1067143/1206/0006Β/4.6.1998

Χορήγηση από τις ΔΟΥ επικυρωμένων αντιγράφων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε3) αλιέων, για την απόδειξη της επαγγελματικής τους ιδιότητας και τον εφοδιασμό τους με καύσιμα ατελώςΣχόλια:


4 Ιούν 1998

Taxheaven.gr


Χορήγηση από τις ΔΟΥ επικυρωμένων αντιγράφων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε3) αλιέων, για την απόδειξη της επαγγελματικής τους ιδιότητας και τον εφοδιασμό τους με καύσιμα ατελώς
1067143/1206/0006Β/4.6.1998

1. Με αφορμή ορισμένες διαμαρτυρίες αλιέων (που γνωστοποιήθηκαν στην Υπηρεσία μας με σχετικά έγγραφα Τελωνειακών Υπηρεσιών) και αφορούν την άρνηση μερικών ΔΟΥ, για τη χορήγηση σ' αυτούς επικυρωμένων αντιγράφων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1) και των αναλυτικών στοιχείων (Ε3) του τελευταίου
οικονομικού έτους, τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, κατά τη θεώρηση των βιβλίων ατελείας των αλιευτικών σκαφών τους από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, επισημαίνουμε τα εξής:

α) Η υποχρέωση των Υπηρεσιών σας, καθώς και η αναγκαιότητα της χορήγησης των παραπάνω φορολογικών στοιχείων, αναφέρεται στις υπ' αριθ. Δ.773/75/12.6.1996 και Τ.1430/134/13.11.1996 εγκυκλίους της Διεύθυνσης Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων (που υπογράφονται από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Δρυ), καθώς
και στο σχετικό υπ' αριθ. Π.1902/60/12.5.1998 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης, φωτοαντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουμε στο παρόν για πληρέστερη ενημέρωσή σας.

β) Η Διεύθυνσή μας κατανοεί τα λειτουργικά προβλήματα που δημιουργούνται στις Υπηρεσίες σας, για τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου κάθε φορά οικονομικού έτους και κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους (λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας σας, της μη επαρκούς στελέχωσης των Υπηρεσιών σας, της μη ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και λειτουργίας του TAXIS και της μη αρχειοθέτησης των δηλώσεων αυτών). Συχνά, όμως, η επικύρωση των παραπάνω αντιγράφων κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος, όπως σας αναλύσαμε και στην υπ' αριθ. 1075187/1025/ /0006Β/ΠΟΛ.1201/14.6.1997 εγκύκλιό μας.
Η Υπηρεσία μας μελετά και αναζητεί τρόπους περιορισμού της απασχόλησης των ΔΟΥ, με τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και την επικύρωση αντιγράφων διαφόρων εγγράφων και στοιχείων.

2. Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενεργείτε για το παραπάνω σε περίληψη θέμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στις σχετικές ως άνω εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.


Taxheaven.gr