τους στην έδρα της επιχείρησης και επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αμέσως ,μετά τη δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών:

1. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, που μπορεί να είναι τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμφωνητικό μίσθωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 δωρεάν παραχώρησης χώρου. Τα παραπάνω συμφωνητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ του εκμισθωτή. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, απαιτείται κατάθεση συμφωνητικού μεταξύ του υπεκμισθωτή και του μισθωτή.

Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού μίσθωσης, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, κατ' αναλογία των αναφερόμενων στα προηγούμενα εδάφια.

2. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα, προκειμένου για Φυσικά Πρόσωπα επιτηδευματίες ή εταίρους ΟΕ ή ΕΕ ή μελών ΕΠΕ ή Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου ή των μελών του Δ.Σ. ΑΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία.

3. Βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.

4. "Ειδικά στις περιπτώσεις ενάρξεων αλλοδαπών, υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. άδεια παραμονής και εργασίας τους, με ισχύ τουλάχιστον ενός (1) έτους. Επίσης οι ίδιες άδειες προσκομίζονται για τη συμμετοχή τους ως ομορρύθμων μελών σε προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τον ορισμό τους ως διαχειριστών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ως νομίμων εκπροσώπων

(οπως τροποποιήθηκε με την )

Η προγούμενη περίπτωση είχε ως εξής

4. Ειδικά στις περιπτώσεις των αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων, υποβάλλονται υποχρεωτικά και τα παρακάτω.

α) Αδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους για κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επίσης, οι ίδιες άδειες απαιτούνται για τη συμμετοχή τους ως ομορρύθμων μελών σε προσωπικές εταιρίες (ΟΕ - ΕΕ) ή ορισμού τους ως διαχειριστών ΕΠΕ ή ως νομίμων εκπροσώπων.

β) Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, για κατοίκους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αρθρο 4
Λοιπά δικαιολογητικά Νομικών Προσώπων και Ενώσεων Προσώπων

Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών πρέπει κατά περίπτωση να κατέχουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία φυλάσσονται με ευθύνη τους στην έδρα της επιχείρησης και επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αμέσως μετά τη δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών :

1. Οι Ανώνυμες Εταιρίες, οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Μονοπρόσωπες Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:

Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η σύσταση της εταιρίας, σε δύο αντίτυπα και το καταστατικό.

Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται το αποδεικτικό είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρίας, στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί σε δύο αντίτυπα το σχετικό ΦΕΚ, αμέσως
μετά την κυκλοφορία του και ειδικά για τις ΑΕ η εγκριτική απόφαση της οικείας Νομαρχίας και η ανακοίνωση αυτής.

Επίσης, οι ΑΕ υποβάλλουν έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του Δ.Σ., καθώς και το είδος της εργασιακής σχέσης των μελών του.

2. Οι Ομόρρυθμες και οι Ετερόρρυθμες Εταιρίες, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποβάλλουν καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο, οι Κοινοπραξίες συμφωνητικό των μελών για τη σύστασή τους και οι Αστικές Εταιρίες το οικείο καταστατικό.

3. Οι Κοινωνίες Αστικού Δικαίου που συστήνονται για συνεκμετάλλευση από συνιδιοκτησία κινητού ή ακινήτου, υποβάλλουν αποδεικτικό συνιδιοκτησίας. Ειδικά για συνεκμετάλλευση αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων και σκαφών, υποβάλλεται αντίγραφο της άδειας αυτών.

Οι Κοινωνίες Κληρονόμων υποβάλλουν ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Αν έχει δημοσιευθεί διαθήκη, προσκομίζεται αυτή με το αποδεικτικό δημοσίευσής της. Εάν η Κοινωνία Κληρονόμων ασκήσει εμπορική δραστηριότητα με τη συμμετοχή ανηλίκου, συνυποβάλλεται και η απόφαση του δικαστηρίου για τον ορισμό επιτρόπου του ανηλίκου.

4. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύουν υποκατάστημα στην Ελλάδα υποβάλλουν: Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια εγκατάστασης υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, σε δύο αντίτυπα.

Εάν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται η απόφαση της Νομαρχίας, αποδεικτικό είσπραξης τελών του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 από τον πληρεξούσιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο, στην οποία δηλούται ότι θα
προσκομισθεί σε δύο αντίτυπα το ΦΕΚ αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

Πληρεξούσιο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην Ελλάδα, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφεται η νομική μορφή της αλλοδαπής εταιρίας και ο αριθμός των μελών (ειδικά επί προσωπικών εταιριών αναγράφεται η ιδιότητα των μελών) και
πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της χώρας έδρας του Νομικού Προσώπου.

5. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθιστούν στην Ελλάδα γραφείο εμποροβιομηχανικής εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967 και του Α.Ν.378/1968, υποβάλλουν:

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια ίδρυσης γραφείου της αλλοδαπής εταιρίας, σε δύο αντίτυπα. Εάν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται Απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για έγκριση εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα, καθώς και βεβαίωση ότι η εταιρία έχει υπαχθεί ως εμποροβιομηχανική στις διατάξεις του Α.Ν.89/1967 και του Α.Ν.378/1968, αποδεικτικό είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 από το νόμιμο εκπρόσωπο, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί, σε δύο αντίτυπα, το ΦΕΚ αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

Βεβαίωση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή πληρεξούσιο έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφεται η νομική μορφή της αλλοδαπής εταιρίας και ο αριθμός των μελών της.

Ειδικά επί προσωπικών εταιριών, αναγράφεται και η ιδιότητα των μελών.

Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της χώρας έδρας του Νομικού Προσώπου.
6. Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν σε Ελληνικά Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν:

Πληρεξούσιο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου τους στην Ελλάδα.
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική μορφή της αλλοδαπής εταιρίας, καθώς και για τον αριθμό των μελών της. Ειδικά επί προσωπικών εταιριών, αναγράφεται και η ιδιότητα των μελών. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της χώρας έδρας του Νομικού Προσώπου.


Αρθρο 5
Δήλωση μεταβολής εργασιών

1. Τα Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, για οποιαδήποτε μεταβολή, όπως αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών, αλλαγής μελών ή εταίρων, πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστημάτων - γραφείων - αποθηκών κ.λπ., υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ την αντίστοιχη, κατά περίπτωση, δήλωση μεταβολής εργασιών.

Η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία μεταβολής και πάντως πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, εκτός της μίσθωσης ακινήτου, για επαγγελματική στέγη.

2. Τα Φυσικά Πρόσωπα, συμπληρώνουν τη "Δήλωση Εναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου" (Μ2) και τα Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων τη "Δήλωση Εναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου" (Μ3), συμπληρώνοντας, αντίστοιχα, το τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Μεταβολή".

3. Με τη δήλωση μεταβολής εργασιών, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται και οι δηλώσεις του άρθρου 2 και τα δικαιολογητικά των άρθρων 3 και 4 της παρούσας, κατά περίπτωση.

4. Η θέση της επιχείρησης σε αδράνεια, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων της ή μέρος αυτών, γνωστοποιείται στη ΔΟΥ με την υποβολή δήλωσης μεταβολής. Για την επαναλειτουργία της επιχείρησης υποβάλλεται επίσης δήλωση μεταβολής, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής.
Θέση σε αδράνεια επιχείρησης πέραν του ενός έτους, συνεπάγεται την ακύρωση των στοιχείων ΚΒΣ.

Επιχείρηση που βρίσκεται σε αδράνεια μπορεί να υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών της. Ως ημερομηνία, όμως, διακοπής θεωρείται υποχρεωτικά η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

5. Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν ολόκληρη διαχειριστική περίοδο, αλλά ορισμένο χρονικό διάστημα κάθε έτος (εποχικές επιχειρήσεις), δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω περιπτώσεις αδράνειας. Οι επιχειρήσεις αυτές δηλώνουν την εποχική τους δραστηριότητα είτε με δήλωση έναρξης, είτε με δήλωση μεταβολής.

Αρθρο 6
Δήλωση διακοπής εργασιών

1. Τα Φυσικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων της παρούσας υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός δέκα ημερών από την οριστική παύση εργασιών τους, το Εντυπο "Δήλωση Διακοπής Εργασιών" (Μ4). Τα Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν την ίδια δήλωση εντός μηνός από την οριστική παύση εργασιών τους, που είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης τους.

2. Ειδικά για τα Φυσικά Πρόσωπα που η αιτία παύσης εργασιών είναι ο θάνατος, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου,
η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα στην παραπάνω προθεσμία και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ενεργό ανάμιξή τους στην επιχείρηση που κληρονομείται.

3. Με τη δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται υποχρεωτικά και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης πάγια ή εμπορεύσιμα.


Αρθρο 7
Αυτοψία

1. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται, με την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης, να εκδίδει εντολή ελέγχου για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη της δηλούμενης από την επιχείρηση επαγγελματικής εγκατάστασης. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν αντικειμενικά δυσχερείς συνθήκες δεν το επιτρέπουν, από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής, με τη συμπλήρωση του Εντύπου "Ειδική Εκθεση Αυτοψίας", υπόδειγμα του
οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στις περιπτώσεις που αρμόδια ΔΟΥ, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη επαγγελματικής εγκατάστασης, είναι άλλη από αυτή στην οποία υποβάλλονται οι δηλώσεις έναρξης/μεταβολής, τότε τον έλεγχο αυτό διενεργεί η ΔΟΥ της επαγγελματικής εγκατάστασης.

2. Η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών δύναται να χορηγείται κατ' εξαίρεση χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, μόνο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ.

3. Η ειδική έκθεση αυτοψίας, που θεωρείται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή η απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ για τη μη διενέργεια αυτής, επισυνάπτεται στη δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο για τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

Αρθρο 8
Λοιπές διατάξεις

1. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου, εφαρμόζεται η υπ' αριθ. 1111374/9160/2152/0014/ ΑΥΟ, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 1133485/1095/0015/ΑΥΟ.

2. Αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή των δηλώσεων είναι η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι ΑΕ των περιοχών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για τις οποίες αρμόδια είναι η αντίστοιχη ΔΟΥ ΑΕ.

3. Οι δηλώσεις έναρξης ή μεταβολής εργασιών συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τον υπόχρεο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

[4. Κατά την υποβολή δηλώσεων μεταβολής ή διακοπής εργασιών, απαιτείται, πριν από τη σχετική καταχώριση στο υποσύστημα Μητρώου, η υπογραφή των Προϊσταμένων των τμημάτων ή γραφείων Ελέγχου, Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΒΣ, Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, ότι έλαβαν γνώση της μεταβολής ή διακοπής και δεν συντρέχει
λόγος μη χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης.](Καταργήθηκε με την απόφαση )

5. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, χορηγείται από την αρμόδια ΔΟΥ η αντίστοιχη βεβαίωση.

6. Ειδικά στις περιπτώσεις που απαιτείται η καταβολή τέλους χαρτοσήμου, οι σχετικές βεβαιώσεις χορηγούνται από τις ΔΟΥ, αφού προηγουμένως καταβληθεί το τέλος χαρτοσήμου, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις. Ολες οι παραπάνω βεβαιώσεις φυλάσσονται από τον υπόχρεο και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.

7. Εκπρόθεσμες δηλώσεις μεταβολής ή διακοπής εργασιών πέραν του ενός έτους υπόκεινται σε έλεγχο, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, πριν τη χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης.

8. Οι ΔΟΥ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣΦ - TAXIS θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα έντυπα δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών που χρησιμοποιούν και σήμερα.

9. Ειδικά τα αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των Π.Δ.358/1996 και 359/1996, δύνανται να υποβάλουν δήλωση έναρξης εργασιών μέχρι 31.12.1998, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τα ημεδαπά Φυσικά Πρόσωπα, καθώς και της βεβαίωσης κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή της κάρτας προσωρινής παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

Αρθρο 9
Εναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1 Ιουλίου 1998, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά για τις ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί, πριν την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας (ΟΠΣΦ), ισχύει από την ημερομηνία ένταξής τους.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης