Αριθμ. Α2 –861/14.8.2013

Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Α2−1127/28.11.2013, τον ν. 4254/2014 και τον ν. 4336/2015.
Καταργήθηκε με την Α2-718/28.7.2014 "Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)."14 Αύγ 2013

Taxheaven.gr
Αθήνα, 14 /08/ 2013
Αρ. Πρωτ.: Α2 –861

(ΦΕΚ Β' 2044/22-08-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΕΙΣ:
1. ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
2. ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
3. TΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφ: 1. Καραθανάση Μ.
2. Καλογεροπούλου Ν.
3. Φατσιάδου Ε.
4. Μακατσώρη Ε.
Τηλέφ: 1. 213-15 14 200
2. 213-15 14 206
3. 213-1514 118
4. 213-15 14 256
Φαξ: 210-3833092

ΘΕΜΑ: «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 173), και ιδίως τα άρθρα 4 και 22 του ίδιου νόμου.

2. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

3. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/2009).

5. Το Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α΄/ 20−6−2012).

6. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) …. μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων … σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας …» (Α΄ 152).

7. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

8. Τη με αρ. 27858/ΔΙΟΕ/546/2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά». (Β΄ 1653).

9. Το υπ’ αριθμ. 3034/102181/4−12−2012 έγγραφο της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10. Το υπ’ αριθμ. 726/102665/2012/4−10−2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

11. Το υπ’ αριθμ. 4801/102626/4−10−2012 έγγραφο της Δ/νσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12. Τα υπ’ αριθμ. 15911/4−10−2012 και 14906/28−9−2011 έγγραφα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

13. Το υπ’ αριθμ. 9350.3/1/2012/3−10−2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

14. Το υπ’ αριθμ. οικ. 30/003/1034/28−9−2012 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους, Δ/νση Τροφίμων και Δ/νση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου.

15. Το υπ’ αριθμ. 6912/21−9−2012 έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

16. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης Φ2−1393/07 (Β΄ 521) «Όργανα μέτρησης», όπως ισχύει.

17. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Άρθρο 1 Γενικές Αρχές

Άρθρο 2 Ενδείξεις επί των πινακίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 3 Γενικές Αρχές

Άρθρο 4 Μέσα συσκευασίας

Άρθρο 5 Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας επί συσκευασίας

Άρθρο 6 Αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης

Άρθρο 7 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e»

Άρθρο 8 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση «e»

Άρθρο 9 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10 Ενδείξεις και διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων

Άρθρο 11 Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων

Άρθρο 12 Επισήμανση υποκατάστατων

Άρθρο 13 Διάθεση προϊόντων με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Άρθρο 14 Υπόχρεος αναγραφής ενδείξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1. ΚΡΕΑΣ

Άρθρο 15 Πεδίο Εφαρμογής

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.1. ΣΤΑΔΙΟ ΣΦΑΓΗΣ

Άρθρο 16 Τήρηση βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη σφαγή

Άρθρο 17 Περί κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφάγιων

Άρθρο 18 Παραπροϊόντα σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων

Άρθρο 19 Επισήμανση βοείου κρέατος - Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καν. - 1825/2000

Άρθρο 20 Περιγραφή ορισμένων τύπων σφάγιων χοίρου

Άρθρο 21 Τρόπος τεμαχισμού από λιανοπωλητές του χοιρινού σφάγιου τύπου καρέ και του σφάγιου βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.2. ΣΤΑΔΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Άρθρο 22 Επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών

Άρθρο 23 Στοιχεία - ενδείξεις στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών - κατεψυγμένων

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.3. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Άρθρο 24 Επισήμανση

Άρθρο 25 Κοπή και πώληση μη προσυσκευασμένου κιμά

Άρθρο 26 Τήρηση πινακίδων - Έκθεση κρεάτων προς πώληση

Άρθρο 27 Σήμανση - Εισαγωγή - Εμπορία ζωντανών ζώων εισαγωγής

Άρθρο 28 Ειδικές υποχρεώσεις - ρυθμίσεις επιπέδου λιανικής

Άρθρο 29 Εισαγόμενα κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2. ΜΕΛΙ

Άρθρο 30 Επισήμανση

Άρθρο 31 Διακίνηση - Διάθεση

Άρθρο 32 Λοιπές υποχρεώσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3. ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

Άρθρο 33 Διακριτή τοποθέτηση γάλακτος

Άρθρο 34 Επισήμανση τυροκομικών προϊόντων και τήρηση πινακίδων

Άρθρο 35 Τήρηση βιβλίου αποθήκης

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.4. ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Άρθρο 36 Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.5. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 37 Πτηνοτροφικά προϊόντα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Άρθρο 38 Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών - Ενδείξεις επί της συσκευασίας

Άρθρο 39 Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών

Άρθρο 40 Παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών - ενδείξεις

Άρθρο 41 Διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών με ΔΧ μεταφορικά μέσα

Άρθρο 42 Ηρτημένη παραγωγή

Άρθρο 43 Επισήμανση σε ξενόγλωσσες ενδείξεις

Άρθρο 44 Διαδικασία αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.7. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 45 Ορισμοί

Άρθρο 46 Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 47 Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικά προϊόντα στο λιανικό εμπόριο

Άρθρο 48 Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

Άρθρο 49 Εμπορία - Διακίνηση - Διάθεση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων που φέρουν επίπαγο (υγρό κάλυψης)

Άρθρο 50 Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.8. ΕΛΑΙΑ - ΕΛΙΕΣ - ΛΙΠΗ

Άρθρο 51 Ορισμοί

Άρθρο 52 Εμπορία Ελαίων προς τελικό καταναλωτή (λιανικό εμπόριο)

Άρθρο 53 Διακίνηση και Εμπορία Ελαίων μεταξύ παραγωγών - τυποποιητών και χονδρεμπόρων

Άρθρο 54 Χρήση ελαιολάδου σε άλλα τρόφιμα

Άρθρο 55 Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων

Άρθρο 56 Επαναχρησιμοποίηση περιεκτών

Άρθρο 57 Ειδικότερες Υποχρεώσεις

Άρθρο 58 Δέσμευση νοθευμένων ελαιολάδων ή μαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένων ελαίων

Άρθρο 59 Αναγραφή στα τιμολόγια ορισμένων ενδείξεων για τις ελιές

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.9. ΟΣΠΡΙΑ-ΡΥΖΙ

Άρθρο 60 Κατηγορίες οσπρίων

Άρθρο 61 Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων - Επισήμανση

Άρθρο 62 Τήρηση προδιαγραφών ρυζιού - Επισήμανση

Άρθρο 63 Διάθεση ρυζιού στην κατανάλωση

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.10. ΟΙΝΟΙ - ΖΥΘΟΣ- ΤΣΙΠΟΥΡΟ- ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Άρθρο 64 Διάθεση οίνων, και αλκοολούχων ποτών - Σειρές υποχρεωτικών ονομαστικών ποσοτήτων οίνου, και αλκοολούχων ποτών

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.11. XYMOI - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Άρθρο 65 Επισήμανση προσυσκευασιών χυμών

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

Άρθρο 66 Περιπτώσεις δέσμευσης τροφίμων

Άρθρο 67 Συσκευασία παιδικών τροφών με παιχνίδια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 68 Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων)

Άρθρο 69 Σχετικά με τη χρήση όρου «οικολογικό»

Άρθρο 70 Δεσμεύσεις αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 71 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού

Άρθρο 72 Τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού σε κοσμήματα πολυμερή

Άρθρο 73 Έγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων

Άρθρο 74 Υποχρεώσεις κατά την εξαγωγή κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων

Άρθρο 75 Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων

Άρθρο 76 Απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων

Άρθρο 77 Είδη που εξαιρούνται από τη σήμανση

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.2. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Άρθρο 78 Σχετικά με χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.3. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΕΡΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Άρθρο 79 Σήμανση - Επισήμανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων

Άρθρο 80 Σήμανση δερμάτων και προϊόντων τους

Άρθρο 81 Επισήμανση υποδημάτων

Άρθρο 82 Αναγραφή κωδικών αριθμών

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.4. ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Άρθρο 83 Ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες και το χαρτί υγείας χαρτί κουζίνας και χαρτομάντιλα

Άρθρο 84 Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1. ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 85 Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 86 Ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή υπηρεσιών. Τιμοκατάλογοι - Υπηρεσίες εκτίμησης

Άρθρο 87 Υποβολή Τιμοκαταλόγων Εκπαιδευτηρίων

Άρθρο 88 Έκδοση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.2. ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 7.2.1. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 89 Πεδίο Εφαρμογής και σκοπός

Άρθρο 90 Τήρηση Τιμοκαταλόγων

Άρθρο 91 Ενδείξεις τιμοκαταλόγων

Άρθρο 92 Ειδικές περιπτώσεις (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΤΟ, ΚΟΥΒΕΡ)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 7.2.2. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 93 Παρασκευάσματα κρέατος από καταστήματα μαζικής εστίασης.

Άρθρο 94 Προσφορά ειδών με το κιλό

Άρθρο 95 Διάθεση ποτών, οινών, ζύθου και εμφιαλωμένων νερών στις μονάδες ομαδικής εστίασης

Άρθρο 96 Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 97 Πεδίο εφαρμογής - Γενικές Αρχές

Άρθρο 98 Προωθητικές Ενέργειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΨΥΓΕΙΑ

Άρθρο 99 Αποθήκευση τροφίμων σε θαλάμους ψύξης και καταγραφή θερμοκρασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 100 Γνωστοποίηση τιμών από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους

Άρθρο 101 Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.1. ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 102 Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.2. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ

Άρθρο 103 Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 104 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 105 Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα

Άρθρο 106 Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου

Άρθρο 107 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων

Άρθρο 108 Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων ή διανομέων (dispensers) υγραερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» - Δέσμευση

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Άρθρο 109 Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.3. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Άρθρο 110 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.4. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟ

Άρθρο 111 Σταθμά για εμπορικές συναλλαγές

Άρθρο 112 Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών

Άρθρο 113 Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Άρθρο 114 Περιοδικός και Έκτακτος Έλεγχος οργάνων μέτρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.1. ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Άρθρο 115 Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης (πρατήρια)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.2. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.1. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 116 Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων και πετρελαίου για θέρμανση

Άρθρο 117 Παράδοση υγρών καυσίμων προς τα πρατήρια υγρών καυσίμων

Άρθρο 118 Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων

Άρθρο 119 Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 120 Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

Άρθρο 121 Σχηματισμός δειγμάτων από δεξαμενές υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων

Άρθρο 122 Σχηματισμός δειγμάτων κατά την παράδοση υγρών καυσίμων σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Άρθρο 123 Έλεγχος ποιότητας καυσίμου

Άρθρο 124 Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.3. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Άρθρο 125 Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση

Άρθρο 126 Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση

Άρθρο 127 Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.3. ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Άρθρο 128 Υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου

Άρθρο 129 Απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου

Άρθρο 130 Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου

Άρθρο 131 Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.4. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Άρθρο 132 Λιανική πώληση καυσόξυλων Άρθρο 133 Καύσιμα στερεής βιομάζας

Άρθρο 134 Λιγνίτης

Άρθρο 135 Τρόπος δειγματοληψίας στερεών καυσίμων

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Άρθρο 136 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου για θέρμανση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Άρθρο 137 Καθορισμός ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 138 Υποχρεώσεις των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του ν. 4177/2013.

Άρθρο 139 Υποχρεώσεις ελεγκτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 140
Παραρτήματα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Άρθρο 1 Γενικές Αρχές

1. Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Όλες οι ενδείξεις είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να είναι με έντονη γραφή (bold).

2. Η πινακίδα που φέρει τις απαιτούμενες πληροφορίες δεν πρέπει να καταστρέφεται για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και να μην παραποιούνται, αλλοιώνονται ή αφαιρούνται οι αναγραφόμενες σε αυτήν ενδείξεις.

3. Ως γενική αρχή της διάθεσης των προϊόντων (προσυσκευασμένων ή μη) ορίζεται ότι πρέπει να εκτίθενται κατά τρόπο διακριτό, ώστε η διαφοροποίηση εκάστου είδους να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή και με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις, είτε επί της συσκευασίας, είτε στην αντίστοιχη πινακίδα ώστε να μην παραπλανάται ο καταναλωτής.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος

β) Ελλιπής τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος.

γ) Μη αναγραφή ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος

δ) Μη αναγραφή ενδείξεων με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα και την τελική τιμή πώλησης με έντονη γραφή (bold) πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος.

ε) Αναγραφή ανακριβών ή παραπλανητικών ενδείξεων δυο χιλιάδες ευρώ (€2000) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 2 Ενδείξεις επί των πινακίδων

1. Σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κατανάλωση είτε εντός του καταστήματος ή από υπαίθριους πωλητές τοποθετούνται πινακίδες λιανικής πώλησης επί των οποίων αναγράφονται:

Α. Η τιμή

Β. Η Ποιότητα - Σύνθεση - Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

2. Η ένδειξη της Τιμής αναφέρεται σε:

α) Τιμή πώλησης ανά συσκευασία όταν τα προϊόντα πωλούνται σε συσκευασία.

β) Τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πέραν της τιμής ανά συσκευασία, όπως η μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω (άρθρο 5) κατόπιν αναγωγής της τιμής συσκευασίας στην τιμή ανά μονάδα μέτρησης. Η αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης είναι υποχρεωτική και για τα προϊόντα που πωλούνται ως μη προσυσκευασμένα, πέραν των λοιπών υποχρεωτικών ενδείξεων επί των πινακίδων.

γ) Η τιμή πώλησης ανά τεμάχιο ή σετ (πέραν της τιμής ανά συσκευασία), προκειμένου για βιομηχανικά προϊόντα μη εδώδιμα, τα οποία κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το τεμάχιο ή το σετ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τιμή της περίπτωσης β.

3. Από την υποχρεωτική αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης επί των πινακίδων πώλησης εξαιρούνται:

α. Κατάστημα λιανικής με εμβαδόν μικρότερο των 50 τ.μ.

β. Περίπτερα

γ. Συσκευασμένα προϊόντα των οποίων η ποσότητα ισοδυναμεί με 1 λίτρο ή 1 κυβικό μέτρο ή 1 κιλό ή 1 μέτρο ή 1 τετραγωνικό μέτρο κατά περίπτωση.

δ. Μαγειρεμένα ή ημιμαγειρεμένα φαγητά

ε. Παγωτά βάρους έως και 200 γραμμαρίων

στ. Μη εδώδιμα προϊόντα των οποίων η ποσότητα της συσκευασίας είναι κάτω από 50 γραμμάρια ή 50 χιλιοστόλιτρα ή πάνω από 10 κιλά ή 10 λίτρα.

ζ. Καλλυντικά, προϊόντα αρωματοποιίας και καλλωπισμού.

4. Ο τρόπος με τον οποίο θα απεικονίζονται στις πινακίδες των λιανοπωλητών, οι τιμές πώλησης και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης των προϊόντων γίνεται με ισομεγέθη δεκαδικά ψηφία ως εξής:

α. Όταν η τιμή διαμορφώνεται κάτω από ένα (1) ευρώ, προηγείται, κατά σειρά το μηδέν (0) και ακολουθούν το γραμματικό κόμμα (,) και τα δύο δεκαδικά ψηφία, ενώ το διεθνές σήμα του ευρώ € αναγράφεται στην αρχή ή στο τέλος της σειράς (π.χ. € 0,01, 0,09€, 0,10€, 0,15€, 0,25€, 0,42€, 0,99€ κλπ.).

β. Όταν η τιμή διαμορφώνεται σε ακέραιο αριθμό ευρώ, αναγράφεται ο ακέραιος αυτός αριθμός, ενώ το διεθνές σήμα του ευρώ € αναγράφεται πριν από τον ακέραιο αριθμό ή μετά από αυτόν (π.χ. 1€, €2, 10€, 12€, 25€, 28€ κλπ.).

γ. Όταν η τιμή διαμορφώνεται πάνω από ένα ευρώ, προηγείται κατά σειρά, ο ακέραιος αριθμός και ακολουθούν το γραμματικό κόμμα (,) και τα δύο δεκαδικά ψηφία, ενώ το διεθνές σήμα του € αναγράφεται στην αρχή ή στο τέλος της σειράς (π.χ. 1,12€, €1,25, 4,82€, €5,41, 6,88€, €7,09 κλπ.)

5. Για συσκευασίες ειδών που διατίθενται σε σταθερές ποσότητες (ανά συσκευασία) διαφορετικές από τη μονάδα μέτρησης τους (κιλό, λίτρο, τεμάχιο κλπ.) και για τις οποίες στο παρόν άρθρο προβλέπεται και η αναγωγή της τιμής πώλησης τους και σε τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης, η τιμή αυτή αναγράφεται σε μία μόνο πινακίδα, εμφανώς τοποθετημένη, με ευδιάκριτα στοιχεία στο σημείο έκθεσης. Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω πινακίδα θα αναγράφεται και η ονομασία του προϊόντος. Σε συσκευασίες ειδών μεταβλητού βάρους, στην πινακίδα αρκεί μόνο η αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης εφόσον αναγράφεται επί της συσκευασίας η τιμή πώλησης.

6. Όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης εκτός των πινακίδων πρέπει να φέρουν και ένδειξη τιμής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα) είτε με την επικόλληση σταθερής ετικέτας. Εναλλακτικά, αντί της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου και εφόσον τα πωλούμενα είδη φέρουν επί της συσκευασίας Γραμμωτό Κώδικα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker) σε σημείο τέτοιο του καταστήματος, που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή πριν φθάσει στο ταμείο. Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα θα πρέπει το κάθε ένα να αντιστοιχεί σε 300 τμ. χώρου πώλησης του καταστήματος και στις περιπτώσεις Υπεραγορών να βρίσκονται ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατροφής και καθαριότητας και γενικότερα ειδών οικιακής χρήσης.

7. Για τεμαχιζόμενα ή/και διατιθέμενα χύμα τρόφιμα αναγράφονται σε πινακίδα που τοποθετείται επί του είδους αυτού τα στοιχεία του άρθρου 11.

8. Τα προϊόντα των παραπάνω κατηγοριών της παραγράφου 7 που διατίθενται συσκευασμένα, έχουν επικολλημένη την τιμή, ή διαθέτουν Γραμμωτό Κώδικα επί της συσκευασίας τους, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6. Σε κάθε περίπτωση στο σημείο πώλησης των ειδών αυτών υπάρχει πινακίδα, στην οποία αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 7.

9. Για κάθε προϊόν που πωλείται σε κατάστημα λιανικής πώλησης απαγορεύεται να εμφανίζονται, με οποιονδήποτε τρόπο εντός του καταστήματος είτε επί της συσκευασίας, είτε επί της ενδεικτικής πινακίδας λιανικής πώλησης ή σε αναρτημένες πινακίδες διαφορετικές τιμές πώλησης για κάθε προϊόν. Οι συνιστώμενες ή μέγιστες τιμές που τίθενται ενδεικτικά επί της συσκευασίας από τον προμηθευτή είναι καταρχήν επιτρεπτές, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού.

10. Οι λιανικές τιμές όλων των αγαθών που αναγράφονται στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους, ετικέτες, συσκευασίες κ.λπ. υποχρεωτικά εμπεριέχουν και τον αναλογούντα κάθε φορά Φ.Π.Α. Ειδικά για βιομηχανικά προϊόντα που πωλούνται σε καταστήματα εκτός των παντοπωλείων, θα πρέπει να αναγράφεται και η τιμή προ Φ.Π.Α. Έως την 31−12−2014 αναστέλλεται η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης Α2 –861/14.8.2013 (ΦΕΚ Β 2044/2013).

(Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Α2−1127/28.11.2013)

11. Οι ενδείξεις ποιότητας, σύνθεσης του προϊόντος, άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος εάν αναγράφονται επί της συσκευασίας και ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση να αναγράφονται στην πινακίδα αυτή. Την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών στην πινακίδα φέρει ο λιανοπωλητής και την ευθύνη για την ορθή διαβίβαση των πληροφοριών αυτών φέρει η προμηθεύουσα επιχείρηση.

12. Κατά παρέκκλιση προς τα ανωτέρω, όταν για τεχνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να τοποθετήσει ο λιανοπωλητής πινακίδα πάνω σε καθένα από τα εκτεθειμένα όμοια (ισοβαρή, ισομεγέθη κτλ) προϊόντα, επιτρέπεται η χρήση για την αναγραφή των προβλεπομένων στην παραπάνω παράγραφο ενδείξεων, μίας πινακίδας ανά κατηγορία προϊόντων, που βρίσκονται σε κοινό εκθετήριο πώλησης (ράφι, καλάθι, σταντ κλπ.). Σε αυτή την περίπτωση η πινακίδα ή ο κατάλογος θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης καταλόγου θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον η ονομασία πώλησης του προϊόντος.

13. Στα προϊόντα τα οποία σύμφωνα με το Παράρτημα 17 του Καν. 1907/2006/ΕΚ, απαγορεύεται να διατίθενται στο ευρύ κοινό (παρά μόνο σε επαγγελματίες χρήστες φέροντας την αντίστοιχη ένδειξη στην ετικέτα) και τα οποία πωλούνται σε καταστήματα λιανικής/χονδρικής πώλησης, στα οποία έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, θα πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο σε εμφανές σημείο, η ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙ-ΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ».

14. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος για ελλιπείς ενδείξεις πινακίδας, βάσει των προβλεπομένων από τις παραγράφους 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 και 12.

β. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος για ανακριβείς ή παραπλανητικές ενδείξεις πινακίδας.

γ. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος για ύπαρξη διαφορετικών τιμών πώλησης, βάσει των προβλεπομένων από την παράγραφο 9.

δ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος για πώληση προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες λόγω επικινδυνότητας, χωρίς την έκδοση τιμολογίου ή χωρίς την ύπαρξη πινακίδας με τις απαραίτητες πληροφορίες, βάσει των προβλεπομένων από την παράγραφο 13.

ε. Χίλια ευρώ (€1.000) για στέρηση του συστήματος price checker όπως προβλέπεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 3 Γενικές Αρχές

1. Ως προϊόν ορίζεται ένα συγκεκριμένο είδος με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του (ιδίως όνομα, σύνθεση, είδος συσκευασίας, ονομαστική ποσότητα). Διαφοροποίηση έστω και ενός εκ των κυρίων χαρακτηριστικών του ορίζει νέο προϊόν με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων.

2. Οι αγοραπωλησίες όλων των προσυσκευασμένων προϊόντων γίνεται με βάση την καθαρή ποσότητα περιεχομένου. Στην καθαρή ποσότητα δεν συνυπολογίζονται τυχόν πρόσθετα μέσα συσκευασίας που περιέχονται στον κύριο περιέκτη.

3. Τα προϊόντα που πωλούνται χύδην, επιτρέπεται να πωλούνται σε μικτό βάρος υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 4 Μέσα συσκευασίας

1. Κάθε μέσο συσκευασίας (χαρτί περιτυλίγματος, μεμβράνες, σακούλες, κυτία, περιέκτες κλπ) που χρησιμοποιείται κατά την χύδην πώληση τροφίμων προς τον τελικό καταναλωτή, πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο να έρθει σε επαφή με τρόφιμα και να φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

2. Τα μέγιστα επιτρεπτά βάρη των μέσων συσκευασίας κατά τη χύδην πώληση, ορίζονται ως εξής:

Καθαρό Βάρος Προϊόντος

Μέγιστο βάρος του μέσου συσκευασίας

Έως ένα και μισόχιλιόγραμμα (< 1,5 kg)

1,5 % επί του καθαρού βάρους του προϊόντος

Από ένα και μισό χιλιόγραμμα και πάνω (>1,5 kg) (Μεγαλύτερο ή ίσο)

Τριάντα γραμμάρια (30 g)3. Σε περίπτωση που για την ασφαλή συσκευασία των προϊόντων, δεν επαρκεί το μέσο συσκευασίας με τα παραπάνω ανώτατα όρια, χρησιμοποιείται πρόσθετη κατάλληλη συσκευασία, το βάρος της οποίας δεν επιβαρύνει τον καταναλωτή.

4. Η τούρτα ζαχαροπλαστικής/παγωτού, κατά τη χύδην πώληση της πωλείται σε καθαρό βάρος και ζυγίζεται προτού αυτή τοποθετηθεί εντός του κυτίου συσκευασίας της.

5. Κατ' εξαίρεση των μέγιστων βαρών που προβλέπονται στην παρ. 2, οι περιέκτες (τα κυτία) που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση στο καταναλωτικό κοινό ειδών ζαχαροπλαστικής αρτοποιίας κλπ., με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη και τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο με τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά νούμερα, πρέπει να ανήκουν στην κάτωθι σειρά ονομαστικού όγκου και να έχουν το αντίστοιχο μέγιστο βάρος.

Ενδεικτικό No

Όγκος περιέκτησε λίτρα (L)

Μέγιστο βάρος σε γραμμάρια (g)

2

0,9

40

3

1,5

50

4

1,8

60

6

2,5

70

8

2,9

80

10

3,9

100


6. Όταν το βάρος των μέσων συσκευασίας, κατά τη χύδην πώληση, εκτρέπεται από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια, προβλέπονται τα κάτωθι πρόστιμα, ανάλογα με το ποσοστό απόκλισης (α) από το μέγιστο επιτρεπτό βάρος:

Ποσοστό απόκλισης (α)

Πρόστιμο (€)

1,5% < α < 2,5 %

Χίλια ευρώ (1.000)

2,5% < α < 3,5 %

Δυο χιλιάδες ευρώ (2.000)

3,5% < α

Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000)7. Σε περίπτωση μη πώλησης της τούρτας ζαχαροπλαστικής σε καθαρό βάρος, επιβάλλεται πρόστιμο χίλια ευρώ (€1.000) στην επιχείρηση λιανικής.

8. Σε περίπτωση χρήσης κυτίων για τη διάθεση ειδών ζαχαροπλαστικής/αρτοποιίας που δεν πληρούν τις προδιαγραφές όγκου/βάρους επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά είδος κυτίου στην επιχείρηση λιανικής που χρησιμοποιεί τα εν λόγω κυτία και χιλίων ευρώ (€1.000) / ανά είδος κυτίου στον κατασκευαστή.

9. Στους παραβάτες της παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 5 Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας επί συσκευασίας

1. Η ονομαστική ποσότητα του καθαρού περιεχομένου, εκτός αν άλλως προβλέπεται από ειδική νομοθεσία εναρμονισμένου τομέα, αναγράφεται: α) επί της συσκευασίας σε μονάδα μέτρησης βάρους (κιλό, kg, γραμμάριο, g) εάν πρόκειται για προϊόντα που διατίθενται σε στερεή μορφή και β) σε μονάδα μέτρησης όγκου (λίτρο, L, χιλιοστόλιτρο, mL) για προϊόντα που διατίθενται σε υγρή μορφή.

2. Σε προϊόντα εκτός των τροφίμων που διατίθενται σε υγρή μορφή αλλά έχουν πολύ υψηλό ιξώδες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος η ονομαστική ποσότητα του καθαρού περιεχομένου μπορεί να αναγράφεται σε μονάδα μέτρησης βάρους (κιλό, kg, γραμμάριο, g).

3. Σε προϊόντα εκτός τροφίμων, για τα οποία το βάρος ή ο όγκος δεν έχουν εμφανή συγκριτική σημασία για τον καταναλωτή, ταυτόχρονα με το βάρος ή τον όγκο, κατά περίπτωση, αναγράφεται η ονομαστική ποσότητα του καθαρού περιεχομένου στο κύριο ποσοτικό χαρακτηριστικό του προϊόντος, όπως σε: αριθμό τεμαχίων, μέτρα (m), τετραγωνικά μέτρα (m2), αριθμό μοναδιαίων δόσεων πλύσης, φύλλα, ώρες καύσης κ.λπ., εκτός αν άλλως προβλέπεται από ειδική νομοθεσία εναρμονισμένου τομέα.

4. Ειδικά για προϊόντα σε υγρό κάλυψης καθώς και για κατεψυγμένα προϊόντα με προστατευτικό περίβλημα πάγου (επίπαγο) αναγράφεται τόσο το καθαρό βάρος (με το υλικό επικάλυψης) όσο και το καθαρό στραγγισμένο βάρος (χωρίς το υλικό επικάλυψης)

5. Για τα παγωτά σε οικογενειακές συσκευασίες η αναγραφή της ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου γίνεται σε μονάδες βάρους (κιλό, kg, γραμμάριο, g), σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

6. Για τα φυτοχώματα - εδαφοβελτιωτικά (τύρφη, περλίτη, κοπριά κτλ) και τα μέσα καλλιέργειας είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου σε μονάδες όγκου (L). O έλεγχος του αναγραφόμενου όγκου γίνεται σύμφωνα με το εναρμονισμένο Πρότυπο EN 12580 «Βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά υλικά - Προσδιορισμός της ποσότητας», όπως ισχύει ή σύμφωνα με άλλο αντίστοιχο.

7. Φράσεις όπως "περίπου" ή "κατά τη συσκευασία" ή «±... %» δίπλα από την ένδειξη του ονομαστικού βάρους ή όγκου περιεχομένου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται.

8. Το ονομαστικό βάρος ή όγκος περιεχομένου έχει μία καθορισμένη τιμή και δεν επιτρέπεται να αναγράφεται εύρος τιμών (π.χ. από... g έως... g, από mL έως mL).

9. Δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται επί της ίδιας συσκευασίας, περισσότερες της μίας ονομαστικές ποσότητες περιεχομένου.

10. Υπεύθυνος για την αναγραφή της περιεχόμενης ποσότητας είναι ο παρασκευαστής/συσκευαστής ή εισαγωγέας/διανομέας κατά περίπτωση.

11. Στην περίπτωση προϊόντων που συσκευάζονται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης, υπεύθυνος θεωρείται ο πωλητής.

12. Οι παρασκευαστές/συσκευαστές ή εισαγωγείς/ διανομείς ή πωλητές, κατά περίπτωση είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμφωνίας των αναγραφόμενων ονομαστικών ποσοτήτων με την πραγματική ποσότητα περιεχομένου μέχρι την ημερομηνία λήξης του προϊόντος ή/και καθ' όλη τη διάρκεια έκθεσης των προϊόντων προς πώληση και μέχρι την πώλησή τους.

13. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 6 Αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης

1. Για προϊόντα σε στερεή μορφή αναγράφεται η τιμή πώλησής τους ανά χιλιόγραμμο (kg), ενώ για προϊόντα σε υγρή μορφή αναγράφεται η τιμή πώλησής τους ανά λίτρο (L).

2. Για προϊόντα σε υγρή μορφή, το ιξώδες των οποίων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλό, επιτρέπεται να αναγράφεται η τιμή πώλησής τους ανά χιλιόγραμμο (kg).

3. Για προϊόντα για τα οποία το βάρος ή ο όγκος δεν έχουν συγκριτική σημασία για τον καταναλωτή, αναγράφεται η τιμή πώλησης ανά το κύριο ποσοτικό χαρακτηριστικό του προϊόντος, που αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τον καταναλωτή π.χ. ανά τεμάχιο, ανά μέτρο (m), ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), ανά δόση πλύσης, ανά φύλλο, ανά ώρα καύσης κ.λπ.

4. Ειδικότερα ορίζουμε την αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης για τα κάτωθι προϊόντα:

α. Για συσκευασμένα απορρυπαντικά/μαλακτικά σε σκόνη ή σε υγρό, προοριζόμενα για χρήση πλυντηρίων ρούχων, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται, με βάση τον Κανονισμό 2004/648/ΕΚ, η ένδειξη «Συνολικός αριθμός πλύσεων ανά συσκευασία», καθώς και για συσκευασμένα απορρυπαντικά/μαλακτικά ρούχων, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται η ένδειξη «Συνολικός αριθμός μοναδιαίων δόσεων ανά συσκευασία», αναγράφεται η τιμή ανά πλύση ή μοναδιαία δόση, αντίστοιχα.

β. Για πάνες (βρεφών και ενηλίκων), γυναικεία επιθέματα προσωπικής υγιεινής και υγρομάντηλα, αναγράφεται η τιμή ανά τεμάχιο.

γ. Για χαρτικά είδη (χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντηλα) αναγράφεται η τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

δ. Για προϊόντα, εκτός των χαρτικών, που διατίθενται σε ρολό (π.χ. αλουμινόχαρτο, χαρτί ψησίματος, διαφανής μεμβράνη τροφίμων κλπ.) αναγράφεται η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 7 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e»

1. Προσυσκευασμένα προϊόντα σταθερής ονομαστικής μάζας ή όγκου περιεχομένου, που έχει εκ των προτέρων επιλεγεί από τον παρασκευαστή/συσκευαστή, από 5 g/ mL έως 10 kg/L, μπορούν να φέρουν την ένδειξη «e» στο ίδιο πεδίο ορατότητας με την ένδειξη της μάζας ή του όγκου. Η σήμανση «e» πιστοποιεί ότι η προσυσκευασία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε ισχύει και η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία με το Π.Δ. 16/1982 (ΦΕΚ 2/Α/82), όπως ισχύει.

2. Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ανά παρτίδα, προκειμένου το προϊόν να φέρει την ένδειξη «e» είναι οι κάτωθι:

α) το πραγματικό περιεχόμενο των προσυσκευασιών δεν πρέπει να είναι κατώτερο κατά μέσο όρο από την ονομαστική ποσότητα,

β) το ποσοστό των προσυσκευασιών που παρουσιάζει ένα αρνητικό σφάλμα ίσο ή ανώτερο του μεγίστου ανεκτού σφάλματος, ως προβλέπεται από τον Πίνακα της παραγράφου 3, πρέπει να είναι αρκετά μικρό,

γ) καμία προσυσκευασία που παρουσιάζει αρνητικό σφάλμα ανώτερο του διπλασίου του μεγίστου ανεκτού σφάλματος του Πίνακας της παραγράφου 3 δεν δύναται να φέρει το σήμα «e».

3. Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα επί έλαττον, στο περιεχόμενο μιας προσυσκευασίας με σήμα «e», καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα:

Ονομαστική ποσότητα τουπροϊόντος (Qn) σε γραμμάρια ή

Μέγιστα ανεκτά σφάλματα

χιλιοστόλιτρα (g ή mL)

% του Qn

5

έως

50

9

50

έως

100

-

100

έως

200

4,5

200

έως

300

-

300

έως

500

3

500

έως

1000

-

1000

έως

10000

1,5Για την εφαρμογή του Πίνακα, οι υπολογιζόμενες σε μονάδες μάζας ή όγκου τιμές των μεγίστων ανεκτών σφαλμάτων που υποδεικνύονται σ' αυτόν επί τοις εκατό, πρέπει να στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω στο 1/10 του g ή mL.

4. Τα κριτήρια για το είδος του ελέγχου (καταστροφικός ή μη καταστροφικός), καθώς και τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας, για ελέγχους στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή εισαγωγέα/διανομέα, όπου παρέχεται επαρκής αριθμός δειγμάτων από κάθε παρτίδα, προβλέπονται από τη νομοθεσία της ως άνω παραγράφου 1.

5. Για τον μη καταστροφικό έλεγχο σε σημείο λιανικής πώλησης, όπου ενδεχομένως δεν υπάρχει επαρκής αριθμός δειγμάτων και το πρωτόκολλο δειγματοληψίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία της παρ. 1, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί, ο ελάχιστος αριθμός των προσυσκευασιών που εξετάζονται ανά παρτίδα, καθορίζεται με βάση των κάτωθι Πίνακα:

Αριθμός διατιθέμενωνσυσκευασιών (Ν)

Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων

Έως 4

Όλα

5<Ν<40

5

40<Ν<65

8

65<Ν<100

13Τα αποτελέσματα από τον παραπάνω έλεγχο δεν αποτελούν βάση για την επιβολή κυρώσεων, παρά μόνο για τις περιπτώσεις που δεν ικανοποιείται η απαίτηση (γ) της παρ. 2.

Σε περίπτωση υποψίας ελλιποβάρειας για τη συγκεκριμένη παρτίδα, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο μεριμνά για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχου στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή διανομέα/εισαγωγέα.

6. Η χρήση του σήματος «e» επί των συσκευασιών γίνεται χωρίς προηγούμενη άδεια, με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται αρχεία, για κάθε παρτίδα, τα οποία είναι στη διάθεση των αρχών και στα οποία αναγράφονται, τα αποτελέσματα των μετρολογικών ελέγχων που προβλέπονται από την οδηγία 76/211/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ώστε να βεβαιώνεται ότι έχουν γίνει κανονικά και σωστά οι έλεγχοι, καθώς και οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και προσαρμογές (ρυθμίσεις). Τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται σε έντυπη μορφή μέχρι την ημερομηνία λήξης κάθε παρτίδας και αν δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης, για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

7. Ευθύνη για το ότι η προσυσκευασία τηρεί τις απαιτήσεις για τη χρήση του σήματος «e» φέρει ο συσκευαστής/παραγωγός ή ο εισαγωγέας/διανομέας, ο οποίος θέτει το προϊόν στην ελληνική αγορά, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση προϊόντων όπου η συσκευασία έχει παραγγελθεί από τρίτον, το όνομα του οποίου αναγράφεται επί της συσκευασίας (π.χ. προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας) τότε και ο παραγγέλλων θεωρείται συνυπεύθυνος.

8. Στα μέγιστα ανεκτά σφάλματα προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e» εμπεριέχονται όλες οι τυχόν άλλες ανοχές (π.χ. λόγω απώλειας υγρασίας, στραγγισμένου βάρους κλπ) οι οποίες προβλέπονται από, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη.

9. Παρτίδες προσυσκευασμένων προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τη χρήση του σήματος «e», θεωρούνται ελλιποβαρείς, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

10. α) Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το σήμα «e» σε προϊόντα τα οποία δεν έχουν σταθερό βάρος ή όγκο περιεχομένου ανά παρτίδα ή σε προϊόντα τον οποίων το ονομαστικό βάρος ή ο ονομαστικός όγκος είναι εκτός του προβλεπόμενου εύρους (5 g/mL έως 10 g/mL) επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος στον παρασκευαστή/συσκευαστή ή εισαγωγέα/διανομέα.
β

) Για μέση τιμή του πραγματικού περιεχομένου μιας παρτίδας μικρότερης από την ονομαστική τιμή περιεχομένου της παρτίδας, υπολογίζεται η κατηγορία προστίμου, ανά παρτίδα προϊόντος, ως εξής:


Ονομαστική τιμή περιεχομένου - Κατηγορία προστίμου (κ) = Πραγματική μέση τιμή περιεχομένου * τιμή/kg ή L

Ονομαστική τιμή περιεχομένου

Κατηγορία προστίμου (κ)

Πρόστιμο (€)

κ<1

Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000)

1<κ<5

Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000)

5<κ

Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000)Για παρτίδες μεγαλύτερες των 3200 τεμαχίων το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Το πρόστιμο επιβάλλεται στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα.

Ελλιποβαρείς παρτίδες δεσμεύονται μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Για δεσμευμένες παρτίδες που διατίθενται παρά την εντολή των αρμόδιων αρχών επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) ανά παρτίδα.

γ. Παρτίδες που φέρουν το σήμα «e», και που ο αριθμός των ελαττωματικών τεμαχίων εκτρέπεται του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού, ή παρτίδες με τεμάχια που εμφανίζουν απόκλιση πέραν του διπλασίου του Μέγιστου Ανεκτού Σφάλματος δεσμεύονται μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Για δεσμευμένες παρτίδες που διατίθενται παρά την εντολή των αρμόδιων αρχών επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) ανά παρτίδα.

δ. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση του σήματος «e» χωρίς να διατηρούνται τα σχετικά αρχεία για κάθε παρτίδα, επιβάλλεται πρόστιμο στον παρασκευαστή / συσκευαστή ή εισαγωγέα/διανομέα ως εξής:

Αριθμός παρτίδων

Πρόστιμο (€)

1-3

Δυο χιλιάδες ευρώ (2.000)

4-6

Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000)

>7

Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000)


Άρθρο 8 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση «e»

1. Κάθε παρτίδα προσυσκευασμένων προϊόντων σταθερής ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου, που δεν φέρουν σήμανση «e», πρέπει να έχει, κατά μέσο όρο, καθαρό περιεχόμενο, τουλάχιστον ίσο με την ονομαστική ποσότητα, δηλαδή την ποσότητα που αναγράφεται επί της συσκευασίας.

Καμία συσκευασία δεν επιτρέπεται να έχει καθαρή ποσότητα περιεχομένου που να παρουσιάζει αρνητικό σφάλμα ανώτερο του μεγίστου ανεκτού αρνητικού σφάλματος που προβλέπουν οι Πίνακες της παραγράφου 3.

Το μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα, στο καθαρό περιεχόμενο προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς «e» καθορίζονται στους παρακάτω πίνακες:

Ονομαστική ποσότητα (Qn)σε γραμμάρια (g) ή χιλιοστόλιτρα

Μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα

(mL)

% του Qn

0

έως

50

9

50

έως

100

-

100

έως

200

4,5

200

έως

300

-

300

έως

500

3

500

έως

1000

-

1000

έως

10000

1,5

10000

έως

15000

-

άνω

των

15000

1Για την εφαρμογή του πίνακα, οι υπολογιζόμενες, σε μονάδες μάζας ή όγκου, τιμές των μεγίστων ανεκτών σφαλμάτων, που υποδεικνύονται σ' αυτόν επί τοις εκατό, στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω στο 1/10 του g ή του mL για Qn μέχρι και 1 kg ή 1 L και στο επόμενο ακέραιο g ή mL για Qn μεγαλύτερες των 1 kg ή 1 L.

Ονομαστική ποσότητα (Qn)

Μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα

Σε μονάδες μήκους

Καμία ανοχή για μήκος <5 m και στη συνέχεια 2%του Qn

Σε μονάδες επιφάνειας

3% του Qn

Σε αριθμό τεμαχίων

Καμία ανοχή για αριθμότεμαχίων < 50 και στη συνέχεια 1% του Qn στρογγυλεμμένο προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο


4. Για τον μη καταστροφικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή εισαγωγέα/διανομέα, ο αριθμός των συσκευασιών, που εξετάζονται ανά παρτίδα, καθορίζεται με βάση των κάτωθι Πίνακα:

Αριθμός προσυσκευασιών ανά παρτίδα (Ν)

Αριθμός δειγμάτων

Έως 100

Όλα

100<Ν<500

50

500<Ν<3200

80

>3200

125


5. Για τον μη καταστροφικό έλεγχο σε σημείο λιανικής πώλησης, ο ελάχιστος αριθμός των προσυσκευασιών, που εξετάζονται ανά παρτίδα, καθορίζεται με βάση των κάτωθι Πίνακα:

Αριθμός διατιθέμενωνσυσκευασιών (Ν)

Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων

Έως 4

Όλα

5<Ν<40

5

40<Ν<65

8

65<Ν<100

13Τα απολέσματα από τον παραπάνω έλεγχο δεν αποτελούν βάση για την επιβολή κυρώσεων, παρά μόνο για τις περιπτώσεις που δεν ικανοποιείται η απαίτηση της παρ. 2.

Σε περίπτωση υποψίας ελλιποβάρειας για τη συγκεκριμένη παρτίδα, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο μεριμνά για τη διενέργεια περεταίρω ελέγχου στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή διανομέα/εισαγωγέα.

6. Ο έλεγχος μπορεί να είναι καταστροφικός, ή μη καταστροφικός. Μη καταστροφικός έλεγχος μπορεί να λάβει χώρα όταν η τυπική απόκλιση του βάρους του περιέκτη, κατόπιν εξέτασης 10 τεμαχίων αυτού, είναι μικρότερη από το 1/5 του Μέγιστου Ανεκτού Σφάλματος, της ως άνω παραγράφου 3. Για την διενέργεια καταστροφικού ελέγχου απαιτείται ο έλεγχος είκοσι (20) προσυσκευασιών.

7. Παρτίδες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των ως άνω παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ελλιποβαρείς, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

8. α) Για μέση τιμή του πραγματικού περιεχομένου μιας παρτίδας μικρότερης από την ονομαστική τιμή περιεχομένου της παρτίδας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 10β του άρθρου 7 χρησιμοποιώντας για τον υπολογισμό της κατηγορίας προστίμου την τιμή/kg ή L ή m2 ή τεμάχιο.

β) Παρτίδες με τεμάχια που εμφανίζουν απόκλιση πέραν του διπλασίου του Μέγιστου Ανεκτού Σφάλματος δεσμεύονται μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

γ) Για δεσμευμένες παρτίδες που διατίθενται παρά την εντολή των αρμόδιων αρχών επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) ανά παρτίδα.

Άρθρο 9 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου

1. Προσυσκευασμένα προϊόντα τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου, δεν επιτρέπεται να φέρουν τη σήμανση «e» δίπλα από την ένδειξη της ποσότητας του περιεχομένου τους.

2. Στην ποσότητα του καθαρού περιεχομένου των προϊόντων της παραγράφου 1, δεν αναγνωρίζονται ανοχές.

3. Ελλιποβαρή προϊόντα δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

4. Σε περιπτώσεις προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου τα οποία φέρουν το σήμα «e» επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα.

5. Για προϊόντα με πραγματικό περιεχόμενο μικρότερο από την ονομαστική τιμή περιεχομένου, επιβάλλονται ανά κωδικό προϊόντος οι κυρώσεις της παρ. 10β του άρθρου 7 χρησιμοποιώντας για τον υπολογισμό της κατηγορίας προστίμου την τιμή/kg ή L ή m2 ή τεμάχιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10 Ενδείξεις και διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων

1. Για τον ορισμό της έννοιας «τρόφιμα» εφαρμόζεται το άρθρο 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

2. Για τους ορισμούς των εννοιών «προσυσκευασμένο τρόφιμο» και «επισήμανση» εφαρμόζεται το άρθρο 1 της Οδηγίας ΕΕ 2000/13.

3. Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή επισημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως κάθε φορά ισχύει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται από ειδικές ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένα τρόφιμα όπως επίσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις ΠΟΠ και ΠΓΕ.

4. Μετά τη θέση σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 στις 13 Δεκεμβρίου 2014 και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/13, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού αυτού.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Μη αναγραφή ενδείξεων χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος

β) Ελλιπής αναγραφή ενδείξεων πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος

γ) Ανακριβής ή παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος

Άρθρο 11 Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων

1. Για τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα και προσφέρονται στον τόπο λιανικής πώλησης για άμεση πώληση στον καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, ως ελάχιστες ενδείξεις επί της πινακίδας ορίζονται:

α. Η ονομασία πώλησης (όπως άρθρο 3 Οδηγίας 2000/13 και όχι είδος τροφίμου) / το είδος του τροφίμου.

β. Η ποιότητα του είδους και η ποικιλία αυτού, εφόσον προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

γ. Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του τροφίμου σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 2000/13 μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2014 και μετά τη θέση σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 στις 13 Δεκεμβρίου 2014 με όσα καθορίζονται στο άρθρο 26 του εν λόγω κανονισμού καθώς και με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παρ 3.

δ. Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω στο Κεφάλαιο 2, «ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α. Μη αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδος χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος

β. Ελλιπής αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδος πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος

γ. Ανακριβής ή παραπλανητική αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδος δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 12 Επισήμανση υποκατάστατων

1. Η επισήμανση του τροφίμου δεν πρέπει να είναι φύσεως τέτοιας που να παραπλανά τον καταναλωτή, κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2000/13 και στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

2. Ειδικά στην περίπτωση που ένα προσυσκευασμένο τρόφιμο πρόκειται για υποκατάστατο τροφίμου, δεν θα πρέπει να γίνεται καμία αναφορά τέτοια που να παραπλανά τον καταναλωτή περί του ότι το τρόφιμο αυτό είναι κανονικό και όχι υποκατάστατο. Εναλλακτικά μπορεί να τίθεται στην επισήμανση της ονομασίας πώλησης ή σε ένδειξη πλησίον της εμπορικής ονομασίας πώλησης ένδειξη από την οποία ο καταναλωτής μπορεί άμεσα να αντιληφθεί ότι πρόκειται για υποκατάστατο. Εξαιρούνται ρητά τα τυροκομικά προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του ΕΚ 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Όταν υποκατάστατα τροφίμων διατίθενται στον τελικό καταναλωτή χύμα, θα πρέπει στα σημεία πώλησης τους (προθήκες, ψυγεία καταστημάτων κλπ.) να υπάρχει σχετική πινακίδα στην οποία όμως δεν δύναται να γίνεται καμία αναφορά τέτοια που να παραπλανά τον καταναλωτή περί του ότι το τρόφιμο αυτό είναι κανονικό και όχι υποκατάστατο. Εξαιρούνται ρητά τα τυροκομικά προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του ΕΚ 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Σε περίπτωση επίσης που τα προσφερόμενα στους χώρους ομαδικής εστίασης φαγητά, εδέσματα κλπ. περιέχουν υποκατάστατα τροφίμων ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά μέσω τιμοκαταλόγου.

5. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για τα μη γαλακτοκομικά προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 278186 (ΦΕΚ Β' 1097/22-8-2002) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 1898/87 του Συμβουλίου σχετικά με την προ-στασία της ονομασίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο».

6. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Ανακριβής ή παραπλανητική επισήμανση υποκατάστατων τροφίμων δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος.

β) Μη αναγραφή στον τιμοκατάλογο υποκατάστατων τροφίμων σε χώρους ομαδικής εστίασης χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος

Άρθρο 13 Διάθεση προϊόντων με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας

1. Επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως ευαλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

2. Εντούτοις, ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:

α. Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.

β. Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.

γ. Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.

3. Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.

4. Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.

5. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.

6. Τα ως άνω προϊόντα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη τιμή.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.» χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος

β) Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα υπόλοιπα τρόφιμα χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος.

γ) Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος.

δ) Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής εστίασης πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος

ε) Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»σε χαμηλότερη τιμή δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 14 Υπόχρεος αναγραφής ενδείξεων

1. Οι υπόχρεοι για την αναγραφή των ενδείξεων είναι ο παρασκευαστής ή ο πωλητής, που τα στοιχεία του αναγράφονται πάνω στο προϊόν και που είναι υπεύθυνος για τη διάθεσή του στην αγορά.

2. Υπεύθυνος για την έλλειψη αυτών είναι και οποιοσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής του συγκεκριμένου προϊόντος (ενδιάμεσοι πωλητές, τελικοί πωλητές).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1. ΚΡΕΑΣ

Άρθρο 15 Πεδίο Εφαρμογής

1. Η παρούσα ενότητα αφορά κάθε έννοια κρέατος όπως ορίζεται στον Κανονισμό 853/2004 για προϊόντα
με βάση το κρέας (βρώσιμα προϊόντα κρέατος, παραπροϊόντα και τα παρασκευάσματα αυτών) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

2. Από πλευράς εκμεταλλεύσεων / επιχειρήσεων, η παρούσα απόφαση αφορά:

α. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την σφαγή ζώων, εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό και τυποποίηση κρέατος και παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας.

β. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την διακίνηση και εμπορία κρέατος και ζώων από το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

γ. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.1. ΣΤΑΔΙΟ ΣΦΑΓΗΣ

Άρθρο 16 Τήρηση βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη σφαγή

1. Σε όλα τα σφαγεία της Χώρας (Ιδιωτικά, Δημοτικά κλπ.) στα οποία γίνεται σφαγή ζώων, τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο σφαγών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι σφαγές των ζώων, τα οποία προσκομίζονται σε αυτά για σφαγή.

2. Το βιβλίο σφαγών θεωρείται με ευθύνη του σφαγείου από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας της περιοχής που βρίσκεται το σφαγείο. Το βιβλίο σφαγών κρατείται στο σφαγείο τουλάχιστον για το τελευταίο έτος και επιδεικνύεται σε κάθε πραγματοποιούμενο έλεγχο των αρμοδίων αρχών, εφόσον ζητηθεί.

3. Τα εν λόγω σφαγεία είναι υποχρεωμένα για την τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου σφαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το εν λόγω βιβλίο θα φέρει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες:

- 1η ΣΤΗΛΗ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΑΓΗΣ» Αναγράφεται η ημερομηνία που σφάχθηκε το ζώο.
- 2η ΣΤΗΛΗ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΖΩΟΥ» Αναγράφονται τα στοιχεία του μεταφορέα οδηγού και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που μετέφερε το ζώο στο σφαγείο.
- 3η ΣΤΗΛΗ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΖΩΟΥ» Αναγράφονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και έδρα) του κατόχου των ζώων καθώς και η ιδιότητα αυτού (Παραγωγός, χονδρέμπορος, εισαγωγέας, λιανοπωλητής κλπ.).
- 4η ΣΤΗΛΗ «ΦΥΛΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ» Αναγράφεται η φυλή του κάθε ζώου (π.χ. Σαρολέ, Σίμενταλ κλπ.).
- 5η ΣΤΗΛΗ «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΩΤΙΟΥ» Αναγράφεται ο αριθμός ενωτίου που φέρει το προς σφαγή ζώο.
- 6η ΣΤΗΛΗ «ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ» Αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου του ζώου.
- 7η ΣΤΗΛΗ «ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΦΑΓΙΟΥ» Αναγράφεται η ταξινόμηση του κάθε ζώου μετά τη σφαγή του, σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα κατάταξης SEUROP π.χ. AR3, D02 κλπ.
- 8η ΣΤΗΛΗ "ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΑΓΗΣ" Αναγράφεται ο αύξων αριθμός π.χ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κλπ. σφαγής του ζώου.
- 9η ΣΤΗΛΗ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ" Αναγράφεται ο προορισμός του σφαγίου (Ταχ. Δ/νση, Πόλη) καθώς και η ιδιότητα του προσώπου στο οποίο θα σταλεί το σφάγιο (Κρεοπωλείο, Εργαστήριο κοπής- επεξεργασίας, Αλλαντοποιία κλπ.).
- 10η ΣΤΗΛΗ "ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ή ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ" Αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης του σφαγίου ή ο αριθμός του δελτίου αποστολής.
- 11η ΣΤΗΛΗ "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΟΥ" Αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης του ζώου. Εξαιρούνται ζώα που γεννήθηκαν πριν από το 1998 για τα οποία η ημερομηνία γέννησης δεν αναγράφεται στο διαβατήριο.

4. Εάν για την κατηγορία του σφάγιου δεν μπορεί να συμπληρωθεί κάποια από τις παραπάνω στήλες (π.χ. αριθμός διαβατηρίου), τότε αυτή παραμένει κενή.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Μη τήρηση βιβλίων σφαγών χίλια ευρώ (€1.000)

β) Ελλιπής τήρηση βιβλίων σφαγών πεντακόσια ευρώ (€500).

Άρθρο 17 Περί κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφάγιων

Για την εφαρμογή της κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης των σφάγιων εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1249/2008 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων κατάταξης των σφάγιων βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών και οι εφαρμοστικές κανονιστικές πράξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 18 Παραπροϊόντα σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων

1. Υπό την επιφύλαξη του κανονισμού 999/201 (Παράρτημα V) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αναφέρεται στα υλικά ειδικού κινδύνου, ως παραπροϊόντα θεωρούνται όλα τα μέρη του ζώου εκτός από το σφάγιο και τα οποία είναι εδώδιμα π.χ. σπλάγχνα, πόδια, ουρά, κεφάλι κ.λπ.

2. Καθ' όλη την διάρκεια του έτους, οι λιανοπωλητές κρεοπώλες πωλούν τις συκωταριές και τα κεφαλάκια αμνοεριφίων και αμνοεριφίων γάλακτος χωριστά του κρέατος, από το οποίο προέρχονται, σε αυτή την περίπτωση τα κεφαλάκια πωλούνται με το τεμάχιο και οι συκωταριές με το κιλό, με εξαίρεση την περίοδο από Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και Κυριακή του Θωμά, όπου μπορούν να πωλούν αμνοερίφια και αμνοερίφια γάλακτος μαζί με τα κεφάλια και τις συκωταριές τους, όπου τα κεφαλάκια πωλούνται σε τιμή ανά κιλό.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (€500) ανά σφάγιο.

Άρθρο 19 Επισήμανση βοείου κρέατος - Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καν. - 1825/2000

1. Όλες οι επιχειρήσεις, οι κρεοπώλες και οι οργανώσεις που ασχολούνται με την εμπορία σφάγιων βοοειδών και βοείου - μοσχαρίσιου κρέατος, τοποθετούν ετικέτα στα σφάγια, τεμάχια αυτών και στο κρέας (νωπό - κατεψυγμένο, συσκευασμένο ή μη), βάση της ισχύουσας νομοθεσίας για την επισήμανση του βοείου κρέατος. Η διακίνηση κάθε σφαγίου ή τεμαχίων αυτού δεν επιτρέπεται, εφόσον δε συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ετικέτα. Σε κάθε σημείο πώλησης αναρτάται υποχρεωτικά από τον πωλητή, για την ενημέρωση του καταναλωτή, η ετικέτα στα ελληνικά με πλήρη στοιχεία για την γέννηση, τις χώρες εκτροφής και την χώρα σφαγής του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας καθώς και λοιπά προβλεπόμενα στοιχεία.

2. Όλοι οι παραπάνω φορείς διαθέτουν υποχρεωτικά σε κάθε ένα από τα διάφορα στάδια της παραγωγής και της πώλησης, σύστημα αναγνώρισης και περιεκτικό σύστημα καταγραφής. Το παραπάνω σύστημα εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο συσχετισμός μεταξύ του κρέατος βοοειδών και των αντίστοιχων ζώων από τα οποία προέρχεται το κρέας.

3. Το σύστημα καταγραφής περιλαμβάνει την ΑΦΙΞΗ / ΑΓΟΡΑ και ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΗ του ζωικού κεφαλαίου των σφάγιων ή των τεμαχίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιστοιχία αφίξεων / αγορών και αναχωρήσεων / πωλήσεων.

4. Όλο το ανωτέρω σύστημα απεικονίζεται σε βιβλίο με τίτλο «ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΩΝ» που θα είναι αριθμημένο κατά σελίδα και θεωρημένο από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Ενότητα με αρμοδιότητα σε θέματα Εμπορίου της έδρας της επιχείρησης ή της οργάνωσης και θα παραμένει πάντα στην έδρα αυτών και θα επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όταν ζητηθεί.

5. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 2 διαγραμμίζουν, τηρούν και ενημερώνουν το βιβλίο υποχρεωτικά, όπως φαίνεται και στο κατωτέρω υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου. Το παραπάνω σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκης τηρούν οι επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις.

6. Τα κρεοπωλεία αντί του παραπάνω βιβλίου, μπορούν να τηρούν απλοποιημένο σύστημα καταγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Έλλειψη ετικέτας με τις προβλεπόμενες σημάνσεις βοείου κρέατος σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας εξακόσια ευρώ (€600) ανά σφάγιο ή τεμάχιο κρέατος.

β) Μη τήρηση βιβλίου καταγραφής Αφίξεων/ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΩΝ για το χονδρεμπόριο ή Σύστημα καταγραφής για το λιανεμπόριο χίλια ευρώ (€1.000).

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΩΝ


ΑΦΙΞΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Κωδ. Ζώου (ή ομάδας ζώων) Περιγραφή (για κρεάς) Ποσότητα (Αριθμός τεμαχίων ή κιλά) Ημερομηνία άφιξης ή αγοράς Στοιχεία προμηθευτή Στοιχεία τιμολο­γίου Ημερομηνία αναχώρησης ή πώλησης Στοιχεία Αγοραστή Στοιχεία Τιμολογίου ή λιανικής απόδειξης Περιγραφή Ποσότητα (kg)
                     
                     
                     
                     


Άρθρο 20 Περιγραφή ορισμένων τύπων σφάγιων χοίρου

1. Προβλέπονται δύο τύποι χοιρινού, ο μαδητός που φέρει το δέρμα αποτριχωμένο και ο γδαρτός που το δέρμα και το υποδόριο λίπος έχουν αφαιρεθεί πλήρως (όσο βγαίνει με το μαχαίρι). Δεν υπάρχουν σπλάχνα, τα πόδια είναι κομμένα στην άρθρωση του καρπού και του ταρσού, η ουρά είναι κομμένη μεταξύ 1ου και 2ου κοκκυγικού σπονδύλου, το κεφάλι κομμένο στην ατλαντοϊ- νιακή διάρθρωση και έχει αφαιρεθεί και το διάφραγμα.

2. Τα χοιρίδια (κάτω των 20 kg) είναι μαδητά και φέρουν κατ' εξαίρεση το κεφάλι και τα πόδια.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500).

Άρθρο 21 Τρόπος τεμαχισμού από λιανοπωλητές του χοιρινού σφάγιου τύπου καρέ και του σφάγιου βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών)

1. Τα ημιμόρια τύπου καρέ διαμορφώνονται μετά από:

α. τον εκσπλαχνισμό, την αφαίρεση από τα σφάγια
των άκρων, της ουράς και της κεφαλής που αποκόπτεται από την ατλαντοϊνιακή άρθρωση

β. τη διχοτόμηση του σφάγιου σε δύο ημιμόρια με τομή που αρχίζει από την ηβική σύμφυση και διέρχεται από το μέσον της σπονδυλικής στήλης και καθ' όλο το μήκος της

γ. την αφαίρεση του κάτω μισού των θωρακοκοιλιακών τοιχωμάτων και πλευρών μαζί με τους μυς τους με τομή που αρχίζει από το πρόσθιο χείλος του τετρακέφαλου μηριαίου και βαίνει παράλληλα προς τους οσφυϊκούς σπονδύλους μέχρι του μέσου περίπου της 14ης πλευράς και συνεχίζει ευθεία και παράλληλη προς τη σπονδυλική στήλη στο ύψος της ωμοβραχιόνιας άρθρωσης

δ. την πλήρη απολίπωση της εξωτερικής και εσωτερικής επιφάνειας του σφάγιου με ταυτόχρονη αφαίρεση του δέρματος εφόσον το χοίρειο κρέας τύπου καρρέ είναι τύπου μαδητού.

2. Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να διαθέτουν τα ημιμόρια σφάγιου χοιρινού τύπου «καρέ» το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση των παραπάνω σημείων (α-δ) στα εξής τμήματα:

α. Τον μηρό από τον ταρσό και άνω

β. Τα θωρακοκοιλιακά τοιχώματα (παντσέτα)

γ. Όλη τη χώρα των θωρακικών και οσφυϊκών σπονδύλων (μπριζόλες)

δ. Την ωμοπλάτη μέχρι της αρθρώσεως του καρπού

ε. Τους τραχηλικούς σπονδύλους (λαιμός)

3. Οι λιανοπωλητές νωπού κρέατος βοοειδών υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις κτηνιατρικές διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Π.Δ. 186/1981, σχετικά με τα όρια και τον τρόπο κοπής των τεμαχίων του εν λόγω κρέατος και να προσφέρουν τα σφάγια αυτά στα εξής τεμάχια:

α. Κότσι μπροστινού άκρου

β. Ποντίκι

γ. Σπάλα

δ. Τράχηλος

ε. Στήθος

στ. Στηθοπλευρές

ζ. Μπριζόλες

η. Σπαλομπριζόλες

θ. Καπάκι

ι. Φιλετάκι

ια. Διάφραγμα

ιβ. Στύλοι διαφράγματος

ιγ. Λάπα

ιδ. Φιλέτο

ιε. Κόντρα

ιστ. Κιλότο

ιζ. Κότσι πίσω άκρου

ιη. Μηρός (που περιλαμβάνει το τράνς, νουά, ουρά, στρογγυλό).

ιθ. Παραφιλέτο

4. Οι λιανοπωλητές, όταν τεμαχίζουν από τα παραπάνω τεμάχια τα υπό στοιχεία (ζ), (η) και (ιε) τα κόβουν σε φέτες με πλευρά και χωρίς πλευρά και τα πωλούν στον πελάτη στην σειρά (δηλαδή μία φέτα με πλευρά και μία φέτα χωρίς πλευρά).

5. Μετά το διαχωρισμό των μπριζολών από το χοιρινό σφάγιο κρέατος τύπου «Ημιμόριο καρέ», κατά τον τρόπο πού ορίζεται στην περίπτωση (β) της ως άνω παραγράφου 1, επιτρέπεται στους λιανοπωλητές να αφαιρούν το ενσωματωμένο στις χοιρινές μπριζόλες «φιλέτο» δηλαδή το ψαρονέφρι και να το πωλούν, ως αυτοτελές τεμάχιο στον καταναλωτή. Το εν λόγω φιλέτο προσφέρεται στον καταναλωτή ως καθαρό κρέας (δηλαδή χωρίς οστά, λίπη, τένοντες, νεύρα).

6. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500).

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.2. ΣΤΑΔΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Άρθρο 22 Επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών

Οι επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών χονδρικής πώλησης περιλαμβάνουν εισαγωγείς - χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους, ζωέμπορους, βιομηχανίες - βιοτεχνίες - εργαστήρια κοπής τεμαχισμού, επεξεργασίας, τυποποίησης και προσυσκευασίας κρεάτων, συνεταιριστικές οργανώσεις κτηνοτρόφων ή άλλων εμπορικών φορέων ανεξάρτητα βαθμίδας κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, μεμονωμένους κτηνοτρόφους, εισαγωγείς - αντιπροσώπους οίκων εξωτερικού, χονδρέμπορο - λιανοπωλητή, αντιπροσώπους - εκπροσώπους που διενεργούν εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων, άλλους μη κατονομαζόμενους, που ασκούν το επάγγελμα χονδρεμπορίας.

Άρθρο 23 Στοιχεία - ενδείξεις στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών - κατεψυγμένων

1. Επί των εκδιδομένων παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών κρεάτων βοοειδών και βουβαλοειδών καθώς και χοιρινών κρεάτων νωπών - κατεψυγμένων, αναγράφεται και κατονομάζεται πλήρως και ολοκληρωμένα, η περιγραφή κάθε πωλούμενης μορφής των εν λόγω κρεάτων.

2. Ειδικά οι αναγραφόμενες στο τιμολόγιο ενδείξεις «με οστά» ή «χωρίς οστά», μπορούν να αντικαθίστανται με τις ενδείξεις «Μ/Ο» ή «Α/Ο», αντίστοιχα.

3. Σε όλα τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ.) αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων στοιχείων και η κατάταξη του σφαγίου, βάση της Κοινοτικής Κλίμακας Κατάταξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς τον τρόπο απεικόνισης των ενδείξεων αυτών. Επίσης επί των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός κάθε ζώου (ενώτιο) ή της ομάδας των ζώων.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά παραστατικό.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.3. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Άρθρο 24 Επισήμανση

1. Τα κρεοπωλεία, τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου καθώς και όσοι ασχολούνται με την εμπορία κρέατος, υποχρεούνται κατά τη λιανική πώληση κρέατος νωπού, κατεψυγμένου, συσκευασμένου, τεμαχίων κρέατος, κιμά, κρεατοσκευασμάτων και βρώσιμων προϊόντων αυτού, να εφαρμόζουν τις διατάξεις των υπ' αριθμ. 282438/2009 και 282441/2009 κοινών αποφάσεων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της υπ' αριθμ. 312898/2009 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Οι ως άνω αποφάσεις, εφαρμόζονται κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν, έως την 1η Ιανουαρίου 2014, οπότε και θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 412/8932/2012 κοινής υπουργικής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με την αναγραφή της καταγωγής - προέλευσης του κρέατος.

3. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1, όσον αφορά στο βόειο και μοσχαρίσιο κρέας, πρέπει επιπλέον να εφαρμόζουν και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 412/8932/2012 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της υπ' αριθμ. 232149/2002 υπουργικής απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της υπ' αριθμ. 261136/2004 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς τις ενωσιακές διατάξεις:

Α. του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17.7.2000 (Ε.Ε. αρ. L 204 της 11.8.2000, σελ. 1) "για την θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργηση του καν. 820/97 του Συμβουλίου" και ιδίως τον τίτλο ΙΙ "Επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με "βάση το βόειο κρέας" και

Β. του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1825/2000 της Επιτροπής της 25.8.2000 (Ε.Ε. αρ. L216/2000 της 26.8.2000, σελ. 8) "για την θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του καν. αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας"

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 25 Κοπή και πώληση μη προσυσκευασμένου κιμά

1. Απαγορεύεται στους λιανοπωλητές να διατηρούν και να εκθέτουν για πώληση έτοιμο μη προσυσκευασμένο κιμά, δηλαδή κομμένο εκ των προτέρων, από νωπό ή κατεψυγμένο κρέας.

2. Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να κόβουν τον κιμά από κομμάτι κρέατος με οστά ή χωρίς οστά, που διαλέγει ο καταναλωτής και η κοπή να γίνεται πάντα μπροστά στον καταναλωτή.

3. Η τιμή λιανικής πώλησης του κιμά είναι αυτή στην οποία πωλείται το κομμάτι κρέατος (με οστά ή χωρίς οστά), από το οποίο παρασκευάσθηκε ο κιμάς και απαγορεύεται κάθε προσαύξηση της τιμής λόγω φύρας, κοπής, περιποίησης, αφαίρεσης οστών κλπ.

4. Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να κόβουν σε διαφορετική μηχανή τον κιμά που προέρχεται από κρέας πουλερικών.

5. Οι παραπάνω μηχανές πρέπει να είναι τοποθετημένες σε σημείο τέτοιο ώστε η κοπή να είναι απολύτως ορατή από τον καταναλωτή.

6. Πριν από την κοπή κρέατος σε κιμά, ο κρεοπώλης υποχρεούται να καθαρίσει τελείως τη μηχανή από υπολείμματα προηγούμενης κοπής, εφόσον ο καταναλωτής το ζητήσει. Σε κάθε άλλη περίπτωση το υπόλειμμα κιμά που υπάρχει στη μηχανή δεν πρέπει να υπερβαίνει σε βάρος τα 100 γραμμάρια.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά παράβαση και ειδικότερα για τις παραγράφους 2 και 3 επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 26 Τήρηση πινακίδων - Έκθεση κρεάτων προς πώληση

1. Οι λιανοπωλητές κρεάτων υποχρεούνται να τοποθετούν την πινακίδα των άρθρων 1 και 2 της παρούσης, με τις παρακάτω ενδείξεις:

α. Το είδος (π.χ. μοσχάρι, κατσίκι, χοιρινό, αρνί, συκώτι, μόσχου, κεφάλι αρνίσιο, γλώσσα μόσχου κλπ.).

β. Το τεμάχιο κρέατος (π.χ. σπάλα, κόντρα, μπάλα, καπάκι, στήθος, λάπα, ελιά κλπ.).

γ. «ΜΕ ΟΣΤΑ» ή «ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ».

δ. Την καταγωγή - προέλευση του κρέατος όπως αυτή προβλέπεται από τις υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24.

ε. Την τιμή λιανικής πώλησης, κατά μονάδα βάρους, τεμάχιο κ.λπ.

2. Στους παραβάτες επιβάλλονται αντίστοιχα οι κυρώσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσης.

Άρθρο 27 Σήμανση - Εισαγωγή - Εμπορία ζωντανών ζώων εισαγωγής

1. Προκειμένου για ζωντανά ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοιρινά) προέλευσης Τρίτων Χωρών που εισάγονται στην χώρα μας για σφαγή ή πάχυνση, η είσοδος τούτων στο ελληνικό έδαφος είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον φέρουν σήμανση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία, ως εξής:

α) Βοοειδή: Κανονισμός (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΠΔ 308/2000 (Α' 252), όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 170/2002 (Α' 156).

β) Αιγοπρόβατα: Κανονισμός (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου, αριθ. 263493/27.07.2004 (Β' 253) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από την αριθ. 134167/18.04.2011 (Β' 823) αντίστοιχη,

γ) Χοιρινά: Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, ΠΔ 308/2000 (Α' 252), όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 170/2002 (Α' 156), αριθ. 297286/05.08.2005 (Β' 1170) κοινή υπουργική απόφαση.

2. Απαγορεύεται η προώθηση των παραπάνω ζώων στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι σήμανσης της προηγούμενης παραγράφου.

3. Ο έλεγχος ύπαρξης των ειδικών σημάνσεων της παραγράφου 1 γίνεται από τον επίσημο κτηνίατρο του Υπουργείου του ΣΥΚΕ και συντάσσεται, για αυτό τον σκοπό, σχετικό έγγραφο (Κοινό Κτηνιατρικό έγγραφο Εισόδου-ΚΚΕΕ), που κοινοποιείται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της έδρας του εισαγωγέα ή παχυντή.

4. Προκειμένου για βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών), αιγοπρόβατα και χοιρινά προέλευσης τρίτων χωρών, που εισάγονται ζωντανά για σφαγή, οι εισαγωγείς τούτων υπόκεινται στις κατωτέρω υποχρεώσεις:

α) Τουλάχιστον 24 ώρες, πριν την άφιξη στα σύνορα κάθε εισαγόμενης παρτίδας των ζώων, ενημερώνουν την Κτηνιατρική Υπηρεσία του συνοριακού σταθμού, αναφορικά με την εισαγωγή αυτή.

β) Ενημερώνουν την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία σχετικά με το σφαγείο, όπου προτίθενται να σφάξουν τα ζώα, προκειμένου το εν λόγω σφαγείο να μνημονευθεί στην άδεια, που χορηγεί η τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία.

γ) Αμέσως μετά την είσοδο των ζώων (ελεύθερων εισαγωγής) στη χώρα μας, μεταφέρουν ολόκληρη την παρτίδα εισαγωγής μόνο στο σφαγείο της περίπτωσης β), όπου προβαίνουν στη σφαγή των ζώων το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εισόδου των ζώων στο σφαγείο.

5. Εισαγωγείς ζωντανών ζώων Τρίτων Χωρών προς πάχυνση, εφόσον τα διαθέτουν σε τρίτους, υποχρεούνται να τα πωλήσουν σε αγοραστές, που φέρουν την ιδιότητα του παχυντή.

6. Προκειμένου για τα ζώα Τρίτων Χωρών της παραγράφου 1, προοριζόμενα για σφαγή, η αγοραπωλησία, εμπορία, διακίνηση και κάθε άλλη εμπορική συναλλαγή διενεργείται μόνο σε βάρος νωπού κρέατος και όχι σε βάρος ζωντανού ζώου. Στις ρυθμίσεις αυτές υπάγονται και οι κάτοχοι τέτοιων ζώων, που εισήχθησαν για πάχυνση από τη στιγμή που θα αποφασίσουν να τα εμπορευθούν, υπό την επιφύλαξη μόνο των ρυθμίσεων της παραγράφου 5.

7. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 6, επιτρέπεται η αγοραπωλησία αιγοπροβάτων κατά βάρος ζωντανού ζώου, υπό την προϋπόθεση ότι η εμπορική πράξη θα λάβει χώρα μόνο στο σφαγείο, όπου ο εισαγωγέας ή ο κάτοχος πωλητής μετέφερε τα ζώα για σφαγή. Συντρεχούσης της αγοραπωλησίας αυτής, ο αγοραστής των αιγοπροβάτων υποχρεούται να προβεί στη σφαγή των ζώων στο ίδιο παραπάνω σφαγείο και το αργότερο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αγοραπωλησίας του είδους.

8. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η αφαίρεση ή παραποίηση των επί των ζώων εισαγωγής φερομένων ειδικών σημάνσεων της παραγράφου 1, πριν από τη σφαγή τους.

9. Προκειμένου για ζωντανά ζώα, που εισάγονται από χώρες ΕΕ για σφαγή, αμέσως μετά την είσοδό τους στην χώρα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ 420/93 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).

10. Οι παχυντές, εφόσον αγοράζουν προς εμπορία και σφάγια βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοιρινών εγχώριας παραγωγής από κτηνοτρόφους, η εν λόγω αγορά θα γίνεται μόνο σε βάρος κρέατος και όχι σε βάρος ζωντανού ζώου.

11. Μετά τη μεταφορά των παραπάνω ζώων στα εγκεκριμένα σφαγεία οι εμπίπτοντες στις διατάξεις της παραγράφου 4 εισαγωγείς ή κάτοχοι των ζώων καθώς και οι αγοραστές αυτών της παραγράφου 6, υπόκεινται στην κατωτέρω υποχρέωση:

Πριν την πραγματοποίηση της σφαγής των ζώων επιδεικνύουν στον αρμόδιο κτηνίατρο επίσημο υγειονομικό Πιστοποιητικό (ΚΚΕΕ), τη διασάφηση τελωνισμού σε ανάλωση της παρτίδας εισαγωγής των ζώων και το τιμολόγιο από το οποίο να πιστοποιείται το είδος του ζώου, η προέλευση του και η ποσότητα της παρτίδας εισαγωγής.

12. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ισχύ της παρούσας, οι παχυντές ζώων υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων της έδρας τους, βεβαίωση του Δήμου που να πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενος εκτρέφει ζώα προς πάχυνση. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά τους παχυντές ζώων, που έχουν ήδη υποβάλλει την παραπάνω βεβαίωση.

13. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι ασχολούμενοι για πρώτη φορά από την ισχύ της παρούσας, με παχύνσεις ζώων, της βεβαίωσης υποβαλλομένης σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την πρώτη αγορά ζώων προς πάχυνση.

14. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 28 Ειδικές υποχρεώσεις - ρυθμίσεις επιπέδου λιανικής

1. Εφόσον με βάση τις πινακίδες, τιμοκαταλόγους κ.λπ, το κρέας πωλείται σε διαφορετικές τιμές ανά κιλό ή τεμάχιο αυτό συσκευάζεται σε διαφορετικές συσκευασίες.

2. Πώληση σε επιχειρήσεις με σκοπό τη μεταπώληση, εμπορία ή επεξεργασία, είναι καταρχήν επιτρεπτή υπό την επιφύλαξη των κανονισμών 852/2004 και 853/2004 και των λοιπών εθνικών διατάξεων που επιτρέπουν τη δραστηριότητα αυτή.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά παράβαση.

Άρθρο 29 Εισαγόμενα κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες

1. Απαγορεύεται στις αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες που προμηθεύονται κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς (από την παρέμβαση ή από ειδικές δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής), να πωλήσουν σε οποιονδήποτε τρίτο τα εν λόγω κρέατα.

2. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να αγοράσει τα κρέατα της παραγράφου 1 από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) ανά παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2. ΜΕΛΙ

Άρθρο 30 Επισήμανση

1. Η επισήμανση του μελιού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 67Α και 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την υπ' αριθμ. 183/2011 (ΦΕΚ 19/ Β'/2012) απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού είναι ο τυποποιητής ή συσκευαστής, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν.

2. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσης.

Άρθρο 31 Διακίνηση - Διάθεση

1. Το μέλι που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης (π.χ καταστήματα, τόπο συγκομιδής, οργανωμένες Λαϊκές Αγορές ή Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας) διατίθεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο. Για τους παραγωγούς (μελισσοκόμους) ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό ΕΚ 852/2004 για την πρωτογενή παραγωγή (ΚΕΦ 1, Άρθρο 1, παράγραφος 2γ).

2. Το μέλι μπορεί να διατίθεται σε χύμα μορφή μόνο σε χώρους μαζικής εστίασης (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια) και μόνο εφόσον πρόκειται για επιτόπια κατανάλωση. Στις περιπτώσεις αυτές, θα αναγράφεται σε πινακίδα τοποθετημένη δίπλα στο σημείο που εκτίθεται προς κατανάλωση το προϊόν η ονομασία πώλησης του μελιού και η ένδειξη που αφορά στην χώρα ή στις χώρες όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού.

3. Σε εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 (Α'173) επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων - Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.) και η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του είδους, όπως ορίζεται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις αποφάσεις του ΑΧΣ.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση και ειδικότερα για τη μη αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων επί των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 32 Λοιπές υποχρεώσεις

1. Οι διακινητές μελιού από Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες
υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά την παραλαβή ή τον εκτελωνισμό κάθε ποσότητας του είδους, υποβάλλουν στην Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η έδρα τους, υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

α. Η ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων - Ποτών.

β. Η εισαχθείσα ποσότητα μελιού και η ημερομηνία εκτελωνισμού-παραλαβής από Ε.Ε.

γ. Ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 200 κιλών.

δ. Η χώρα / χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού και όποια άλλη ένδειξη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

2. Οι εισαγωγείς και οι επιχειρήσεις συσκευασίας μελιού, που από τον Κ.Φ.Α.Σ. όπως κάθε φορά ισχύει, απαλλάσσονται της υποχρέωσης να τηρούν βιβλίο αποθήκης, υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιου βιβλίου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην επιχείρηση και να παραδίδεται προς έλεγχο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όταν το ζητούν. Στο βιβλίο αυτό, που πριν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης, καταχωρούνται κατά είδος, ποιότητα, ποσότητα και αξία, οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) μελιού κατά χώρα συγκομιδής.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3. ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

Άρθρο 33 Διακριτή τοποθέτηση γάλακτος

Για τα πάσης φύσεως πωλούμενα γάλατα, οι λιανοπωλητές υποχρεούνται όπως κάθε επί μέρους κατηγορία αυτών (απλής παστερίωσης, υψηλής παστερίωσης, μακράς διάρκειας, εβαπορέ, ζαχαρούχο ή μη) να την τοποθετούν σε ευδιάκριτα ξεχωριστά σημεία.
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά παράβαση.

Άρθρο 34 Επισήμανση τυροκομικών προϊόντων και τήρηση πινακίδων

1. Για την επισήμανση των τυροκομικών προϊόντων, εφαρμόζεται το άρθρο 83 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Τυροκομικά Προϊόντα).

2. Οι λιανοπωλητές τυροκομικών προϊόντων έχουν την υποχρέωση τήρησης πινακίδων όπως προβλέπονται στο Κεφάλαιο 1 -Τήρηση Πινακίδων σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 83 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Τυροκομικά Προϊόντα) για την τήρηση των πινακίδων αυτών και των ενδείξεων που απαιτούνται.

3. Οι λιανοπωλητές λευκών τυριών άλμης, υποχρεούνται να αναγράφουν στο περιτύλιγμα το είδος του τυριού (π.χ. ΦΕΤΑ ΠΟΠ ή τελεμές ή λευκό τυρί άλμης).

4. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 1 και 2 και ειδικότερα για την παράγραφο 3 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά είδος τυριού.

Άρθρο 35 Τήρηση βιβλίου αποθήκης

1. Όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης,
για όλες τις κατηγορίες εγχώριου ή εισαγόμενου γάλακτος που αγοράζουν. Το Βιβλίο Αποθήκης θα παραμένει στην επιχείρηση και θα καταχωρούνται σε αυτό σε καθημερινή βάση τα παρακάτω στοιχεία:

α. παραστατικό κτήσης, αγοράς ή εισαγωγής - Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση προμηθευτή.

β. Αγορασθείσες ή εισαχθείσες ποσότητες γάλακτος κατά είδος (πχ νωπό ή κατεψυγμένο γάλα αγελάδος / γάλα σκόνη).

2. Ειδικά για τα είδη γάλακτος σε σκόνη στο τέλος κάθε μήνα θα αναγράφονται σε ξεχωριστή στήλη οι ποσότητες γάλακτος σε σκόνη που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντων ανά είδος κατά τον μήνα αυτό.

Σε άλλη στήλη θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα κατά είδος των προϊόντων που παρασκευάστηκαν από την χρησιμοποίηση γάλακτος σε σκόνη.

3. Το Βιβλίο Αποθήκης θα είναι αριθμημένο και θεω-ρημένο από τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες με αρμοδιότητα σε θέματα Εμπορίου.

4. Οι επιχειρήσεις όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπ. Οικονομικών υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και λοιπών στοιχείων (π.χ. τιμολογίων αγοράς γάλακτος, δελτίων ποσοτικής παραλαβής γάλακτος, κατά παραγωγό, δελτίων αποστολής κ.λπ.) από τα οποία προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία, δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου Αποθήκης που ορίζεται στο παρόν άρθρο.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α. Μη τήρηση του βιβλίου αποθήκης πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

β. Ελλιπής τήρηση του βιβλίου αποθήκης δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.4. ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Άρθρο 36 Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Πέραν των Γενικών Διατάξεων και ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας με τις αντίστοιχες κυρώσεις, για τη διάθεση του άρτου, των αρτοπαρασκευασμάτων, των αρτοσκευασμάτων, των διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων, των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας και του άρτου από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας, εφαρμόζονται τα άρθρα 9 έως 14 του ν. 3526/2007 όπως κάθε φορά ισχύει.

Για τη μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας εφαρμογή έχει το άρθρο 15 του ν. 3526/2007 όπως κάθε φορά ισχύει.
Τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του ν. 3526/2007, επισύρουν τις ποινές του νόμου αυτού από τα προβλεπόμενα σε αυτόν αρμόδια όργανα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.5. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 37 Πτηνοτροφικά προϊόντα

1. Για την εμπορία και διακίνηση των πτηνοτροφικών προϊόντων εφαρμόζεται το κανονιστικό νομικό πλαίσιο όπως κάθε φορά ισχύει των κάτωθι Εφαρμοστικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών της Επιτροπής που έπονται του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου.

• (ΕΚ) 543/2008 της επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας των πουλερικών.

• (ΕΚ) 589/2008 της επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών.

• (ΕΚ) 617/2008 της επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) για κάθε μία παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Άρθρο 38 Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών - Ενδείξεις επί της συσκευασίας

1. Η εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών διέπεται από τις προδιαγραφές εμπορίας που προβλέπονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές εμπορίας επιτρέπονται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του παραπάνω Κανονισμού.

2. Κατά την εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων Παραγωγών ή χονδρεμπόρων ή λιανοπωλητών για εγχώρια οπωρολαχανικά, και μεταξύ εισαγωγέων χονδρεμπόρων και χονδρεμπόρων ή λιανοπωλητών για προερχόμενα από χώρες της Ε.Ε. ή εισαγόμενα από τρίτες χώρες οπωρολαχανικά, τοποθετούνται επί των εμπορικών συσκευασιών (σάκοι, κιβώτια, τελάρα, κλούβες κλπ.) καθώς και επί όλων των εκδιδόμενων παραστατικών οι ενδείξεις επισήμανσης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής και για το είδος πατάτες, αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία.

3. Για τα εμπορεύματα που διακινούνται σε μεταφορικό μέσο (τυποποιημένα νωπά οπωρολαχανικά) σε μεγάλους περιέκτες (που με ΚΥΑ του ΥΠΑΝ και ΥΠΑΑΤ θα καθορισθεί το μέγιστο βάρος ανά προϊόν), οι ενδείξεις της προηγούμενης περίπτωσης πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο που συνοδεύει το εμπόρευμα ή σε δελτίο το οποίο τοποθετείται ευκρινώς στο εσωτερικό του μεταφορικού μέσου.

4. Ειδικά για τα προϊόντα του παρακάτω πίνακα (Α), αναγράφεται επί των εμπορικών συσκευασιών και των συνοδευτικών εκδιδόμενων παραστατικών, πέραν των ενδείξεων της παραγράφου 2 του παρόντος και ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ (Α)

(α). Μήλα
(β). Εσπεριδοειδή
(γ). Ακτινίδια
(δ). Μαρούλια, κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια
(ε). Ροδάκινα και Νεκταρίνια
(στ). Αχλάδια
(ζ). Φράουλες
(η). Γλυκές πιπεριές
(θ). Επιτραπέζια σταφύλια
(ι). Τομάτες
(ια). Πατάτες
(ιβ). Κρεμμύδια

5. Προκειμένου για εγχώρια νωπά οπωρολαχανικά, ο αριθμός παρτίδας παραγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α), συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον εκάστοτε τελικό συσκευαστή και περιλαμβάνει:

(α) Τον αριθμό μητρώου του εμπόρου οπωροκηπευτικών ή του παραγωγού-εμπόρου του Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) του Καν 543/2011 όπως έχει τροποποιηθεί (πχGR000126Α00012801) και σε περίπτωση που δεν διαθέτει εγκαταστάσεις ο κωδικός του εμπόρου Τυποποιητή με τον οποίο συνεβλήθη για να τυποποιήσει τα προϊόντα του

(β) Τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) εγγραφής ημέρας στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του εκάστοτε τελικού συσκευαστή από τον οποίο τηρείται. Όπου τελικός συσκευαστής είναι αυτός που συσκευάζει τα προϊόντα κατά τον τρόπο που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή.
(γ) Την ημερομηνία εγγραφής - παραλαβής στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του εκάστοτε τελικού συσκευαστή. Η εγγραφή της ημερομηνίας γίνεται με εξαψήφιο αριθμό στον οποίο τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην ημέρα, τα δύο επόμενα στο μήνα και τα τελευταία δύο ψηφία στο έτος.

6. Προκειμένου για εισαγόμενα οπωρολαχανικά, ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑ-ΚΑ (Α) συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον εκάστοτε έμπορο - εισαγωγέα και σε περίπτωση συσκευασίας ή ανασυσκευασίας, από τον τελικό συσκευαστή και περιλαμβάνει:

(α) Τον αριθμό μητρώου (ΜΕΝΟ) του εισαγωγέα παραλήπτη.

(β) Τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) εγγραφής ημέρας στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

(γ) Την ημερομηνία εγγραφής-παραλαβής στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Η εγγραφή της ημερομηνίας γίνεται με εξαψήφιο αριθμό στον οποίο τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην ημέρα, τα δύο επόμενα στον μήνα και τα τελευταία δύο ψηφία στο έτος.

7. Ο εισαγωγέας παραλήπτης υποχρεούται να διαθέτει προεκτυπωμένες πινακίδες ή αυτοκόλλητες ετικέτες με τις ενδείξεις για τα εισαγόμενα οπωρολαχανικά της παρούσας παραγράφου, τις οποίες:

(α) τοποθετεί επί των εισαγομένων εμπορικών συσκευασιών ή των συσκευασιών που προκύπτουν από ανασυσκευασία που ο ίδιος διενεργεί, και συμπληρώνει, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας εισαγωγής, την ποιοτική κατηγορία όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.

(β) παρέχει συμπληρωμένες στο συσκευαστήριο, όταν αυτό αγοράζει ή συσκευάζει για λογαριασμό του εμπόρου - εισαγωγέα, και το συσκευαστήριο τις τοποθετεί στις νέες συσκευασίες συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, την ποιοτική κατηγορία, όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.

8. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αφαίρεση ή η καταστροφή των παραπάνω πινακίδων-ετικετών καθώς και η αλλοίωση των αναγραφομένων επί αυτών ενδείξεων.

9. Στις συσκευασίες πατάτας επιτρέπεται η ύπαρξη ξένων υλών (χώμα κ.λπ.) μέχρι ποσοστό 1,5% στο καθαρό βάρος τους.

10. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως κάτωθι:

α) Για τις ενδείξεις που απαιτούνται για τη σήμανση των εμπορικών συσκευασιών των νωπών οπωροκηπευτικών του πίνακα Α, τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ανά κωδικό προϊόντος.

β) Για τις ενδείξεις που απαιτούνται για τη σήμανση των εμπορικών συσκευασιών των λοιπών πλην του Πίνακα Α νωπών οπωροκηπευτικών, χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος.

γ) Μη αναγραφή ή ελλιπής αναγραφή ενδείξεων στα παραστατικά διακίνησης των νωπών οπωροκηπευτικών του πίνακα Α, δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).

δ) Μη αναγραφή ή ελλιπής αναγραφή ενδείξεων στα παραστατικά διακίνησης των λοιπών πλην του Πίνακα Α νωπών οπωροκηπευτικών του πίνακα Α, χίλια ευρώ (€1.000).

ε) Μη τήρηση βιβλίου ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα του πίνακα Α δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000).

στ) Ελλιπής τήρηση βιβλίου ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα του πίνακα Α χίλια ευρώ (1.000€)

ζ) για τις λοιπές παραβάσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (€500) για κάθε μια παράβαση.

Άρθρο 39 Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών

1. Με την επιφύλαξη των παρακάτω παραγράφων 2 και 3, απαγορεύεται απολύτως η ανάμειξη διαφορετικών ειδών καθώς και διαφορετικών ποικιλιών ή διαφορετικών ποιοτήτων του ίδιου είδους σε κάθε στάδιο χονδρικής και στη λιανική πώληση όλων των νωπών οπωρολαχανικών. Είναι ανεκτή η απόκλιση έως ποσοστό 10% σε προϊόντα που πωλούνται αποκλειστικά στις προθήκες σημείων λιανικής πώλησης και δεν είναι σε κλειστές συσκευασίες.

2. Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά συσκευασιών καθαρού βάρους 5 κιλών ή μικρότερου που περιέχουν μείγματα διαφορετικών ειδών οπωρολαχανικών, υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) τα προϊόντα είναι της ίδιας ποιότητας,

(β) κάθε προϊόν είναι σύμφωνο προς τις ειδικές προδιαγραφές εμπορίας του είδους ή, εάν δεν υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας για ένα συγκεκριμένο είδος, με τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(γ) στη συσκευασία αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και, ειδικά για τα προϊόντα του πίνακα (Α), ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής του καθενός από αυτά.

Εάν τα οπωρολαχανικά που περιέχονται σε ένα μείγμα είναι καταγωγής περισσοτέρων του ενός κρατών μελών ή τρίτων χωρών, οι πλήρεις ονομασίες των χωρών καταγωγής μπορούν να αντικατασταθούν με μία από τις κατωτέρω ενδείξεις κατά περίπτωση:
- «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες ΕΕ»
- «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες εκτός ΕΕ»
- «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες ΕΕ και από χώρες εκτός ΕΕ»

3. Προκειμένου για τα προϊόντα για τα οποία ισχύουν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά συσκευασιών που περιέχουν μείγματα του ίδιου είδους οπωρολαχανικών αλλά διαφορετικών ποικιλιών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Στους χώρους λιανικής πώλησης των νωπών οπωρολαχανικών (συμπεριλαμβανομένων των Λαϊκών Αγορών, υπαίθριων πωλητών - στάσιμων ή πλανοδίων-, δημοτικών ή κοινοτικών αγορών κλπ.), ανεξάρτητα του αν η πώληση τους γίνεται απευθείας από τα μέσα συσκευασίας ή από πάγκους ή σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες στους χώρους έκθεσης προς πώληση, για κάθε είδος χωριστά, τοποθετείται ή αναρτάται πινακίδα πώλησης σε εμφανές σημείο ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η τιμή ανά μονάδα πώλησης του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα του Πίνακα (Α) αναγράφεται επιπλέον ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής όπως αναγράφεται επί των αντίστοιχων συσκευασιών και παραστατικών. Για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής και για το είδος πατάτες, αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) για κάθε μία παράβαση.

Άρθρο 40 Παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών - ενδείξεις

1. Κάθε επιτηδευματίας (συσκευαστής, χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής) που αγοράζει από παραγωγό ή άλλο επιτηδευματία νωπά οπωρολαχανικά εκδίδει - κατέχει όλα τα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας, που προ-βλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών, πριν την έναρξη των πωλήσεων και τα επιδεικνύει στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

2. Κάθε επιτηδευματίας (συσκευαστής, χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής) που πωλεί νωπά οπωρολαχανικά για λογαριασμό παραγωγού ή άλλου επιτηδευματία (με προμήθεια) εκδίδει, μετά το πέρας των πωλήσεων, εκκαθάριση σύμφωνα τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών.

3. Στα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών πέραν των όσων προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών αναγράφονται, όπου αυτές προβλέπονται, και οι κατωτέρω ενδείξεις:

α. η ποικιλία και η ποιοτική κατάταξη μαζί με την περιγραφή του είδους

β. το ονοματεπώνυμο του παραγωγού για τα είδη που δεν υπάγονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α του άρθρου 38.

γ. ο τόπος παραγωγής για τα εγχώρια και τα ενδοκοινοτικά οπωρολαχανικά και η χώρα προέλευσης (χώρα καταγωγής) για τα εισαγόμενα.

δ. ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής του ΠΙΝΑΚΑ Α του άρθρου 38 του παρόντος κεφαλαίου.

4. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 38.

Άρθρο 41 Διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών με ΔΧ μεταφορικά μέσα

1. Παραγωγοί και επιτηδευματίες που διακινούν νωπά οπωρολαχανικά με Δ.Χ. μεταφορικά μέσα από τους τόπους παραγωγής στους τόπους κατανάλωσης υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς να κατέχουν μαζί με τα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας και την αντίστοιχη φορτωτική μεταφοράς που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 42 Ηρτημένη παραγωγή

1. Επιτηδευματίες (συσκευαστές, χονδρέμποροι ή λιανοπωλητές) που αγοράζουν από παραγωγούς νωπά οπωρολαχανικά πριν την συγκομιδή τους (ηρτημενη παραγωγή) υποχρεούνται στην κατάρτιση συμφωνητικού στο οποίο θα αναγράφεται η προβλεπόμενη παραγωγή, η τιμή αγοράς και η συνολική αξία αυτής.

2. Το παραστατικό αγοράς της ηρτημένης παραγωγής εκδίδεται με την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων. Το εν λόγω συμφωνητικό επισυνάπτεται στο παραστατικό αγοράς.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 43 Επισήμανση σε ξενόγλωσσες ενδείξεις

1. Νωπά φρούτα τυποποιημένα και συσκευασμένα, προκειμένου να εξαχθούν στο εξωτερικό και τα οποία δεν εξήχθησαν, μπορούν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά, ως έχουν και με τις ξενόγλωσσες ενδείξεις, με τις οποίες είναι επισημασμένα υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται πινακίδα από την οποία μπορεί να ενημερωθεί ο καταναλωτής στην ελληνική γλώσσα.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 44 Διαδικασία αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών

1. Η αποτίμηση της αξίας της συναλλαγής κατά την πώληση νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών (συσκευαστήρια, χονδρέμποροι) για κάθε είδος νωπού οπωρολαχανικού γίνεται:

α. είτε πριν τη διαδικασία τυποποίησης στο σύνολο της πωληθείσας ποσότητας.

β. είτε μετά τη διαδικασία τυποποίησης διακριτά κατά κατηγορία κατάταξης του συνόλου της πωληθείσας ποσότητας.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.7. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 45 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 46 Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1. Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του κεφαλαίου 3 (ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, (Καν(ΕΚ) 2658/1987) εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας, κατά την πώλησή τους στη λιανική, φέρουν πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα ή στη σήμανση του προϊόντος, με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν(ΕΚ)104/2000 του Συμβουλίου, Καν(ΕΚ)2065/2001 της Επιτροπής, «για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Καν(ΕΚ)1224/2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών ...και καταργήσεως των κανονισμών...» του Συμβουλίου και του εκτελεστικού Καν(ΕΚ)404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής».

2. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

α. Το επιστημονικό όνομα, το οποίο μπορεί να παρέχεται με τη μορφή εμπορικών πληροφοριών όπως πινακίδα ή αφίσα, (παρ. 2 του καν(ΕΚ)404/2011) και την ελληνική εμπορική ονομασία του είδους (ΥΑ 159996/2003 Β'1035, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εμπορικών ονομασιών εφαρμόζεται η διαδικασία περί εμπορικής ονομασίας προσωρινού χαρακτήρα, (όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης).

β. Την τιμή λιανικής πώλησης ανά συσκευασία, εφόσον το προϊόν διατίθεται συσκευασμένο και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης (ευρώ ανά κιλό) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στη δεύτερη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2. Ειδικά για τα κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, ο τρόπος εμφάνισης της τιμής ανά μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 49.

γ. Τη μέθοδο παραγωγής ήτοι:

- Για τα προϊόντα που αλιεύονται στη θάλασσα θα υπάρχει η ένδειξη «...αλιευμένο...».

Η φράση «αλιευμένο» μπορεί να παραλείπεται, όταν από την εμπορική ονομασία και τη ζώνη αλίευσης απορρέει σαφώς ότι πρόκειται για είδος που έχει αλιευθεί στη θάλασσα.

- Για προϊόντα που αλιεύονται στα εσωτερικά νερά (λίμνες, ποτάμια), θα υπάρχει η ένδειξη «.αλιευμένο σε γλυκά νερά.»

- Για αλιευτικά προϊόντα καλλιέργειας υδροβίων οργανισμών που παραμένουν καθ' όλη τη διάρκεια εκτροφής
ή καλλιέργειάς τους και μέχρι και τη συγκομιδή τους στην ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου, θα υπάρχει η ένδειξη «υδατοκαλλιέργειας» (ΚΑΝ ΕΚ 2065/2001 και ΥΑ 159996/2003).

δ. Τη ζώνη αλίευσης ήτοι:

- Για προϊόντα που αλιεύονται σε θάλασσες, η ζώνη αλίευσης και προαιρετικά ο κωδικός FAO που καθορίζει τη ζώνη αλίευσης (παρατίθενται στον πίνακα Α).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (επετηρίδα) FAO Ζώνη αλίευσης

Καθορισμός της ζώνης FAO (αριθ.)

Βορειοδυτικός Ατλαντικός

21

Βορειοανατολικός Ατλαντικός πλην Βαλτικής Θάλασσας

27

Βαλτική Θάλασσα

27.IIId

Κεντροδυτικός Ατλαντικός

31

Κεντροανατολικός Ατλαντικός

34

Νοτιοδυτικός Ατλαντικός

41

Νοτιοανατολικός Ατλαντικός

47

Μεσόγειος Θάλασσα

37.1, 37.2 και 37.3

Εύξεινος Πόντος

37.4

Ινδικός Ωκεανός

51 και 57

Ειρηνικός Ωκεανός

61,67,71,77,81 και 87

Ανταρκτική

48, 58 και 88- Για τα προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά (πο-τάμια, λίμνες), θα αναφέρεται η ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας καταγωγής του προϊόντος (άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 2065/2001).

- Για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, θα αναφέρεται η ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας στην οποία εκτυλίχθηκε το στάδιο τελικής ανάπτυξης του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα λιμνοθαλασσών θα αναφέρεται επιπρόσθετα και η ένδειξη «λιμνοθάλασσας» (άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 2065/2001).

Επιτρέπεται περαιτέρω αναφορά προέλευσης σε «ακριβέστερη ζώνη» αλίευσης ή παραγωγής μεταξύ παρενθέσεων ( ) ως συνέχεια της υποχρεωτικής σήμανσης της περιοχής ή του τόπου προέλευσης των αλιευτικών προϊόντων, πχ Μεσόγειος θάλασσα (Θερμαϊκός κόλπος).

ε. Όταν ένα αλιευτικό προϊόν ή προϊόν υδατοκαλλιέργειας έχει προηγουμένως καταψυχθεί αναγράφεται επίσης, η λέξη «αποψυχθέν», υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 64.

Όταν η λέξη αυτή δεν αναγράφεται σε επίπεδο λιανικής πώλησης σημαίνει ότι τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας δεν είχαν καταψυχθεί και στη συνέχεια αποψυχθεί (Καν (ΕΕ) 404/2011 αρ. 68).

Κατά παρέκκλιση της ως άνω παραγράφου δεν είναι αναγκαστική η αναφορά της λέξης «αποψυχθέν» για:
- Αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως καταψυχθεί για λόγους ασφάλειας υγείας, σύμφωνα με τα παράρτημα Ill, τμήμα VIII, του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και
- Αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως αποψυχθεί πριν από τα κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση ή συνδυασμό των επεξεργασιών αυτών (Καν (ΕΕ) 404/2011 αρ. 68 παρ. 4).

1. Οι πληροφορίες των πεδίων α έως δ της παραγράφου 2 δεν απαιτούνται για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται από το αλιευτικό σκάφος ή από τη μονάδα εκτροφής/υδατοκαλλιέργειας απευθείας προς τον τελικό καταναλωτή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ την ημέρα για κάθε καταναλωτή (άρθρο 7 του ΚΑΝ. (ΕΚ) 2065/2001).

2. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις: α) για τις ενδείξεις επί πινακίδος επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 1 και 2.
β) για τις λοιπές παραβάσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) για κάθε μία παράβαση.

Άρθρο 47 Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο

1. Η απόψυξη κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων απαγορεύεται να λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης από τον έμπορο λιανικής.

2. Στο στάδιο της λιανικής πώλησης, επιτρέπεται η διάθεση αποψυγμένων αλιευμάτων υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται αποκλειστικά συσκευασμένα (ατομικές ή ομαδικές συσκευασίες) με όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις του προηγούμενου άρθρου και ειδικώς την περίπτωση δ), και εφόσον αλιεύματα έχουν παραχθεί -συσκευασθεί από επιχειρήσεις με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν πέραν από την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΚ 852/2004 και ειδικές απαιτήσεις που θέτει ο ΕΚ 853/2004 για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Ο αριθμός έγκρισης του προηγούμενου εδαφίου θα πρέπει να αναγράφονται επί της συσκευασίας.

3. Απαγορεύεται η διάθεση αποσυσκευασμένων αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 48 Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

1. Σε όλα τα στάδια και επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων πρέπει να αναγράφονται, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4177/2013, και οι κάτωθι ενδείξεις, υποχρεωτικά:

α. Η ζώνη αλίευσης (FAO)

β. Η ένδειξη αποψυχθέν εάν το προϊόν έχει αποψυχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 47.

γ. Ειδικά για διακίνηση εντός ιχθυόσκαλας, ο αριθμός των μέσων συσκευασίας (ιχθυοκιβώτια, χαρτοκιβώτια κτλ) και τα είδη των αλιευμάτων με την ίδια τιμή που περιέχονται σε αυτά.

2. Στους παραβάτες επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής:

α. Μη αναγραφή ενδείξεων επί των παραστατικών
εμπορίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

β. Ελλιπής αναγραφή ενδείξεων επί των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων χίλια ευρώ (€1.000).

Άρθρο 49 Εμπορία - Διακίνηση - Διάθεση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων που φέρουν επίπαγο (υγρό κάλυψης)

1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ορίζονται τα εξής:

α. Ο επίπαγος των κατεψυγμένων αλιευμάτων θεωρείται «υγρό κάλυψης» σύμφωνα με την περίπτωση δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

β. Ως προσυσκευασμένα κατεψυγμένα αλιεύματα, θεωρούνται αυτά, που διατίθενται στην εσωτερική αγορά σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, στην οποία αναγράφονται οι επιβαλλόμενες ενδείξεις για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα και της οποίας το άνοιγμα γίνεται μόνο από τον τελικό καταναλωτή.

γ. Ως χύμα κατεψυγμένα αλιεύματα, θεωρούνται αυτά, που δεν πληρούν τις διατάξεις της ως άνω (β) περίπτωσης.

2. Κατά παρέκκλιση της γενικής αρχής πώλησης σε καθαρό βάρος, οι αγοραπωλησίες κατεψυγμένων αλιευμάτων με επίπαγο, μεταξύ των επιχειρήσεων (εισαγωγέων, χονδρεμπόρων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας, συσκευασίας, τυποποίησης και λιανοπωλητών), μπορούν να διενεργούνται κατά βάρος συμπεριλαμβανομένου του επίπαγου (υγρού κάλυψης), ανεξάρτητα αν τα είδη είναι συσκευασμένα ή χύμα.

3. ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ

Προκειμένου για κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε «προσυσκευασμένη μορφή», κατά την έννοια των διατάξεων της (β) περίπτωσης της παραγράφου 1, υποχρεωτικά επί της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας, σε ορατό από τον καταναλωτή σημείο και με ευδιάκριτα γράμματα, αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις:
«ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ ......... π.χ. 1200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (δηλαδή στραγγισμένο) π.χ. 1080 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ»

Η ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών βαρύνει εξίσου όλες τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 2.

4. ΧΥΜΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ

Προκειμένου για κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε «χύμα μορφή», κατά την έννοια της (γ) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1, επιτρέπεται να διατίθενται με την μορφή αυτή στον τελικό καταναλωτή, με την προϋπόθεση τήρησης των κατωτέρω δεσμευτικών διατάξεων.

Κατονομάζουμε ως ακολούθως τις μορφές κατεψυγμένων αλιευμάτων, που επιτρέπεται να διατίθενται χύμα τον καταναλωτή και υπό τον όρο ότι το ποσοστό του φερόμενου επίπαγου (υγρού κάλυψης) δεν θα υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το 10% ή 15%, ως εξής:

Είδος αλιεύματος

Μέγιστο ποσοστό επίπαγου

Ψάρια ολόκληρα, ψάρια αποκεφα­λισμένα και εκσπλαχνισμένα, ψάρια σε μεγάλα τεμάχια

10%

Φιλέτο και φέτες ψαριών, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα χωρίς δέρμα, μαλακόστρακα αποφλοιωμένα ή μη, προβρασμένα ή μη, μαλάκια καθαρισμένα, τεμα­χισμένα ή μη.

15%

5. Για τον υπολογισμό του ποσοστού επίπαγου, παραθέτουμε τον μαθηματικό τύπο, που προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ καθαρού στραγγισμένο βάρος (δηλαδή

καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο) και του μικτού βάρους (με επίπαγο) που ονομάζεται «Ποσοστό φερόμενου επίπαγου»:

Ε = (Α-Β) Χ 100/Α

Επεξηγηματικά, όπου Α το συνολικό βάρος αλιεύματος μαζί με τον επίπαγο (υγρό κάλυψης), όπου Β το καθαρό στραγγισμένο βάρος (δηλαδή το καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο), όπου Ε το ποσοστό του επίπαγου.

6. Ειδικά για την αναγραφή της τιμή πώλησης, σύμφωνα με την περίπτωση β) του άρθρου 46, οι λιανοπωλητές κατεψυγμένων αλιευμάτων με επίπαγο, υποχρεούνται όπως, σε κάθε τέτοιο είδος, που εκθέτουν προς πώληση, τοποθετούν ή αναρτούν ή προσδένουν πινακίδα, που θα είναι ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία θα αναγράφεται η τιμή διάθεσης του είδους στον καταναλωτή.

Η τιμή αυτή θα αναφέρεται:

α. Σε τιμή ανά κιλό με επίπαγο, προκειμένου για το προϊόν αυτό που διατίθεται «σε χύμα μορφή», κατά την έννοια της (γ) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1.

β. Σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία, προκειμένου για το προϊόν αυτό που διατίθεται «σε συσκευασμένη μορφή» κατά την έννοια της (β) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, στην πινακίδα αναγράφεται, πέρα από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) καθαρού στραγγισμένου βάρους (δηλαδή καθαρού βάρους χωρίς επίπαγο) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στην δεύτερη. Η τιμή πώλησης ανά συσκευασία αφορά πάντα την ποσότητα που εμπεριέχεται στην συσκευασία και αναφέρεται στο καθαρό στραγγισμένο βάρος.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 50 Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους

1. Απαγορεύεται η εμπορία και η διακίνηση ψαριών, οστράκων καρκινοειδών και κεφαλοπόδων μικρού μεγέθους όπως αυτά καθορίζονται με βάση την κοινοτική και εθνική Νομοθεσία.

2. Οι απαγορεύσεις εμπορίας που καθορίζονται στις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου ισχύουν επίσης για τα ζώντα όστρακα που προέρχονται από χώρες της ΕΕ και από Τρίτες Χώρες.

3. Οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Εξαίρεση τα κυδώνια - Venus verrucosa που προέρχονται από καλλιέργεια σε θαλάσσιους μισθωμένους χώρους, εφόσον οι εμπορεύομενοι αποδεικνύουν τη μέθοδο παραγωγής τους.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.8. ΕΛΑΙΑ - ΕΛΙΕΣ - ΛΙΠΗ

Άρθρο 51 Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ως «τελικός καταναλωτής» νοείται ο μεμονωμένος καταναλωτής καθώς και τα εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες μαζικές εστιάσεις.

2. Λιανικό εμπόριο νοείται η διάθεση με σκοπό την πώληση προς τον τελικό καταναλωτή.

Άρθρο 52 Εμπορία Ελαίων προς τελικό καταναλωτή (λιανικό εμπόριο)

1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος (I) εμπίπτει η εμπορία σε επίπεδο λιανικού εμπορίου του «εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου», του «παρθένου ελαιολάδου», του «ελαιολάδου-αποτελούμενου από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα» και του «πυρηνελαίου», όπως αυτά ορίζονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και β) και στα σημεία 3 και 6 του παραρτήματος XVI του καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 323902/2009 υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β' 2026/2009), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται επίσης και στις απευθείας πωλήσεις ελαίων της παραγράφου 1 από τους παραγωγούς και ελαιοτριβείς προς τον τελικό καταναλωτή.

Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Για τη συσκευασία και επισήμανση των προϊόντων της περίπτωσης Α) και τον τρόπο παρουσίασής τους στον τελικό καταναλωτή, εφαρμόζεται η υπ' αριθμ. 323902/2009 υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β' 2026/2009), όπως κάθε φορά ισχύει.

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 323902/2009 (ΦΕΚ Β' 2026/2009) υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως κάθε φορά ισχύει, αν αναφέρεται στη σήμανση, εκτός από τον κατάλογο των συστατικών, η παρουσία ελαίων που αναφέρονται στην περίπτωση Α), σε ένα μείγμα ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων, με λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις, η ονομασία πώλησης του εν λόγω μείγματος είναι η ακόλουθη: «Μείγμα φυτικών ελαίων (ή συγκεκριμένα ονόματα των υπόψη φυτικών ελαίων) και ελαιολάδου», ακολουθούμενη αμέσως μετά από την ένδειξη του ποσοστού του ελαιολάδου στο μείγμα. Μπορεί να αναφέρεται η παρουσία ελαιολάδου στη σήμανση των μειγμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, με εικόνες ή γραφικές παραστάσεις μόνο στην περίπτωση που το ποσοστό του είναι ανώτερο από 50%. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού 100%, εφόσον πρόκειται για 100% ελαίου της περίπτωσης Α).

Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων που εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση Ι - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, προοριζομένων για τον τελικό καταναλωτή, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4177/2013, αναγράφεται και η ονομασία του είδους του ελαιολάδου, όπως αυτή ορίζεται στην υπ' αριθμ. 323902/2009 υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β' 2026/2009), όπως κάθε φορά ισχύει.

1. ΒΡΩΣΙΜΑ ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

1. Τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα σπορέλαια προσφέρονται στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία και άλλες μαζικές εστιάσεις) μόνο σε καινούργιο κλειστό περιέκτη.

2. Οι περιέκτες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να είναι ερμητικά κλεισμένοι με τρόπο που η εξαγωγή του περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη του πώματος.

3. Όσον αφορά τις ενδείξεις επί της συσκευασίας των βρωσίμων σπορέλαιων (πλην πυρηνελαίων) εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης.

Άρθρο 53 Διακίνηση και Εμπορία Ελαίων μεταξύ παραγωγών - τυποποιητών και χονδρεμπόρων

Όλα τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα έλαια (ελαιόλαδα, πυρηνέλαια και σπορέλαια) επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, πλην του τελικού καταναλωτή όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, σε μορφή χύμα, από τις επιχειρήσεις παραγωγής τους και χονδρικής διακίνησής τους υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

1. Η χύμα εμπορία και διακίνηση των προϊόντων της παραγράφου 1 του παρόντος, γίνεται υποχρεωτικά με:

α. περιέκτες από υλικό που προορίζεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 «Σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ», και

β. βυτιοφόρα οχήματα κατάλληλα για τη διακίνηση τροφίμων, σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίμων». Η περίπτωση αυτή (β) ισχύει μόνο για την εμπορία και διακίνηση των προϊόντων αυτών από τις παραγωγικές επιχειρήσεις.

2. Οι περιέκτες με τους οποίους διατίθενται τα έλαια της παραγράφου 1, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι με διακριτική σφραγίδα ή σφραγιζόμενο πώμα του συσκευαστή, κατά τρόπο ώστε η εξαγωγή του περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη τους ή με καταστροφή της ασφαλιστικής σφραγίδας ή του πώματός τους.

3. Και στις δύο βάσεις των περιεκτών, πρέπει να αναγράφεται με ισομεγέθη κεφαλαία ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράμματα ύψους τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστών του μέτρου, η ονομασία του περιεχομένου ελαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και με όμοια γράμματα ύψους τουλάχιστον 2 εκατοστών του μέτρου, η επωνυμία και η ακριβής διεύθυνση του προμηθευτή (παραγωγός, ελαιοτριβείο, εργοστάσιο)

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 54 Χρήση ελαιολάδου σε άλλα τρόφιμα

1. Για την επισήμανση των τροφίμων που εμπεριέχουν ελαιόλαδο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 323902/2009 (ΦΕΚ Β' 2026/2009) υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις από τον ΕΦΕΤ βάσει του άρθρου 11 της ΚΥΑ 323902/2009 (ΦΕΚ Β' 2026/2009)

Άρθρο 55 Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων

1. Απαγορεύεται η αποσυσκευασία των βρωσίμων σπορέλαιων που κυκλοφορούν σε κλειστή συσκευασία και η πώληση τους χύμα από οποιονδήποτε βιομήχανο, βιοτέχνη, χονδρέμπορο ή λιανοπωλητή.

2. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η παραβίαση ή αποσφράγιση από τους χονδρεμπόρους ή λιανοπωλητές των συσκευασιών που περιέχουν ελαιόλαδο ή πυρηνέλαιο και η χύμα προσφορά του περιεχομένου στην κατανάλωση. Στις περιπτώσεις παράβασης των παραπάνω παραγράφων εφαρμόζονται οι περί δεσμεύσεων διατάξεις του άρθρου 66.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) για κάθε αποσυκευασία κλειστής συσκευασίας.

Άρθρο 56 Επαναχρησιμοποίηση περιεκτών

1. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση περιεκτών πλαστικών και μεταλλικών για συσκευασία ελαιολάδων, πυρηνελαίων και σπορελαίων και η κατοχή από συσκευαστές ή λιανοπωλητές πλαστικών και μεταλλικών περιεκτών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά περιέκτη.

Άρθρο 57 Ειδικότερες Υποχρεώσεις

1. Στις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου, σπορελαίων και πυρηνελαίων, απαγορεύεται η κατοχή υλικών συσκευασίας με ενδείξεις τρίτων επιχειρήσεων συσκευασίας οποιουδήποτε ελαίου εφόσον αυτές δεν συσκευάζουν για λογαριασμό εκείνων (εργασίες φασόν).

2. Απαγορεύεται η χρήση ακατέργαστων ελαιοπυρήνων για καύσιμη ύλη από οποιονδήποτε.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 58 Δέσμευση νοθευμένων ελαιολάδων ή μαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένων ελαίων

1. Ελαιόλαδα ή μαγειρικά λίπη από ελαιόλαδο, κατεχόμενα προς εμπορία, εφόσον διαπιστωθεί, ύστερα από εξέταση από αρμόδια Χημική Υπηρεσία, ότι είναι νοθευμένα με ευτελέστερης αξίας έλαια, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους. Ομοίως δεσμεύονται τα πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένα έλαια.

2. Οι δεσμευθείσες ποσότητες των παραπάνω ειδών αναγράφονται στην έκθεση δέσμευσης και φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου τους, μέχρι την οριστική λήψη απόφασης, για την τύχη τους.

3. Η τύχη των δεσμευμένων, σύμφωνα με τα προηγούμενα, προϊόντων καθορίζεται από τις δεσμεύουσες αρχές, με βάση την διαδικασία που προβλέπεται από την υπ' αριθμ. 15523 (ΦΕΚ 1187/Β'/2006) κοινή υπουργική απόφαση.

4. Στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά χαρακτηρισθούν από αρμόδια Χημική Υπηρεσία και ως μη ασφαλή τρόφιμα, κατάσχονται, απομακρύνονται από την κατανάλωση και δύνανται να χρησιμοποιηθούν για άλλες, εκτός από την παραγωγή τροφίμων, χρήσεις, ύστερα από έγκριση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ή και άλλου αρμόδιου, κατά περίπτωση Οργάνου (π.χ. έγκριση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία προκειμένου για χρήση σε ζωοτροφές, έγκριση από τον ΕΟΦ για σαπούνια κλπ.), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Άρθρο 59 Αναγραφή στα τιμολόγια ορισμένων ενδείξεων για τις ελιές

1. Στα τιμολόγια αγοραπωλησίας των ελιών αναγράφονται, πέραν των άλλων προβλεπομένων στοιχείων και οι εξής ενδείξεις:

α. Η κατηγορία του εμπορικού τύπου των ελιών (π.χ. φυσικές, επεξεργασμένες κλπ.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 221/1979 όπως ισχύει.

β. Η ποικιλία του είδους (π.χ. ποικιλία Κονσερβολιά, ποικιλία Καλαμών, ποικιλία Χαλκιδικής κ.λπ.)

γ. Ελιές Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) /Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Βιολογικά Παραγόμενες Ελιές, κατά περίπτωση.

δ. Η κατηγορία μεγέθους των ελιών, σύμφωνα με το άρ. 7 του Π.Δ. 221/1979 όπως ισχύει.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

α) Μη αναγραφή ενδείξεων στα τιμολόγια τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

β) Ελλιπής αναγραφή ενδείξεων στα τιμολόγια χίλια ευρώ (€1.000).

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.9. ΟΣΠΡΙΑ - ΡΥΖΙ

Άρθρο 60 Κατηγορίες οσπρίων

Τα όσπρια, είτε πωλούνται χύδην είτε προσυσκευασμένα, διακρίνονται στις κατηγορίες που ορίζονται στην αριθμ. 37227/25-09-1987 κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης - Τροφίμων και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 541/Β/1987) όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 61 Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων - Επισήμανση

1. Όσπρια που διατίθενται σε κλειστή συσκευασία είτε και προσυσκευασμένα είτε συσκευασμένα πρόχειρα για διευκόλυνση του κατόχου, φέρουν υποχρεωτικά επί της συσκευασίας τους τις επισημάνσεις της με αριθμ. 37227/25.9.1987 κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 541/Β/1987) όπως ισχύει και τα όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο «Γενικές Διατάξεις» της παρούσης, για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.

2. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 10 της παρούσης.

Άρθρο 62 Τήρηση προδιαγραφών ρυζιού - Επισήμανση

Το ρύζι που προσφέρεται στην κατανάλωση σε κλειστή συσκευασία είτε είναι προσυσκευασμένο είτε είναι συσκεαυασμένο πρόχειρα για διευκόλυνση του κατόχου, είτε εισάγεται προσυσκευασμένο φέρει υποχρεωτικά επί της συσκευασίας του, τις επισημάνσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο «Γενικές Διατάξεις» της παρούσης, για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Επιπλέον στη συσκευασία του ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις Γενικές Διατάξεις, πρέπει απαραίτητα να γράφεται ευκρινώς και η ποιότητα του ρυζιού σύμφωνα με το άρθρο 101 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 10 της παρούσης

Άρθρο 63 Διάθεση ρυζιού στην κατανάλωση

1. Για το ρύζι που διατίθεται στην κατανάλωση, εφαρμόζεται το άρθρο 101 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

2. Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσια. Η ανάμιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη με σκοπό τη διάθεση της στην κατανάλωση, σαν ανώτερη ποιότητα, θεωρείται ως νοθεία.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.10. ΟΙΝΟΙ - ΖΥΘΟΣ- ΤΣΙΠΟΥΡΟ - ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Άρθρο 64 Διάθεση οίνων, και αλκοολούχων ποτών - Σειρές υποχρεωτικών ονομαστικών ποσοτήτων οίνου, και αλκοολούχων ποτών

1. Όταν οι οίνοι και τα αλκοολούχα ποτά τοποθετούνται σε προσυσκευασίες, των οποίων οι όγκοι, ανά είδος ποτού, εμπίπτουν στα διαστήματα ποσοτήτων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 10 της Υ.Α. με αριθμ. Φ2 - 1750/2008 (ΦΕΚ 1657 Β') για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των Οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ», τότε επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν είναι προσυσκευασμένα στις ονομαστικές ποσότητες (εκφρασμένες σε μονάδες όγκου) που αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα.

2. Προσυσκευασίες οίνων και αλκοολούχων ποτών, το ονομαστικό περιεχόμενο των οποίων βρίσκεται εκτός των ανωτέρω διαστημάτων, δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τις ονομαστικές ποσότητες του περιεχομένου τους.

3. Για την επισήμανση της μπύρας που διατίθεται στην ελληνική αγορά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμ 30/077/1964/2011 απόφασης (1996 Β') του Υπουργείου Οικονομικών.

Για το τσίπουρο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281 Α') και απόφαση Αριθμ. 3010878/1396/0029/25-6-2003 (ΦΕΚ 832).

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.11. ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Άρθρο 65 Επισήμανση προσυσκευασιών χυμών

1. Πέραν των ενδείξεων που επιβάλλονται από τις γενικές διατάξεις, η επισήμανση των χυμών ενεργείται σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (αρ. 126).

2. Οι επιχειρήσεις, που εμφιαλώνουν αναψυκτικά ποτά από χυμούς εσπεριδοειδών και λοιπών οπωρών, αεριούχα ή μη καθώς και τεχνητά αναψυκτικά ποτά (γκαζόζες κλπ.), νερά και μπύρα, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν για την εμφιάλωση των ποτών φιάλες, που έχουν ενδείξεις και γενικά διακριτικά γνωρίσματα άλλων επιχειρήσεων σε λειτουργία ή μη, εφόσον από άλλα εμφανή και ευδιάκριτα στοιχεία, που υπάρχουν στις φιάλες (ετικέτες και πώματα) δεν προκύπτει καθαρά η προέλευση του εμφιαλωμένου ποτού, νερού και μπύρας.

3. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ως ακολούθως:

α) για την παράγραφο 1 επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 10.

β) για την παράγραφο 2 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

Άρθρο 66 Περιπτώσεις δέσμευσης τροφίμων

Στις περιπτώσεις που υφίσταται αναγκαιότητα μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας τροφίμων μέσω των διαδικασιών δέσμευσης ή κατάσχεσης ακολουθούνται τα προβλεπόμενα που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον κυρωτικό σύστημα περί τροφίμων.

Άρθρο 67 Συσκευασία παιδικών τροφών με παιχνίδια

Για κάθε είδους τρόφιμα που εμπεριέχουν στη συσκευασία τους παιχνίδια εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 3669/194/2011 (ΦΕΚ 549/Β'/7-4-2011) των Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «Αριθμ. Οικ. 3669/194 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 68 Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «Ανακαινισμένα ή Μεταχειρισμένα ή Μετασκευασμένα» Προϊόντα εννοούνται τα προϊόντα που μετά την αρχική τους πώληση, είτε έχουν υποστεί ανακαίνιση είτε μετασκευή και πωλούνται εκ νέου.

2. Τα προϊόντα, προσυσκευασμένα ή όχι, θα πρέπει, κατά το στάδιο διάθεσης στο καταναλωτή, να φέρουν, στη συσκευασία τους ή σε πινακίδα σταθερά προσαρτημένη σε καθένα από αυτά τις ακόλουθες ελάχιστες υποχρεωτικές ενδείξεις, γραμμένες κατά τρόπο εμφανή, ανεξίτηλο και ευανάγνωστο:

α. Το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, εφόσον είναι εγκαταστημένος στην Ε.Ε. ή του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά.

β. Την ονομασία πώλησης του προϊόντος, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση την περίπτωση προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου έχουν καθιερωθεί διεθνώς αναγνωρισμένες ονομασίες πώλησης (π.χ.: DVD, VIDEO, MP3, κλπ.).

Η ονομασία πώλησης, η οποία περιγράφει το είδος του προϊόντος, είναι η ονομασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ελλείψει αυτών συνίσταται στην καθιερωμένη ονομασία που χρησιμοποιείται, όταν πραγματοποιείται η πώληση του προϊόντος στον καταναλωτή. Η αναγραφή της εμπορικής επωνυμίας του προϊόντος (brand name) δεν υποκαθιστά την ένδειξη της ονομασίας πώλησης.

γ. Την ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου, όπως αυτή πρέπει να αναγράφεται σύμφωνα με το άρθρο 18.

δ. Την ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και πληροφορίες προφύλαξης, συντήρησης και χρήσης, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα ή/ και με σύμβολα ή εικονογράμματα, εφόσον αυτό προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις ή από εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

ε. Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων σε όσα χημικά βιομηχανικά προϊόντα αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους αναγράφονται φράσεις προφύλαξης, οι οποίες συνιστούν να κληθεί αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

στ. Οποιεσδήποτε άλλες ξενόγλωσσες πληροφορίες σε σχέση με την ασφάλεια και τις οδηγίες χρήσης, συντήρησης και συναρμολόγησης που υπάρχουν στο προϊόν ή στη συσκευασία του και οι οποίες παρέχονται εθελοντικά από τον κατασκευαστή του, πρέπει να αναγράφονται και στην ελληνική γλώσσα, με τη δυνατότητα χρήσης και άλλων τρόπων, όπως η χρήση σχεδίων, συμβόλων ή εικονογραμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να διαπιστωθεί η επαρκής πληροφόρηση του καταναλωτή.

ζ. Την ένδειξη «μεταχειρισμένο», «ανακαινισμένο», «ανακατασκευασμένο», ή άλλη σχετική ένδειξη όταν πρόκειται αντίστοιχα για προϊόντα που δεν είναι καινούργια ή έχουν υποστεί ανακαίνιση ή ανακατασκευή. Η παραπάνω ένδειξη πρέπει να αναγράφεται και στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα.

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 προϊόντα που για τεχνικούς λόγους (πολύ μικρό μέγεθος, φύση προϊόντος) δεν είναι δυνατό να αναγράφονται οι ενδείξεις στη συσκευασία τους ή σε πινακίδα σταθερά προσαρτημένη σε αυτά και εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή οι ενδείξεις των εδαφίων (β), (γ), (δ) και (ε) της εν λόγω παραγράφου, αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα και με ευθύνη των λιανοπωλητών σε πινακίδα ανά κατηγορία προϊόντων ή σε κατάλογο, που τοποθετείται σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές.

4. Ειδικότερα για τα προϊόντα του εναρμονισμένου τομέα η επισήμανσή τους πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τις ενδείξεις της παραγράφου 2 και τα εξής:

α. Το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα του κατασκευαστή και τη διεύθυνσή του στο προϊόν ή όταν δεν είναι δυνατό στην συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή.

β. Τον αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή όποιο άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται στο προϊόν ή όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

γ. Τη σήμανση CE που υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις ασφάλειας για τους καταναλωτές και κάθε τελικό χρήστη, εφόσον αυτή προβλέπεται από συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη δήλωση συμμόρφωσης προβλέπεται, πχ. ανεστραμμένο έψιλον για τα αεροζόλ. (Άρθρο 98, Α. «ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ»).

5. Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο προϊόν ή στην πινακίδα σταθερά προσαρτημένη σε αυτό μαζί με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Ωστόσο, όταν η φύση του προϊόντος δεν το επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, η σήμανση CE τίθεται στη συσκευασία του και στα συνοδευτικά έγγραφα, εφόσον τα προβλέπει η συγκεκριμένη νομοθεσία.

Η σήμανση CE πρέπει να πληροί τις γενικές αρχές του άρθρου 30 Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, ήτοι:

- Η σήμανση CE τοποθετείται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και μόνο σε προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η επίθεσή της από ειδική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης. Δεν επιτρέπεται να τίθεται σε κανένα άλλο προϊόν.
- Ο κατασκευαστής, θέτοντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την επίθεσή της, αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την επίθεσή της.
- Η σήμανση CE αποτελεί τη μόνη σήμανση η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την επίθεσή της.
- Η θέση επί ενός προϊόντος σημάνσεων, συμβόλων ή ενδείξεων που είναι πιθανό να παραπλανήσουν τρίτους ως προς το νόημα ή τη μορφή της σήμανσης CE, απαγορεύεται. Είναι δυνατόν να τεθεί στο προϊόν κάθε άλλη σήμανση υπό τον όρο ότι δεν παρεμποδίζει το ευδιάκριτο, το ευανάγνωστο ή την κατανόηση της σήμανσης CE.

6. Πέραν των ενδείξεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος άρθρου για τα προϊόντα εναρμονισμένου τομέα που φέρουν σήμανση CE απαιτούνται ειδικότερες ενδείξεις ανά κατηγορία προϊόντων, οι οποίες καθορίζονται βάσει τεχνικής τομεακής νομοθεσίας αρμοδιότητας κατά περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ή άλλης αρμόδιας αρχής. Η εποπτεία της αγοράς για τα προϊόντα με α/α 1-14 του άρθρου 98 Α. «ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ» γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, οι οποίες εφόσον απαιτείται προβαίνουν σε περαιτέρω ελέγχους (έλεγχος του τεχνικού φακέλου ή/και εργαστηριακή εξέταση του προϊόντος).

7. Ειδικότερα η επισήμανση των χημικών ουσιών, μειγμάτων ή αντικειμένων που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα, πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών 1272/2008/ΕΚ και 1907/2006/ΕΚ, της ΥΑ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/2002) και της ΚΥΑ 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β'/1994) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Υπεύθυνος για την επισήμανση/ συσκευασία των χημικών προϊόντων είναι ο προμηθευτής αυτών (παραγωγός, εισαγωγέας, μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας), όπως ορίζεται στους Κανονισμούς 1907/2006 και 1272/2008 όπως ισχύουν, εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που στην επισήμανση του προϊόντος δεν αναγράφονται τα στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου εγκατεστημένου στην Ελλάδα, τότε υπεύθυνος για την επισήμανση/συσκευασία είναι ο πρώτος στην αλυσίδα εφοδιασμού στην ελληνική αγορά. Η εποπτεία της αγοράς για τον παραπάνω τομέα, γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους.

8. Υπεύθυνος για την αναγραφή και το περιεχόμενο των ενδείξεων των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας. Υπεύθυνος για την επαλήθευση των ενδείξεων είναι ο «υπεύθυνος διάθεσης» του προϊόντος. Επίσης συνυπεύθυνος για την επαλήθευση των ενδείξεων θεωρείται και οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην αλυσίδα διανομής (ενδιάμεσος και τελικός διανομέας).

9. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που απορρέουν από εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία και δεν μνημονεύεται στους παρόντες Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

10. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος για έλλειψη επισήμανσης.

β. Πεντακόσια ευρώ (€500) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος για ελλιπή επισήμανση.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος για ανακριβή ή παραπλανητική επισήμανση.

Άρθρο 69 Σχετικά με τη χρήση όρου «οικολογικό»

1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οικο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, κατά τη διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ/66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «σχετικά με το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. (E.U. Ecolabel)», είτε βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου συστήματος εκχώρησης, που ισχύει νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε., την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ.

2. Οι κατασκευαστές προϊόντων με οικολογικό λογότυπο ή και οικολογικές ενδείξεις ή οι υπεύθυνοι για τη διάθεσή τους στην αγορά, εγκατεστημένοι σε Κράτος Μέλος της Ε. Ε, την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., πρέπει να κατέχουν σχετική βεβαίωση εκχώρησης, βάσει κάποιου συστήματος από τα προβλεπόμενα ανωτέρω.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται πέραν άλλων κυρώσεων βάσει του ν.2251/1994, πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος, για σήμανση με χρήση του όρου «οικολογικό», όταν δεν πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Άρθρο 70 Δεσμεύσεις αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά

1. Σε περίπτωση που τα αγαθά των υποενοτήτων 1.1.1. και 1.1.2. κατά το στάδιο της διάθεσής τους στον τελικό καταναλωτή δεν φέρουν στην ελληνική γλώσσα όλες τις επιβαλλόμενες ως άνω ενδείξεις καθώς και τα έντυπα οδηγιών χρήσης για τις περιπτώσεις αγαθών που εμπίπτουν στο άρθρο 8 της παρούσας, οι ποσότητες των αγαθών αυτών δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους και μπορούν να επαναδιατεθούν στην κατανάλωση μόνο έπειτα από συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Το παραπάνω μέτρο ισχύει και για τα τρόφιμα που χρήζουν έγκρισης (άρθρο 5 του Κώδικα Τροφίμων), όταν η επισήμανση τους ή και τα συνοδευτικά φυλλάδια που φέρουν, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εγκριτικής απόφασης κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά.

3. Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη προϊόντων, για τα οποία ισχύουν ειδικότερες διατάξεις περί δέσμευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 71 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού

1. Τα κοσμήματα και λοιπά συναφή αντικείμενα που αποτελούνται είτε από ένα ή από περισσότερα (αυτοτελή ή σύμμεικτα) πολύτιμα μέταλλα δηλαδή από λευκόχρυσο (πλατίνα) ή από χρυσό κίτρινο αμιγή ή λευκό με πρόσμιξη κίτρινου χρυσού με παλλάδιο ή από άργυρο ή από πολλά από αυτά είτε από ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα αναμιγμένα με ένα ή περισσότερα κοινά μέταλλα, που διακινούνται στην Ελλάδα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα, με κτυπητή μεταλλική σφραγίδα, τις παρακάτω ενδείξεις σε κάποια επιφάνεια του κυριότερου μέρους τους ως εξής:

Α. Κωδικό κατασκευαστή ή εισαγωγέα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Β. Την περιεκτικότητα (τίτλο) των κοσμημάτων σε πολύτιμο μέταλλο εκφρασμένη σε χιλιοστά, προκειμένου δε για σύμμικτα θα αποτυπώνεται η περιεκτικότητα του πολύτιμου μετάλλου που κυριαρχεί.

Η παραπάνω περιεκτικότητα (τίτλος) πρέπει να αποτυπώνεται αποκλειστικά σε χιλιοστά και ανήκει σε μία από τις παρακάτω ονομαστικές τιμές του Πίνακα 1:


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

α/α Πολύτιμο Μέταλλο

Επιτρεπόμενοι Τίτλοι

1. Χρυσός (κίτρινος ή λευκός)

333, 375, 500, 585, 750, 800, 840, 916, 990, 999

2. Λευκόχρυσος (πλατίνα)

850, 900, 950, 999

3. Άργυρος

800, 835, 900, 925, 935, 999

4. Παλλάδιο

500, 999, 950


Στις παραπάνω τιμές επιτρέπονται ανοχές που εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα 2 κατά περίπτωση:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Πολύτιμο Μέταλλο

Περιγραφή εργασίας

Επιτρεπόμενη Ανοχή σε χιλιοστά

Πλατίνα

Συμπαγούς πλάκας

5

Πλατίνα ή άργυρος

Απλής συγκόλλησης

10

Πλατίνα ή άργυρος

Πολλαπλής συγκόλλησης

25

Χρυσός (κίτρινος αμιγής ή λευκός με πρόσμιξη κίτρινου χρυσού με παλλάδιο)

Χωρίς συγκολλήσεις

20

Χρυσός (όπως παραπάνω)

Με κολλήσεις

30

Χρυσός (όπως παραπάνω)

Με πολλές κολλήσεις ειδικής εργασίας, όπως π.χ. τα Σμυρναϊκά βραχιόλια κ.λ.π.

52


Σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά δύσκολο, η αποτύπωση μπορεί να γίνει σε ένα πλακίδιο συγκολλημένο στα κοσμήματα, κατασκευασμένο από το ίδιο ακριβώς πολύτιμο μέταλλο από το οποίο αποτελούνται αυτά ή από οποιοδήποτε από τα πολύτιμα μέταλλα από τα οποία σύγκεινται τα εν λόγω κοσμήματα, εφόσον τα κοσμήματα είναι κατασκευασμένα από περισσότερα του ενός πολύτιμα μέταλλα.

2. Για τα ως άνω κοσμήματα και λοιπά συναφή αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, ο κωδικός κατασκευαστή ή εισαγωγέα ορίζεται ως εξής:

Α. Τον αριθμό (σύμφωνα με τον πίνακα 3) με τον οποίο θα δηλώνονται η περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία υπάγεται ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας και ο οποίος αποτελείται:

α) Από ένα κεφαλαίο γράμμα της αλφαβήτου (από Α έως Ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

β) Από ένα μικρό γράμμα της αλφαβήτου (από α έως ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

γ) Από έναν αύξοντα αραβικό αριθμό (από 1 έως 17 πλην του 16), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

δ) Από έναν αύξοντα αραβικό αριθμό (από 18 έως 90 και το 16), για την περιφέρεια των Επιμελητηρίων της υπόλοιπης χώρας και του Επαγγελματοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Α. Επιμελητήριο με την πόλη της έδρας του (1)

Περιφέρεια

(2)

Κωδικός αριθμός Επιμελητηρίου (3)

Α. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ

 

 

1. Αθήνας-Αθήνα

Νομός Αττικής (εκτός του Δήμου Λαυρεωτικής)

Α έως Ω

2. Πειραιά-Πειραιάς

Νομός Πειραιά (μαζί με τον Δήμο Λαυρεωτικής)

α έως ω

3. Θεσσαλονίκης- Θεσσαλονίκη

Νομός Θεσσαλονίκης Νομός Χαλκιδικής

1 έως 15 17

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ

 

 

1. Νομός Ροδόπης-Κομοτηνή

Νομός Ροδόπης

42

Γ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

 

 

1. Κιλκίς- Κιλκίς

Νομός Κιλκίς

16

2. Αιτωλ/νίας-Αγρίνιο

Νομός Αιτωλ/νίας

18 και 19

3. Μαγνησίας-Βόλος

Νομός Μαγνησίας

20

4. Δράμας-Δράμα

Νομός Δράμας

21 και 22

5. Ιωαννίνων- Ιωάννινα

Νομός Ιωαννίνων Νομός Θεσπρωτίας Νομός Πρεβέζης

23, 24 και 25 26 27

6. Ηρακλείου-Ηράκλειο

Νομός Ηρακλείου

28, 29 και 30

7. Καβάλας-Καβάλα

Νομός Καβάλας

31 και 32

8. Μεσσηνίας-Καλαμάτα

Νομός Μεσσηνίας

33

9. Αρκαδίας-Τρίπολη

Νομός Αρκαδίας

34

10. Κερκύρας-Κέρκυρα

Νομός Κερκύρας

35, 36 και 37

11. Λέσβου-Μυτιλήνη

Νομός Λέσβου

38

12. Αχαΐας-Πάτρα

Νομός Αχαΐας

39, 40 και 41

13. Σάμου-Σάμος

Νομός Σάμου

43

14. Χίος-Χίος

Νομός Χίου

44

15. Αργολίδας-Άργος

Νομός Αργολίδας

45

16. Άρτας-Άρτα

Νομός Άρτας

46

17. Βοιωτίας-Λιβαδειά

Νομός Βοιωτίας

47

18. Λακωνίας-Γύθειο

Νομός Λακωνίας

48 και 49

19. Δωδεκανήσου-Ρόδος

Επαρχ. Ρόδου Επαρχ. Καρπάθου

50 και 51 52

20. Έβρου-Αλεξανδρούπολη

Νομός Εβρου

53

21. Ευβοίας-Χαλκίδα

Νομός Ευβοίας

54

22. Ημαθίας-Βέροια

Νομός Ημαθίας

55

23. Πέλλας-Εδεσσα

Νομός Πέλλας

56

24. Καλύμνου-Κάλυμνος

» »

Επαρχ. Καλύμνου Επαρχ. Κω

57                  

58                  

25. Καρδίτσας-Καρδίτσα

Νομός Καρδίτσας

59 και 60

26. Καστοριάς-Καστοριά

Νομός Καστοριάς

61

27. Κεφαλληνίας-Ιθάκης- Αργοστόλι

Νήσος Κεφαλληνία Νήσος Ιθάκη Νήσος Ζάκυνθος

62

63                  

64                  

28. Κοζάνης-Κοζάνη

Νομός Κοζάνης

65 και 66

29. Γρεβενών-Γρεβενά

Νομός Γρεβενών

67

30. Κορίνθου-Κόρινθος

Νομός Κορινθίας

68 και 69


Β. Τον αριθμό με τον οποίο θα δηλώνεται η ταυτότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των εν λόγω κοσμημάτων, κ.λπ., ο οποίος θα συνίσταται από έναν άλλο αύξοντα αραβικό αριθμό (από 1 έως 99), θα χωρίζεται με μία τελεία (.) από το γράμμα του αλφαβήτου (κεφαλαίο ή μικρό) ή τον αύξοντα αραβικό αριθμό με τον οποίο δηλώνεται η περιφέρεια του οικείου επιμελητηρίου.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί η ποσότητα αριθμών ταυτότητας κατασκευαστών ή εισαγωγέων κοσμημάτων που αναλογεί στην περιφέρεια ορισμένων Επιμελητηρίων, θα συνεχίζεται η χορήγηση τέτοιων αριθμών (από α /α 1 μέχρι και 99) σε νέους δικαιούχους, με την προσθήκη ενός μικρού γράμματος της αλφαβήτου (από α έως ω), δίπλα από τον τελευταίο αριθμό της περιφέρειας του οικείου Επιμελητηρίου, (π.χ. για την Αθήνα Ωα (1-99) Ωβ (1-99) κ.λπ.).

Ο ανωτέρω αριθμός ταυτότητας κατασκευαστή ή εισαγωγέα κοσμημάτων, χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο, κατά τον Πίνακα 1, οικείο Επιμελητήριο, με βάση τους τηρούμενους από αυτά σχετικούς πίνακες (μητρώα). Σε περίπτωση διαγραφής από τα οικεία μητρώα ενός κατασκευαστή ή εισαγωγέα για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αλλαγή έδρας ή επαγγέλματος, ή επωνυμίας ή αποδημίας στο εξωτερικό ή θάνατο, κ.λπ.), ο αριθμός ταυτότητάς του εξαφανίζεται οριστικά και απαγορεύεται η χορήγησή του σε άλλον κατασκευαστή, προς αποφυγή σύγχυσης.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, η διατήρηση του αυτού Αριθμού Ταυτότητας Κατασκευαστή κοσμημάτων, στην περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας ή της Νομικής μορφής Επιχειρήσεως, που χωρίς να αλλάζει επιμελητηριακή έδρα, από το περιεχόμενο του καταστατικού της ή του εταιρικού της προκύπτει ότι προέρχεται από προϋπάρχουσα επιχείρηση που χρησιμοποιούσε τον εν λόγω κωδικό αριθμό και της οποίας οι πάσης φύσεως ευθύνες και υποχρεώσεις, έχουν αναληφθεί από την διάδοχο επιχείρηση, με την σύμφωνη γνώμη τυχόν αποχωρησάντων.

Γ. Κοσμήματα τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα, μπορούν να φέρουν εγχάρακτα τα λατινικά στοιχεία GR, πριν από τον υποχρεωτικό κωδικό που περιγράφεται ανωτέρω.

3. Κοσμήματα και λοιπά τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα κοινοτικής προέλευσης θεωρούνται ότι πληρούν τις ισχύουσες ανωτέρω διατάξεις εφόσον φέρουν χαραγμένη την ένδειξη τίτλου ως και του κατασκευαστή ή του υπευθύνου διάθεσης, στην αγορά, εγκατεστημένου σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρημένου στα μητρώα του κράτους-μέλους και εφόσον στα συνοδευτικά τους έγγραφα επισυνάπτεται έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στο οποίο εμφαίνεται η ταυτότητα του κατασκευαστή ή υπευθύνου στον οποίο αντιστοιχεί η αποτυπωμένη ένδειξη.

4. Κοσμήματα και λοιπά τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα προέλευσης τρίτων χωρών, θεωρούνται ότι πληρούν τις ισχύουσες ανωτέρω διατάξεις, εφόσον φέρουν χαραγμένη την ένδειξη τίτλου σύμφωνα με την παράγραφο 1Β του παρόντος άρθρου και τον κωδικό ταυτότητας του κατασκευαστή τρίτης χώρας, ο οποίος κωδικός δηλώνεται και στα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και έκθεση εργαστηριακής εξέτασης ή πιστοποιητικό, εκδοθέντα εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου, από ανεξάρτητο εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 για την πιστοποίηση του τίτλου με βάση τα ισχύοντα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο.

5. Οι πωλητές υποχρεούνται εφόσον τους ζητηθεί, να ενημερώνουν εγγράφως τους αγοραστές για την ταυτότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

6. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη του άρθρου 77, επιβάλλονται πρόστιμα:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος κοσμήματος (σχέδιο) για έλλειψη κωδικού ή μη σωστή αποτύπωση κωδικού, βάσει των προβλεπομένων από τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4.

β. Τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) για άρνηση έγγραφης ενημέρωσης των αγοραστών για την ταυτότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος κοσμήματος (σχέδιο) για παραπλανητική ή ανακριβή σήμανση αναφορικά με τα πολύτιμα μέταλλα / υλικά κάθε κοσμήματος, βάσει των προβλεπομένων.

Άρθρο 72 Τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού σε κοσμήματα πολυμερή

1. Σε κοσμήματα γενικά και λοιπά συναφή αντικείμενα, κατασκευασμένα από περισσότερα από ένα διαφορετικά αυτοτελή μέταλλα, που συνδέονται μεταξύ τους με συγκόλληση, πρέπει, σε κάθε τμήμα από τα εν λόγω μέταλλα, να αποτυπώνεται ο τίτλος του, σε περίπτωση δε τεχνικών δυσχερειών, οι τίτλοι όλων των πολυτίμων μετάλλων, που συμμετέχουν, μπορεί να αποτυπώνονται στο πλέον επιδεκτικό αποτύπωσης. Εφόσον ούτε και αυτό είναι τεχνικά εφικτό, η αποτύπωση εκτελείται πάνω σε συγκολλημένο πλακίδιο, κατασκευασμένο από οποιοδήποτε από τα πολύτιμα μέταλλα, από τα οποία αποτελείται το κόσμημα.

2. Προκειμένου για κοσμήματα πού αποτελούνται από περισσότερα του ενός όμοια ή διάφορα αυτοτελή πολύτιμα μέταλλα, ανεξάρτητα μεταξύ τους και πού δεν συνδέονται με συγκόλληση, πρέπει σε καθένα από αυτά να αποτυπώνεται ο τίτλος του.

3. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με την επιφύλαξη του άρθρου 77, χρηματικά πρόστιμα:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος κοσμήματος (σχέδιο) για παράβαση των παραγράφων για μη αποτύπωση τίτλου πολύτιμου μετάλλου, βάσει των προβλεπομένων από τις παραγράφους 1 και 2.

β. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος κοσμήματος (σχέδιο) για παραπλανητική ή ανακριβή σήμανση αναφορικά με τα πολύτιμα μέταλλα / υλικά κάθε κοσμήματος.

Άρθρο 73 'Εγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων

1. Οι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια κατασκευαστές ή εισαγωγείς, πριν από την χρησιμοποίηση από αυτούς των μεταλλικών σφραγίδων, που προβλέπονται από το άρθρο 71, πρέπει να υποβάλλουν στα επιμελητήρια σχετική αίτηση μαζί με τα αποτυπώματά τους, για να πάρουν έγκριση χρησιμοποίησης των εν λόγω σφραγίδων.

2. Τα αποτυπώματα των παραπάνω σφραγίδων πρέπει με μέριμνα των ενδιαφερομένων να υποβάλλονται συγχρόνως και στους αντίστοιχους συλλόγους χρυσοχόων (όπου υπάρχουν).

3. Με βάση τις αιτήσεις αυτές καταρτίζονται από τα επιμελητήρια και τους συλλόγους χρυσοχόων, σχετικοί πίνακες (μητρώα).

4. Οι εγκρίσεις χρησιμοποίησης των σφραγίδων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και χορηγούνται από τα οικεία επιμελητήρια, υπόκεινται σε ανά τριετία ανανέωση σε τακτά ημερολογιακά έτη. Η ανανέωση γίνεται με την υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο στα οικεία επιμελητήρια, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του καθορισμένου για ανανέωση ημερολογιακού έτους.

5. Η χορήγηση ή ανανέωση διενεργείται μετά την προσκόμιση στα αρμόδια επιμελητήρια από τους ενδιαφερόμενους αποδεικτικών στοιχείων περί της κατασκευαστικής ή εισαγωγικής δραστηριότητας, για τις οποίες και μόνο χορηγείται κωδικός αριθμός στους ενδιαφερόμενους.

6. Εγκρίσεις χρησιμοποίησης κωδικών αριθμών που χορηγούνται κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους ανανέωσης, ανανεώνουν κατά το έτος πού ορίζεται για την επόμενη ανανέωση.

7. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης η σφραγίδα επιστρέφεται αμέσως από τον κάτοχο στο οικείο επιμελητήριο.

8. Με τη λήξη ανά τριετία προθεσμίας ανανέωσης κωδικών αριθμών, τα επιμελητήρια στέλνουν στον Εισαγγελέα κατάσταση με τα ονόματα των υπόχρεων προς ανανέωση πού δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο αρμόδιο επιμελητήριο τη σφραγίδα, όπως έχουν υποχρέωση από την προηγούμενη παράγραφο.

Η παραπάνω κατάσταση κοινοποιείται και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας προκειμένου αυτή να ελέγχει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά την λήξη της προθεσμίας ανανέωσης.

Ανανέωση μετά την λήξη της προθεσμίας, μπορεί να γίνεται με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

9. Στους παραβάτες επιβάλλεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 77, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000), για μη υποβολή αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης όπως αυτό απαιτείται, ή για χρήση μη εγκεκριμένης σφραγίδας.

Άρθρο 74 Υποχρεώσεις κατά την εξαγωγή κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων

1. Οι κατασκευαστές κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που προορίζονται για εξαγωγή, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το άρθρο 71, πλην των ανοχών του Πίνακα 3, για τις οποίες έχουν εφαρμογή τα όσα ισχύουν στην χώρα προορισμού των αντικειμένων.

2. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εξαγωγή κοσμημάτων κ.λπ., που φέρουν τίτλο διαφορετικό από εκείνους, που καθορίζονται από τον Πίνακα 2 του άρθρου 71, με την προϋπόθεση αποδοχής του τίτλου αυτού από το πρόσωπο που έδωσε την παραγγελία και μετά από προηγούμενη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του οικείου επιμελητηρίου από τον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα.

Άρθρο 75 Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων

1. Αντικείμενα επίχρυσα ή επάργυρα γενικά, καθώς και επικαλυμμένα με άλλο πολύτιμο μέταλλο πρέπει να φέρουν πινακίδα (ετικέτα), σταθερά τοποθετημένη, σε κάθε ένα από αυτά, στην οποία δηλώνεται κατά περίπτωση ότι πρόκειται για προϊόντα επίχρυσα ή επάργυρα ή άλλα (ανάλογα με το πολύτιμο μέταλλο).

2. Αντικείμενα που δεν είναι αυτούσια από πολύτιμο μέταλλο αλλά αποτελούνται από υπόστρωμα από κοινό μέταλλο ή άλλο υλικό επικαλυμμένο ή επιστρωμένο με φύλλο από πολύτιμο μέταλλο (χρυσό, άργυρο κ.λ.π) περιλαμβανομένων και των επικαλύψεων που πραγματοποιούνται με διαδικασία ηλεκτρογαλβανικής εναπόθεσης π.χ. διμεταλλικά αντικείμενα, πρέπει να φέρουν πινακίδα (ετικέτα), σταθερά τοποθετημένη, σε κάθε ένα από αυτά, στην οποία θα αναγράφεται ο όρος «επικαλυμμένο», το χημικό σύμβολο του πολύτιμου μετάλλου, το βάρος του πολύτιμου μετάλλου σε γραμμάρια ακολουθούμενο από το σύμβολο «g».

3. Η επισήμανση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική κατά το στάδιο πώλησης στον τελικό καταναλωτή και δεν μπορεί να είναι έκτυπη. Σε προηγούμενα στάδια διάθεσης αρκεί οι αντίστοιχες ενδείξεις να αναγράφονται μόνον στα συνοδευτικά έγγραφα.

4. Τα αντικείμενα που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να σημαίνονται έκτυπα με τον τρόπο που σημαίνονται τα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα καθώς και να φέρουν ενδείξεις όπως κωδικός κατασκευαστή, τίτλο περιεκτικότητας σε πολύτιμο μέταλλο ή οποιονδήποτε άλλη ένδειξη η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή, ότι πρόκειται για αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα.

Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για αντικείμενα που δεν περιέχουν πολύτιμα μέταλλα (π.χ. ψευδοκοσμήματα).

5. Στους παραβάτες επιβάλλονται με την επιφύλαξη του άρθρου 77, διοικητικά πρόστιμα:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος αντικειμένου (σχέδιο) για έλλειψη επισήμανσης.

β. Πεντακόσια ευρώ (€500) ευρώ ανά είδος αντικειμένου (σχέδιο), για ελλιπή επισήμανση.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος αντικειμένου (σχέδιο), για παράβαση της παραγράφου 4, ως παραπλανητική πρακτική.

Άρθρο 76 Απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων

1. Απαγορεύεται η αποτύπωση στα κοσμήματα γενικά και λοιπά συναφή αντικείμενα, οποιασδήποτε άλλης ένδειξης, εκτός από αυτές πού επιβάλλονται βάσει της παρούσας, από την οποία δημιουργούνται αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή για τον τίτλο του κοσμήματος ως προς τα πολύτιμα μέταλλα πού περιέχει.

2. Στους παραβάτες, επιβάλλεται με την επιφύλαξη του άρθρου 77, διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (€3.000) ευρώ ανά είδος κοσμήματος (σχέδιο), για αποτύπωση ένδειξης πλέον των επιβαλλόμενων.

Άρθρο 77 Είδη που εξαιρούνται από τη σήμανση

Τα παρακάτω είδη εξαιρούνται από τη σήμανση, που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου:

α. Αντικείμενα γενικά πού το βάρος τους είναι κάτω από 1 γραμμάριο.

β. Επιστημονικά όργανα και μηχανήματα.

γ. Αντικείμενα προερχόμενα από άλλη χώρα, που επιβάλλει ανάλογη υποχρέωση, η οποία εγγυάται την περιεκτικότητα (τίτλο) των πολυτίμων μετάλλων από τα οποία είναι κατασκευασμένα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ισχύει η ίδια εξαίρεση και για τα κοσμήματα πού εξάγονται από την Ελλάδα στην χώρα αυτή.

δ. Οδοντοτεχνικά (γέφυρες, κορώνες κ.λπ.).

ε. Νομίσματα στ. Μετάλλια

ζ. Κοσμήματα παλαιών εποχών (αντίκες) Κανένα κόσμημα ή συναφές αντικείμενο δεν μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς την σήμανση πού προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός από εκείνα του παρόντος άρθρου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.2. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Άρθρο 78 Σχετικά με χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων

Για τη διάθεση στην αγορά ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων, επιβάλλεται όπως στην συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεως τους, αναγράφεται σε εμφανές μέρος και με σαφήνεια ότι η χρήση των οργάνων αυτών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν αδείας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παραγρ. 8 του νόμου 2557/1997, το άρθρο 38, παρ. 2 και άρθρο 62 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α'/28-6-2002), το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α'/22-4-2008) και την υπουργική απόφαση ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥΝΣ/ ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-7-2003 (ΦΕΚ 1124/Β'/8-8-2003) και την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704/2-5-2012 (ΦΕΚ 1440/Β'/2-5-2012, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά ανιχνευτή μετάλλου για μη αναγραφή των προβλεπομένων στη συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεως.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.3. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΕΡΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Άρθρο 79 Σήμανση - Επισήμανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα επισημαίνονται και σημαίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, προκειμένου να παρέχουν ένδειξη της σύνθεσης των ινών τους.

H επισήμανση και σήμανση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος πρέπει να είναι ανθεκτική, ευανάγνωστη, ορατή και προσιτή, και, αν χρησιμοποιείται ετικέτα, πρέπει να είναι στέρεα επικολλημένη σε αυτό.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι επισημάνσεις ή σημάνσεις μπορούν να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν από συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, όταν τα προϊόντα παραδίδονται στους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού, ή όταν παραδίδονται κατ' εκτέλεση παραγγελίας εκ μέρους οιασδήποτε συμβαλλομένης αρχής όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

3. Οι ονομασίες υφανσίμων ινών και οι περιγραφές της σύνθεσης των ινών που παρατίθενται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 πρέπει να αναφέρονται σαφώς στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Δεν επιτρέπεται η χρήση συντομογραφιών εκτός από ένα μηχανογραφικό κώδικα ή όπου οι συντομογραφίες ορίζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές επεξηγούνται στο ίδιο εμπορικό έγγραφο.

4. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διατίθενται στην ελληνική αγορά εφόσον επισημαίνονται, σημαίνονται ή συνοδεύονται από εμπορικά έγγραφα σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό.
Υπεύθυνος για την εξασφάλιση των πληροφοριών για την ακρίβειά τους είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας. Υπεύθυνος για την επαλήθευση των ενδείξεων είναι ο «υπεύθυνος διάθεσης» του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιζ του ν. 4177/2013.

Επίσης συνυπεύθυνος για την επαλήθευση των ενδείξεων θεωρείται και οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην αλυσίδα διανομής.

5. Ειδικότερα κατά τη διάθεση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στον καταναλωτή η επισήμανση ή η σήμανση των προϊόντων, όπως προβλέπονται από τον ανωτέρω Κανονισμό, παρέχονται υποχρεωτικά τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. Υπόχρεος για την παροχή της παραπάνω γραπτής πληροφόρησης στον καταναλωτή, είναι o λιανοπωλητής.

6. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως εξής:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος, για έλλειψη σήμανσης/επισήμανσης.

β. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος, για ελλιπή επισήμανση βάσει των προβλεπομένων.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος για παραπλανητική σήμανση/επισήμανση.

δ. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά εμπορικό έγγραφο, για μη αναγραφή των υποχρεωτικών στοιχείων στα εμπορικά έγγραφα, βάσει των παραγράφων 3 και 4.

Άρθρο 80 Σήμανση δερμάτων και προϊόντων τους

1. Βιομήχανοι και βιοτέχνες κατεργασίας δερμάτων, δηλαδή σολοδερμάτων, επανωδερμάτων και εσωδερμάτων, υποχρεούνται σε κάθε δέρμα να αναγράφουν τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα με σφραγίδα με ανεξίτηλη μελάνη τις ακόλουθες ενδείξεις:

α. Την επωνυμία της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας και τη διεύθυνσή της

β. Την ποιότητα του δέρματος (π.χ. ΕΞΤΡΑ, ΣΠΕΣΙΑΛ, Α, Β, Γ κ.λπ.) στην ελληνική γλώσσα ή ξενόγλωσσα εφόσον υπάρχει αντίστοιχη μετάφραση σε συνοδευτικό εμπορικό έγγραφα.

γ. Προκειμένου για επανωδέρματα και εσωδέρματα επιπλέον και την επιφάνειά τους, με ακρίβεια σε τετραγωνικά μέτρα και υποπολλαπλάσια του τετραγωνικού μέτρου.

Με την ίδια μονάδα μέτρησης θα πωλούνται και τα εισαγόμενα κατεργασμένα επανωδέρματα και εσωδέρματα και θα σημειώνεται σε καθένα από αυτά κατά τον ίδιο, όπως παραπάνω, τρόπο, η επιφάνεια με ακρίβεια σε τετραγωνικά μέτρα και υποπολλαπλάσια του τετραγωνικού μέτρου.

2. Όλοι όσοι κατέχουν ή πωλούν κατεργασμένα δέρματα είναι συνυπεύθυνοι με τους παραπάνω, για την αναγραφή των ενδείξεων με ακρίβεια.

3. Συνυπεύθυνοι επίσης με τους παραπάνω βιομηχάνους, βιοτέχνες κ.λπ., εφόσον αυτοί δεν έχουν δικές τους μετρικές μηχανές, είναι και αυτοί που μετρούν τα δέρματα, οι οποίοι για την ακρίβεια της μέτρησης υποχρεούνται σε κάθε δέρμα που έχουν μετρήσει να αναγράφουν με αυτόματη ή χειροκίνητη μηχανή:

α. Το ονοματεπώνυμο ή τον εμπορικό τους τίτλο

β. Την διεύθυνση του εργοστασίου ή εργαστηρίου τους

4. Οι κατασκευαστές ειδών όπως βαλίτσες, τσάντες, ζώνες κ.λπ., υποχρεούνται να επικολλούν σε αυτά ετικέτα στην οποία με ανεξίτηλη μελάνη θα αναγράφουν τις λέξεις «ΔΕΡΜΑ» ή «ΠΛΑΣΤΙΚΟ», ανάλογα.

Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι βιβλιοδέτες. Σε περίπτωση που για την κατασκευή κάποιου είδους ή για την βιβλιοδεσία χρησιμοποιείται και δέρμα και πλαστικό ή κάποια άλλη ύλη και δέρμα, στην ετικέτα πρέπει να σημειώνεται το μέρος στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το δέρμα ή το πλαστικό π.χ. σε βαλίτσα που έχει κατασκευαστεί από ύφασμα και η οποία έχει γωνιές από
δέρμα ή πλαστικό θα αναγράφονται οι λέξεις «ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ» ή «ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ» ανάλογα.

5. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος, για έλλειψη σήμανσης/επισήμανσης.

β. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος, για ελλιπή σήμανση/επισήμανση.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος, για ανακριβή ή παραπλανητική επισήμανση.

Άρθρο 81 Επισήμανση υποδημάτων

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στην επισήμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων που προορίζονται για πώληση στον καταναλωτή.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοείται ως «υπόδημα» κάθε προϊόν εφοδιασμένο με σόλα που έχει σκοπό να προστατεύει ή να καλύπτει το πόδι, συμπεριλαμβανομένων των μερών που διατίθενται στην αγορά χωριστά, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι.
Στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται μη περιοριστικός κατάλογος των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν άρθρο. Εξαιρούνται από το παρόν άρθρο:

α. τα μεταχειρισμένα υποδήματα

β. τα υποδήματα που καλύπτονται από την ΚΥΑ Β 4373/1205/1993 (Β.187)

γ. τα υποδήματα που καλύπτονται από το Π.Δ 445/1983 (Α 166) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ. τα υποδήματα που έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού.

2. Διατάξεις επισήμανσης

2.1 Τα υποδήματα όταν διατίθενται στο εμπόριο πρέ-πει να φέρουν επισήμανση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των τριών μερών τους, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι, ήτοι:

α. επάνω μέρος

β. φόδρες και

γ. Σόλα

2.2 α. Η σύνθεση των μερών του υποδήματος πρέπει να δηλώνεται, κατά τον λεπτομερή τρόπο που περιγράφεται στην υποπαράγραφο 2.3 του παρόντος άρθρου, είτε βάσει εικονογραμμάτων είτε βάσει γραπτών ενδείξεων, σύμφωνα με το παράρτημα Ι. Στην περίπτωση των γραπτών ενδείξεων, η αναγραφή πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα για τα συγκεκριμένα μέρη του υποδήματος και υλικά από τα οποία αποτελούνται, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι, απαγορευμένης της χρήσης συντμήσεων. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την πλέον της ελληνικής γλώσσας αναγραφή των γραπτών ενδείξεων και σε άλλες γλώσσες.

β. Στην επισήμανση πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για το υλικό που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι, το οποίο υλικό αποτελεί τουλάχιστον:

• το 80% της επιφάνειας του επάνω μέρους
• το 80% της επιφάνειας των φοδρών του υποδήματος
• το 80% του όγκου της σόλας.

Εάν κανένα από τα υλικά δεν αποτελεί τουλάχιστον το 80% του επισημανόμενου μέρους του υποδήματος, οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται για τα δυο κυριότερα υλικά από τα οποία αυτό αποτελείται:

- Για το επάνω μέρος η ταξινόμηση των υλικών, βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο και στο παράρτημα Ι, γίνεται χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως τα προστατευτικά αστραγάλων, οι πιάντες, τα διακοσμητικά στοιχεία, οι πόρπες, τα γλωσσίδια, τα καψούλια ή άλλα παρόμοια προσαρτήματα.

- Για τη σόλα η ταξινόμηση βασίζεται στον όγκο των υλικών που την αποτελούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

2.3 α. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στις υποπαραγράφους 2.1 και 2.2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να παρέχονται επί του υποδήματος και σε ένα τουλάχιστον υπόδημα ανά ζεύγος. Αυτό μπορεί να γίνεται με εκτύπωση, επικόλληση, ανάγλυφη αποτύπωση ή με την χρησιμοποίηση προσαρτημένης ετικέτας.

β. Η επισήμανση πρέπει να είναι ορατή, στερεά συνδεδεμένη και σε εμφανές σημείο, οι δε διαστάσεις των εικονογραμμάτων πρέπει να είναι μεγάλες, ώστε οι πληροφορίες να γίνονται εύκολα κατανοητές. Η επισήμανση δεν πρέπει να μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή.

γ. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο είναι δυνατόν να συνοδεύονται από συμπληρωματικές γραπτές πληροφορίες, οι οποίες τίθενται, αν αυτό είναι αναγκαίο, στην επισήμανση. Εντούτοις οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες είναι προαιρετικές και δεν μπορεί να απαγορεύεται ή να εμποδίζεται η εμπορία υποδημάτων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

3. Διατάξεις σχετικά με τα σημεία λιανικής πώλησης υποδημάτων.

3.1 Στα σημεία λιανικής πώλησης υποδημάτων είναι υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδας την οποία θα απεικονίζονται τα εικονογράμματα που ορίζονται στο παράρτημα Ι, και θα έχουν ως επεξήγηση τις αντίστοιχες γραπτές ενδείξεις, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, απαγορευμένης της χρήσης συντμήσεων, γραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και ενδεχομένως και σε άλλες γλώσσες κατά την επιλογή των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.

3.2 Η πινακίδα αυτή θα πρέπει να εκτίθεται σε ορατή θέση του καταστήματος, πολυκαταστήματος και εν γένει σημείου λιανικής πώλησης υποδημάτων και εντός του χώρου πώλησης των υποδημάτων. Οι διαστάσεις της πινακίδας δεν πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του εντύπου Α3 (420 mm x 297mm) και η διάταξη των πληροφοριών πρέπει να είναι όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ.

3.3 Την πινακίδα μπορεί να υποκαταστήσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέσο π.χ. βίντεο, ηλεκτρονικά μέσα κ.λ.π υπό τον όρο ότι τα μέσα αυτά παρέχουν εξίσου αποτελεσματικά στους τελικούς καταναλωτές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.1 του παρόντος άρθρου.

4. Υποχρεώσεις υπευθύνων

4.1 Ο κατασκευαστής υποδημάτων ή ο εγκατεστημένος στην Ε.Ε εντολοδόχος του υποχρεούται να παρέχει την επισήμανση που προβλέπεται από το παρόν άρθρο και είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που αναγράφονται σε αυτή. Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Ε.Ε η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον υπεύθυνο για την πρώτη διάθεση του προϊόντος στην αγορά της Ε.Ε.

4.2 Ο έμπορος λιανικής πώλησης υποχρεούται να φροντίζει ώστε τα υποδήματα που πωλεί να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση που προβλέπεται από το παρόν άρθρο καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου Γ του παρόντος άρθρου.

5. Κυρώσεις

α. Σε περίπτωση που υποδήματα κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο δεν φέρουν όλη την επισήμανση που επιβάλλεται από το παρόν άρθρο ή έχουν επισημανθεί κατά τρόπο ανακριβή ή παραπλανητικό για τον καταναλωτή δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους και μπορούν να επαναδιατεθούν στην κατανάλωση μόνο κατόπιν επισημάνσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

β. Επιπλέον, πέραν αυτού, επιβάλλονται τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα:

βα. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος, για έλλειψη επισήμανσης.

ββ. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος, για ελλιπή επισήμανση, με την επιφύλαξη του εδαφίου 1.

βγ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος, για ανακριβή ή παραπλανητική επισήμανση.

6. Ειδικές διατάξεις

Μόνον τα υποδήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη άλλων σχετικών κοινοτικών νομικών υποχρεώσεων, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο.

Άρθρο 82 Αναγραφή κωδικών αριθμών

1. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες, που κατασκευάζουν υποδήματα (με εξαίρεση τα ορθοπεδικά), έτοιμα ρούχα, πλεχτά, εσώρουχα, κάλτσες, καλσόν, υφάσματα, νήματα χειροπλεχτικής, χαλιά, μοκέτες, φλοκάτες και λευκά είδη, υποχρεούνται να χαρακτηρίζουν με κωδικό αριθμό, όλα τους τα είδη.

Ο κωδικός αριθμός θα είναι διαφορετικός για κάθε είδος, τύπο, ποιότητα, σχέδιο μοντέλο. Ειδικά για τα υποδήματα, θα αναγράφεται στην σόλα με χτυπητή μεταλλική σφραγίδα, σε περίπτωση δε που αυτή είναι από ελαστικό (φυσικό ή συνθετικό), θα αναγράφεται καθαρά στο εσωτερικό του υποδήματος (σόλα) με ανεξίτηλη μελάνη.

2. Στα υπόλοιπα είδη, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο κωδικός αριθμός θα αναγράφεται σε πάνινη ή χάρτινη ετικέτα, ραμμένη σε κάθε είδος, με εξαίρεση τα νήματα χειροπλεχτικής και υφάσματα, όπου αυτός στα μεν νήματα θα αναγράφεται στην συσκευασία τους, στα δε υφάσματα σε χάρτινη ετικέτα δεμένη στο τόπι του κάθε υφάσματος. Ειδικότερα, στις γυναικείες κάλτσες και καλσόν, θα αναγράφεται σε αυτοκόλλητη ετικέτα σε κάθε είδος, καθώς επίσης και στο κουτί συσκευασίας τους.

3. Την παραπάνω υποχρέωση έχουν και οι εισαγωγείς των ειδών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός αν αυτά χαρακτηρίζονται με κωδικό αριθμό από τους οίκους του εξωτερικού.

4. Ο κωδικός αριθμός θα πρέπει να αναγράφεται στα τιμολόγια πώλησης και δελτία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, καθώς επίσης και οι ενδιάμεσοι χονδρέμποροι.

5. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος, για έλλειψη κωδικού.

β. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος, για μη σωστή τοποθέτηση κωδικού ή για αναγραφή κωδικού με ελλιπείς ενδείξεις, με την επιφύλαξη του εδαφίου 1.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος, για ανακριβή ή παραπλανητική επισήμανση.

δ. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά παραστατικό στοιχείο, για έλλειψη κωδικού από τα παραστατικά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.4. ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Άρθρο 83 Ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες και το χαρτί υγείας χαρτί κουζίνας και χαρτομάντιλα

1. Οι χαρτοπετσέτες, το χαρτί υγείας, το χαρτί κουζίνας και τα χαρτομάντιλα πρέπει στη συσκευασία τους να αναγράφουν με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, τις παρακάτω ενδείξεις:

α) Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης).

β) Το είδος του προϊόντος που περιέχεται

γ) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου

δ) Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του.

2. Ειδικότερα, για καθένα από τα ως άνω είδη, θα πρέπει να αναγράφεται:

α) Χαρτοπετσέτες
• Ο αριθμός των χαρτοπετσετών που περιέχονται.

β) Χαρτί υγείας
• Το μήκος κάθε ρολού.
• Ο αριθμός των τεμαχίων (φύλλων) που περιλαμβάνει κάθε ρολό
• Ο αριθμός των στρώσεων από τα οποία αποτελείται κάθε τεμάχιο του χαρτιού υγείας

γ) Χαρτί κουζίνας
• Το καθαρό βάρος του κάθε ρολού
• Το μήκος κάθε ρολού
• Ο αριθμός των ρολών ανά συσκευασία
• Ο αριθμός των φύλλων κάθε ρολού
• Οι διαστάσεις κάθε φύλλου
• Ο αριθμός των στρώσεων από τα οποία αποτελείται κάθε φύλλο

δ) Χαρτομάντιλα
• Ο αριθμός των τεμαχίων
• Ο αριθμός των στρώσεων κάθε τεμαχίου
• Οι διαστάσεις του τεμαχίου

3. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλονται επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα, ως εξής:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος, για έλλειψη ενδείξεων.

β. Πεντακόσια ευρώ ανά κωδικό προϊόντος, για ελλιπείς ενδείξεις.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος για ανακριβείς ή παραπλανητικές ενδείξεις.

Άρθρο 84 Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων

Α. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α/Α

Κατηγορίες Προϊόντων

Σήμανση συμμόρφωσης με κοινοτική νομοθεσία

Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία (όπως εκάστοτε ισχύει)

1

Μέσα

Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

CE

ΚΥΑ 4373/1205 (ΦΕΚ 187/Β'/1993) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2

Παιχνίδια

CE

ΚΥΑ 3669/194 (ΦΕΚ 549/Β'/2011)

3

Προϊόντα δομικών κατασκευών

CE

ΠΔ 334/94 (ΦΕΚ 176/Α'/1994), Κανονισμός (ΕΕ)305/2011(ΕΕ L88/4.4.2011) Με ειδικότερες διατάξεις (ΚΥΑ) και με αντίστοιχα ΕΛΟΤ ΕΝ πρότυπα ή ελλείψει εναρμονισμένων προτύπων με τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Γραμμές Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων έχουν καθορισθεί οι τεχνικές προδιαγραφές και οι

ειδικές απαιτήσεις συμμόρφωσης για τα προϊόντα του τομέα των δομικών

κατασκευών Καν. 1907/2006/ΕΚ, Καν. 1272/2008/ΕΚ

4

Απλά Δοχεία Πίεσης

CE

ΥΑ 12479/Φ.17/414/1991, (ΦΕΚ 431/Β'/1991) ΥΑ 20769/6285 /94, (ΦΕΚ 977/Β'/1994 ΥΑ 14165/Φ17.4/ 373/1993, (ΦΕΚ 673/Β'/1993)

5

Συσκευές αερίου (π.χ. συσκευές αερίων

καυσίμων που χρησιμοποιούνται για μαγειρική, Θέρμανση κλπ)

CE

ΚΥΑ 15233/1991/(ΦΕΚ 487/1991) ΚΥΑ 3380/737/95(ΦΕΚ 134/Β'/95) ΥΑ 14165/Φ17.4/373/

6

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

CE

ΚΥΑ 470/85, (ΦΕΚ 183/Β'/1985 ΚΥΑ.Β6467/608, (ΦΕΚ 214/Β'/1988) ΚΥΑ 27356/91, (ΦΕΚ 78/Β'/1992) ΚΥΑ 16717/5052/94, (ΦΕΚ 992/Β'/1994) ΚΥΑ 6204 277Β/2001, (ΦΕΚ 1853/2007)

7

Μηχανές

CE

Π.Δ. 57/2010, (ΦΕΚ 97/Α'/2010) Π.Δ. 81/2011, (ΦΕΚ 197/Α'/2011)

8

Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)

Ανεστραμμένο έψιλον «3»

ΚΥΑ 20683/2134/ 1987, (ΦΕΚ 634/Β'/1987) ΚΥΑ 3312/705 /1995,

(ΦΕΚ 130/1995) ΚΥΑ 3608/370/2010, (ΦΕΚ 398/Β'/2010) Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/2002), Καν. 1272/2008/ΕΚ

9

Εξοπλισμός υπό πίεση (π.χ. χύτρες ταχύτητος)

CE

ΚΥΑ 16289/330/99 (ΦΕΚ 987/Β/1999)

10

Πυροσβεστήρες

CE ή

ανεστραμμένο έψιλον «3» για πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ

Νομοθεσία εξοπλισμού υπό πίεση και Νομοθεσία συσκευών αερολυμάτων για τους πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ

11

Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση (π.χ. φιάλες για γκαζάκια, φιάλες υγραερίου)

π

ΚΥΑ 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/06.12.2001), ΚΥΑ 27120/1290 (ΦΕΚ 652/2003) και ΚΥΑ ΟΙΚ.12436/706/2011 (ΦΕΚ 2039/Β'/2011)

12

Ηλεκτρολογικό Υλικό Χαμηλής Τάσης

CE

ΚΥΑ 470/85, (ΦΕΚ 183/Β'/1985) ΚΥΑ.Β6467/608, (ΦΕΚ 214/Β'/1988) ΚΥΑ 27356/91, (ΦΕΚ 78/Β'/1992) ΚΥΑ 16717/5052/94, (ΦΕΚ 992/Β/1994) ΚΥΑ 6204 277Β'/2001, (ΦΕΚ 1853/2007)

13

Εκρηκτικά εμπορικής χρήσης

CE

ΠΔ 455/95 (ΦΕΚ 268/Α'/1995)

ΠΔ 2/2006 (1/Α'/2006) ΠΔ 76/2010 (ΦΕΚ 140/Α'/2010) ΠΔ 56/2012 (ΦΕΚ 108/Α'/2012) Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/2002), Καν. 1272/2008/ΕΚ

14

Είδη πυροτεχνίας

CE

ΚΥΑ 9104/440/2010 (ΦΕΚ 1159/Β'/2010) Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β72002), Καν. 1272/2008/ΕΚ

15

Ιατροτεχνολογικά

προϊόντα (π.χ. ορθοπεδικά)

CE

ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009, (ΦΕΚ 2198/Β72009)

16

Οχήματα (εκτός δικύκλων)

Σήμα έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου

και τεχνικής μονάδας οχήματος, σύμφωνα με το

προσάρτημα του Παραρτήματος VII της ΚΥΑ (περιλαμβάνει το διεθνές σύμβολο «e»)

ΚΥΑ 29949/1841/2009 (ΦΕΚ 2112/Β'/2009) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

17

Δίκυκλα

Σήμα έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου και τεχνικής μονάδας δικύκλου, σύμφωνα με το προσάρτημα του Παραρτήματος V της ΚΥΑ Π περιλαμβάνει το διεθνές σύμβολο «e»)

ΚΥΑ 48145/2327/2003 (ΦΕΚ 1207/Β72003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

18

Κράνη και προστατευτικά όρασης για οδηγούς και επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων

Σήμα έγκρισης, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της ΚΥΑ (περιλαμβάνει το διεθνές σύμβολο

«Ε»)

ΚΥΑ Ζ3-654/2006, (ΦΕΚ 1389/Β72006)

19

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

CE

ΠΔ 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α'/2002)

20

Λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές

CE

ΚΥΑ 50268/5137/2007 (ΦΕΚ 1853/Β72007)

21

Σκάφη αναψυχής

CE

ΚΥΑ 4841/Φ7Β/52/97 -

(ΦΕΚ 111/Β797) ΥΑ 4113.183/01 /2004 (ΦΕΚ 1613/Β729-10-2004)

22

Καθαριστικά και απορρυπαντικά

Δεν προβλέπεται

Κανονισμός ΕΚ 648 /2004 (ΕΕ L 104/8.4.2004)

23

Βιοκτόνα και απολυμαντικά προϊόντα

Δεν προβλέπεται

1.ΕΟΦ ΥΑ1β -7723-13.2.94 (ΦΕΚ 961/Β'/23.12.94) και ΠΔ 205/9.7.2001 - ΦΕΚ Α' 160/16.7.2001) 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - (Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16/2/1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά) Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/2002), Καν. 1272/2008/ΕΚ

24

Χρώματα διακόσμησης,

βερνίκια, προϊόντα διακόσμησης, βερνίκια

προϊόντα επισκευαστικής βαφής αυτοκινήτων.

Δεν προβλέπεται

Απόφαση ΑΧΣ 1196/89/ 1990 (ΦΕΚ 51/Β'/30.1.90) ΚΥΑ 437/2006 (ΦΕΚ 1641/Β'/8-11-2006)

25

Υποδήματα

Δεν προβλέπεται

Άρθρο 95 ΔΙΕΠΠΥ

26

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Δεν προβλέπεται

Άρθρο 93 ΔΙΕΠΠΥ

27

Χημικές ουσίες

Δεν προβλέπεται

Καν. 1272/2008/ΕΚ (CLP)- Καν. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα XVII

28

Χημικά μείγματα

Δεν προβλέπεται

Απόφαση ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/2002) - Καν. 1907/2006/ΕΚ, Παράρτημα XVII

29

Αντικείμενα που εμπίπτουν στον Κανονισμό REACH

Δεν προβλέπεται

Καν. 1272/2008/ΕΚ, Παράρτημα Ι, Μέρος 2, §2.1,- Καν. 1907/2006 Παράρτημα XVII

30

Χύμα χημικά προϊόντα

Δεν προβλέπεται

Καν. 1272/2008/ΕΚ - άρθρο 29 - §3


Β. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α/Α

Κατηγορίες Προϊόντων

Σήμανση συμμόρφωσης με εθνική νομοθε­σία

Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία (όπως εκάστοτε ισχύει)

1

Έπιπλα και διακοσμητικά προϊόντα ξυλείας

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-5430/2009 (ΦΕΚ 746/Β'/2009) και Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β'/2011)

2

Είδη παιδικής φροντίδας

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-818/2009 (ΦΕΚ 1395/Β'/2009)

3

Αναπτήρες ασφαλείας για τα παιδιά

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-4106/2006 (ΦΕΚ 1484/Β'/2006) και Ζ3-922/2008 (ΦΕΚ 651/Β'/2008)

4

Προϊόντα laser

Δεν προβλέπεται

ΥΑ Φ1-806/1998 (ΦΕΚ 921/Β'/1998)

5

Διακοσμητικά είδη και κεριά

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β'/2004) και απόφαση Φ-3193/1989 (ΦΕΚ 609/Β'/1989) Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/2002), Καν. 1272/2008/ΕΚ

6

Ηλεκτρονικό τσιγάρο (χωρίς νικοτίνη)

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β'/2004) και Κανονισμός 1907/2006 Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/2002), Καν. 1272/2008/ΕΚ

7

Είδη ατομική υγιεινής

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β72004)

8

Μπαταρίες (ξηρά στοιχεία)

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, (ΦΕΚ 1885/Β'/2004)

9

Ποδήλατα και μηχανοκίνητα δίκυκλα έως 50cc

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3- 2810/2004, (ΦΕΚ 1885/Β'/2004)

10

Ρευματοδότες και ρευματολήπτες

Προβλέπεται σήμα συμμόρφωσης σύμφωνα με πρότυπα

ΥΑ 529/2000 (ΦΕΚ 67/Β72000) και ΥΑ 8991/2003 (ΦΕΚ 643/Β72003), πρότυπα ΕΛΟΤ 294 και ΕΛΟΤ 1413-1 ή τα διεθνή ισοδύναμα CEE7 και IEC 884-1

11

Πυροσβεστήρες

Πινακίδα περιοδικού ελέγχου

ΚΥΑ 618/2005 (ΦΕΚ 52/Β'/2005) και ΚΥΑ 17230/2005 (ΦΕΚ 1218/Β72005)

12

Χαρτικά

Δεν προβλέπεται

Ενότητα Γενικές Διατάξεις ΔΙΕΠΠΥ

13

Εξοπλισμός για αναψυχή και άθληση

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3- 2810/2004, (ΦΕΚ 1885/Β72004)

14

Απλά εργαλεία χειρός

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3- 2810/2004, (ΦΕΚ 1885/Β72004)

15

Αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα

Σήμανση τίτλου,

ταυτότητας κατασκευαστή και επιμελητηρίου στο

οποίο δραστηριοποιείται σύμφωνα με ΑΔ

Ενότητα 3.1. άρθρα 95-96 ΔΙΕΠΠΥ

16

Ψευδοκοσμήματα

Απαγορεύεται κάθε είδους σήμανση

Άρθρο 89 ΔΙΕΠΠΥ

17

Επίχρυσα, επάργυρα αντικείμενα

Αναγραφή σε πινακίδα (ετικέτα), του όρου «επίχρυσο» ή «επάργυρο».

Άρθρο 89 ΔΙΕΠΠΥ

18

Αντικείμενα επικαλυμμένα ή επιστρωμένο με φύλλο πολύτιμου μέταλλου

Αναγραφή σε πινακίδα (ετικέτα), του όρου «επικαλυμμένο»,

του χημικού συμβόλου και του βάρους (σε «g») του πολύτιμου μετάλλου

Άρθρο 89 ΔΙΕΠΠΥ

19

Ορυκτέλαια & λιπαντικά

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 526/2004 ΦΕΚ 630/Β712-5-2005 Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β72002), Καν. 1272/2008/ΕΚ

20

Βαλβολίνες

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 265/2002 - ΦΕΚ 1214/Β'/2002 ΚΥΑ 12/95 (ΦΕΚ 471/Β'/29-5-1995)


1. Επιπλέον, όσον αφορά τα απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού εν γένει, πέραν των γενικών απαιτήσεων επισήμανσης που περιγράφονται στο άρθρο 68 και στον Πίνακα Α' του παρόντος άρθρου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104/8.4.2004), ως ισχύει, προβλέπονται πρόσθετες διατάξεις επισήμανσης όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β'/2.5.2006) και στην ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρισης των καθαριστικών προϊόντων (ΦΕΚ 277/Β'/20.4.1992), ως ισχύουν. Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση επικίνδυνων ουσιών και μιγμάτων, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες στις συσκευασίες εντός των οποίων τα απορρυπαντικά διατίθενται προς πώληση στους καταναλωτές:

α. Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθμός τηλεφώνου από όπου μπορεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος σύμφωνα με το αρ. 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει.

β. Η σύνθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος VII μέρος Α του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει, οδηγίες χρήσης και ειδικές προφυλάξεις, εφόσον απαιτείται.

γ. Η διεύθυνση του ιστότοπου, όπου δημοσιεύεται ο κατάλογος των συστατικών στοιχείων σύμφωνα με το Παράρτημα VII μέρος Δ του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει.

δ. Η φράση «Μακριά από παιδιά».

ε. Η φράση «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

στ. Επιπλέον των ανωτέρω, η συσκευασία των απορρυπαντικών που πωλούνται στο ευρύ κοινό και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων πρέπει να αναγράφει τις πληροφορίες δοσολογίας, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 6 της παρούσας.

(Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 καταργήθηκε με την περίπτωση 7γ της υποπαραγράφου ΣΤ.5. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 07-04-2014, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ιδίου νόμου)

2. Απαγορεύεται η πώληση χύμα απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού εν γένει, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104/8.4.2004), ως ισχύει καθώς και η αποσυσκευασία από την αρχική συσκευασία τους.

3. Η διάθεση απορρυπαντικών στην αγορά υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Στους παραβάτες, πέραν τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις (πίνακες
Α και Β, νομοθεσία για απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού), επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα, ως εξής:

α. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος, για ελλιπή σήμανση/επισήμανση.

β. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος, για έλλειψη σήμανσης/επισήμανσης.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος, για ανακριβή ή παραπλανητική σήμανση/επισήμανση.

δ. Επτακόσια ευρώ (€700) ανά κωδικό προϊόντος, για πώληση χύμα απορρυπαντικών ή προϊόντων καθαρισμού, βάσει της παραγράφου 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1. ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 85 Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

1. Επιχειρήσεις που εκμισθώνουν και γενικά παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο, σε ορατό από τον πελάτη σημείο του καταστήματος ή γραφείου τους, στον οποίο θα αναγράφονται οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν.

2. Κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, του Ποινικού Κώδικα και του ν. 2523/1997, ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, όπως αυτό ορίζεται στις οικείες διατάξεις.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων αναρτούν πινακίδα σε εμφανές σημείο του καταστήματος και συγκεκριμένα πλησίον του ταμείου συναλλαγής στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη σε ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)».

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν σε εμφανές σημείο του τηρούμενου τιμοκαταλόγου, με κεφαλαία γράμματα, ιδίου μεγέθους με τις τιμολογούμενες υπηρεσίες, την ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και εφόσον ο τιμοκατάλογος τηρείται και στην αγγλική γλώσσα και την ένδειξη: «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)». Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, με την ως άνω ένδειξη να αναγράφεται σε εμφανές σημείο του τιμοκαταλόγου με κεφαλαία γράμματα, ίδιου μεγέθους με τη γραμματοσειρά των προσφερόμενων ειδών.

5. Οι παραβάτες τιμωρούνται:

α. με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1000) για έλλειψη τιμοκαταλόγου και πεντακοσίων ευρώ (€500) για υπέρβαση

β. για μη συμμόρφωση με τις παραγράφους 2, 3 και 4 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) και εφόσον διαπιστωθεί η μη έκδοση του νόμιμου παραστατικού στοιχείου, εφαρμόζεται το άρθρου 47 του ν. 2065/1992 σύμφωνα με το οποίο τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις παραβάσεις στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 86 Ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή υπηρεσιών.
Τιμοκατάλογοι - Υπηρεσίες εκτίμησης

1. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής και τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, είναι υποχρεωμένα να έχουν συνταγμένους τιμοκαταλόγους, που θα διατηρούν στο κατάστημα τους, τους οποίους θα θέτουν στην διάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και σπουδαστών, εφόσον οι τελευταίοι το ζητήσουν. Στους τιμοκαταλόγους αυτούς θα αναγράφονται οι τιμές των πάσης φύσεως παρεχομένων υπηρεσιών (δίδακτρα, μεταφορικά, προαιρετικές υπηρεσίες κ.λπ.) που ισχύουν για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

2. Ειδικά οι επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται στεγασμένους και ακάλυπτους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, απαγορεύεται να αρνηθούν την υποδοχή αυτοκινήτων για στάθμευση, εφόσον κατά την στιγμή της άφιξης του οχήματος υπάρχει κενός χώρος. Οι επιχειρήσεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη πινακίδα, τουλάχιστον διαστάσεων 1, 00 Χ 0, 50 μ. ή τιμοκατάλογο, σε ορατό για τον πελάτη σημείο, όπου με μεγάλα και καθαρά γράμματα και αριθμούς θα αναγράφονται τα δικαιώματα που εισπράττονται για την στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων και λοιπών τροχοφόρων (π.χ. τιμές στάθμευσης ανά μία ή περισσότερες ώρες, τιμές στάθμευσης ανά 24ωρο, ανά βδομάδα, ανά μήνα κ.λπ.).

3. Στις υπηρεσίες που απαιτούν κόστος που δεν μπορεί εκ των προτέρων να υπολογιστεί πρέπει πριν της παροχή της κύρια υπηρεσίες να παρσχεθεί και υπηρεσία εκτίμησης. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή της εκτίμησης αποτελεί διακριτή υπηρεσία και υπάγεται στις γενικές διατάξεις. Η παροχή της υπηρεσίας εκτίμησης τελεί σε ανεξάρτητη σχέση με την εκπλήρωση ή μη της κύρια παροχής και ο παρέχων την κύρια υπηρεσία πρέπει αφού να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του καταναλωτή/ πελάτη πριν προβεί σε αυτήν.

4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2000 ). Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Άρθρο 87 Υποβολή Τιμοκαταλόγων Εκπαιδευτηρίων

Τα κάθε είδους Φροντιστήρια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί υποχρεούνται να καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Δ/νση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (email: [email protected]) το αργότερο μέχρι την 15η Ιουνίου εκάστου έτους τιμοκατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους για το επόμενο έτος. Υπόδειγμα φόρμας υποβολής τιμοκαταλόγων υπάρχει στην ιστοσελίδα e-prices.gr.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2000). Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Άρθρο 88 Έκδοση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που εκδίδουν τα κοινόχρηστα, οφείλουν να λαμβάνουν από το διαχειριστή τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών και να κρατούν αντίγραφα αυτών για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση άρνησης του διαχειριστή να παράσχει τα εν λόγω στοιχεία, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως και εγγράφως τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν διαχείριση πολυκατοικιών υποχρεούνται να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων εκτός από τον πίνακα κοινοχρήστων και αντίγραφα παραστατικών και δαπανών.

3. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.

4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2000). Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.2. ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 7.2.1.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 89 Πεδίο Εφαρμογής και σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η τήρηση της γενικής αρχής ότι ο καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει τα προϊόντα τα οποία πρόκειται να καταναλώσει και τη τιμή στην οποία διατίθενται.

2. Οι διατάξεις της παρούσας ενότητας αφορούν καταστήματα εστίασης και διασκέδασης (εστιατόρια, καταστήματα γρήγορης εστίασης, εστιατόρια ξενοδοχείων, ταβέρνες, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και λοιπά παρόμοια καταστήματα) καθώς και τα κέντρα και καταστήματα που λειτουργούν σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εντός επιβατικών πλοίων και εντός αμαξοστοιχιών του ΟΣΕ. Επιπλέον, αφορούν και τα παραδοσιακά καφενεία, υπό την έννοια του Κ.Φ.Α.Σ., με τις εξαιρέσεις που ορίζονται παρακάτω.

Άρθρο 90 Τήρηση Τιμοκαταλόγων

1. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων του άρθρου 89 οφείλουν να τηρούν τιμοκατάλογο. Οι τιμοκατάλογοι συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες.

2. Τα παραπάνω καταστήματα υποχρεούνται να αναρτούν τον τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο, στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου του καταστήματος. Για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ο τιμοκατάλογος πρέπει να αναρτάται στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου της αίθουσας όπου προσφέρονται τα είδη του τιμοκαταλόγου. Οφείλουν επίσης πριν από την παραγγελία να διαθέτουν τον τιμοκατάλογο σε κάθε πελάτη.

3. Από τις παραπάνω υποχρεώσεις εξαιρούνται τα παραδοσιακά καφενεία κατά την έννοια του Κ.Φ.Α.Σ.. όπως κάθε φορά ισχύει, για τα οποία όμως ισχύει υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγων σε εμφανές σημείο του καταστήματος, αναγράφοντας μόνο τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές τους συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1000) για έλλειψη τιμοκαταλόγου και πεντακοσίων ευρώ (€500) για υπέρβαση ανά είδος. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.

Άρθρο 91 Ενδείξεις τιμοκαταλόγων

1. Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται όλα τα προσφερόμενα είδη «αλά-κάρτ» με τις αντίστοιχες τιμές τους ως εξής: α) τιμή προ ΦΠΑ και β) τελική τιμή.

2. Στον τιμοκατάλογο αναγράφεται σε εμφανές σημείο με κεφαλαία γράμματα, ίδιου μεγέθους με τη γραμματοσειρά των προσφερόμενων ειδών, η ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και στην αγγλική γλώσσα (εφόσον τηρεί τιμοκατάλογο και στην αγγλική γλώσσα), την ένδειξη «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)».

3. Τα αναγραφόμενα στους τιμοκαταλόγους φαγητά και σαλάτες προσφέρονται στους πελάτες:

α. Με τη μερίδα.
Στην περίπτωση αυτή, αναγράφεται το βάρος ή ποσότητα του κάθε είδους.

β. Με το κιλό.
Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη «με το κιλό» δίπλα στο αντίστοιχο είδος.

4. Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών - ποτών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή στον καταναλωτή:

α. Το είδος των ελαίων, και η χρήση τους,

β. «Κατεψυγμένο» κατά περίπτωση,

γ. «Προμαγειρευμένο» ή «Προτηγανισμένο», κατά περίπτωση,

δ. «Προϊόν Π.Ο.Π.» (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή «προϊόν Π.Γ.Ε.» (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν επισήμως σε αυτές τις κατηγορίες. Απαγορεύεται η χρήση του όρου «Π.Ο.Π.», «Π.Γ.Ε» αν τα προϊόντα που διατίθενται δεν είναι τέτοια.

ε. Προκειμένου για συσκευασμένα ποτά (μπύρα, οίνος, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί, οινοπνευματώδη ποτά, σόδες) αναγράφεται επιπλέον και η ειδικότερη ονομασία του είδους με την οποία προσφέρεται στο εμπόριο (ετικέτα) και ο όγκος του περιεχομένου κάθε συσκευασίας σε mL.

στ. Ειδικότερα για τους οίνους και τα προϊόντα απόσταξης, που προσφέρονται στους καταναλωτές χωρίς να είναι εμφανής η συσκευασία τους, αναγράφεται υποχρεωτικά η χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εμφιαλωτής τους όπως αυτά αναφέρονται στην επισήμανση (ετικέτα) των εν λόγω οίνων ή των προϊόντων απόσταξης, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1234/2007 (άρθρο 118κε) και 607/2009 (άρθρα 55 και 56).

ζ. Προκειμένου για σαλάτες πάσης φύσεως, αναγράφονται η ονομασία κάθε σαλάτας όπως την ορίζει το κατάστημα και τα βασικά συστατικά που τη συνθέτουν.

5. Οι παραβάτες τιμωρούνται για έλλειψη ενδείξεων με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά είδος.

Άρθρο 92 Ειδικές περιπτώσεις (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΤΟ, ΚΟΥΒΕΡ)

1. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εφόσον τα καταστήματα του άρθρου 89 ορίζουν ελάχιστη κατανάλωση εντός του καταστήματος ή με σύστημα διανομής κατ' οίκον, οφείλουν στον τιμοκατάλογο που προορίζεται για τον καταναλωτή, να αναγράφουν σε εμφανές σημείο την ένδειξη «Ελάχιστη κατανάλωση ειδών ___ Ευρώ».

2. ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ

Εφόσον τα καταστήματα του άρθρου 89 διαθέτουν για τους πελάτες τους σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ), οφείλουν στο χώρο αυτοεξυπηρέτησης να τοποθετούν, σε ορατό σημείο για τον πελάτη, είτε αναρτημένο τιμοκατάλογο με τα είδη προσφοράς του ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ και τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1.

3. ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εφόσον τα καταστήματα του άρθρου 89 πωλούν στους πελάτες τους τα είδη σε πακέτο εκτός καταστήματος οφείλουν στο χώρο (φυσικό ή διαδικτυακό) υποβολής ή εκτέλεσης της παραγγελίας, είτε να έχουν σε εμφανές σημείο αναρτημένο τιμοκατάλογο ή να διαθέτουν ικανό αριθμό τιμοκαταλόγων προς χρήση για τον πελάτη με τα είδη προσφοράς σε πακέτο με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1.

4. ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ (TABLE D' HΟTE) - Μενού (Menu)

Οποιαδήποτε χρήση συστήματος ταμπλ ντοτ ή μενού πρέπει να γίνεται γνωστή στον πελάτη με την αντίστοιχη τελική τιμή ανεξάρτητα με το πώς αυτή ορίζεται (κατά άτομο/κατά μενού κλπ.). Η πολιτική αυτή πρέπει να καθίσταται γνωστή στον πελάτη με τρόπο τέτοιο ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση, όταν λαμβάνει γνώση του τιμοκαταλόγου, να λαμβάνει γνώση και της πολιτικής αυτής (π.χ. αναρτημένη καρτέλα, ενσωματωμένη στον τιμοκατάλογο, ανεξάρτητα ή μη, στην εξωτερική όψη του καταστήματος κλπ).

5. ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΥΒΕΡ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ.

Τα καταστήματα εστίασης του άρθρου 89, δεν επιτρέπεται να χρεώνουν στην πελατεία τους αξία που αφορά σε «ΚΟΥΒΕΡ» (π.χ. σερβίτσια, μαχαιροπήρουνα, πετσέτες κλπ.). Κανένα προϊόν (όπως π.χ. εμφιαλωμένο νερό, ψωμί) δεν προσφέρεται και χρεώνεται χωρίς προηγούμενη συναίνεση του καταναλωτή.

6. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά είδος.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 7.2.2.

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 93 Παρασκευάσματα κρέατος από καταστήματα μαζικής εστίασης.

1. Επιτρέπεται στα καταστήματα μαζικής εστίασης, εφόσον διαθέτουν παρασκευαστήριο για ιδία μόνο χρήση, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, να παρασκευάζουν και να διαθέτουν ψημένα στην κατανάλωση παρασκευάσματα κρέατος.

2. Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις και καταστήματα των παραγράφων 1 και 2 να κατέχουν τεμαχίδια κρέατος προερχόμενα, είτε από τα καταστήματα της επεξεργασίας και τυποποίησης μεγάλων μυϊκών μαζών, είτε από την απόξεση των οστών μετά από προηγούμενη αφαίρεσή τους.

3. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 94 Προσφορά ειδών με το κιλό

1. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση, προτού καταναλώσει το είδος κρέατος ή πουλερικών, που επέλεξε και διατίθεται με το κιλό, να γνωρίζει το βάρος του συγκεκριμένου είδους σε βρώσιμη μορφή και την τελική τιμή που θα κληθεί να πληρώσει.

2. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση, προτού καταναλώσει το είδος ψαριού που επέλεξε και διατίθεται με το κιλό, να γνωρίζει το βάρος του συγκεκριμένου είδους σε ωμή μορφή και την τελική τιμή που θα κληθεί να πληρώσει.

3. Τα καταστήματα του άρθρου 89 θα πρέπει να εξασφαλίζουν την τήρηση της παραπάνω παραγράφου με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά να ζυγίζουν το είδος παρουσία του πελάτη και να καταγράφουν τη τελική τιμή πώλησης, να συνοδεύουν το είδος κατά το σερβίρισμα με σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται το βάρος του είδους και η τελική τιμή του κλπ.

4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά παράβαση.

Άρθρο 95 Διάθεση ποτών, οινών, ζύθου και εμφιαλωμένων νερών στις μονάδες ομαδικής εστίασης

1. Οι προσυσκευασίες των ποτών, οίνων, ζύθου και των εμφιαλωμένων νερών που διατίθενται ακέραιες στον πελάτη εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης πρέπει να αποσφραγίζονται παρουσία του.

2. Τα ποτά με αλκοόλη μπορούν να διατίθενται σε ποτήρι από την αρχική προσυσκευασία στον τελικό καταναλωτή εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή προσφέρονται αποκλειστικά από την αρχική προσυσκευασία, που μπορεί να έχει ήδη ανοιχθεί για την εξυπηρέτηση προηγούμενης παραγγελίας. Απαγορεύεται η μετάγγισή του περιεχομένου εν όλω ή εν μέρει σε άλλον περιέκτη προκειμένου να προσφερθεί στον πελάτη. Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, εφόσον το ζητήσει ο πελάτης, η μετάγγιση της ανάλογης ποσότητας του ποτού από την αρχική προσυσκευασία στο ποτήρι πρέπει να γίνεται παρουσία του και να του δίνεται η δυνατότητα να διαβάσει την επισήμανση της συγκεκριμένης προσυσκευασίας.

3. Επιτρέπεται η χύμα διάθεση:

α) Οίνου προς τον τελικό καταναλωτή.

β) Ζύθου που έχει νομίμως παραχθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.

γ) Προϊόντων απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων). Τα προϊόντα αυτά προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο χύμα, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας και υπό την επιφύλαξη του Κ.Φ.Α.Σ. ως προς την έκδοση των παραστατικών στοιχείων και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ως προς τα υλικά που πρέπει να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 96 Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης

1. Τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης υποχρεούνται να διαθέτουν προς χρήση της πελατείας τους το ειδικό έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ». Το έντυπο αυτό διατίθεται, μέσω ειδικής θήκης, τοποθετημένης σε εμφανές μέρος για τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος.

2. Το έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» είναι αριθμημένο τριπλότυπο με τρία φύλλα διαφορετικού χρώματος το καθένα, ήτοι λευκό, ανοικτό πράσινο και ανοικτό ερυθρό και είναι τύπου καρμπονιζέ.

3. Στην ειδική ως άνω θήκη τοποθετείται ικανός αριθμός του φύλλου αυτού ώστε να μην δημιουργείται έλλειψη για τον καταναλωτή. Επίσης στους τιμοκαταλόγους των παραπάνω κέντρων και καταστημάτων και σε εμφανές σημείο αυτών αναγράφεται με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, στην ελληνική - αγγλική - γαλλική - γερμανική γλώσσα η ένδειξη «ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ».

4. Ειδικές υποχρεώσεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων της ως άνω παραγράφου 1, ορίζονται κατωτέρω και αφορούν τον τρόπο συμπλήρωσης του φύλλου διαμαρτυρίας:

α. Με σφραγίδα μελάνης που τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα στοιχεία του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου κάθε Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας όπου υφίσταται), υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η επιχείρηση (π.χ Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά αν η επιχείρηση π.χ. λειτουργεί στον Πειραιά). Η σφραγίδα τίθεται επί του φύλλου δίπλα ακριβώς από την λέξη «ΠΡΟΣ», φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερις ως άνω γλώσσες.

β. Με σφραγίδα μελάνης πού τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της παραπάνω επιχείρησης (επώνυμο ή επωνυμία, δ/ νση, οδός αριθμός, πόλη, όνομα αγορανομικού υπευθύνου, κ.λπ.). Η σφραγίδα αυτή τίθεται επί του φύλλου κάτω ακριβώς από το πλαίσιο «Στοιχεία επιχείρησης» φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερις ως άνω γλώσσες.

5. Τα υπόλοιπα σημεία του φύλλου διαμαρτυρίας, όπως η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο του διαμαρτυρόμενου, η δ/νση αυτού, η χώρα, η υπηκοότητα, η ταυτότητα και η διαμαρτυρία συμπληρώνονται μόνο από τον καταναλωτή, ο οποίος και υπογράφει.

Σημειωτέον ότι οι τίτλοι των υπολοίπων αυτών σημείων, πέραν της ελληνικής γλώσσας, αναφέρονται με ευθύνη της επιχείρησης και στις υπόλοιπες τρεις ως άνω ξένες γλώσσες.

6. Μετά την ολοκληρωμένη ως άνω συμπλήρωση του φύλλου διαμαρτυρίας, το φύλλο χρώματος ανοικτού ερυθρού, παραμένει στην επιχείρηση, τά δε άλλα δύο φύλλα χρώματος λευκού και ανοικτού πρασίνου, κρατεί με ευθύνη της επιχείρησης ο καταναλωτής.

7. Ο καταναλωτής εφόσον ενδιαφέρεται για την παραπέρα πορεία της υπόθεσης για την οποία διαμαρτυρήθηκε, μεριμνά ώστε το φύλλο διαμαρτυρίας χρώματος λευκού, να περιέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία που αναφέρεται στο φύλλο αυτό, κρατώντας ο ίδιος προσωπικά το άλλο φύλλο χρώματος ανοικτού πρασίνου.

8. Η παραλαμβάνουσα το φύλλο διαμαρτυρίας παραπάνω Υπηρεσία, επιλαμβάνεται αρμοδίως επί των παραπόνων εφόσον πρόκειται για τον τομέα αρμοδιότητάς της, διαφορετικά μεριμνά ώστε η διαμαρτυρία να διαβιβαστεί στην κατά περίπτωση Κρατική Αρχή (υγειονομική, αστυνομική, εφοριακή κ.λπ.)

9. Οι παραλήπτριες του φύλλου διαμαρτυρίας Υπηρεσίες, πρωτοκολλούν το φύλλο αυτό και ενημερώνουν τον καταναλωτή για την πορεία του θέματός του.

10. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500).

11. Κατωτέρω παρατίθεται υπόδειγμα του φύλλου διαμαρτυρίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου: ως συσκευασμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή.

Αριθμός................
ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ.........................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ...................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.........................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥ....................
Δ/ΝΣΗ........ ΧΩΡΑ.............
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ................
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ................
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ........................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 97 Πεδίο εφαρμογής - Γενικές Αρχές

1. Πρακτικές επικοινωνίας με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτή ή/και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να γίνονται με τρόπο τέτοιο ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να αντιληφθεί όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζονται στις Υποενότητες 1.1.1 έως 1.1.3 πριν προβεί σε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υποενότητας υπάγονται οι προωθητικές ενέργειες, οι εκπτώσεις και προσφορές και οι τιμοκατάλογοι παροχής υπηρεσιών.

3. Νέο προϊόν ή υπηρεσία στην παρούσα περίπτωση, θεωρείται εκείνο που διαφέρει ουσιωδώς από άλλο προϊόν ή υπηρεσία. Η διαφορά από άλλα προϊόντα, που διαθέτει ή υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση μπορεί να αφορά αθροιστικά ή διαζευκτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

• Στη σύνθεση παραγωγής ή παροχής
• Στο κόστος παραγωγής ή παροχής
• Στην ποιότητα
• Στις ιδιότητες
• Στη χρήση
• Στην ονομαστική ποσότητα

Η αλλαγή της ονομασίας ή του κωδικού αριθμού περιγραφής, καθώς επίσης και η αλλαγή συσκευασίας προϊόντος δεν χαρακτηρίζει το είδος ως νέο.

Άρθρο 98 Προωθητικές Ενέργειες

1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπάγονται τα συσκευασμένα προϊόντα (είδη μαζικής κατανάλωσης και ενδεικτικά είδη παντοπωλείου πλην νωπών οπωροκηπευτικών, εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χαρακτηρίζονται

2. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ορίζεται ως «προωθητική ενέργεια» κάθε ενέργεια μάρκετινγκ, περιορισμένης χρονικής ισχύος, που επικοινωνείται στον τελικό καταναλωτή και με την οποία υποδηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι η αγορά του υπό προώθηση προϊόντος του αποφέρει οικονομικό όφελος. Θεωρούνται ενδεικτικά ως «προωθητικές ενέργειες» οι παρακάτω μορφές πώλησης:

α. Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι πωλείται φθηνότερα.

β. Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι πωλείται σε συσκευασία εμπεριέχουσα επιπλέον ποσότητα ως «ΔΩΡΟ» για τον καταναλωτή.

γ. Πώληση πολυσυσκευασίας, αποτελούμενης από περισσότερα του ενός πανομοιότυπα μεταξύ τους συσκευασμένα βασικά προϊόντα, για την οποία δηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο ότι εμπεριέχει μία ή περισσότερες συσκευασίες «ΔΩΡΟ» ή ότι προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή.

δ. Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται μαζί με άλλο ανόμοιο προϊόν ως «ΔΩΡΟ».

ε. Πώληση συνοδεία εκπτωτικών κουπονιών που διανέμονται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης.

στ. Υπαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων που πωλούνται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης σε προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας (loyalty card).

Οι εκπτώσεις που αφορούν το σύνολο μιας κατηγορίας προϊόντων, στο ίδιο σημείο λιανικής πώλησης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

3. Το οικονομικό όφελος του καταναλωτή από την προωθητική ενέργεια πρέπει να είναι εμφανές, να προ-κύπτει άμεσα και επαγωγικά και να απεικονίζεται σε κάθε πινακίδα λιανικής πώλησης και σε κάθε άλλη μορφή εμπορικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης και της με οποιοδήποτε τρόπο, διαφήμισης.

4. Επί της πινακίδας λιανικής πώλησης αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός από την τιμή πώλησης του προωθούμενου προϊόντος, και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης πριν και μετά την προωθητική ενέργεια. Οι ενδείξεις των παραπάνω τιμών πρέπει να αναγράφονται με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, με έμφαση στην τιμή πώλησης του προϊόντος που θα τονίζεται με γραμματοσειρά έντονης γραφής (bold).

5. Εφόσον από την προωθητική ενέργεια προκύπτει έμμεσα ή άμεσα μείωση της τιμής ανά μονάδα μέτρησης, η τιμή ανά μονάδα μέτρησης που προκύπτει από την προωθητική ενέργεια πρέπει να είναι μικρότερη της αρχικής.

6. Εφόσον προσφέρεται μαζί με το πωλούμενο προϊόν ως δώρο άλλο, ανόμοιο προϊόν, η αξία του τελευταίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του πωλούμενου προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή ανά μονάδα μέτρησης του πωλούμενου με δώρο προϊόντος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την τιμή ανά μονάδα μέτρησης του ίδιου προϊόντος που πωλείται χωρίς δώρο. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση προϊόντων που συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας.

(Σύμφωνα με την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου ΣΤ.5. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 ορίζεται ότι μετά τη θέση σε ισχύ της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013, η παράγραφος 6 του άρθρου 98 καταργείται)

7. Απαγορεύεται ρητά η καταστροφή της προωθητικής συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου αυτής ως μεμονωμένα προϊόντα.

8. Επιτρέπεται η διενέργεια προωθητικών ενεργειών στο σημείο λιανικής πώλησης, εφόσον δεν έχει αυξηθεί η τιμή αγοράς βάσει τιμολογίου αγοράς του προωθούμενου προϊόντος, κατά την περίοδο των δύο (2) μηνών που προηγούνται της έναρξης της προωθητικής ενέργειας. Ως ημερομηνία έναρξης της προωθητικής ενέργειας προϊόντος, θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος στο συγκεκριμένο σημείο λιανικής πώλησης.

(Σύμφωνα με την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου ΣΤ.5. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 ορίζεται ότι μετά τη θέση σε ισχύ της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013, η παράγραφος 8 του άρθρου 98 καταργείται)

9. Στα σημεία λιανικής πώλησης όπου διενεργούνται προωθητικές ενέργειες που προϋποθέτουν την αγορά τουλάχιστον δύο (2) συσκευασιών του ίδιου προϊόντος, θα πρέπει το προωθούμενο προϊόν να διατίθεται υποχρεωτικά και μεμονωμένα.

(Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Α.1. του ν. 4336/2015)

10. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) για κάθε παράβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΨΥΓΕΙΑ

Άρθρο 99 Αποθήκευση τροφίμων σε θαλάμους ψύξης και καταγραφή θερμοκρασιών

1. Η αποθήκευση των διαφόρων ειδών σε θαλάμους ψύξης πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 62 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

2. Η καταγραφή θερμοκρασιών στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 37/2005 της Επιτροπής καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 100 Γνωστοποίηση τιμών από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους

Ο κάθε είδους προμηθευτής έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί τις τιμές πώλησής των προϊόντων του στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο αγοραστή, εφόσον ζητηθεί, με κάθε πρόσφορο έγγραφο μέσο.

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος, για τεκ-μηριωμένη άρνηση γνωστοποίησης τιμής.

Άρθρο 101 Γενικά

1. Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα παραστατικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών.

2. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια, αναγράφονται με ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 4177/2013 και από επιμέρους διατάξεις.

3. Η έκδοση σχετικών παραστατικών αφορά κάθε μορφή εμπορίας είτε στο κατάστημα λιανικής, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε μέσω άλλων μορφών πωλήσεων (πωλήσεις τύπου πόρτα-πόρτα).

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να εκδίδουν παραστατικό στοιχείο για την παρεχόμενη υπηρεσία που πρόκειται να προσφέρουν και την αξία της, και οι επαγγελματίες που έχουν αυτή την ιδιότητα υποχρεούνται στην παροχή αυτής της υπηρεσίας. (πχ προσφορά σε υδραυλικές υπηρεσίες).

5. Όταν η προσφερόμενη υπηρεσία δίνεται με τίμημα οφείλει να αναγράφει ο πάροχος την εν λόγω υπηρεσία στο τιμολόγιο.

6. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως εξής:

α. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά παραστατικό στοιχείο για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και διακίνησης.

β. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά παραστατικό στοιχείο με ταυτόχρονη ενημέρωση των φορολογικών αρχών για ελλιπή στοιχεία στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.1. ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 102 Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο

1. Ως όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας νοούνται τα όργανα ζύγισης που χρειάζονται την παρέμβαση χειριστή για την εκτέλεση της ζύγισης.

2. Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο νοούνται είναι εκείνα που πωλούνται ή χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους τομείς:

α. προσδιορισμό της μάζας για εμπορικές συναλλαγές

β. προσδιορισμό της μάζας για τον υπολογισμό διοδίων, φόρων, τελών, επιδοτήσεων, προστίμων, αμοιβών, αποζημιώσεων ή ανάλογων πληρωτέων ποσών

γ. προσδιορισμό της μάζας για την εφαρμογή νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή για δικαστικές πραγματογνωμοσύνες

δ. προσδιορισμό της μάζας στην ιατρική πρακτική, όσον αφορά τη ζύγιση των ασθενών για λόγους παρακολούθησης, διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής

ε. προσδιορισμό της μάζας για την παρασκευή φαρμάκων σε φαρμακείο κατόπιν συνταγής και ο καθορισμός
των μαζών κατά τις αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε ιατρικά και φαρμακευτικά εργαστήρια

στ. καθορισμό της τιμής συναρτήσει της μάζας για την απευθείας πώληση στο κοινό και την κατασκευή προσυσκευασιών.

3. Η συμμόρφωση (προϋποθέσεις για τη χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών/εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) των οργάνων της παρ. 2, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε μετά το 1992, προβλέπεται από την Οδηγία 2009/23/ΕΚ, που ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1347/6.6.2013 (ΦΕΚ 1392/Β/2013), όπως ισχύει.

4. Η συμμόρφωση των οργάνων της παρ. 2, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε πριν το 1993, αποδεικνύεται από την Έγκριση Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα ζυγιστικά αυτά όργανα απαγορεύεται πλέον να διατίθενται στην αγορά, προς πώληση, ενώ εκείνα που είναι ήδη σε χρήση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός των μέγιστων ανεκτών ορίων σφάλματος που προβλέπονται και για τα αντίστοιχα όργανα που εγκρίθηκαν μετά το 1992.

5. Κάθε κατασκευαστής / εισαγωγέας / διανομέας / αντιπρόσωπος υποχρεούται να εφοδιάζει τον αγοραστή/χρήστη του μη αυτόματου οργάνου ζύγισης με τη «Δήλωση Συμμόρφωσης» και το «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης», ο δε χρήστης υποχρεούται να επιδεικνύει τα παραπάνω στις ελέγχουσες αρχές.

6. Κάθε κατασκευαστής / εισαγωγέας / διανομέας / αντιπρόσωπος τεκμηριωμένα ενημερώνει τον αγοραστή / χρήστη του μη αυτόματου οργάνου ζύγισης για το είδος χρήσης του οργάνου.

7. Μη συμμορφούμενα όργανα ζύγισης για τις χρήσεις της ως άνω παρ. 2 δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

8. Κατά τη διενέργεια των συναλλαγών της ως άνω παρ. 2 απαιτείται η χρήση μη αυτόματου οργάνου ζύγισης που πληροί τις απαιτήσεις των ως άνω παρ. 3 και 4.

9. Όργανα ζύγισης των σημείων α, β και στ της ως άνω παραγράφου 2, τοποθετούνται από τους πωλητές σε εμφανές σημείο, σε θέση τέτοια, ώστε ο αγοραστής να μπορεί να παρακολουθεί τη ζύγιση και να έχει οπτική επαφή, για αρκετό χρόνο, με την ένδειξη του βάρους, την ένδειξη της τιμής ανά χιλιόγραμμο και την τελική τιμή ζυγιζόμενου προϊόντος.

10. Για μη αυτόματα όργανα ζύγισης, τα οποία εγκρίθηκαν μετά το 1992, προορίζονται για τις χρήσεις της ως άνω παρ. 2 και δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Υ.Α Φ2-1347/2013 (Β' 1392) όπως ισχύει, επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:

A. Σε όποιον κατασκευάζει ή εισάγει ή διαθέτει στην αγορά τα ως άνω όργανα:

α. Εάν τα όργανα δεν φέρουν σήμανση ή έχουν ελλιπή ή ακατάλληλη σήμανση, ή εάν η σήμανση είναι παραπλανητική, πλαστή ή παραποιημένη επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €) ανά τύπο οργάνου. Τα όργανα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

β. Εάν τα όργανα διατίθενται προς πώληση χωρίς να έχουν έγκριση τύπου ΕΚ, όπου αυτό απαιτείται, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) ανά τύπο οργάνου. Τα όργανα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

γ. Εάν δεν έχει γίνει Επαλήθευση των οργάνων πριν την πρώτη χρήση, είτε από τον κατασκευαστή ή από κοινοποιημένο οργανισμό, ενώ υπάρχει έγκριση τύπου ΕΚ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000 €) ανά όργανο. Τα όργανα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

δ. Εάν τεκμηριωμένα δεν ενημερώνεται ο χρήστης για το είδος χρήσης ή εάν το προς πώληση όργανο δεν συνοδεύεται α) από το τη Δήλωση Συμμόρφωσης και β) από το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή την Έγκριση του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή για τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €) ανά όργανο.

Β. Σε όποιον χρησιμοποιεί τα ως άνω όργανα:

α. Εάν δεν φέρουν σήμανση ή έχουν ελλιπή ή ακατάλληλη σήμανση ή εάν η σήμανση είναι παραπλανητική, πλαστή ή παραποιημένη επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται.

β. Εάν τα όργανα παρά τη δέσμευση χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €).
γ. Εάν δεν επιδεικνύει α) τη Δήλωση Συμμόρφωσης και β) το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή την Έγκριση του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή για τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά όργανο.

11. Για μη αυτόματα όργανα ζύγισης, τα οποία διαθέτουν εθνική έγκριση κυκλοφορίας, εγκρίθηκαν πριν το 1993, διατίθενται για τις χρήσεις της ως άνω παρ. 2 και δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ως άνω έγκρισης κυκλοφορίας, επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:

Α. Σε όποιον κατασκευάζει, εισάγει ή διαθέτει στην αγορά τα ως άνω όργανα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €) ανά τύπο οργάνου και τα όργανα δεσμεύονται.

Β. Σε όποιον χρησιμοποιεί τα ως άνω όργανα:

α. Εάν δεν φέρουν σήμανση ή έχουν ελλιπή ή ακατάλληλη σήμανση ή εάν η σήμανση είναι παραπλανητική, πλαστή ή παραποιημένη επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται.

β. Εάν τα όργανα παρά τη δέσμευση χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) ανά όργανο.

12. Για όλα τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης τα οποία εκτρέπονται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα όρια σφάλματος, επιβάλλονται στο χρήστη οι κάτωθι κυρώσεις:

α. από 3 έως και 6 υποδιαιρέσεις ελέγχου, 500 € ανά όργανο

β. από 7 έως και 10 υποδιαιρέσεις ελέγχου, 1000 € ανά όργανο

γ. για 11 υποδιαιρέσεις έλεγχου και πάνω 2.000 € ανά όργανο

Για τις πιο πάνω περιπτώσεις τα όργανα δεσμεύονται μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ακριβείας τους.

13. Εάν τα όργανα παρά τη δέσμευση χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά παράβαση.

14. Εάν τα όργανα ζύγισης έχουν παραβιαστεί ή έχει τροποποιηθεί το λογισμικό ή η αρχική τους κατασκευή, έτσι ώστε να παραπλανάται άμεσα ή έμμεσα ο καταναλωτής ως προς τη μέτρηση του βάρους ή τον υπολογισμό του πληρωτέου ποσού, πέραν των κυρώσεων της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013, επιβάλλεται στο χρήστη διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) ανά όργανο και τα όργανα κατάσχονται.

15. Εάν τα όργανα ζύγισης δεν τοποθετούνται σε εμφανές σημείο έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να παρακολουθεί τη ζύγιση και όταν δεν παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει άμεση οπτική επαφή με την ένδειξη του βάρους, της τιμής ανά κιλό και της τελικής τιμής του ζυγιζόμενου προϊόντος, επιβάλλεται στο χρήστη διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000 €) ανά όργανο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.2. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ)

Άρθρο 103 Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης)

1. Ως όργανα μέτρησης νοούνται τα αυτόματα όργανα ζύγισης, τα συστήματα μέτρησης υγρών εκτός ύδατος, οι συσκευές μέτρησης επιφάνειας (εμβαδόμετρα), τα ταξίμετρα, οι υδρομετρητές, οι μετρητές αερίου και οι διατάξεις αναγωγής όγκου, οι μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας, τα θερμιδόμετρα, τα συστήματα μέτρησης για τη συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από το νερό, τα υλικά μέτρα, οι αναλυτές καυσαερίων.

2. Η συμμόρφωση (προϋποθέσεις για τη χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών/εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) των οργάνων της παρ. 1, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε μετά το 2006, προβλέπονται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, που ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07, (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως ισχύει.

3. Η συμμόρφωση (προϋποθέσεις για τη χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών/εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) των οργάνων της παρ. 1, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε πριν το 2006, αποδεικνύεται από την Έγκριση Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα όργανα αυτά επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση μέχρι τη λήξη της Έγκρισης Κυκλοφορίας τους και το αργότερο μέχρι 31/10/2016. Τα όργανα αυτά που είναι ήδη σε χρήση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός των μέγιστων ανεκτών ορίων σφάλματος που προβλέπονται και για τα αντίστοιχα όργανα που εγκρίθηκαν μετά το 2006.

4. Μη συμμορφούμενα όργανα μέτρησης της ως άνω παρ. 1 δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά. Τυχόν ευρισκόμενα προς πώληση δεσμεύονται.

5. Για όργανα μέτρησης, που υπάγονται στην Κ.Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/07), τα οποία εγκρίθηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2006 και δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ όπως ισχύει, επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:

Α. Σε όποιον κατασκευάζει ή εισάγει ή διαθέτει στην αγορά ή παραχωρεί για χρήση τα ως άνω όργανα επιβάλλονται οι ίδιες κυρώσεις που προβλέπονται για τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης (άρθρο 102, παρ.10 Α της παρούσης).

Β. Σε όποιον χρησιμοποιεί τα ως άνω όργανα (εκτός των αντλιών υγρών καυσίμων και των διανομέων υγραερίου):

α. Εάν δεν φέρουν σήμανση, έχουν ελλιπή ή ακατάλληλη σήμανση, ή εάν η σήμανση είναι παραπλανητική, πλαστή ή παραποιημένη επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000 €) ανά όργανο, τα όργανα δεσμεύονται μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

β. Εάν παρά τη δέσμευση τα όργανα χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) ανά όργανο.

γ. Εάν δεν επιδεικνύει α) τη Δήλωση Συμμόρφωσης και β) το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή την Έγκριση του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€) ανά όργανο.

6. Για όργανα μέτρησης, που περιλαμβάνονται στην Κ.Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/07), διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας η οποία έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όταν αυτό προβλεπόταν και εγκρίθηκαν πριν τον Οκτώβριο του 2006 επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:

Α. Σε όποιον κατασκευάζει, εισάγει, διαθέτει στην αγορά ή παραχωρεί για χρήση τα ως άνω όργανα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) ανά τύπο οργάνου και τα όργανα δεσμεύονται.

Β. Σε όποιον χρησιμοποιεί τα ως άνω όργανα (εκτός των αντλιών υγρών καυσίμων και των διανομέων υγραερίου):

α. Εάν δεν συμμορφώνονται με την έγκριση κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όταν αυτό προβλεπόταν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά όργανο, τα όργανα δεσμεύονται, μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

β. Εάν δεν διατίθεται η ως άνω έγκριση κυκλοφορίας, επιβάλλεται στους ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται.

7. Εάν τα όργανα παρά τη δέσμευση χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) ανά όργανο.

8. Εάν τα ως άνω όργανα εκτρέπονται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα όρια σφάλματος, επιβάλλεται στον χρήστη διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000 €) ανά όργανο. Σε κάθε περίπτωση τα όργανα δεσμεύονται μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ακριβείας τους. Εάν τα όργανα παρά τη δέσμευση χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

9. Ειδικά για τις αντλίες υγρών καυσίμων και τους διανομείς υγραερίου κυρώσεις για την καθ' οποιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή αλλοίωση αυτών, ή για σφάλματα αυτών εκτός των νομίμων ορίων οι σχετικές κυρώσεις προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4177/2013.

10. Α. Η συμμόρφωση των ταξιμέτρων (προϋποθέσεις για τη χρήση, βασικές και μετρολογικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) προς τις οικείες βασικές απαιτήσεις, ρυθμίζεται είτε από την Κ.Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως ισχύει, είτε από την απόφαση Έγκρισης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Μη συμμορφούμενα ταξίμετρα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ούτε να διατίθενται προς πώληση ή χρήση.

Β. Για τα ταξίμετρα που είναι ήδη εγκατεστημένα σε οχήματα (ταξί), εφόσον εντοπιστεί σφάλμα πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου και μέχρι και το διπλάσιο αυτού, επιβάλλεται στους οδηγούς, που καταλαμβάνονται να οδηγούν τα οχήματα (ταξί), διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος τριών (3) ετών, από τον ίδιο οδηγό, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.

Γ. Για την αποδεδειγμένη, καθ' οιονδήποτε τρόπο, αλλοίωση των δεδομένων που δέχονται τα ταξίμετρα, ή την καταδολίευση των ίδιων των ταξιμέτρων, ή την αλλοίωση των ενδείξεων των ταξιμέτρων ή την αλλοίωση των παραγομένων από τα ταξίμετρα στοιχείων, ή για την παρεμπόδιση της αποστολής αυτών των στοιχείων προς τα συνοδευτικά συστήματα, πέραν των λοιπών ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 19 του ν.4177/2013, επιβάλλεται στους οδηγούς που καταλαμβάνονται να οδηγούν τα οχήματα, στα οποία αυτά είναι τοποθετημένα, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση εντοπισμού σφάλματος πέραν του διπλασίου του μέγιστου επιτρεπομένου καθώς και στις περιπτώσεις εντοπισμού ιχνών επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις διατάξεις που δύνανται να επηρεάζουν την ορθή και νόμιμη λειτουργία του ταξιμέτρου. Στην περίπτωση αυτή τα ταξίμετρα και τα λοιπά μέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται.

Δ. Σε περίπτωση που, εντός διαστήματος δύο (2) ετών από την επιβολή των κυρώσεων της περίπτωσης Γ της παρούσας παραγράφου, διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, από τον ίδιο οδηγό, τότε εάν είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του οχήματος του αφαιρείται οριστικά η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος (ταξί), όπως και η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. οχήματος (ταξί), σε κάθε άλλη δε περίπτωση του αφαιρείται οριστικά η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος (ταξί). Η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό πρόστιμο διπλασιάζεται.

Ε. α) Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της περίπτωσης Γ της παρούσας παραγράφου, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 4177/2013, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Στην περίπτωση που ο διαπράξας το αδίκημα αυτό είναι το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων, αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος για διάστημα έξι (6) μηνών, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης. γ) Σε περίπτωση που, εντός διαστήματος δύο (2) ετών από την επιβολή των παραπάνω κυρώσεων, διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, το διοικητικό πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρείται οριστικά η άδεια άσκησης επαγγέλματος με την ως άνω διαδικασία.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 104 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

1. Ως συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης νοούνται εκείνα που βρίσκονται επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων και χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές.

2. Τα συστήματα της ως άνω παρ. 1 πρέπει να φέρουν επ' αυτών, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

3. Τα συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων πρέπει να αποτελούνται απαραιτήτως από:

α. Ογκομετρητή

β. Ενδείκτη- Καταγραφικό

γ. Αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα)

4. Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούνται για τη διανομή Πετρελαίου για Θέρμανση σε τελικούς καταναλωτές, φέρουν υποχρεωτικά σύστημα μέτρησης του παρεχόμενου όγκου, με τις απαιτήσεις της ως άνω παρ.3.

5. Το ανεκτό όριο σφάλματος των ογκομετρητών υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίων) καθορίζεται σε ± 0,5%, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως κάθε φορά ισχύουν.

6. Το ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα, του οποίου η διάθεση γίνεται από πρατήρια, καθορίζεται σε ± 1,0 %, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) και κάθε φορά ισχύει.

7. Για συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης που:

α. δεν φέρουν σε εμφανές σημείο, επί της εξωτερικής επιφάνειας αυτών, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 2000 € ανά όργανο στον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα καθώς και στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, κατά περίπτωση, οι οποίοι και υποχρεούνται να μεριμνήσουν, αμελλητί, για την αποκατάσταση της σήμανσης.

β. δεν διαθέτουν έγκριση τύπου ΕΚ ή έγκριση κυκλοφορίας από τη Δ/νση Μετρολογίας ή εάν ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ ή ο αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας που έχει τεθεί επ' αυτών, είναι πλαστός ή παραποιημένος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10000 € ανά ογκομετρητή στον κατασκευαστή / εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο / εισαγωγέα / διανομέα καθώς και στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο κατά περίπτωση. Τα συστήματα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

8. Εάν τα παραπάνω συστήματα δεν περιλαμβάνουν ογκομετρητή-ενδείκτη/καταγραφικό και αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα) επιβάλλεται στο στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο κατά περίπτωση, πρόστιμο 5000 € ανά σύστημα και τα συστήματα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

9. Αποκλίσεις από τα ανεκτά όρια σφάλματος επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 4177/2013.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 105
Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα

1. Κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτό πρατήριο, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, είναι εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, ή/και διανομείς (dispensers) υγραερίου, οι οποίες έχουν σφραγισμένες διατάξεις ρύθμισης του όγκου τους (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές), με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109.

2. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109.

3. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, με ευθύνη από κοινού του διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109.

4. Η σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης όλων των πρατηρίων των παρ. 1 και 2, τόσο εκείνων με σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, όσο και των Ανεξάρτητων, καθώς και των ογκομετρητών βυτιοφόρων, γίνεται αποκλειστικά στο 0,0 %, από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109.

5. Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται από τα ως άνω συνεργεία είναι μιας χρήσης, από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα) του συνεργείου, μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τον αριθμό εξουσιοδότησης από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Δείγματα των σφραγίδων, έγχρωμη φωτογραφία, σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή, καθώς και κατάλογος με τους διατεθέντες αριθμούς σειράς κατατίθενται στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι σφραγίδες αυτές πρέπει να είναι εντελώς διακριτές από τις σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διαμερισμάτων των βυτιοφόρων και των δειγμάτων καυσίμου που παραδίδονται στα πρατήρια.

6. Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109, κάθε φορά που προβαίνουν σε έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης όγκου αντλιών υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων, υποχρεούνται να παραδίδουν, στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, «Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης». Τα συνεργεία διατηρούν αντίγραφο του Δελτίου στο αρχείο τους τουλάχιστον για 2 χρόνια.

7. Οι πρατηριούχοι και οι διακινητές που εκμεταλλεύονται τα βυτιοφόρα υποχρεούνται να φυλάσσουν στο πρατήριό τους ή στο βυτιοφόρο τους, αντίστοιχα, τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης τουλάχιστον για 2 χρόνια και να τα επιδεικνύουν στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

8. Για διατάξεις ρύθμισης του όγκου καυσίμων σε αντλίες ή διανομείς ή βυτιοφόρα οι οποίες είναι ασφράγιστες ή πλημμελώς σφραγισμένες ή σφραγισμένες με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες, στα σημεία που προβλέπονται από την έγκριση του οργάνου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά ογκομετρητή στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, καθώς και στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

9. Για μη κατάθεση στη Δ/νση Μετρολογίας των δειγμάτων σφραγίδων που χρησιμοποιούνται για τα σημεία ρύθμισης του όγκου, καθώς και των αριθμών σειράς αυτών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

10. Για έλλειψη δελτίων ρύθμισης και σφράγισης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά ογκομετρητή στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο.

Άρθρο 106 Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου

1. Τα λοιπά σημεία σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, που δεν σχετίζονται με τη ρύθμιση του παρεχόμενου όγκου, όπως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή και την έγκριση του οργάνου, σφραγίζονται με ευθύνη του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου/ εισαγωγέα/διανομέα.

Σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω σφράγισης, την ευθύνη φέρουν οι κάτωθι:

α. για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, ή πρατήρια υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτά πρατήρια, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών καθώς για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου από κοινού με τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση και κατά περίπτωση με τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109 της παρούσας.

β. για τα βυτιοφόρα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, ο διακινητής που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο από κοινού με τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/ διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση και κατά περίπτωση με τα εξουσιοδοτημένα Συνεργεία του άρθρου 109 της παρούσας.

2. Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τα σημεία της ως άνω παρ. 1, είναι μιας χρήσης από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα) της εταιρείας που διενήργησε τη σφράγιση.

3. Οι κατασκευαστές/εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι/ εισαγωγείς/διανομείς αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων υποχρεώνονται να καταθέτουν στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δείγματα των σφραγίδων αυτών, έγχρωμη φωτογραφία τους σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθώς και τους διατεθέντες αριθμούς σειράς.

4. Οι απαιτήσεις της ως άνω παρ. 1 τίθενται σε ισχύ για τις νέες εγκαταστάσεις αμέσως μετά την έκδοση της παρούσας, ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα όργανα τρεις (3) μήνες, μετά την έκδοση της παρούσας. Με την παρέλευση των προθεσμιών αυτών, αντλίες υγρών καυσίμων, διανομείς (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητές βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων που δεν συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ως άνω παρ. 1, θεωρούνται ασφράγιστοι.

5. Για λοιπά σημεία σφράγισης της ως άνω παραγράφου 1 τα οποία είναι ασφράγιστα ή πλημμελώς σφραγισμένα ή σφραγισμένα με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.

6. Σε περίπτωση παραβίασης της σφράγισης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο στους έχοντες την ευθύνη σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1.

7. Για μη κατάθεση δειγμάτων σφραγίδων και αριθμών σειράς στη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5000€) στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.

Άρθρο 107 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων

1. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο τροποποίηση σε κατασκευαστικό μέρος (μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και λογισμικό) των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των αεροδιαχωριστών, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση από την αρχική κατασκευή, όπως αυτή κατασκευάστηκε και εγκρίθηκε.

2. Τυχόν τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους της αντλίας, του διανομέα (dispenser), ή του ογκομετρητή του βυτιοφόρου από τον κατασκευαστή, προϋποθέτει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη από το φορέα που εξέδωσε την έγκριση, τούτου αποδεικνυόμενου από την ανάλογη γραπτή τεκμηρίωση.

3. Σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο υγραερίου ή μικτό πρατήριο και με ευθύνη του πρατηριούχου, πρέπει να υπάρχει για κάθε τύπο/μοντέλο εγκατεστημένης αντλίας/διανομέα (dispenser) φάκελος που θα περιέχει:

α. Για τις αντλίες/διανομείς που εγκρίθηκαν πριν το 2006, την εθνική έγκριση ή την Έγκριση Τύπου ΕΟΚ, συνοδευόμενα από το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης.

β. Για τις αντλίες/διανομείς που εγκρίθηκαν μετά το 2006, σύμφωνα με την οδηγία 2004/22/ΕΚ (Φ2-1393/07, ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως ισχύει, το Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ της αντλίας, στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης της αντλίας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της αντλίας.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου /εισαγωγέα/διανομέα αντλιών υγρών καυσίμων/διανομέων (dispensers) υγραερίου, ότι