Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-2013 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013
Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής.


Αριθ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013

Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011 (Α΄ 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Tης παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ΄ του
άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.»
γ) Του τρίτου εδαφίου της παρ. 8γ του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ΄ του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.».
δ) του Π.Δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», του Π.Δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) και της περίπτωσης 1, 2 και 7 της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012», όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 και την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013.
ε) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του ΥπουργείουΟικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (Α΄ 213) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

ζ) της αριθ. Δ6Α 1153411ΕΞ2011/9−11−2011(Β΄2656) κοινής Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1010592 ΕΞ 2011/19.1.2012 (Β΄ 62 και 390) και Δ6Α 1028842 ΕΞ 2013/19.2.2013 (Β΄ 486) όμοιες.
η) της αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.9.2011 (Β΄ 2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων
Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α΄ και Β΄ Τάξεως», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 2011/31.10.2011 (Β΄2569) και Δ6Α 1166057 ΕΞ 2011/30.11.2011 (Β΄ 2785) όμοιες και την Αριθ. Δ6Α 1092694ΕΞ2013/6−6−2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

θ) των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 2011/20.9.2011 (Β΄ 2111), Δ6Α 1133062 ΕΞ 2011/21.9.2011 (Β΄ 2241), Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21.11.2011 (Β΄2739), Δ6Α 1133220 ΕΞ 2012/24.2.2012 (Β΄ 465),
Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄ 2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ2012/19.10.2012
(Β΄2828), Δ6Α 1004645 ΕΞ2013/10.1.2013 (Β΄22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ 2013/12.3.2013(Β΄567) και της Αριθ. Δ6Α
1092785 ΕΞ 2013/6.6.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί
αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ..

ι) της αριθ. Δ6Α 1105740 ΕΞ 2013/1.7.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Ειδικής Γραμματείας του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), για την στελέχωση των οργανικών τους μονάδων»

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

3. Την υπηρεσιακή ανάγκη ανακατανομής των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, μεταξύ των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να επιτευχθεί η εντατικοποίηση των ελέγχων και η λήψη των απαιτούμενων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Κατανέμουμε περαιτέρω τις θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων, κεντρικών, ειδικών αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και στις κατωτέρω υπηρεσίες, ως εξής: 

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1.

ΑΤΤΙΚΗΣ

1730

2.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

565

3.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

152

4.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

82

5.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

184

6.

ΗΠΕΙΡΟΥ

104

7.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

143

8.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

178

9.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

201

10.

ΚΡΗΤΗΣ

175

11.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

40

12.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

50

13.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

127

ΣΥΝΟΛΟ

3.731

 

 

 

α/α

ΝΟΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝΠΕ η ΤΕ η ΔΕΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Α.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ& ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

100

Β.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

60

Γ.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (ΚΕΦΟΜΕΠ)

150

Δ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΕΜΕΕΠ)

150

Ε.

ΚΕΝΤΡΑ

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΔΕΚ)1) ΑΘΗΝΩΝ

150

2) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

60

ΣΤ.

Δ.Ο.Υ.

1) Δ.Ο.Υ. Α'ΑΘΗΝΩΝ

80

2) Δ.Ο.Υ. Δ' (Δ' Η') ΑΘΗΝΩΝ (Δ' [Δ' Η'] - Ι' - ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ)

52

3) Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ 70

4) Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ - (ΙΓ'-ΙΘ'-ΚΓ' ΑΘΗΝΩΝ)

70

5)Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

55

6) Δ.Ο.Υ. Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Α'-Β' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

52

7) Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΙΛΙΟΥ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ)

85

8) Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΧΟΛΑΡΓΟΥ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

80

9) Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

69

ΑΤΤΙΚΗΣ

10) Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΩΝ)

35

11) Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

62

12) Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

40

13) Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ν. ΙΩΝΙΑΣ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ)

70

14) Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

70

15) Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ)

80

16) Δ.Ο.Υ. Α'- Β' ΠΕΙΡΑΙΑ (Α'-Β' ΠΕΙΡΑΙΑ -ΚΥΘΗΡΩΝ)

70

17) Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

40

18) Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

20

19) Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

20

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

20) ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ-ΑΣΤΑΚΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΘΕΡΜΟΥ)

49

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

21) Δ.Ο.Υ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ)

37

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

22) Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ-ΤΡΟΠΑΙΩΝ-ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ)

27

ΑΧΑΪΑΣ

23) Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ

93

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

24) Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

40

ΔΡΑΜΑΣ

25) Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ (ΔΡΑΜΑΣ-ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)

25

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

26) Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ

65

ΕΒΡΟΥ

27) Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

35

ΕΥΒΟΙΑΣ

28) Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΛΙΜΝΗΣ)

60

ΗΛΕΙΑΣ

29) Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ (ΠΥΡΓΟΥ- ΖΑΧΑΡΩΣ -ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ-ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ)

59

ΗΜΑΘΙΑΣ

30) Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ)

35

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

31) Δ.Ο.Υ Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ-Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ)

80

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

32) Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

95

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

33) Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - (Δ'- Θ'- Ι' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

47

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

34) Δ.Ο.Υ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ)

62

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ35) Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

80

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ36) Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

30

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

37) Δ.Ο.Υ. (Α'-Β') ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α'-Β' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ-ΚΟΝΙΤΣΑΣ-ΜΕΤΣΟΒΟΥ)

59

ΚΑΒΑΛΑΣ

38) Δ.Ο.Υ. Α'-Β' ΚΑΒΑΛΑΣ - (Α'-Β' ΚΑΒΑΛΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ-ΘΑΣΟΥ)

40

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

39) Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΠΑΛΑΜΑ-ΣΟΦΑΔΩΝ)

27

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

40) Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ)

35

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

41) Δ.Ο.Υ. Α' ΚΕΡΚΥΡΑΣ - (Α' -Β' ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΑΞΩΝ)

40

ΚΟΖΑΝΗΣ

42) Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ -ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ)

47

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

43) Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

42

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

44) Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

62

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

45) Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ- ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ -ΜΟΛΑΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ - ΣΚΑΛΑΣ - ΚΡΟΚΕΩΝ)

27

ΛΑΡΙΣΑΣ

46) Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ (Α' ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΓΙΑΣ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ)

65

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

47) Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΣΗΤΕΙΑΣ)

25

ΛΕΣΒΟΥ

48) Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΜΗΘΥΜΝΗΣ-ΛΗΜΝΟΥ)

50

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

49) Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ (Α'-Β')

60

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

50) Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ-ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ-ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ-ΠΥΛΟΥ)

45

ΞΑΝΘΗΣ

51) ΞΑΝΘΗΣ (Α'-Β')

27

ΠΕΛΛΑΣ

52) Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΔΕΣΣΑΣ-ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΡΙΔΑΙΑΣ)

37

ΠΙΕΡΙΑΣ

53) Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α'-Β') - (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α'- Β' -ΑΙΓΙΝΙΟΥ)

37

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

54) Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΦΑΝΑΡΙΟΥ-ΠΑΡΓΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)

45

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

55) Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

27

ΡΟΔΟΠΗΣ

56) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΣΑΠΠΩΝ)

25

ΣΕΡΡΩΝ

57) Δ.Ο.Υ. Α' ΣΕΡΡΩΝ (Α' -Β'ΣΕΡΡΩΝ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ-ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

40

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

58) Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ)

32

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

59) Δ.Ο.Υ ΛΑΜΙΑΣ (ΛΑΜΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΔΟΜΟΚΟΥ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ)

43

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

60) Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-ΑΡΝΑΙΑΣ)

42

ΧΑΝΙΩΝ

61) Δ.Ο.Υ. (Α'-Β') ΧΑΝΙΩΝ (Α'-Β' ΧΑΝΙΩΝ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ)

43

ΣΥΝΟΛΟ

3.731Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης