Αριθ. Πρωτ: Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013

Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής

24 Ιούλ 2013

Taxheaven.gr

Αριθ. Πρωτ: Δ6Α 1118225ΕΞ2013
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΕΚ: Β΄ 1893/01-08-2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210- 3222386
Fax : 210- 3230829

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής»Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου –Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας .......και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄14)», συμπληρώθηκε με εδάφιο β΄ με την παρ.2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013».
β) του άρθρου 70Β του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, καθώς και της περίπτωσης 2α της ίδιας υποπαραγράφου.
γ) του π.δ. 284/1988 (Α΄128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
δ) του π.δ. 185/2009 (Α’ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του π..δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ε) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
ζ) του άρθρου 1 του π.δ. 65/2011 ( Α΄147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία : α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης….».

2. Την αριθ.Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Το αριθ. 2/69725/18.7.2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και την συνημμένη σε αυτό απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Το αριθ. ΔΟΑ/Φ.4.2/οικ 20275/18.7.2013 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την ανάγκη καθορισμού της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών για την λειτουργία αυτής

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν της αναφερθείσας στο αριθ. 2/69725/18-7-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.- Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70Β του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της  υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και ασκεί τις κατωτέρω
αρμοδιότητες :

α) Την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στα πλαίσια της διοικητικής διαδικασίας, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.
β) Την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, που βεβαιώνεται κατά την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής.
γ) Την αποστολή του διοικητικού φακέλου με αναλυτική έκθεση απόψεων για τους προβαλλόμενους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής των αποφάσεών της, ενώπιον κάθε βαθμού δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών
Δικαστηρίων.
δ) Την εισήγηση επί νομοθετικών ρυθμίσεων, καθώς και την έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών σχετικά με την επανεξέταση πράξεων της φορολογικής διοίκησης ενώπιόν της.
ε) Την εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων επί αιτήσεων άρσης των επιβληθέντων διασφαλιστικών των συμφερόντων του Δημοσίου μέτρων.

2.- Α. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση και σε εννέα (9) Τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής :
α) Τμήματα Α1 έως Α7 Επανεξέτασης, τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται στις υποπαραγράφους α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης. Οι υποθέσεις ανατίθενται στα Τμήματα με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
β) Τμήμα Β΄- Νομικής Υποστήριξης και Επανεξέτασης, το οποίο παρέχει τις απόψεις του στα Τμήματα Επανεξέτασης επί θεμάτων νομικής φύσεως και ερμηνευτικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών και ασκεί τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται στις υποπαραγράφους δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 της παρούσας. Παράλληλα, μπορεί να του ανατίθενται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις υποπαραγράφους α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης.
γ) Τμήμα Γ΄- Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, το οποίο έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης και επί θεμάτων προσωπικού. Καταγράφει και παρακολουθεί τις υποθέσεις ενδικοφανών προσφυγών, που διαβιβάζονται
προς εξέταση στην Υπηρεσία, καταγράφει και παρακολουθεί τις υποθέσεις αρμοδιότητας αυτής, που εισάγονται ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
Τηρεί το αρχείο των υποθέσεων και των εν γένει εγγράφων της Υπηρεσίας και μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων και των εγγράφων αυτής. Αξιοποιεί τις υφιστάμενες εφαρμογές πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνει νέες μηχανογραφικές
εφαρμογές και τηρεί τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία.

Β. Στην Υποδιεύθυνση, η οποία φέρει τον τίτλο «Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης», υπάγονται όλα τα Τμήματα Επανεξέτασης.

3. Της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, της Υποδιεύθυνσης και των Τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών.

4. α) Ορίζουμε την 01/08/2013, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, της Υποδιεύθυνσης και των Τμημάτων της, εκτός από τα αναφερθέντα στην
υποπαράγραφο β΄ της παρούσας παραγράφου.
β) Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των επιπλέον των τεσσάρων (4) Τμημάτων Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης θα ορισθεί με νεώτερη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Taxheaven.gr