Αποτελέσματα live αναζήτησης

1060001/848/0001/25.5.1998 Λειτουργία Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1060001/848/0001/25.5.1998
Λειτουργία Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Λειτουργία Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
1060001/848/0001/25.5.1998

1. Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.7/1/102/6.5.1998 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή.
2. Παρακαλούμε, με ευθύνη των Προϊσταμένων, να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι αρμοδιότητάς τους.


Λειτουργία Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.7/1/102/6.5.1998

Ι. Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), που ιδρύθηκε με το Ν.2477/1997, συγκροτήθηκε και άρχισε ήδη να λειτουργεί από το Φεβρουάριο 1998, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Η ύπαρξη ενός μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου της Διοίκησης κρίθηκε αναγκαία, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ή να καταστέλλονται οι διοικητικές δυσλειτουργίες.
Μία παθογένεια της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης είναι ότι δεν αναπτύχθηκαν ποτέ, με τρόπο συστηματικό, ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δεν λειτούργησε στη χώρα μας κάποιο σύστημα οργανικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης. Η σύσταση του ειδικού Σώματος των Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έρχεται να καλύψει το θεσμικό αυτό κενό και να καθιερώσει έναν ελεγκτικό μηχανισμό, η αναγκαιότητα του οποίου είχε καταστεί πλέον έκδηλη.

ΙΙ. Το ΣΕΕΔΔ υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και συγκροτείται από το Γενικό Επιθεωρητή και πενήντα (50) Επιθεωρητές - Ελεγκτές, οι οποίοι είναι πεπειραμένα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, που έχουν αποσπαστεί από Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

ΙΙΙ. Το ΣΕΕΔΔ, με σαφές και ιεραρχημένο πρόγραμμα δράσης, θα ελέγχει και θα αξιολογεί σε συνεχή βάση, με επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες, τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών. Αντικείμενο των ελέγχων του Σώματος είναι η επισήμανση φαινομένων κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, πολύπλοκων διαδικασιών, υψηλού κόστους λειτουργίας ή άλλων αρνητικών παραγόντων που μειώνουν την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης. Η κατάσταση στη Δημόσια Διοίκηση είναι ασφαλώς αναστρέψιμη. Σ' αυτό, σημαντικός θα είναι ο ρόλος του ΣΕΕΔΔ. Το Σώμα στοχεύει να εξελιχθεί σε βασικό θεσμό ελέγχου της αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης, αλλά και να αποτελέσει κινητήρια δύναμη στην προσπάθεια της διοικητικής ανανέωσης.
Στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΣΕΕΔΔ υπάγονται οι Υπηρεσίες: α) του Δημοσίου, β) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και γ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμίδας, καθώς και των Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεών τους.

ΙV. Το ΣΕΕΔΔ έχει σήμερα πλήρως δραστηριοποιηθεί και οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές άρχισαν ήδη επιτόπιες επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών που έχουν ελεγχθεί. Προκειμένου οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές να περαιώνουν τις εντολές ελέγχου μέσα στις προθεσμίες που τους έχουν δοθεί, οι ελεγχόμενες Υπηρεσίες οφείλουν να
χορηγούν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τα αιτούμενα από αυτούς στοιχεία ή πληροφορίες. Επίσης, οι ελεγχόμενοι φορείς πρέπει να μεριμνούν για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου εγκατάστασης των Επιθεωρητών - Ελεγκτών, εφόσον κάτι τέτοιο ζητείται, σε περίπτωση που ο έλεγχος πρόκειται να διαρκέσει αρκετό χρόνο. Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονίσουμε ότι η ελεγκτική - ερευνητική παρέμβαση του ΣΕΕΔΔ πρέπει να είναι ουσιαστική. Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές, μετά το πέρας των ελέγχων, θα παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των προτάσεων και θα συντάσσουν ειδική έκθεση για την εφαρμογή τους και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Είναι αυτονόητο ότι οι όποιες προτάσεις αποκτούν αξία και ουσιαστικό περιεχόμενο, εφόσον υλοποιούνται. Για το λόγο αυτό και στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας για τη βελτίωση της λειτουργίας και την αναβάθμιση των Δημοσίων Υπηρεσιών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό και να αναληφθούν αποφασιστικές πρωτοβουλίες από τα αρμόδια όργανα των ελεγχόμενων Υπηρεσιών.


V. Για την επιτυχία του νεοσύστατου θεσμού του ΣΕΕΔΔ παρακαλούνται οι Υπηρεσίες όλων των φορέων του Δημόσιου τομέα, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σώματος, να παρέχουν κάθε δυνατή εξυπηρέτηση προς τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές για την ακώλυτη άσκηση του έργου τους. Επειδή ο θεσμός του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών είναι νέος στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, για να μπορέσει να συμβάλλει πραγματικά στη βελτίωση της λειτουργίας της και την αύξηση της αποδοτικότητάς της, χρειάζεται το άμεσο ενδιαφέρον και τη συμπαράστασή σας για την επιτέλεση του έργου του. Ευελπιστούμε, ότι η συμβολή όλων στην αναληφθείσα από το ΣΕΕΔΔ προσπάθεια θα είναι καθοριστική. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών παρακαλούνται να ενημερώσουν όλες τις Υπηρεσίες τους, κεντρικές και περιφερειακές, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή άλλους Δημόσιους Φορείς που εποπτεύουν.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης