Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013 Αρ. πρωτ.: Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013 - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την ΔΟΔΑ 4009444 ΕΞ 2014/26.11.2014.Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-08-2013 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αρ. πρωτ.: Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013
Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)


Αθήνα 06/08/2013
Αρ. Πρωτ: Δ5Α 1123655 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Β. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 284/88 (ΦΕΚ 128 Α') «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 185/09, « Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών    » (ΦΕΚ 213 Α'),
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 247 Α'), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ όπως έχουν ενσωματωθεί με το άρθρο 49 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ 113 Α'/13.07.2010).

5. Την αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 25.4.2012 Απόφαση με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.....» (ΦΕΚ 1363/Β')

6. Το π.δ 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5-7-2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

7. Την υπ'αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/12 Β'), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α722.11.2010) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

9. Την με αρ. πρωτ. Δ5Α 1119084 ΕΞ 2013/29-07-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των φορέων είσπραξης στη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

10. Την διαπίστωση ότι με τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 3.800.000,00 € για το οικ. έτος 2013, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 23 110-Κ. Α. Ε. 0874).

11. Τις αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης οικ. έτους 2013 : α) με αρ. πρωτ: Δ5Α 1037778 ΕΞ 2013/28-02-2013 με ΑΔΑ: ΒΕΔΖΗ-Φ7Μ και α/α 26706 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. β) με αρ. πρωτ: 2/74137/02.08.2013 με ΑΔΑ: ΒΛΩ7Η-ΔΨ8 και α/α 75436 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. και γ) με αρ. πρωτ: Δ5Α 1004229 ΕΞ2013/10.01.2013 με ΑΔΑ: ΒΕΤΠΗ- 70Φ και α/α 6251 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.

12. Την αρ. 2/72936/ΔΠΓΚ/01.08.2013 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑ:ΒΛΩΒΗ-ΣΕΛ προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη τραπεζικών συναλλαγών για τα έτη 2014 - 2016 ύψους 8.917.500,00 € ετησίως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1
ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

1. Αναθέτουμε την είσπραξη δημοσίων εσόδων στους κάτωθι Φορείς Είσπραξης που συμμετέχουν στην εταιρία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και έχουν αποδεχθεί γραπτώς τους οικονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις, όπως τίθενται στην υπ'αριθμ. Δ5Α 1119084 ΕΞ 2013/29.07.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
2. ALPHA BANK Α.Ε.
3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΤΕ. BANK
4. EUROBANK- ERGASIAS S.A
5. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε.
6. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
7. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)
8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
9. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10. MILLENIUM BANK Α.Ε.
11. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
12. ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
14. HSBC BANK PLC
15. BANK OF AMERICA Ν.A.
16. CITIBANK INTERNATIONAL PLC
17. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
25. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

2. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οποτεδήποτε είναι εφικτή η είσοδος φορέα είσπραξης στην διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, καθώς επίσης και η έξοδος από αυτήν, που πρέπει να γνωστοποιείται: α) στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης β) στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και ειδικότερα στη Διεύθυνση Εισπράξεων, γ) στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ και ειδικότερα στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών - Κεντρικός Διαχειριστής και δ) στη ΔΙΑΣ Α.Ε, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την επιθυμητή ημερομηνία προσχώρησης ή αποχώρησης.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλες οι προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις, που αναθέτουν σε πιστωτικά ιδρύματα την είσπραξη δημοσίων εσόδων, αυτομάτως παύουν, να βρίσκονται σε ισχύ και καταγγέλλονται οι σχετικές συμβάσεις.

Η από 16/10/2001 σύμβαση που αφορά πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων με την χρήση πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών, μέσω της λειτουργίας του δικτύου συσκευών EFT/POS, που είναι εγκατεστημένες στις Δ.Ο.Υ και συνδεδεμένες με το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΙΑΣ Α.Ε., τροποποιείται, μόνο, ως προς τις αμοιβές της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των Τραπεζών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης, μέχρι να καταγγελθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

4. Το άρθρο 3 «Τρόπος πληρωμής Αναδόχου» της ΠΟΛ.1113/22.5.2013 Απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 1252/τ.Β'/23.05.2013) καταργείται και εντάσσεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Αναθέτουμε στους Φορείς Είσπραξης του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, την είσπραξη των κάτωθι δημοσίων εσόδων:

1. α) Δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που βεβαιώνονται στα Τελωνεία με την υποβολή παραστατικών με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, όπου η καταβολή του χρηματικού ποσού είναι απαραίτητη για την έκδοση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Πληρωμής».
β) Βεβαιωμένων, ρυθμισμένων ή μη, Οφειλών σε Τελωνεία. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Πληρωμής» ο οποίος εκδίδεται για κάθε βεβαιωμένη και ρυθμισμένη ή μη οφειλή.

2. Βεβαιωμένων, ρυθμισμένων ή μη, Οφειλών σε Δ.Ο.Υ. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Οφειλής» ο οποίος εκδίδεται για κάθε βεβαιωμένη, μη ρυθμισμένη οφειλή, και του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής» για κάθε ρυθμισμένη οφειλή.
3. Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Κωδικός Πληρωμής» ο οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή.
4. Ε-Παράβολο. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «e-Παράβολο» ο οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή.

Καθώς και κάθε νέο φορολογικό και τελωνειακό έσοδο που θα εντάσσεται σε κάποια από τις ανωτέρω τέσσερις (4) κατηγορίες.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

I. Οι οριζόμενοι στην παρούσα απόφαση φορείς είσπραξης, αποδίδουν τα εισπραττόμενα ποσά στο Ελληνικό Δημόσιο την επομένη εργάσιμη της είσπραξης ημέρα.

II. Η απόδοση των εισπραττομένων ποσών γίνεται, με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί αυτών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων ο λογαριασμός 200/1152383 με περιγραφή «Ηλεκτρονικές εισπράξεις - πληρωμές Τελωνείων» (κατηγορία 1, παράγραφος Β της παρούσης) και ο λογαριασμός 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού (κατηγορίες 2, 3, 4 του άρθρου 2 της με αρ. Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013 Α.Υ.Ο.).

Με την πίστωση των ανωτέρω λογαριασμών, η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει χωριστή απόδειξη κατάθεσης για τις εισπράξεις αυτές, α) στον Κεντρικό Διαχειριστή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών για την πίστωση του λογαριασμού 200/1152383 και β) στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, για την πίστωση του λογαριασμού 200/1/21010, με τα στοιχεία της οποίας η Δ.Ο.Υ. εν συνεχεία ενημερώνει το ημερολόγιο πληρωμών της, χρεώνοντας τον λογαριασμό 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.

ΙΙΙ. Επιπρόσθετα στην περίπτωση που τα εισπραττόμενα ποσά αφορούν:

Α.1 Σε δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που βεβαιώνονται με την υποβολή τελωνειακών παραστατικών με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου (κατηγορία 1 περίπτωση πρώτη, παράγραφος 2 της παρούσης).
1. α) Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. μόλις ολοκληρωθεί μία επιτυχημένη πληρωμή, αποστέλλει στη Δ.ΗΛΕ.Δ. σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (on-line) μέσω του οποίου, ενημερώνεται αυτόματα το ICISnet και συνακόλουθα τα σχετικά τελωνειακά παραστατικά, έτσι ώστε να προωθηθεί η τελωνειακή διαδικασία.
β) Σε αμοιβαία προσυμφωνημένες χρονικές στιγμές της ημέρας, η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. ετοιμάζει και αποστέλλει στη Δ.ΗΛΕ.Δ. ηλεκτρονικό αρχείο batch. Αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των επιτυχών πληρωμών που έγιναν από τη στιγμή της δημιουργίας του αμέσως προηγούμενου χρονικά παρόμοιου αρχείου έως εκείνη τη στιγμή.
γ) Μία πληρωμή θεωρείται επιτυχημένη εφόσον περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα παραπάνω αρχεία (online και batch). Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν την ταυτότητα πληρωμής, την ημερομηνία πληρωμής και το ποσό.
δ) Σε περίπτωση αδυναμίας αυτόματης ενημέρωσης του ICISnet από τα αρχεία online ή batch, λόγω τυχόν τεχνικού προβλήματος στην επικοινωνία των συστημάτων, τότε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αρμόδιου τμήματος της Δ.ΗΛΕ.Δ., της Γ.Γ.Δ.Ε, η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ασφαλή τρόπο επικοινωνίας (secure e-mail) το πλέον πρόσφατο αρχείο batch, προκειμένου να γίνει επεξεργασία του από το ICISnet και να προωθηθούν οι σχετικές τελωνειακές διαδικασίες.
2. Πληρωμές με ταυτότητες πληρωμής που δεν έχουν παραχθεί από το σύστημα bisnet ή πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία οφειλής απορρίπτονται. Η Γ.Γ.Δ.Ε αποστέλλει στη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε - στα πλαίσια του συστήματος πληρωμών ΔΙΑ.Σ. ΑΕ - αρχείο απορρίψεων με τις μη ταυτοποιημένες εντολές πληρωμής. Το συνολικό ποσό των απορριφθεισών πληρωμών εκκαθαρίζεται συμψηφιστικά από την ΔΙΑ.Σ. Α.Ε με τις πληρωμές του φόρου με ίδια ημερομηνία εκκαθάρισης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται πάντοτε κατά την εκκαθάριση η πίστωση του λογαριασμού 200/1152383 που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. σε περίπτωση απόρριψης πληρωμής ή λανθασμένης πληρωμής η οποία έχει αποδοθεί στο Δημόσιο, αποτυπώνει τα αντίστοιχα ποσά στη στήλη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ» της συγκεντρωτικής κατάστασης είσπραξης που αποστέλλει σε ημερήσια βάση με ηλεκτρονικό αρχείο στον Κεντρικό Διαχειριστή.
4. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στον Κεντρικό Διαχειριστή ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεων, με ανάλυση ανά φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης.
5. Επιπλέον, η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε αποστέλλει στον Κεντρικό Διαχειριστή στο τέλος κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) συγκεντρωτική κατάσταση με τις εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων ανά ημερομηνία εκκαθάρισης.

Α.2 Σε βεβαιωμένες, ρυθμισμένες ή μη, οφειλές σε Τελωνεία (κατηγορία 1, περίπτωση δεύτερη, παράγραφος 2 της παρούσης).
1. Το αρχείο πληρωμών των βεβαιωμένων οφειλών, αποστέλλεται από την ΔΙΑ.Σ. Α.Ε στη Γ.Γ.Δ.Ε. και θα περιέχει την ταυτότητα πληρωμής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί. Πληρωμές με ταυτότητες πληρωμής που δεν είναι έγκυρες, με συνέπεια την αδυναμία πίστωσης των οφειλών, απορρίπτονται.
2. Δεν απαιτείται η ενημέρωση του Κεντρικού Δια-χειριστή για τις περιπτώσεις απορρίψεων από την ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. λανθασμένων πληρωμών (π.χ. διότι δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεωτικοί έλεγχοι που ορίζονται στις παραμέτρους ένταξης από το πιστωτικό ίδρυμα) και εφόσον τα ποσά των απορρίψεων αυτών δεν έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο.
3. Στις περιπτώσεις που φορέας είσπραξης αιτείται εγγράφως προς τον Κεντρικό Διαχειριστή την απόρριψη συγκεκριμένης πληρωμής η οποία έχει αποδοθεί στο Δημόσιο:
α) εάν η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και έχει ενημερώσει το υπόλοιπο του οφειλέτη, το αίτημα για απόρριψη δεν γίνεται αποδεκτό,
β) εάν η συγκεκριμένη πληρωμή δεν έχει αποσταλεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και μετά την διερεύνηση του αιτήματος σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκύπτει ότι αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί, τότε αποστέλλεται απορριπτικό αρχείο στην ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. για την τακτοποίησή του.
4. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στον Κεντρικό Διαχειριστή ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης με ονομασία «Βεβαιωμένες οφειλές σε Τελωνεία» με ανάλυση ανά φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης.
5. Στην περίπτωση καταβολής ποσού για χρέος το οποίο έχει εξοφληθεί, το ποσό που έχει πληρωθεί για το χρέος αυτό επιστρέφεται στον οφειλέτη μέσω του Τελωνείου, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Β. Σε βεβαιωμένες, ρυθμισμένες ή μη, οφειλές σε Δ.Ο.Υ. (κατηγορία 2 της αρχικής απόφασης):
1. Το αρχείο πληρωμών των βεβαιωμένων οφειλών, αποστέλλεται από τη ΔΙΑΣ Α.Ε στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και περιέχει την ταυτότητα οφειλής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί (ΑΦΜ, Κωδικός τράπεζας, ημερομηνία πληρωμής, ποσό κ.λπ.). Πληρωμές με ταυτότητες οφειλής που δεν είναι έγκυρες, με συνέπεια την αδυναμία πίστωσης των οφειλών, απορρίπτονται.
2. Δεν απαιτείται η ενημέρωση του τμήματος Δ' της Διεύθυνσης Εισπράξεων για τις περιπτώσεις απορρίψεων από τη ΔΙΑ.Σ Α.Ε. λανθασμένων πληρωμών (όπως στη περίπτωση που δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεωτικοί έλεγχοι που ορίζονται στις παραμέτρους ένταξης από το πιστωτικό ίδρυμα) και εφόσον τα ποσά των απορρίψεων αυτών δεν έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο.
3. Στις περιπτώσεις που φορέας είσπραξης αιτείται εγγράφως προς το τμήμα Δ' της Διεύθυνσης Εισπράξεων την απόρριψη συγκεκριμένης πληρωμής η οποία έχει αποδοθεί στο Δημόσιο:
α) εάν η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και έχει ενημερώσει την μερίδα του φορολογούμενου, το αίτημα για απόρριψη δεν γίνεται αποδεκτό,
β) εάν η συγκεκριμένη πληρωμή δεν έχει αποσταλεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μετά την διερεύνηση του αιτήματος σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Δ.ΗΛΕ.Δ., προκύπτει ότι αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί, τότε αποστέλλεται απορριπτικό αρχείο στη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. για την τακτοποίησή του.
4. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στο τμήμα Δ' της Διεύθυνσης Εισπράξεων ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης με ονομασία «ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ.» με ανάλυση ανά φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης.
5. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας το λογαριασμό 111-763 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Βεβαιωμένων εσόδων μέσω Τραπεζών».
6. Επιπλέον η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) συγκεντρωτική κατάσταση με τις εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., για την λογιστική τακτοποίηση της.
7. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και τους φορείς είσπραξης, αποστέλλει άμεσα ηλεκτρονικά αρχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την πίστωση των χρεών των υπόχρεων καθώς και για την λογιστική ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων και των ημερολογίων εισπράξεων/ πληρωμών, πιστώνοντας τον λογαριασμό 111-762 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Πληρωμές με Ταυτότητες Οφειλών» και χρεώνοντας τον λογαριασμό 111-763 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Βεβαιωμένων εσόδων μέσω Τραπεζών».
8. Στην περίπτωση καταβολής ποσού για χρέος το οποίο έχει εξοφληθεί, το ποσό που έχει πληρωθεί για το χρέος αυτό επιστρέφεται στον φορολογούμενο μέσω της Δ.Ο.Υ., τηρουμένων των διατάξεων του Ν.Δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», του Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α') «Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, Κ.Φ.Δ.», καθώς και τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού.
Ανάλογη διαδικασία τηρείται και σε λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας πίστωσης των χρεών.

Γ. Σε τέλη κυκλοφορίας οχημάτων (κατηγορία 3 του άρθρου 2 της αρχικής απόφασης).
1. Το αρχείο πληρωμών των τελών κυκλοφορίας οχημάτων, αποστέλλεται από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. στη Δ.ΗΛΕ.Δ και περιέχει τον κωδικό πληρωμής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί (Α.Φ.Μ, Κωδικός τράπεζας, ημερομηνία πληρωμής, ποσό κ.λπ.). Πληρωμές με κωδικούς πληρωμής που δεν είναι έγκυροι απορρίπτονται.
2. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στο τμήμα Δ' της Διεύθυνσης Εισπράξεων, ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεως με ονομασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Οχημάτων», με ανάλυση ανά φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης.
3. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας τον λογαριασμό 111-764 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων».
4. Επιπλέον, η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) συγκεντρωτική κατάσταση με τις εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων στην παραπάνω Δ.Ο.Υ. για την λογιστική τακτοποίησή της.
5. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε., δημιουργεί ανά μήνα ένα συγκεντρωτικό χρηματικό κατάλογο και αντίστοιχα ένα συγκεντρωτικό διπλότυπο στη γραμμή Χ.Κ., τον οποίο αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ώστε να γίνεται η ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού ως προς την βεβαίωση και είσπραξη ανά ΚΑΕ εσόδου.
6. Μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τελών κυκλοφορίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η εκπρόθεσμη απόδοση ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο, που αφορούν εμπρόθεσμες καταβολές, που έχουν πραγματοποιηθεί από τους φορολογούμενους, στους φορείς είσπραξης.

Δ. Στο e - Παράβολο (κατηγορία 4 του άρθρου 2 της αρχικής απόφασης)
1. Το αρχείο πληρωμών του e-παραβόλου, αποστέλλεται από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ ΔΥ ΥΠ.ΟΙΚ) και περιέχει τον κωδικό του e-παραβόλου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί (Α.Φ.Μ. Κωδικός τράπεζας, ημερομηνία πληρωμής, ποσό κ.λπ.). Πληρωμές με κωδικούς e-παραβόλου που δεν είναι έγκυροι απορρίπτονται.
2. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στο τμήμα Δ' της Διεύθυνσης Εισπράξεων ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης με ονομασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών e-Παραβόλου», με ανάλυση ανά φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης.
3. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εισάγει το συνολικό ποσό κατάθεσης της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας τον λογαριασμό 111-765 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Ηλεκτρονικό Παράβολο».
4. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. στο τέλος κάθε μήνα αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) συγκεντρωτική κατάσταση με τις ημερήσιες εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων που πραγματοποιήθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., για την λογιστική τακτοποίησή της.
5. Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών της ΓΓΠΣ, ΔΥ ΥΠΟΙΚ σε συνεργασία με τη Δ.ΗΛΕ.Δ., με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και τους φορείς είσπραξης, που αφορούν τις καταθέσεις των ανωτέρω εσόδων, δημιουργεί ανά μήνα συγκεντρωτικό χρηματικό κατάλογο (Χ.Κ.) και αντίστοιχα συγκεντρωτικό διπλότυπο στη γραμμή Χ.Κ., τον οποίο αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ώστε να γίνει η ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού ως προς την βεβαίωση και είσπραξη ανά ΚΑΕ εσόδου.

IV. Εφόσον οι φορείς είσπραξης καθυστερούν υπαιτίως την απόδοση των ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο, η Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων καταλογίζει τόκους υπερημερίας επί των ποσών αυτών. Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. ποσό ίσο με τον τόκο υπερημερίας καταλογίζεται σε αυτή ομοίως από την Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων. Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων για τέτοιες καθυστερήσεις γίνεται από τη Διεύθυνση Εισπράξεων ή τη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών - Κεντρικός Διαχειριστής.

V. Οι φορείς είσπραξης που δεν αποστέλλουν στο Δημόσιο πληρωμές που έχουν λάβει από τους φορολογούμενους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, ευθύνονται έναντι των πελατών τους για τις συνέπειες της εκπρόθεσμης πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΣ ΑΕ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

1. Για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων:

Η αμοιβή τnς ΔΙΑΣ ΑΕ ορίζεται στο ποσό των 0,04 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Η αμοιβή των Φορέων Είσπραξης ορίζεται στο ποσό των:

α) 0,25 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω καταστήματος (χρέωση λογαριασμού ή μετρητά) και

β) 0,11 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων ( Web, ATM κ.λ.π).

γ) 0,20 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω του μη αυτοματοποιημένου δικτύου ΕΛΤΑ.

Στην από 16/10/2001 σύμβαση που αφορά πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων με την χρήση πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών, μέσω της λειτουργίας του δικτύου συσκευών EFT/POS, η αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ ορίζεται σε 0,04 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και των Τραπεζών σε 0,25 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών που είναι εγκατεστημένοι σε κάποια από τις χώρες του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) δύνανται να εισπράττουν φόρους για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του συστήματος SEPA Credit Transfer από τους υποκείμενους σε φόρο, που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, αλλά σε κάποιο άλλο κράτος μέλος και πραγματοποιούν οικονομικές πράξεις, για τις οποίες είναι υπόχρεοι προς καταβολή στην Ελλάδα. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ, για όλες τις συναλλαγές μέσω SEPA, ορίζεται σε 0,04 ευρώ, ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

2. Οι Φορείς Είσπραξης που αναλαμβάνουν την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων υποχρεούνται:

α) να μην απαιτούν από τους υπόχρεους προς καταβολή φόρου, την τήρηση τραπεζικού λογαριασμού σε αυτούς.

β) να μην επιβάλλουν για κανένα λόγο, κάποια περαιτέρω επιβάρυνση στον φορολογούμενο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1. Κάθε Φορέας Είσπραξης, από τον επόμενο μήνα της είσπραξης, υποβάλλει κατά περίπτωση στην Διεύθυνση Εισπράξεων και στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών - Κεντρικό Διαχειριστή, προς έλεγχο και θεώρηση την Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών στην οποία αναγράφεται αναλυτικά, ανά έσοδο, το πλήθος των έγκυρων συναλλαγών, μέσω καταστήματος και εναλλακτικών δικτύων, με το αντίστοιχο ποσό αμοιβής.

Η ΔΙΑ.Σ. ΑΕ, ανά μήνα, υποβάλλει κατά περίπτωση στην Διεύθυνση Εισπράξεων και στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών - Κεντρικό Διαχειριστή, προς έλεγχο και θεώρηση την Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών, ανά έσοδο, στην οποία αναγράφεται αναλυτικά, ανά Φορέα Είσπραξης, το πλήθος των έγκυρων συναλλαγών με το αντίστοιχο ποσό αμοιβής.

2. Κάθε Φορέας Είσπραξης, στο τέλος κάθε μήνα, θα εκδίδει τιμολόγιο για το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, επισυνάπτοντας και την θεωρημένη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών.

Η ΔΙΑΣ ΑΕ, στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδει τιμολόγιο για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, όπου το τιμολογούμενο πλήθος συναλλαγών πρέπει να ισοδυναμεί με το άθροισμα του συνολικού πλήθους των συναλλαγών, που πραγματοποίησαν οι φορείς είσπραξης, επισυνάπτοντας και την θεωρημένη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών.

Τα τιμολόγια, με τις επισυναπτόμενες θεωρημένες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Αμοιβών, θα υποβάλλονται στην Δ/νοη Οικονομικής Διαχείρισης για την εκκαθάριση της πληρωμής.

3. Ο υπολογισμός των αμοιβών της ΔΙΑΣ ΑΕ και των Φορέων Είσπραξης πραγματοποιείται βάσει των έγκυρων συναλλαγών. Σε περίπτωση τυχόν αποκλίσεων, επί του πλήθους των έγκυρων συναλλαγών, αυτές θα πρέπει να δικαιολογούνται και να επιλύονται άμεσα μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

1. Οι Φορείς Είσπραξης, η ΔΙΑΣ Α.Ε και το Ελληνικό Δημόσιο συμφωνούν από κοινού ότι οι πληροφορίες ως προς τις διενεργηθείσες συναλλαγές, που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Αμοιβών, αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο του ύψους των οφειλόμενων αμοιβών.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται στην εξόφληση των τιμολογίων που κάθε φορά παραλαμβάνει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου και θεώρησης των συναλλαγών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

3. Τυχόν διαφορά ή αμφισβήτηση των στοιχείων των τιμολογίων, γνωστοποιείται από το Ελληνικό Δημόσιο στη ΔΙΑΣ ΑΕ και στους Φορείς Είσπραξης με όλα τα στοιχεία που την θεμελιώνουν, προκειμένου να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο του αρχικού και νέο τιμολόγιο, με τα νέα συμφωνημένα στοιχεία.

4. Η πληρωμή των τιμολογίων της ΔΙΑΣ Α.Ε και κάθε Φορέα Είσπραξης πραγματοποιείται με πίστωση από το Ελληνικό Δημόσιο των τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ), που οι ανωτέρω έχουν υποδείξει κατά την δήλωση προσχώρησής τους.

5. Οι αμοιβές θα καταβάλλονται κατόπιν έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής, βάσει των τιμολογίων. Κατά την πληρωμή τους, θα γίνονται οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
I. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ   


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης