Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1165/13.5.1998 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 684/1997 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ της προμήθειας από την προώθηση πιστωτικής κάρτας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1165/13.5.1998
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 684/1997 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ της προμήθειας από την προώθηση πιστωτικής κάρτας


Αθήνα 13 Μαΐου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1059443/2749/666/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η ΦΠΑ - Τμήμα Α/ΙΙ

ΠΟΛ.: 1165

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 684/97 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της προμήθειας από την προώθηση πιστωτικής κάρτας.

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 684/1997 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών. Με τη Γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται, τόσο από Φυσικά, όσο και από Νομικά Πρόσωπα για την εξεύρεση πελατών σε Τράπεζες ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς, προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ ως υπηρεσίες διαπραγμάτευσης πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. κδ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986.
Επομένως, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η προμήθεια που εισπράττουν, από τις Τράπεζες κ.λπ., τα πρόσωπα που μεσολαβούν στη σύναψη συμβάσεων χορήγησης πιστωτικών καρτών, καθώς επίσης και το μέρος της προμήθειας που καταβάλλεται από τα πιο πάνω μεσολαβούντα πρόσωπα σε τρίτους για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών
διαπραγμάτευσης.

Αρ. Γνωμ. 684/1997

Περίληψη Ερωτήματος: Εάν εμπίπτουν ή όχι στην απαλλακτική διάταξη της περ. κδ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 οι προμήθειες που καταβάλλουν οι Τράπεζες σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία διαμεσολαβούν για την προώθηση των πιστωτικών καρτών.
Επί του ως άνω ερωτήματος, το ΝΣΚ (Δ' Τμήμα) εγνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Ι. Στο άρθρο 18 του Ν.1642/1986 "Φόρος Προστιθέμενης Αξίας" και υπό τον τίτλο "Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας", ορίζονται τα ακόλουθα.

"1. Απαλλάσσονται από το φόρο:

α) ... κδ) η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων, καθώς και η διαχείρισή τους, από το πρόσωπο που τις χορηγεί...".
Εξάλλου, σύμφωνα με το ισχύον στη χώρα μας σύστημα αγορών με πιστωτικές κάρτες, οι κάτοχοι αυτών αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις που έχουν συμβληθεί με τις εταιρίες (Τράπεζες κ.λπ.) που χορηγούν τις πιστωτικές κάρτες και, αντί να εξοφλήσουν με μετρητά την πωλήτρια επιχείρηση, υπογράφουν ειδικό
χρεωστικό σημείωμα που εκδίδεται από τον πωλητή. Με το χρεωστικό αυτό σημείωμα οι αγοραστές και οι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών επιβεβαιώνουν ενυπόγραφα τη συναλλαγή και εξουσιοδοτούν την εκδότρια εταιρία να καταβάλει αυτή στον πωλητή την αξία των αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών. Τα προοριζόμενα για την εκδότρια συμβαλλόμενη εταιρία των πιστωτικών καρτών χρεωστικά σημειώματα, αποστέλλονται εντός τριών περίπου ημερών από την έκδοσή τους σ' αυτήν από την πωλήτρια επιχείρηση, η οποία και υποχρεούται, αφού παρακρατήσει την προμήθειά της, να καταβάλει το υπόλοιπο αντίτιμο της συναλλαγής (βλ. την υπ' αριθ. 46/1992
απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής που διέπει το σύστημα συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες).
Από τη συναλλακτική πρακτική, το σκοπό και τη λειτουργία που επιτελεί η πιστωτική κάρτα, προκύπτει ότι αυτή ενσωματώνει κάποιο δικαίωμα, είναι ένα είδος επιταγής, βάσει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στον κάτοχό της - κομιστή να αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες ίσης αξίας με την ονομαστική τους αξία και μέχρις ενός ορίου που καθορίζεται εκ των προτέρων από την εκδότρια εταιρία. Από την άποψη αυτή οι πιστωτικές κάρτες, οι οποίες είναι γνωστές στις συναλλαγές με την ονομασία "Εθνοκάρτα", "Εμποροκάρτα" κ.λπ., εμπίπτουν στην έννοια των πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό ειδικότερα και των Πιστωτικών Συμβάσεων γενικότερα και περιλαμβάνονται αναμφίβολα στην έννοια των πιστώσεων, που αναφέρεται στην ανωτέρω διάταξη της περ. κδ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 (βλ. και την υπ' αριθ. 8/1982 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών). Συνεπώς, στα πλαίσια εφαρμογής της προπαρατιθέμενης διάταξης, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι απαλλάσσεται του ΦΠΑ όχι μόνο η έκδοση της πιστωτικής κάρτας (χορήγηση πιστώσεων), αλλά και όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που
γίνονται προς το σκοπό της εξεύρεσης πελατών σε Τράπεζες ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς, προκειμένου να συναφθούν οι σχετικές συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών στους υποδεικνυόμενους πελάτες (διαπραγμάτευση πιστώσεων).
Από τη διατύπωση δε της επίμαχης διάταξης, που ομιλεί γενικώς για "...διαπραγμάτευση πιστώσεων..." και την αντιδιαστέλλει σαφώς από τη διαχείριση, την οποία θεωρεί απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ πράξη, μόνο όταν διενεργείται από το ίδιο πρόσωπο που χορηγεί τις πιστώσεις, συνάγεται σαφώς ότι υπηρεσίες διαπραγμάτευσης μπορεί να παράσχει οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, με απώτερο στόχο τη σύναψη της πιστωτικής σύμβασης μεταξύ των υποδεικνυομένων πελατών και της εκδότριας συμβαλλόμενης Τράπεζας. Εκ τούτου παρέπεται ότι και η συμφωνηθείσα αμοιβή (προμήθεια) του οποιουδήποτε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, που συντελεί και διαμεσολαβεί με τις υπηρεσίες του στην ολοκλήρωση της εν λόγω σύμβασης, απαλλάσσεται του ΦΠΑ, κατ' εφαρμογή της άνω διατάξεως, αφού οι προαναφερόμενες υπηρεσίες αναμφίβολα εμπίπτουν στην έννοια των πράξεων διαπραγμάτευσης πιστώσεων. Θα πρέπει δε να επισημανθεί ότι για την εφαρμογή της προπαρατεθείσης
απαλλακτικής διάταξης είναι αδιάφορο το γεγονός ότι, για την επίτευξη του τελικού σκοπού (σύναψη συμβάσεων χορήγησης πιστωτικών καρτών), ο δια συμβάσεως συνδεόμενος με την εκδότρια Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Οργανισμό μεσίτης, χρησιμοποιεί περαιτέρω τις υπηρεσίες και άλλων προσώπων έναντι μέρους της προμήθειας που του καταβάλλει η Τράπεζα κ.λπ., δεδομένου ότι η χορήγηση της απαλλαγής από το ΦΠΑ δρα αντικειμενικώς και αφορά μόνο τις πράξεις διαπραγμάτευσης και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση, ούτε με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ούτε με το είδος της έννομης σχέσης, βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους τα εν λόγω πρόσωπα.

ΙΙ. Εν προκειμένω, σύμφωνα με το διδόμενο από την ερωτώσα υπηρεσία πραγματικό, η εταιρία "Εθνική Ασφαλιστική" ανέλαβε να προωθήσει στους πελάτες της (ασφαλισμένους) τα έντυπα Αιτήσεων/Συμβάσεων για την έκδοση πιστωτικής κάρτας που ανήκει στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, η οποία έχει αναθέσει τη διαχείρισή της, στη θυγατρική της εταιρία "Εθνική ΑΕ Διοίκησης και Οργάνωσης". Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιεί το δίκτυο των "Παραγωγών Ασφαλίστρων" (ασφαλιστικούς πράκτορες, ασφαλειομεσίτες κ.λπ.) που διαθέτει σε όλη την Ελλάδα και για τη μεσολάβηση αυτή θα εισπράττει προμήθεια από την "Εθνική ΑΕ Διοίκησης και Οργάνωσης", μέρος της οποίας θα καταβάλει στους "Παραγωγούς Ασφαλίστρων" ανάλογα με τις Αιτήσεις/Συμβάσεις που θα προσκομίζει ο καθένας. Υπό το ως άνω πραγματικό και ενόψει των προεκτεθέντων, συνάγεται ότι τόσο η προμήθεια που λαμβάνει η "Εθνική Ασφαλιστική" από την "Εθνική ΑΕ Διοίκησης και Οργάνωσης", όσο και η προμήθεια που λαμβάνουν οι "Παραγωγοί Ασφαλίστρων" απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, κατ' εφαρμογή της διατάξεως της περ. κδ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986, αφού οι προσφερόμενες υπηρεσίες της "Εθνικής Ασφαλιστικής" και του χρησιμοποιουμένου απ' αυτήν δικτύου της "Παραγωγών Ασφαλίστρων" συνιστούν αναμφίβολα πράξεις διαπραγμάτευσης πιστώσεων.

ΙΙΙ. Στο τιθέμενο, συνεπώς, ερώτημα προσήκει η κατά τα άνω αναλυτικώς διδομένη απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης