Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)


Σχόλια:

Βλέπε και αποφάσεις Δ6Α 1131769 ΕΞ 2013/28.8.2013 "Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1126601ΕΞ2013/8.8.2013 (Β΄2043) απόφασής μας, περί ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).", Δ6Α 1137252 ΕΞ 2013/9.9.2013, Δ6Α 1147236 ΕΞ 2013/26.9.2013 και Δ6Α 1155116 ΕΞ 2013/11.10.2013.Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-08-2013 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013
Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)


Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013

(ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΕΚ Β' 2043/22-08-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α'
Τοχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ, Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ. Ακαλίδης
Σπ.Καραγκούνη
Τηλ.: 210 3222386
Fax: 210 3230829

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.Υ.
ΤΜΗΜΑ Α'

Θέμα: «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. - Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α'180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις γιο την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α'81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΑΊ07) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013».

β) της υποπαραγράφου β' της παρ. 15 του άρθρου 55 του ν, 4002/2011.

γ) των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α'81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

δ) του π.δ. 551/1988 (Α'259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

ε) του π.δ. 185/2009 (Α'213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία τους σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α'221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) της υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του ν, 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013.

ζ) του π.Δ. 16/1989 (Α'6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως ισχύει.

η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο «πρώτο» του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

2. Τις αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 2011/20.9.2011 (Β" 2111), Δ6Α 1133062 ΕΞ 2011/ 21.9.2011 (Β' 2241), Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21.11.2011 (Β'2739), Δ6Α 1033220 ΕΞ 2012/24.2.2012 (Β' 465), Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β' 2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β"2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β'2828), Δ6Α 1004645 ΕΞ 2013/10.1.2013 (Β'22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ 2013/12.3.2013(Β' 567), καθώς και την αριθ. Δ6Α 1092785 ΕΞ 2013/6.6.2013 (Β' 1398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν.

3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.9.2011 (Β' 2187), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 31.10.2011 (Β' 2569) και Δ6Α 1166057 ΕΞ 2011/30.11.2011 (Β' 2785) όμοιες και την αριθ. Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/6.6.2013 (Β' 1404) αηόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1169781 ΕΞ 2012/7.12.2012 (Β'3434), Δ6Α 1010856 ΕΞ 2013/18.1.2013 (Β' 132) και Δ6Α 1035825 ΕΞ 2013/25.2.2013(Β'549), καθώς και τις αριθ. Δ6Α 1082372 ΕΞ 2013/20.5.2013 (ΒΊ332), Δ6Α 1097066 ΕΞ 2013/13.6.2013 (Β'1448) και Δ6Α 1103767 ΕΞ 2013/25.6.2013 (Β'1640) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί μετονομασίας Δ.Ο.Υ..

5. Την αριθ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 ( Β'1634) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1117932 ΕΞ 2013/24.7.2013 (Β 1911) όμοια.

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β.30 και 372) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
7. Το αριθ. ΔΟΑ/Φ.4.2/770/21734/1.8.2013 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

8. Την ανάγκη ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Δ.Ο.Υ., με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας αυτών στον έλεγχο και στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων, την βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού σε πλέον οργανωμένες και προαγωγικές μονάδες και .την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αντιθέτως προκαλείται όφελος από την μείωση εκατόν δεκαεννέα (119) Υποδιευθύνσεων και τριακοσίων εβδομήντα δύο (372) Τμημάτων των Δ.Ο.Υ..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαθορίζουμε την εσωτερική διάρθρωση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

1. Ορίζουμε ότι οι Δ.Ο.Υ. διακρίνονται σε:

α) Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, στις οποίες λειτουργούν Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης»,

β) Δ.Ο.Υ. Α΄ − Β΄ τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες λειτουργούν χωρίς Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και

γ) Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξεως, επιπέδου Τμήματος.

Α. Ι. Οι Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, διαρθρώνονται σε μία Υποδιεύθυνση, πέντε (5) έως οκτώ (8) Τμήματα και τρία (3) έως τέσσερα (4) Γραφεία, όπως καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο και στην παράγραφο 6 της ίδιας απόφασης, με τις εξής αρμοδιότητες:

α) Τμήμα Α΄ − Ελέγχων, στο οποίο συγχωνεύονται τα υφιστάμενα Τμήματα Ελέγχου και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών Δ.Ο.Υ., ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Κατοίκων Εξωτερικού και Πλοίων και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών. Στο Τμήμα μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες που αφορούν στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του υφιστάμενου Τμήματος «Μητρώου και Κώδικα» των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως.

Στις Δ.Ο.Υ. της παρούσας υποπαραγράφου λειτουργούν από ένα (1) έως τέσσερα (4) Τμήματα Ελέγχων, ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων ελεγκτών, τα οποία αριθμούνται από Α1 έως Α4 και έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες μεταξύ τους, τις οποίες ασκούν επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτά με πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται οι φορολογικοί έλεγχοι για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Τμήμα Β΄ − Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης, το οποίο έχει αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος «Δικαστικό» των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Γραφείου ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στο Τμήμα μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες που αφορούν στο Δικαστικό του Τμήματος «Εσόδων και Δικαστικό» των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνεται και η νομική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ., για αντικρούσεις προσφυγών κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών, καθώς και οι αντικρούσεις επί ανακοπών ή λοιπών ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους ή οφειλέτες του Δημοσίου.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του ομώνυμου υφιστάμενου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως.

γ) Τμήμα Γ΄ − Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους, στο οποίο συγχωνεύονται τα κατωτέρω υφιστάμενα Τμήματα των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών, ως εξής:

αα) των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τα υφιστάμενα Τμήματα Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Π.Α., Παρακρατούμενων και Ειδικών Φόρων και Τελών και Φορολογίας Εισοδήματος, αντίστοιχα,

ββ) της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, τα υφιστάμενα Τμήματα Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας, Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών παροχών και ΦΜΑ και Εμμέσων και Ειδικών Φόρων.

γγ) της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, τα υφιστάμενα Τμήματα Φορολογίας Εισοδήματος και Συναφών Φόρων, Πλοίων και Αμοιβών Πληρωμάτων Πλοίων και Εμμέσων και Ειδικών Φόρων,

δδ) των μη ειδικών Δ.Ο.Υ., τα υφιστάμενα Τμήματα Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας, Φορολογίας Κεφαλαίου, Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής Διαδικασίας, αντίστοιχα.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται, επίσης, η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων και η δημιουργία και συντήρηση της φορολογικής εικόνας τους, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς.

δ) Τμήμα Δ΄ − Εσόδων, το οποίο έχει αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Λογιστικό και του υφιστάμενου Τμήματος Εξόδων αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στο Τμήμα μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες που αφορούν στα Έσοδα του υφιστάμενου Τμήματος «Εσόδων και Δικαστικό» των Δ.Ο.Υ Α΄ Τάξεως, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Λογιστικό.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται και η ταμειακή βεβαίωση των εσόδων, η λογιστική απεικόνιση αυτών, καθώς και η λογιστική απεικόνιση των εισπράξεων, επιστροφών ή διαγραφών, καθώς και των πληρωμών των δαπανών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

i. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Εξόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες που αφορούν στα έξοδα και το οποίο θα λειτουργεί μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των πληρωμών από τις Δ.Ο.Υ..

ii. Στο Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Χολαργού και Ε΄ Πειραιά (Ε΄ Πειραιά –Σαλαμίνας) λειτουργεί και Γραφείο Εσόδων Αυτοκινήτων, με αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Τμήμα Ε΄ − Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, στο οποίο συγχωνεύεται το υφιστάμενο Τμήμα Μητρώου και το υφιστάμενο Γραφείο Γραμματείας των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και μεταφέρονται οι αρμοδιότητές τους.

Στο Τμήμα μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες που αφορούν στο Μητρώο του υφιστάμενου Τμήματος «Μητρώου και Κώδικα» των Δ.Ο.Υ Α΄ Τάξεως.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται οι ενέργειες για την διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ., καθώς και η δημιουργία και συντήρηση της γενικής εικόνας του φορολογουμένου, για την παρακολούθηση των μεταβολών φορολογικού ενδιαφέροντος, για τον εντοπισμό φορολογητέας ύλης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα.

στ) Γραφείο Διαχείρισης, το οποίο υπάγεται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και ασκεί αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου Γραφείου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.) αυτών, οι οποίες περιέρχονται στο Τμήμα στις περιπτώσεις που δεν λειτουργεί κατάστημα ή υποκατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην πόλη που εδρεύει η Δ.Ο.Υ.

ΙΙ. Στην Υποδιεύθυνση των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως υπάγονται τα Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης».

Β. − Οι Δ.Ο.Υ. Α΄ − Β΄ τάξεως, διαρθρώνονται σε τρία (3) Τμήματα και δύο (2) έως τρία (3) Γραφεία.

α) Τμήμα Α΄ − Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους, στο οποίο συγχωνεύονται τα υφιστάμενα Τμήματα Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας, Φορολογίας Κεφαλαίου, Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογικής Διαδικασίας και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών. Στο Τμήμα μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες που αφορούν στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του υφιστάμενου Τμήματος «Μητρώου και Κώδικα» των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται, επίσης, η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων και η δημιουργία και συντήρηση της φορολογικής εικόνας τους, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς.

β) Τμήμα Β΄ – Εσόδων, το οποίο έχει αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Λογιστικό και του υφιστάμενου Τμήματος Εξόδων αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται και η ταμειακή βεβαίωση των εσόδων, η λογιστική απεικόνιση αυτών, καθώς και η λογιστική απεικόνιση των εισπράξεων, επιστροφών ή διαγραφών, καθώς και των πληρωμών των δαπανών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

i. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Εξόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες που αφορούν στα έξοδα και το οποίο θα λειτουργεί μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των πληρωμών από τις Δ.Ο.Υ..

ii. Στο Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, Ψυχικού, Β΄ Περιστερίου και Ιωνίας Θεσσαλονίκης λειτουργεί και Γραφείο Εσόδων Αυτοκινήτων, με αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του υφιστάμενου ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Τμήμα Γ΄ − Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. της υποπαραγράφου Α΄ της παρούσας παραγράφου.

δ) Γραφείο Διαχείρισης, το οποίο υπάγεται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και ασκεί αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. της υποπαραγράφου Α΄ της παρούσας παραγράφου.

Γ. Οι Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξεως, επιπέδου Τμήματος, διαρθρώνονται σε τέσσερα (4) Γραφεία, τα οποία είναι ομώνυμα με τα Τμήματα των Δ.Ο.Υ. Α΄ − Β΄ Τάξεως και το Γραφείο Διαχείρισης αυτών και έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτά, ως εξής:

α) Γραφείο Α΄ − Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

β) Γραφείο Β΄ – Εσόδων

γ) Γραφείο Γ΄ − Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

δ) Γραφείο Δ΄ − Διαχείρισης

2. α) Όλες οι Δ.Ο.Υ. ασκούν, στα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, η οποία παραμένει ως έχει, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259), εφαρμοζομένου και του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), όπως ισχύει.

β) Ειδικά, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. Α΄ − Β΄ Τάξεως και Β΄ Τάξεως έχουν αρμοδιότητα να εκδίδουν εντολές προληπτικού ελέγχου και να αναθέτουν την διενέργεια αυτών σε υπαλλήλους των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Όλα τα Γραφεία που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 16/89 (Α΄ 6) και δεν διατηρούνται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν από την έναρξη λειτουργίας των Δ.Ο.Υ., με την νέα διάρθρωση.

4.- α) Των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄− Β΄ Τάξεως, που αναδιαρθρώνονται με την παρούσα απόφαση, της Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Τμημάτων όλων των Δ.Ο.Υ., επιπέδου Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, του κλάδου Εφοριακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, με γνώση και εμπειρία σε φορολογικά αντικείμενα, εξαιρουμένων: αα) του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», στο οποίο προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών, κατά προτίμηση με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη εμπειρία και ββ) του Τμήματος «Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης», του οποίου προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή TE Εφοριακών ή ΠΕ ή TE Πληροφορικής, με εργασιακή εμπειρία στην Δ.Ο.Υ και σε περίπτωση έλλειψης αυτών υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων ή του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ειδικότητας Προγραμματιστών Η/Υ, με εργασιακή εμπειρία σε Δ.Ο.Υ.

(Η περίπτωση α, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1137252 ΕΞ 2013/9.9.2013)

β) Των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, που αναδιαρθρώνονται με την παρούσα απόφαση, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, με γνώση και εμπειρία σε φορολογικά αντικείμενα και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ του ίδιου κλάδου ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.

(Η παράγραφος 4, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1131769 ΕΞ 2013/28.8.2013)

5. Οι, κατά την έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων και των Γραφείων των Δ.Ο.Υ. της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης, εκκρεμείς υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. με την υφιστάμενη διάρθρωση, ολοκληρώνονται από τα Τμήματα της παρούσας, στα οποία μεταφέρεται από τα υφιστάμενα Τμήματα ή Γραφεία η αρμοδιότητα, μαζί με το σχετικό αρχείο.

6. Οι Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄ – Β΄ Τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, καθώς και οι Δ.Ο.Υ Β΄ Τάξεως, επιπέδου Τμήματος και η εσωτερική διάρθρωση αυτών, ανά Περιφέρεια και ανά Νομό, διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝΟΜΟΙΤΙΤΛΟΣ ΤΑΞΗΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δ.Ο.Υ

 

1.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ (ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)(A')

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ15
2ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ)(Α')

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ15

3.

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ · ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

-

3

4.

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

Α'-Β' ΚΑΒΑΛΑΣ (Α'-Β' ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ- ΘΑΣΟΥ)(Α)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

5.

 

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ (Α'-Β ) (Α )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

6.

 

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΣΑΠΠΩΝ)

1)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

7.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α' ΑΘΗΝΩΝ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

8.

 

 

Δ' ΑΘΗΝΩΝ) (Α' )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

9.

 

 

ΣΤ (ΓΓ-2') ΑθΗΝΩΝ (ΣΤ' [ΓΓ-Γ] -€' [Ρ·β ] - ΠΤ) (Α'-Β")

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

10.

 

 

IB'ΑΘΗΝΏΝ (Α'-Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

11.

 

 

ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

12.

 

 

ΑΘΗΝΩΝ ΙΔ'(Α- Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

-

3

13.

 

 

IΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

14.

 

 

ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΕ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 4

8

15.

 

 

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (A'- Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

-

3

16.

 

 

ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

17.

 

 

ΑΙΓΑΛΕΩ (Α'-Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

18.

 

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

19.

 

 

ΑΧΑΡΝΩΝ (Α'-Β')

ΔΐΙΥβΓΥΝΣΗ

 -

3

20.

 

 

ΒΎΡΩΝΑ (Α'-Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

21.

 

 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - Κ' ΑΘΗΝΩΝ) (Α'-Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

22.

 

 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

-

23.

 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α' )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

24.

 

 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΟΛΗΣ) (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

25.

 

 

Α" ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Α'-Β'ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

(Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

26.

 

 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1ΞΩΤΕΡΙΚ0Υ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

27.

 

 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

2Β.

 

 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ) (Α -Β'

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

29.

 

 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Α'-Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

30.

 

 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α -Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

-

3

31.

 

 

Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

32.

 

 

Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (Α'-Β)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

33.

 

 

ΝΙΚΑΙΑΣ (ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) (Α'-Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

34.

 

I

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Α'- Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

35.

 

 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

36.

 

 

Α'·Β' ΠΕΙΡΑΙΑ (A'-B" ΠΕΙΡΑΙΑ- ΚΥΘΗΡΩΝ) (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

37.

 

 

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α'-Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

36.

 

 

Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ (Α'- Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

39.

 

 

Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ)

(Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

40.

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

41.

 

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α'(Α' -Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

-

3

42.

 

 

Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Α' -Β')

ΔΙβΥΘΥΝΣΗ

-

3

43.

 

 

ΠΛΟΙΩΝ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

44.

 

 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

-

3

43.

 

 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Α )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

4«.

 

 

ΨΥΧΙΚΟΥ (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

47.

 

 

ΑΙΓΙΝΑΣ (Β')'

ΤΜΗΜΑ

 -

1

48.

 

 

ΠΟΡΟΥ-(Β')

ΤΜΗΜΑ

 -

1

49.

 

 

ΣΠΕΤΣΩΝ(Β')

ΤΜΗΜΑ

 -

1

50.

 

 

ΥΔΡΑΣ (Β')

ΤΜΗΜΑ

 -

1

51.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

52.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΦΙΛΙΑΤΩΝ) (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

53.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(Α'-Β') ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - (Α'-Β' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ· ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ ΟΥ - ΚΟΝΓΓΣΑΣ - ΜΕΤΣΟΒΟΥ) (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

54.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΦΑΝΑΡΙΟΥ- ΠΑΡΓΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ) (Α' )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

 

 

 


 

 

 

55.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΔΕΣΚΑΤΗΣ) (Α' - Β')

ΔΙΕΥθΥΝΣΗ

 -

3

56.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΓΓΟΡΙΑΖ-ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) (Α-)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

57,

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΖΛΝΗΣ-ΣΕΡΒΙΩΝ- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ-ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ) (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

56.

 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΧ (Α' -Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

59.

ΦΛΩΡΙΑΝΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ)

(Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

60.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ'

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΠΤΑΣ-ΜΟΥΖΛΚΙΟΥ- ΠΑΛΑΗ Α-ΣΟΦΑΔΩΝ) (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

61.

ΛΑΡΙΣΑΣ

Γ ΛΑΡΙΣΑΣ (Β· -Γ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΦΑΡΣΑΛΩΝ) (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

62.

 

Α' ΛΑΡΙΣΑΣ (Α' ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΠΑΣ - ΕΛΑΣΣΟΝ ΑΙ -TYPNABOY) (Α)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

63.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ (Α'·Β') (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

64.

 

Ν.ΙΩΝΙΑΣ (Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΑΛΜΥΡΟΥ) (Α' -Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

65.

 

ΣΚΙΑΘΟΥ (Β')

ΤΜΗΜΑ

 -

1

66.

 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ(Β)

ΤΜΗΜΑ

 -

1

67.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ) (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

68.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΟΤΙΑΣ

ΘΗΒΩΝ (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

69.

 

ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ (Α )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

70.

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

71.

 

ΚΥΜΗΣ (Β')

ΤΜΗΜΑ

 -

1

72.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΠΟΥ (Α' · Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

73.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΑΜΙΑΣ (ΛΑΜΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΔΑΣ- ΛΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΔΟΜΟΚΟΥ- ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ) (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

74.

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ) (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

75.

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ)(Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

76.

 

ΑΡΓΟΥΣ (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

77.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΤΡΟΠΑΙΩΝ - ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ · ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΑΡ.ΑΣΤΡΟΥΣ) (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

78.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

79.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΜΟΛΑΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΒΟΙΩΝ - ΣΚΑΛΑΣ - ΚΡΟΚΕΩΝ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

 

 

 


 

 

 

80.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

81.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΩΝ Α' (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

82.

 

Γ ΠΑΤΡΩΝ (Γ-Β' ΠΑΤΡΩΝ · ΚΑΤΩ

ΑΧΑΪΑΣ) (Α' - Β' )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

83.

 

ΑΙΓΙΟΥ (ΑΙΠΟΥ-ΑΚΡΑΤΑΣ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΒΝ - ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ) (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

84.

ΑΙΤΩΛΟ ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ ( ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΣΤΑΚΟΥ- ΘΕΡΜΟΥ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ-ΒΟΝΓΤΣΑΣ)

(Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

85.

 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) (Α)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

86.

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΥ (ΠΥΡΓΟΥ - ΖΑΧΑΡΩΣ - KPEΣΤΕNΩN · ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

87.

 

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΒΑΡΔΑΣ -

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ) (Α - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

88.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Α'- Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

-

3

89.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Α' ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α'-Β· ΚΕΡΚΥΡΑΣ·ΠΑΞΩΝ)

(Α') .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

90.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ- ΛΗΪΟΥΡΙΟΥ-ΙΘΑΚΗΙ) (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

91.

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α'- Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

-

3

92.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-

ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΜΗΘΥΜΝΗΣ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

93.

 

ΛΗΜΝΟΥ (Β')

ΤΜΗΜΑ

 -

1

94.

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ (ΣΑΜΟΥ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ) (Α'-Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

95.

 

ΑΠΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ (Β' )

ΤΜΗΜΑ

 -

1

96.

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ (Α' -Β' )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

97.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ

ΡΟΔΟΥ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

91

 

ΚΩ (ΚΩ-ΛΕΡΟΥ) (Α' -Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

99.

 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ (Β')

ΤΜΗΜΑ

-

1

100.

 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Β')

ΤΜΗΜΑ

-

1

101.

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΡΟΥ (α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

102.

 

ΑΝΔΡΟΥ (Β')

τμημα

 -

1

103.

 

ΘΗΡΑΣ (Β')

τμημα

 -

1

104,

 

 

ΚΕΑΣ (Β')

ΤΜΗΜΑ

-

1

103.

 

ΜΗΛΟΥ (Β')

ΤΜΗΜΑ

 -

1

106.

 

ΜΥΚΟΝΟΥ (Β')

ΤΜΗΜΑ

-

1

107.

 

ΝΑΞΟΥ (Β')

ΤΜΗΜΑ

-

1

108.

 

ΠΑΡΟΥ (Β')

ΤΜΗΜΑ

 -

1

109.

 

ΤΗΝΟΥ (Β')

ΤΜΗΜΑ

 -

1

110.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α' - Β' )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

-

3

111.

 

Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

112

ΛΑΣΗΘΙΟΥ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΙΕΡΛΠΕΤΡΑΣ-ΣΗΤβΑΣ)

(Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

113.

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

114.

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

115.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ) (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

116.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

117.

 

Ά' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λ'-β'[Β'-Γ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (Α' -Β' )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

11B.

 

Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ'-θ' Γ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

119.

 

Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

120.

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ'(Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3

7

121.

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η' (Α ' · Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

122.

 

ΓΓ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ · ΤΟΥΜΠΑΣ) (Α'-Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

123.

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

124.

 

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΖΗ

 -

3

125.

 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 -

3

126.

 

ΛΑΓΚΑΔΑ (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

-

3

127.

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ - ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

-

3

128.

 

ΠΕΛΛΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Α' - Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

-

3

129.

 

 

ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΔΕΣΣΑΣ-ΣΚΥΔΡΑΖ- ΑΡΙΔΑΙΑΣ) (Α )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

130.

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α'-Β') (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α'-Β'- ΑΙΠΝΙΟΥ) (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

131.

 

 

Α' ΣΕΡΡΩΝ (Α'-Β' ΣΕΡΡΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ - ΝΙΓΡΠΑΣ- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ) (Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2

6

132.

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Σ

ΠΟΛΥΓΎΡΟΥ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-ΑΡΝΑΙΑΣ)Α')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

5

 

133.

 

 

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ- ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ) (Α'-Β')

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

-

37.- α) Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. Α΄, Α΄− Β΄ και Β΄ Τάξεως με την νέα διάρθρωση, της Υποδιεύθυνσης, των Τμημάτων και των Γραφείων, εκτός των Τμημάτων της υποπαραγράφου γ΄ της παρούσας παραγράφου και των Γραφείων Εξόδων, όπως αναδιαρθρώνονται με την παρούσα, ορίζεται η 21/10/2013. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Γραφείων Εξόδων
των Τμημάτων Εσόδων ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2013, οπότε παύει η λειτουργία των αντίστοιχων Τμημάτων Εξόδων.

(Η περίπτωση α, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1137252 ΕΞ 2013/9.9.2013 και την Δ6Α 1147236 ΕΞ 2013/26.9.2013. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α', τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1155116 ΕΞ 2013/11.10.2013)

β) Από την ίδια ημερομηνία παύουν να λειτουργούν:

αα) Οι Υποδιευθύνσεις και τα Τμήματα των Δ.Ο.Υ. με την υφιστάμενη διάρθρωση
και

ββ) Ολα τα Γραφείο, που λειτουργούσαν βάσει του άρθρου 2 του π.δ. 16/1989 (Α' 6), άπως ισχύουν και δεν διατηρούνται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

γ) Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των επιπλέον του ενός Τμημάτων «Ελέγχων» των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως της υποπαραγράφου Α' της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης ορίζεται με άλλη απόφασή μας.

Η απόφαση ουτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης